האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח


פותח הנושא
גל גל
הודעות: 454
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי גל גל » 13 ינואר 2019, 22:38

בס''ד

פרשת בשלח: האם מותר לשמוע שירת נשים?

פתיחה

בפרשת השבוע מסופר, על ים סוף שנקרע בפני בני ישראל שעברו בתוכו, ובזכות כך הם ניצלו מהמצרים שרדפו אחריהם. מוסכם על כולם, שקודם כל נכנסו בני ישראל אל הים כאשר הוא סוער, ורק אז הוא נבקע בעקבות ההשתדלות שלהם. הגמרא במסכת סוטה (לז ע''א) מביאה מחלוקת בין ר' מאיר לר' יהודה, מי נכנס ראשון למים:

''היה רבי מאיר אומר: כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה, זה אומר אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים, קפץ שבטו של בנימין וירד לים תחילה... אמר לו רבי יהודה: לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים וזה אומר אין אני יורד תחילה לים, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה.''

כפי שמתארים פסוקי התורה, לאחר קריעת ים סוף משה ובני ישראל פתחו בשירה לקדוש ברוך הוא, על הנס שהוא עשה להם. גם מרים הנביאה לקחה תוף, ושרה עם הנשים לקדוש ברוך הוא. בעקבות כך נעסוק השבוע בשאלה, האם מותר לשמוע שירת נשים.

1. קול באשה ערווה

הגמרא במסכת ברכות (כד ע''א) מונה מספר איסורים, ומביאה גם את דבריו של שמואל שפוסק, שאסור לשמוע קול אשה:

''אמר רב חסדא: שוק באשה ערוה, שנאמר גלי שוק עברי נהרות, וכתיב תגל ערותך וגם תראה חרפתך. אמר שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר כי קולך ערב ומראך נאוה. אמר רב ששת: שער באשה ערוה, שנאמר שערך כעדר העזים.''

על איזה קול דובר בגמרא? האם אפילו דיבור בעלמא אסור? הגמרא במסכת קידושין (ע ע''א) מספרת, שרב נחמן שלח את רב יהודה, למסור שלום לאשתו (של רב נחמן כמובן). רב יהודה אמר לו שהוא לא יכול לעשות דבר כזה, מכיוון שמסתמא אשתו של רב נחמן תשיב לו שלום, ושמואל אסר לשמוע קול אשה.

א. מפשט דברי הגמרא בקידושין עולה, שאפילו דיבור פשוט אסור לדבר עם אשה. הרי רב יהודה מסתמא לא חשב שאשתו של רב נחמן תשיר לו, אלא רק תענה לו שלום חזרה ובכל זאת הוא סבר שאסור, ואכן יש מספר פוסקים שנקטו כך להלכה, ובניהם הרא''ם (יש''ש קידושין ד, ד) וספר המאורות בשם הראב''ד (כה, א).

ב. אמנם, דעת רוב הראשונים שלא כך, והגמרא בברכות שאוסרת לשמוע קול אשה כוונתה לקול זמר של אשה בדווקא, אבל דיבור בלבד מותר. כך פסקו להלכה המאירי (כד ע''א ד''ה צריך), המרדכי (אות פ), האשכול (הל' תפילה וק''ש סי' ז) והרשב''א (ד''ה והא), וכן באחרונים ערוך השולחן (עה, ו), ים של שלמה (קידושין ד, ד), המגן אברהם (עה, ו) ועוד.

כיצד הם מיישבים את דברי הגמרא בקידושין, ממנה עולה שהאיסור נוהג אפילו בדיבור בלבד? הרשב''א תירץ (שם), שהגמרא בקידושין לא התכוונה לפסוק שכל קול של דיבור אסור, אלא ששם היה מדובר בקול של חיבה (אמירת שלום). כך שגם מי שסובר שמותר לדבר עם אשה, מתיר רק במידה והדיבור ענייני ונצרך, אבל במידה ומדובר בדיבור של חיבה וקירוב כולם מודים שאסור, כדי למנוע קירבה לעריות (ועיין עוד ביש''ש קידושין ד, ד).

