צדקה מעכו"ם.


פותח הנושא
יוספי
הודעות: 77
הצטרף: 21 ינואר 2019, 23:00
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי יוספי » 18 יוני 2019, 13:50

אשתי עובדת כטלפנית לחו"ל לאחד מארגוני הצדקה בארץ. קורה הרבה שהם מתרימים גוים. האם יש לכך היתר.

ערכים:


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 13:54

גמרא מפורשת היא זו דלא אמרינן מיגו..להוציא..


וברצינות קרא כאן מיקרופדיה תלמודית
נטילת צדקה ממנו
אסור לישראל ליטול צדקה מן הגוי בפרהסיא (רמב"ם מתנות עניים ח ט, על פי סנהדרין כו ב; טוש"ע יו"ד רנד א), שמבזה עצמו בפרהסיא ויש בדבר חילול השם (סנהדרין שם, ורש"י ד"ה אוכלי; ש"ך שם סק"א), ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול ליטלה מן הגוי בצנעא - הרי זה מותר (רמב"ם שם, על פי גמ' שם; טוש"ע שם).

גבאי צדקה אסור לקבל צדקה מהגוי, שנאמר: בִּיבֹשׁ קְצִירָהּ תִּשָּׁבַרְנָה (ישעיהו כז יא. בבא בתרא י ב), היינו כשתכלה זכות שבידם וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהם אז ישברו (רש"י שם ד"ה ביבש). ואינה דומה צדקה לנדרים ונדבות של קרבנות שמקבלים מהם (ראה לעיל), שבהם אין מתכפרים ובצדקה מתכפרים (הגהות אש"רי שם א לו, בשם מהרי"ח, שכתב בשם מורו רבי אברהם; ש"ך יו"ד רנד סק"ד). אבל מלך או שר גוי ששלח ממון לצדקה, אין מחזירים לו משום שלום מלכות, אלא נוטלים ממנו וינתן לעניים גוים (גמ' שם; רמב"ם שם; טוש"ע שם), ונחלקו ראשונים בנתינה זו:

יש אומרים שיתן לעניי גוים בסתר, שלא ישמע המלך (רמב"ם שם; טוש"ע שם).
ויש אומרים שאף בסתר אסור, שאסור לגנוב דעת הבריות, אלא שהגוים עצמם יודעים שישראל רגילים לפרנס עניי גוים (רש"י שם יא א ד"ה דלא סיימוה), ולכן יעשה מה שציוה לו המושל ששלח הצדקה (רמ"א שם), שאם ציוה בפירוש ליתן לעניי ישראל כך יעשה, וכן אם ציוה לפדיון שבויים שממילא הכוונה לישראל, שאין שבוי גוי, יתן לישראל (ש"ך שם סק"ג).


פותח הנושא
יוספי
הודעות: 77
הצטרף: 21 ינואר 2019, 23:00
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי יוספי » 18 יוני 2019, 14:05

ולהלכה


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 14:15

בית ההוראה המרכזי

עיין שו”ע יו”ד סי’ רנד ס”ב שמותר לקחת צדקה מהגוי רק מפני דרכי שלום [כגון שר ששלח ממון לצדקה], אולם לא באופן אחר, ואמנם בערוך השלחן (שם ס”ג) כתב שנהגו להקל בזה, הוא מטעם שכתב שם שבזמנם בחו”ל היה הדחק רב מאד, אבל בזמנינו נראה דלא שייך כ”כ דינו של הערוה”ש, ועי’ שו”ת שבט הלוי (ח”ה סי’ קמא אות ב), אך כל זה דווקא באופן שמקבל ממנו בפרהסיא, או שנותן בפרהסיא והדבר מתפרסם, אבל בצנעה מותר כמבואר בפוסקים שם, ולגבי קבלת מתנה מהגוי מפורש ביד רמה (ב”ב י: אות קלב) והובא בדרך אמונה (מתנות עניים פ”ח ס”ק נז) שמותר, וראה בארוכה בזה בספר זכות יצחק (לרבי יעקב ח. סופר שליט”א ח”א סי’ ל).