יש לציין, שעל אף שהרשב''א אסר שאילת שלום, כל זה נהג במקומו ובזמנו, וכל מקום צריך להעריך את אופי שאילת השלום שלו. במקומות ששאילת השלום משמשת כנימוס בעלמא ולא כביטוי של קירוב או חיבה, מותר לומר שלום. כך פסק במנחת יצחק (ח, קכו), וכבר הקדים אותו בספר המאורות בשם הראב''ד (כה, א): ''והאידנא (= בזמן הזה) נהגי בשאילת שלום ובדברי צורך''.

קול נשים בתנ''ך

לאחר שראינו, שכולם מודים שאסור לשמוע שירת נשים, יש לתמוה על האיסור. הרי מצאנו מספר פעמים (לפחות עשר) במקרא שנשים שרו, כמו בשירת מרים ודבורה הנביאה, ומשמע שאין איסור בשירת נשים. לכאורה אפשר היה לתרץ, שהם שרו רק ליד נשים, אבל מלשון הפסוקים בספר שופטים (ה, א) לא משמע כך, ונראה שדבורה שרה ביחד עם הגברים ממש.

א. החיד''א תירץ (נחל קדומים, בשלח), שמכיוון שבאותו שירה שכנה השכינה, במקרה כזה, אין בעיה בשירת נשים . בדומה תירץ בבאר שבע (שו''ת ב, ג), שמכיוון ששירתם הייתה על פי ציווי ה', לא היה חשש להרהורי עבירה, ולכן הותרה שירת נשים וגברים יחד.

ב. לענ''ד יש קושי בפירושיהם, שהרי מלשון הפסוקים, לא משמע שהקב''ה ציווה מישהו לשיר, או ששרתה שכינה במהלך השירה. לכן נראה לתרץ, שבזמן מרים ודבורה כלל לא נהג איסור לשמוע שירת נשים. הרי לדעת רוב הפרשנים, ובניהם הרמב''ן (השגות על הרמב''ם, ל''ת שנג), היראים (מרדכי ברכות אות פ), כף החיים (או''ח עה, כז), הנשמת אדם (שם) ועוד, האיסור לשמוע קול אשה שרה הוא רק מדרבנן (שלא כפרי מגדים שאסר מדאורייתא), לכן יש לומר שבזמן התנ''ך, עוד לא נאסר לשמוע קול אשה, וכן תירץ הרב מלמד.

מתי נאסר לשמוע קול שירה

כאשר הגמרא אוסרת לשמוע קול אשה, האם היא דיברה בכל מקרה? עוד קודם שהגמרא הביאה את דבריו של שמואל שאסר לשמוע קול אשה, היא פסקה, שאסור לאדם לראות את השוק של אשתו בזמן שהוא קורא קריאת שמע.

א. בפשטות, מכך שהגמרא מדברת בהקשר של קריאת שמע, משמע שגם האיסור לשמוע שירת נשים נוהג רק בזמן קריאת שמע, אבל שלא בזמן קריאת שמע, יהיה מותר לשמוע שירת נשים, ואכן יש מספר פוסקים שנקטו כך להלכה, ובניהם רבינו חננאל, בעל הלכות גדולות (שם), והרא''ה (ברכות כד) והמרדכי (אות פ) בשם רב האי גאון (ועיין בגר''א עה, ח שביאר אחרת).

ב. אמנם דעת רוב הראשונים שלא כך. הם הבינו, שדווקא כאשר הגמרא מדברת על טפח באשה ערווה באשתו, היא מתייחסת לדיני קריאת שמע, אבל כאשר היא ממשיכה ומדברת על קול באשה ערווה, האיסור לא בהכרח קשור לקריאת שמע, וכך פסקו להלכה הרמב''ם (איסורי ביאה כא, ב) הרשב''א (ברכות שם ד''ה והא), הרא''ש (ג, לז) ועוד, ובלשון השולחן ערוך (אבה''ע כא, א):

''צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד, ואסור לקרוץ בידיו או ברגליו ולרמוז בעיניו לאחד מהעריות. ואסור לשחוק עמה, להקל ראשו כנגדה או להביט ביופייה. ואפילו להריח בבשמים שעליה אסור... ואסור לשמוע קול ערוה או לראות שערה. והמתכוון לאחד מאלו הדברים, מכין אותו מכת מרדות...''

שמיעת קול אשה ברדיו

לפי כל האמור לעיל, בוודאי שאסור לאדם לשמוע אשה שרה (ועיין הערה ). האם יהיה מותר לשמוע שירת אשה דרך הרדיו? מצד אחד מדובר בקול אשה, ואפשר שהחשש מהרהורי עבירה עדיין קיים. מצד שני, אפשר שבגלל שהקול עובר דרך הרדיו ולא מדובר בקול המקורי של הזמרת, יהיה מותר לשמוע אותו. למעשה, מצאנו בכך לפחות שלוש דעות:

א. הדעה המחמירה ביותר, נמצאת בשבט הלוי (ג, קפא) ובחלקת יעקב (או''ח סי' ל). הם סברו, שמכיוון שגם דרך הרדיו אפשר להבחין שמדובר בקול אשה, אז גם אם לא יודעים איך הזמרת נראית, עדיין יש חשש להרהורי עבירה ויהיה אסור לשמוע את קולה.
אפילו אם אדם יודע בעצמו, ששמיעת קול אשה לא גורם לו להרהורי עבירה, בכל זאת יהיה אסור לו לשמוע שירת אשה. הסיבה לכך היא, שכאשר חכמים אסרו לשמוע קול אשה, הם אסרו על כולם לשמוע בצורה שווה, ואי אפשר לקבוע הלכה פרטית לכל אחד, ובלשון החלקת יעקב:

''האם מותר לשמוע קול אשה על ידי ראדיו: איני יודע שום היתר בזה - אף על גב דמבואר בסוטה ח ע''א אמר רבא אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות (= וכאן הוא לא רואה את הזמרת)... אכן האמת יורה דרכו דאף באינו רואה האשה ואין מכירה אסור לשמוע קולה, עיין חידושי אגדות בבא מציעא פרק ז' דעיקר האיסור בנהנה משמיעת קולה, וכלפי שמים גלוי דאף על ידי ראדיו נהנה משמיעת קולה דאם לא כן לא היו מתענגין לשמוע, ויש למנוע מזה.''

ב. הדעה האמצעית מחלקת בין מקרה, שבו השומע ראה את תמונת הזמרת בעבר, למקרה שהוא לא ראה. במידה והשומע יודע איך הזמרת נראית, אז אסור לשמוע אותה שרה אפילו ברדיו, משום שיש חשש שהוא יהרהר בה כאשר הוא שומע אותה. אמנם, במקום ובו השומע לא מכיר את הזמרת, מותר לשמוע את שיריה ברדיו (בתנאי כמובן שמדובר בשירים צנועים).

הסברא שלהם בנויה, על דברי הגמרא במסכת סוטה (ח ע''א). הגמרא אומרת, שהיצר שולט רק במה שעיניו רואות. למשל, רק מי שראה בעבר פיל וצבע ירוק יכול לחשוב על פיל ירוק, ומי שלא ראה אחד מהשניים בעבר, לא יוכל לדמיין. הוא הדין בזמרת ששרה, רק אם השומע ראה את הזמרת בעבר, יש חשש שהוא יהרהר בה ויהיה אסור לשמוע את קולה ברדיו. כך פסקו להלכה הרב חיים דוד הלוי (עשה לך רב ג, ד), המהר''ם שיק (אבה''ע נג) האור לציון (ב, ו) המשנה הלכות (ד, סו) ועוד.

ג. הדעה המקילה ביותר, היא דעתם של הרב אלישיב והרב עובדיה (יביע אומר או''ח ט, קח. אות מג). הם סברו, שאפילו אם השומע יודע איך הזמרת נראית, עדיין אפשר לשמוע אותה שרה ברדיו או ברמקול.

מה סברתם? הרב אלישיב טען ובעקבותיו הרב עובדיה, שכאשר חז''ל אסרו לשמוע קול אשה, הם אסרו רק לשמוע את קול האשה ממש, אבל כאשר שומעים קול אשה ברדיו, זה בעצם בכלל לא הקול שלה, אלא רק חיקוי של הקול באמצעות גלי חשמל, לכן גם זה נשמע בדיוק כמו קולה במציאות, עדיין אין בכך איסור, ובלשון הרב עובדיה:

''ובאמת דבלאו הכי השומע קול אשה ברדיו, אין זה קול אשה ממש, כמו שכתב הגרי"ש אלישיב, הובא בספר ישיב משה טורצקי (עמוד יד), שהשומע קול זמר של אשה ברדיו, אפילו אם מכיר אותה מותר, כי אין זה קול אשה ממש, אלא חיקוי של קולה על ידי גלי חשמל... ומכיוון שכל הדין של קול באשה ערוה, הוא רק מדרבנן... בוודאי שיש לסמוך על האמור להקל .''