דבר מעניין מצינו בדברי הראשונים (פי’ ריב”א על התורה בראשית פרק יב פסוק יג, וכן בפי’ עמר נקר להברטנורא) שהקשו איך אברהם אבינו ביקש משרה אמנו לומר אחותי היא “למען ייטב לי בעבורך” ופירש רש”י שיתנו לי מתנות, והלא שונא מתנות יחיה, וכתב לבאר שכל מה שאמרו שאין לקחת מתנות זה דווקא מישראל, אבל מן הנכרי לא נאמר דבר זה, [וראה למהר”ל בגור אריה שכתב לבאר באופן אחר הטעם שאין בזה משום שונא מתנות מבואר שיש חסרון של לקיחת מתנה גם מנכרי, אלא אם כן הוא אדם עני או מתנה מועטת שאין בזה משום שונא מתנות יחיה], וראה עוד בזה בארוכה בספר זכות אבות (בראשית פרשת לך) מפי ספרים וסופרים- והגר”מ אריק זצ”ל (מנחת פתים חו”מ סי’ שצח סי”א) כתב להלכה שאין בזה משום שונא מתנות, אולם נעלם ממנו ד’ המהר”ל בפי’ על התורה שם ועוד.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 14:16

כנ"ל

רציתי לדעת האם מותר לשים קופה בחו”ל ולקבל תרומה מגוי ומדוע? והאם יש תנאים שמותר להתנות ולקבל

תשובה:

כאשר הדבר נעשה על ידי קופה המותקנת בבית הגוי, ומקבלים את הצדקה בצנעה, ואינו מבקש שיפרסמו את זה מותר, אולם כשזה נעשה בפרהסיה אין לקבל צדקה מהנכרי [אלא במקום שיש בו משום דרכי שלום].

מקורות:

שו”ע יו”ד סי’ רנד ס”ב, וראה כאן במקורות.


במבי
משתמש ותיק
הודעות: 1068
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 386 פעמים
קיבל תודה: 295 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי במבי » 18 יוני 2019, 15:31

בפסוק כתוב "חסד לאומים חטאת", אך מעניין שר' יונה בפי' למשלי מפרש שחסד לאומים הוא קרבן חטאת בשבילם !
אך אין זה קשור להיתר צדקה מעכו"ם כמובן.
ומובא בב"ב דף ד. שדניאל נענש שנתן לנבוכדנצר עצה לתת צדקה לעניים.


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 845
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 288 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי יעקב שלם » 18 יוני 2019, 20:11

זכרון ישן

בישיבת הנגב בנתיבות יש מבנה סמוך לבית מדרש עם עשרות שירותים
מה שסיפרו בעבר שר' יששכר מאיר קיבל צדקה מגוי והוא החליט לבנות עם שירותים

(וכנראה זה היה סכום גבוה...)
שוב זה לא מבוסס וודאי חסר פרטים
אבל זה הנהגה מעניינת


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 20:14

יעקב שלם כתב:
18 יוני 2019, 20:11
זכרון ישן

בישיבת הנגב בנתיבות יש מבנה סמוך לבית מדרש עם עשרות שירותים
מה שסיפרו בעבר שר' יששכר מאיר קיבל צדקה מגוי והוא החליט לבנות עם שירותים

(וכנראה זה היה סכום גבוה...)
שוב זה לא מבוסס וודאי חסר פרטים
אבל זה הנהגה מעניינת

לבנין בית כנסת יותר קל


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 20:19

ט"ז יורה דעה סימן רנד ס"ק ב
נראה לי שאין שייך "ביבוש קצירה" אלא כשהעובד כוכבים מכון דווקא לעניי ישראל, ובזה מייקר שם ישראל, בזה יש זכות גדול כגון הכא, וכמעשה דאימיה דשבור מלכא בגמ' ששלחה לחלק לישראל. ואע"ג דכתב רש"י שהיא ידעה גם כן שמפרנסין גם כן עניי עובדי כוכבים עם ישראל, דאם לא כן הוי ליה גניבת דעת וכמו שנעתיק בסמוך. מכל מקום העיקר בשביל עניי ישראל, בזה הקפידו משום "ביבוש קצירה". מה שאין כן ברישא שהעובד כוכבים אין כוונתו דווקא על ישראל, אלא הוא מצד טבעו רחמן על כל הפושט יד אין זה זכות גדול ולית ביה "ביבוש קצירה", כן נראה לי עיקר.


הרב יעקב ברגמן

בפרשת השבוע נאמר: "אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל וּמִן הַגֵּר בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יַקְרִיב קָרְבָּנוֹ לְכָל נִדְרֵיהֶם וּלְכָל נִדְבוֹתָם". ודרשו חכמינו ז"ל: "מה תלמוד לומר 'איש איש'? לרבות את הגויים שנודרים נדרים ונדבות כישראל". והקשו הראשונים – במה שונה קרבן מצדקה, שאסרו חכמינו ליטול מן הגוי? ותירצו, שטעם האיסור ליטול צדקה מגוי, הוא על פי דרשת חז"ל בפסוק: "בִּיבֹשׁ קְצִירָהּ תִּשָּׁבַרְנָה", שכאשר תכלה זכות הצדקה שביד הגויים, ו'לחלוחית' מעשה הצדקה שלהם תתייבש, אז ישברו ויפלו, ותבוא גאולת ישראל; וטעם זה נכון דווקא לגבי צדקה, המכפרת על הגוי הנותן אותה, אולם קרבן אינו מכפר על הגוי שהביאו.