יציאה ממקום בו שרה אשה

מה יהיה הדין, כאשר אדם הלך לאירוע מסויים ובמהלכו עלתה אשה לשיר? הוא צריך לצאת ממנו בשביל לא לשמוע אותה שרה?

הגמרא במסכת פסחים (כה ע''ב), מביאה מחלוקת בין ר' יהודה לר' שמעון, האם אדם צריך לפרוש מהנאה אסורה הבאה לו בעל כורחו. למשל המקרה שלנו, שאותו האיש לא התכוון ללכת לשמוע הופעה של זמרת, אלא הוא בא לאירוע והוא נקלע למצב בו היא שרה. לדעת ר' שמעון, מכיוון שהוא לא מתכוון להנות מהאיסור, אין בכך שום בעיה. לדעת ר' יהודה לעומת זאת, הדבר אסור.

כיצד נפסק להלכה? לדעת רוב הפוסקים הלכה כדעת ר' שמעון, וכן פסקו להלכה הרא''ש (שבת יד, ט), התוספות (עה ע''א) ועוד. לכאורה לפי זה, לא יהיה צורך לצאת מהטקס כאשר אשה עולה לשיר, מכיוון שהנוכח לא מתכוון לשמוע ולא רוצה בכך.

אך למעשה זה לא כל כך פשוט. הגמרא במסכת שבת אומרת, שגם ר' שמעון שמתיר זה רק במקום שלא ודאי יהיה איסור, אבל במקום שבו וודאי ייהנו מהאיסור (פסיק רישא) גם לשיטתו אסור. לפי זה עולה, שאם הוא בהכרח הוא יהנה מקול הזמרת, הוא חייב לצאת ולפרוש מהאיסור, וכן פסקו הראשונים.

אמנם למעשה נחלקו האחרונים האם חייבים לצאת מהטקס. הרמ''א (יו''ד קמב, טו) פסק כדעת הריא''ז (פסחים ב, יא), שכאשר אנו פוסקים כדעת ר' שמעון שכאשר נהנים יש לאסור, זה רק באיסורי שבת, אבל כאשר מדובר באיסורי הנאה – אין צורך לצאת:

''הנאה הבאה לאדם בעל כרחו, כגון שהיה הולך לעשות חפציו ובדרך הליכתו הריח ריח קטורת עבודה זרה, אם היה מתכוין לאותה הנאה וחפץ בה אסור, ואם אינו מתכוין לאותה הנאה ואין לו חפץ בה אע''פ שיש לו דרך אחרת לעבור מותר.''

כדברי הרמ''א פסקו להלכה גם הגר''א (שם) והחפץ חיים (ח''ח כלל ו, ס''ק יד). לכן לפי שיטתם, מצד אחד אין צורך לצאת מהאירוע, מצד שני אסור גם להתכוון להנות מהקול. החכמת אדם (כלל פד, טז) חלק דבריהם, וסבר שאמנם מותר להישאר, אבל השומע צריך לעשות מה שביכולתו כדי לא לשמוע את הקול, להכניס אצבעות לאוזניים וכדומה.

מוזמנים להגיב, מצורף גם כקובץ וורד, יותר נוח לקריאה...
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דרומאי
הודעות: 2770
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי דרומאי » 13 ינואר 2019, 22:44

אין ראיה מריח עבודה זרה, דהתם גבי איסור הנאה קול מראה וריח לא נאסרו אא''כ נתכוון ליהנות, הא לא''ה הו''ל הנאה הבאה לו לאדם בע''כ, אבל כאן השמיעה עצמה נאסרה.
הערה: לא מתאים לכתוב 'האחרונים נחלקו' כאשר מדובר על הרמ''א מול החכמת אדם.


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יאיר » 13 ינואר 2019, 22:57

הנשים לא שרו אלא ''ותען להם'' (מרים לגברים) "שירו לה' " (הגר"א)


דרומאי
הודעות: 2770
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי דרומאי » 13 ינואר 2019, 23:01

יאיר כתב:הנשים לא שרו אלא ''ותען להם'' (מרים לגברים) "שירו לה' " (הגר"א)
אז יקשה על מרים עצמה איך לא חששו על קולה משום קול באשה ערוה.
ועוד לא מובן פירוש הגר''א שהבאת, הלא משה שר עם בני ישראל ומה צורך בעניית מרים?


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יאיר » 13 ינואר 2019, 23:25

מרים לא שרה אלא אמרה לגברים שירו אתם כי לנו הנשים אסור.


פותח הנושא
גל גל
הודעות: 454
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי גל גל » 14 ינואר 2019, 11:52

יאיר כתב:מרים לא שרה אלא אמרה לגברים שירו אתם כי לנו הנשים אסור.
גם אם נניח שאתה צודק, יש עוד המון מקורות מהתנ''ך מהם עולה שנשים שרו עם גברים (המקרה של דבורה היה רק דוגמא אחת)...


יוספזון
הודעות: 1455
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 490 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יוספזון » 14 ינואר 2019, 12:46

לא בדקתי בפנים, אבל לכאורה השירה ששרה דבורה, לא היה שירה במובן של 'שיר וזמר'. אלא כמו שאין אומרים שירה אלא על היין וכדו', ההגדרה של שירה לכאו' זה אמירת שבח והודיה להשי"ת בדרך של שיר וחרוז. ולא זמר.


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 417 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי אלימלך » 14 ינואר 2019, 14:05

גל גל כתב:כדברי הרמ''א פסקו להלכה גם הגר''א (שם) והחפץ חיים (ח''ח כלל ו, ס''ק יד). לכן לפי שיטתם, מצד אחד אין צורך לצאת מהאירוע
עיי"ש בח"ח שכותב שכל היתר הנאה בע"כ שייך רק בע"ז, אבל בעריות זה אסור.


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 417 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי אלימלך » 14 ינואר 2019, 14:21

יוספזון כתב:לא בדקתי בפנים, אבל לכאורה השירה ששרה דבורה, לא היה שירה במובן של 'שיר וזמר'. אלא כמו שאין אומרים שירה אלא על היין וכדו', ההגדרה של שירה לכאו' זה אמירת שבח והודיה להשי"ת בדרך של שיר וחרוז. ולא זמר.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יוספזון
הודעות: 1455
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 227 פעמים
קיבל תודה: 490 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יוספזון » 14 ינואר 2019, 14:40

אלימלך כתב:
יוספזון כתב:לא בדקתי בפנים, אבל לכאורה השירה ששרה דבורה, לא היה שירה במובן של 'שיר וזמר'. אלא כמו שאין אומרים שירה אלא על היין וכדו', ההגדרה של שירה לכאו' זה אמירת שבח והודיה להשי"ת בדרך של שיר וחרוז. ולא זמר.
ברוך שכיוונתי!


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יאיר » 14 ינואר 2019, 14:41

גל גל כתב:
יאיר כתב:מרים לא שרה אלא אמרה לגברים שירו אתם כי לנו הנשים אסור.
גם אם נניח שאתה צודק, יש עוד המון מקורות מהתנ''ך מהם עולה שנשים שרו עם גברים (המקרה של דבורה היה רק דוגמא אחת)...
מחילה אך דבריך קשים לעיניים כחומץ לשיניים וכי חייבות לשיר ליד הגברים ולהכנס לספק אביזרייהו דעריות?!

אלו עוד דוגמאות מפורשות יש בתנ"ך?


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 417 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי אלימלך » 14 ינואר 2019, 15:24

יאיר כתב:אלו עוד דוגמאות מפורשות יש בתנ"ך?
אין כמעט מקורות בתנ"ך שאי אפשר לישב בקל כגון ששרו נשים לנשים וכו'.
המקור היחיד הוא בדברי שלמה (וכעי"ז בדברי ברזילי אלא שלא ניתן להביא ממנו ראיה ועוד שבא לומר גודל זקנותו) "עשיתי לי שרים ושרות" ויש במדרש שרות משוררות נקבות. אמנם עי' בגמ' גיטין סח. "שרים ושרות אלו כלי זמר" ויש מהאחרונים שכתבו ששינתה הגמ' לפרש כן מטעם קול באשה ערוה.
ובדעת המדרש - מפרשי המדרש מישבים ש"לי" לאו דוקא והכונה שהיו משוררות לנשים וזה מגדולת מעשיו או שהיו אלו מפלגשיו או שהם היו רק מנגנים בכלי זמר כי יש כלי זמר שנשים טובות יותר בהם.