ובגמרא מובא טעם נוסף לאיסור נטילת צדקה מן הגוי בפרהסיא – מפני חילול השם, כלומר, שמא יאמר הגוי, כמה מגונה אומה זו שאינה מפרנסת את ענייה; או משום שהוא מבזה את עצמו ואת עמו בנוטלו צדקה מהגוי. וגם על פי טעם זה, מסבירים האחרונים את ההבדל בין קרבן לצדקה – שכאשר הגויים מביאים קרבן וכדומה, לכבוד השי"ת, אדרבה, מתרומם כבוד מלכות שמים וכבוד האומה הישראלית; אך לעומת זאת, כאשר מקבלים עניי ישראל צדקה מהגויים, הרי כבוד ישראל מתמעט, שישראל נצרכים לגויים ומתפרנסים מהם.

וכך נפסק בשולחן ערוך: "אסור לישראל ליטול צדקה מן הגוי בפרהסיא, ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול ליטלה מגוי בצינעא, הרי זה מותר". ותמהו כל האחרונים – הלא אחד הטעמים שבגמרא, שהצדקה משמשת כזכות לגוי, קיים גם בנטילת צדקה בצנעה, ומדוע אפוא התיר נטילת צדקה מגוי בצנעה? וביישוב תמיהה זו נאמרו דרכים שונות; ויש הסוברים שגם לדעת השולחן ערוך אסור ליטול בצנעה; אולם למעשה – דעת רוב הפוסקים שמותר ליטול בצנעה.

ובכל אופן שיש להניח שהגוי נותן להנאת עצמו, ולא כדי להטיב למקבל, מותר ליטול ממנו אף בפרהסיא. ומטעם זה מותר ליטול מחֶברה או מבית עסק של גוי תמיכה לארגון, לישיבה וכדומה, כאשר עושה כן למטרת פרסומת, או כדי לקדם קשרים וכדומה. ומטעם זה מותר ליטול סיוע ותמיכה משלטונות של גויים אף בפרהסיא, שהרי ברור שאינם נותנים אלא לטובת עצמם; וזאת מלבד שיש לישראל חלק בכספי המדינה על ידי תשלום מסים וארנונה, והרי זה כאילו הוא מקבל תמורה לכספו.

ולעומת הצדקה, תרומה לבית כנסת או לבית מדרש מותר לכתחילה ליטול מגוי, ואף בפרהסיא; וזאת משום שצדקה לבית הכנסת היא כקרבן, וכאמור בתחילת הדברים – מותר לקבל קרבן מגוי. וכן מותר ליטול ממנו תרומה עבור כל צורכי הציבור שאינם צדקה לעניים.

ולעומת הגוי – בנוגע לישראל שהמיר את דתו הדברים הפוכים: תרומה לבית הכנסת אסור לקבל ממנו, כיון שההלכה היא שאין מקבלים קרבן מן המומר. ואילו צדקה – לדעת רוב הפוסקים מותר לקבל ממנו, ואף אם הרויח את כספו מחילול שבת; אלא אם כן הוא 'מומר להכעיס'. ויש אומרים שמותר ליטול מהמומר אף תרומה לבית הכנסת.

ואלו שאינם שומרי תורה ומצוות – יש שכתבו שבהסתמך על כך שיש אומרים שאינם נחשבים כמומר, ובצירוף הדעה המקלה הנ"ל – ניתן לקבל מהם תרומות לבתי כנסת ולבתי מדרש; אך ראוי שלא להנציח את שמם בלוחות הנצחה וכדומה; ובלית ברירה ירשמו את שמם במקום שאינו בולט.

וכל האמור הוא משורת הדין, אך יש מגדולי הדורות שהקפידו שלא להנות כלל מכספים שמקורם בלתי כשר, וכל שכן שלא לקבלם לצורך ישיבות ותלמודי תורה, כי "כח הפועל בנפעל". ויש מהאחרונים שהפליג בחומרת הדבר וכתב: "שרוב החטאים באים כשיהנה האדם מממון כזה שיש בו כח ופועַל רע. וידעתי מרבותינו נוחי נפש שכאשר הגיע לידם ממון שהבינו שבעליהם הסגילו בו כח הפועל לרע, לא היו נהנים מהממון ההוא והשליכו מידם אותו הממון באין רואה".