אור זרוע
הודעות: 703
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי אור זרוע » 14 ינואר 2019, 16:55

בספר של"ה הקדוש בפרשת בשלח, תורה אור ז כתב:
"...ואנשי הצחות והמליצה אומרים, שמרים עם הנשים לא אמרו שירה כי הנשים פטורות, רק יצאו בתופים ובמחולות לשמוח, ובאו כמה בחורי ישראל לראות בשמחתם, ואז צעקה מרים 'ותען להם' לכו לאהליכם במקום שאומרים האנשים שירה, וגם אתם 'שירו לה' כי גאה'. אבל רבותינו ז"ל (מכילתא בשלח מסכתא דשירה י; ילקוט שמעוני ח"א רמז רנ"ג) מנגדים דבר זה, שאמרו כמו שאמר משה רבינו ע"ה שירה וישראל ענו אחריו, כן אמרה מרים והנשים אחריה."


פותח הנושא
גל גל
הודעות: 454
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי גל גל » 15 ינואר 2019, 08:13

אלימלך כתב:
גל גל כתב:כדברי הרמ''א פסקו להלכה גם הגר''א (שם) והחפץ חיים (ח''ח כלל ו, ס''ק יד). לכן לפי שיטתם, מצד אחד אין צורך לצאת מהאירוע
עיי"ש בח"ח שכותב שכל היתר הנאה בע"כ שייך רק בע"ז, אבל בעריות זה אסור.
אמת, פשוט הכל צריך להיכנס בדף אחד, לכן לא פירטתי. בכל מקום, לדעתי הדברים שלו קשים מאוד, והראיה שאף ראשון לא העיר על הסתירה המפורשת. האגרות משה כותב אבה''ע א, נו, שמדובר שם במידת חסידות, ולא באיסור ממש.


פותח הנושא
גל גל
הודעות: 454
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי גל גל » 15 ינואר 2019, 08:16

אלימלך כתב:
יאיר כתב:אלו עוד דוגמאות מפורשות יש בתנ"ך?
אין כמעט מקורות בתנ"ך שאי אפשר לישב בקל כגון ששרו נשים לנשים וכו'.
המקור היחיד הוא בדברי שלמה (וכעי"ז בדברי ברזילי אלא שלא ניתן להביא ממנו ראיה ועוד שבא לומר גודל זקנותו) "עשיתי לי שרים ושרות" ויש במדרש שרות משוררות נקבות. אמנם עי' בגמ' גיטין סח. "שרים ושרות אלו כלי זמר" ויש מהאחרונים שכתבו ששינתה הגמ' לפרש כן מטעם קול באשה ערוה.
ובדעת המדרש - מפרשי המדרש מישבים ש"לי" לאו דוקא והכונה שהיו משוררות לנשים וזה מגדולת מעשיו או שהיו אלו מפלגשיו או שהם היו רק מנגנים בכלי זמר כי יש כלי זמר שנשים טובות יותר בהם.
למשל משאול והבנות שיצאו לקראתו לשיר, "וַיְהִי בְּבוֹאָם, בְּשׁוּב דָּוִד מֵהַכּוֹת אֶת הַפְּלִשְׁתִּי, וַתֵּצֶאנָה הַנָּשִׁים מִכָּל עָרֵי יִשְׂרָאֵל לשור[לָשִׁיר] וְהַמְּחֹלוֹת לִקְרַאֶת שָׁאוּל הַמֶּלֶךְ בְּתֻפִּים בְּשִׂמְחָה וּבְשָׁלִשִׁים". העולים בספר עזרא ''מִלְּבַד עַבְדֵיהֶם וְאַמְהֹתֵיהֶם אֵלֶּה שִׁבְעַת אֲלָפִים שְׁלֹשׁ מֵאוֹת שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה, וְלָהֶם מְשֹׁרְרִים וּמְשֹׁרְרוֹת מָאתָיִם''.