[שו"ע יו"ד רנד, א-ב, ט"ז א, ב ו־ד, ש"ך א, ב, ד ו־ה, ועוד; פסקים ותשובות (כ"ץ) שם, א, ב, ג, ה, ו ו־ז]


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 337 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: צדקה מעכו"ם.

שליחה על ידי מאן דהו » 18 יוני 2019, 20:22

רבני בית ההוראה
י"ב תמוז ה'תשע"ו
בס”ד

שלום לכבוד רבני בית הוראה שליט”א,

שאלה: כתוב בש”ע יורה דעה הלכות צדקה סימן רנד

סעיף א
**אסור לישראל ליטול צדקה מן העובדי כוכבים בפרהסיא. ואם אינו יכול לחיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול ליטלה מעובדי כוכבים בצינעא, הרי זה מותר.
**ופירש הש”ך ס”ק א ד”ה ” אסור לישראל כו’ ” – משום דאיכא חילול השם דמבזי נפשיה בפרהסיא:
סעיף ב
שר עובד כוכבים ששלח ממון לישראל לצדקה, אין מחזירין אותו משום שלום מלכות, אלא נוטלין ממנו וינתן לעניי נכרים בסתר, כדי שלא ישמע השר. הגה: וי”א דיעשה בהן מה שצוה לו המושל. (כך משמע מפירוש רש”י ותוספות מעובדא דאימיה דשבור מלכא). וכל זה דוקא כשנותנין מעות לצדקה,*** אבל אם מנדבין דבר לבית הכנסת, ד מקבלים מהם (בית יוסף בשם התוספות סימן רנ”ט בשם מ”כ והוא בדינים והלכות מהרי”ו סי’ ס”ז וכן הוא בהג”ה בא”ח סי’ קנ”ד סי”א). ה אבל לא מן המומר (ג”ז שם). ועיין לקמן סי’ רנ”ט סעיף ד’.
***אבל אם מנדבין דבר לבית הכנסת וכו’ – ופירש הט”ז ס”ק ד וז”ל דהוה במקום קרבן ודרשינן איש איש לרבות עובדי כוכבים שנודרים נדרים ונדבות כישראל. וכתוב בהגה’ אשר”י פ”ק דב”ב שאלתי מ”ש צדקה דלא מקבלינן מינייהו ופירש לי מורי רבי אברהם לפי שנדרים ונדבות אין באין לכפרה עכ”ל. והש”ך פירש ס”ק ד וז”ל כדלקמן סי’ רנ”ט ס”ב והטעם משום דהוי כמו קרבן שמקבלין קרבנות מן העובדי כוכבים ובהג”א פ”ק דב”ב כתבו טעם בדבר מפני שהצדקה מכפרת ע”כ אין מקבלין מהן אבל נדרי’ ונדבות אין באין לכפר:
ועוד כתב הערוך השולחן יו”ד סי’ רנד וז”ל:
סעיף ג
ואין לתמוה על מה שנהגו לקבל בלא שום פקפוק דוודאי כיון שהדוחק רב מותר כמ”ש ***ועוד שהרמב”ם כתב בפ”י ממלכים דין י’ וז”ל בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה ואם הביא עולה מקבלין ממנו נתן צדקה מקבלין ממנו ויראה לי שנותנין אותה לעניי ישראל הואיל והוא נזון מישראל ומצוה להחיותו אבל וכו’ עכ”ל ומיירי בזמן הבית ושקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים ע”ש וגם עתה הפרנסה זה מזה ואין בינינו עובדי כוכבים:
סעיף ד
וכל זה בנתינת מעות לצדקה אבל כשמנדבין דבר לבהכ”נ מקבלין מהם דזהו כמו קרבן שמקבלין מהם דדרשינן איש איש ללמד עליהם שמקבלין מהן קרבן נדרים ונדבות ויתבאר בסי’ רנ”ט ומן הנהפך לישמעאל אין מקבלין ויש אומרם דמקבלין ולא דמי לקרבן [עי’ ש”ך סק”ה]:
ונשאלו השאלות אלו:
א.ההלכות מדוברות על עכו”ם דהיינו עובד הכוכבים פי’ שלא מאמין באלוקה דישראל, משא”כ גבי בני נוח לפי הרמב”ם ומביאו העה”ש.
שאל ואחד שהוא בן נח אמיתי, לדעתי נחשב כצדיק אומות העולם, שקיבל עליו לא לעבוד עבודת אלילים, ושהוא לא מחובר לא לשום מיני דת נוצרות, או קתולים או דת ישמאלית אלא שמאמין באלוקה דישראל ומבין שאנחנו עם ישראל העם הנבחר ע”י ה’ ושתורתו של משה אמת. וגם שמכבד מאוד היהודים ולדוגמא מבין כל טוב עניניינו שלא נוגע באשה יהודית אפילו היא לא דעתיה בשום אופן, אפילו למטרת עסקית. והוא פשוט שמח בחלקו כבן נח, אע”פ שעלה על דעתו תמול שלשום להתחבר לעם ישראל דהיינו גיור ומ”מ הבין האחראוית וכיון שהוא אינטלקטואלי אמיתי לא חשב כעת יכול לעמוד בכל המצות וכו’ ולכן לא המשיך לתהליך גיור מאז שהתחבר לישראל ותורה, ומ”מ חשק נפשו לעם ישראל ורואנו כהטובים שבעולם והוא מבין הענין הקושי בפרנסה שיש בין הלומדים תורה ורוצה לתרום לביה”כ, בית מדרש ולתמוך בלומדי תורה שמבין שזה הדבר שה’ חפץ וכיון שה’ עוזר אותו בפרנסה מבין שהכל מן ה’ ורוצה לתת מעשר מן מה שמרויח למטרות אלו שפירש. האם אפשר למוסדות לקבל ממנו ?
ב.גר צדק שאל על עזרה שמקבל מאביו, ולזה מותר לו לקבל ואפילו אמרתי לו שיורש אביו מדרבנן כמו שכתוב בח”מ הלכות נחלות. עתה שאל אם אחיו אחותו או דודו ירצו גם לתמוך בו שמכבדים ישראל אפשר לו לקבל? מדובר באופן שבצינעא או מוטב שלא לקבל? נראה לפי מש”כ למעלה שאפשר מ”מ אשמח לשמוע מכם על נושאים אלו.
תודה ברכה והצלחה