אתה יכול להיכנס לדחוקים עצומים, השאלה אם אתה חושב שזה באמת כוונת הכותב @יאיר


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יאיר » 15 ינואר 2019, 09:10

גל גל כתב:
יאיר כתב:מרים לא שרה אלא אמרה לגברים שירו אתם כי לנו הנשים אסור.
גם אם נניח שאתה צודק, יש עוד המון מקורות מהתנ''ך מהם עולה שנשים שרו עם גברים (המקרה של דבורה היה רק דוגמא אחת)...
איך מלאך ליבך ואיך אתה מעז לחלוק על הגר"א ושאר ראשונים ואחרונים?!

הכל רק בשביל להתיר את שרץ ההשקפה המעוותת (הר' מלמד ודומיו)?!


אור זרוע
הודעות: 703
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי אור זרוע » 15 ינואר 2019, 12:53

גם בשו"ת מהר"י הכהן - תנינא סימן לז מבאר ששיר וזמרה הם שני דברים, ואין ראיה מכל המעשיות שמוצאים בתנ"ך:
שו''ת מהר''י הכהן תנינא סימן לז .png
וכן הביא האדמו"ר מציעשנוב בכתב עת "אוצרות ירושלים" בשם רא"ז מרגליות בספר אלף למטה, ובשם מגן גבורים שכבר הובא לעיל:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אור זרוע
הודעות: 703
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 230 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי אור זרוע » 15 ינואר 2019, 13:09

יש לציין עוד לדברי החיד"א בספר חומת אנך על קהלת ב, ט וז"ל:
ט. שרים ושרות. פי' רש"י מיני כלי זמר. אפשר דבא לאפוקי שלא נפרש משוררים ומשוררות דהא קי"ל קול באשה ערוה. אך אפשר לפרש משוררים ומשוררות ולא היו בבת אחת אלא שרים לחוד ומשוררות לחוד. והמשוררות היו מנשיו ופלגשיו ויש לדחות:
עוד בנושא זה יש לציין לשו"ת שלמת חיים לרבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל סימן קעז:
בנחמיה כתיב שהיה להם משוררים ומשוררות. ויש לדייק דהוי קול באשה ערוה. ואפשר לאמר דרק בעת שהיו טהורות שרו, דזה אינו אסור (באה"ט אה"ע), [ועיין סימן כ"א (סק"ד) בשם באר שבע דגם בפנויה אסור]. וכן (סנהדרין י"ד ע"א) גבי ר' אבהו דנפקא מטרוניתא דבי קיסר ומשריין ליה, ג"כ אפשר דהיה באופן זה, דעכו"ם לא חמירא מפנויה, וצ"ע.

תשובה: פשיטא שהמשוררות דוקא באופן המותר, שהי' מיוחדות לנשים שעלו.


משה בטיטו
הודעות: 47
הצטרף: 03 אוגוסט 2018, 09:05
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שמירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי משה בטיטו » 17 ינואר 2019, 09:00

יאיר כתב:
גל גל כתב:
יאיר כתב:מרים לא שרה אלא אמרה לגברים שירו אתם כי לנו הנשים אסור.
גם אם נניח שאתה צודק, יש עוד המון מקורות מהתנ''ך מהם עולה שנשים שרו עם גברים (המקרה של דבורה היה רק דוגמא אחת)...
איך מלאך ליבך ואיך אתה מעז לחלוק על הגר"א ושאר ראשונים ואחרונים?!

הכל רק בשביל להתיר את שרץ ההשקפה המעוותת (הר' מלמד ודומיו)?!
שים לב מה אתה עושה, מוציא שם רע, בגלל שאתה סובר אחרת ממישהו, ממש מקסים...


יאיר
הודעות: 1205
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 269 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לשמוע שירת נשים - פרשת בשלח

שליחה על ידי יאיר » 17 ינואר 2019, 19:33

"המגלה פנים בתורה שלא כהלכה אין לו חלק לעוה"ב"

אם אגיד לדוגמא שיצא לי להלכה שמותר להתחתן עם אחותו, אתה תשב ותשתוק?!

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: DS054, וחי בהם, סופר המלך | 3 אורחים