תשובה:

כיון שיש שאמרו שרק בחפץ ששמו עליו אסור, ושי שאמרו שמאדם פרטי מותר ורק המהלכות אסור, ויש שהקלו במי שאינו עובד ע”ז, ממילא במקרים שתיארת אין להחמיר.

מקורות:

בסוגית הגמ’ בב”ב (י ע”ב) מבואר, שאסור לקבל צדקה מן הנכרי, דכתיב (ישעיה כז, יא) “ביבוש קצירה תשברנה”. ועי’ רש”י שם: “כשתכלה זכות שבידי אומות העולם ותיבש לחלוחית מעשה הצדקה שלהם, אז ישברו” [ועי’ הגה’ אשרי פ”ק דב”ב שהקשה, מאי שנא צדקה דאין מקבלין מהם, מנדרים ונדבות דמותר לקבל. ותי’, דשאני צדקה שהיא מכפרת עוון]. ואיתא בפוסקים [עי’ ס’ ראשון לציון לאור החיים יו”ד סי’ רנד], דזהו דוקא כשיכול הוא למצוא את קיומו מישראל, אבל אם אינו יכול למצוא כדי חיותו מישראל, רשאי הוא ליקח מן הגוי.

בשו”ת כתב סופר (יו”ד סי’ קיד) דן, לענין עני המחזר על הפתחים ויכול לקיים עצמו בדוחק ע”י הצדקה שהוא נוטל מישראל, אם מותר ליקח מעות מן הנכרי כדי שיהיו מזונותיו מצויים לו בהרווחה יותר. ונראה לומר, דכל שמחזר על הפתחים למזונות אשתו ודאי מותר הוא ליקח מן הנכרי בכהאי גוונא, דכיון שחייב הוא במזונותיה כשיעור שקצבו לה חז”ל בתבשיל של קטנית וכו’ [אלא שאם נותן לה לחם ומים אין כופין אותו להוציאה], צורך גמור הוא לו לקיים את חיובו, ואין זו הרווחה בעלמא, ובהא נראה פשוט דשרי, ודו”ק בזה.

וביותר, למש”כ בשו”ת בית שערים (או”ח סי’ סא), דלא דאסרינן ליקח צדקה מן העכו”ם אלא כשבא ליטול מן המלכות, אבל מאדם פרטי מותר ליקח בכל גווני, וכ”ה בס’ ראשון לציון (שם סעי’ ב), ועי’ שו”ת זרע אמת (ח”ב סי’ קיב) שמצדד להקל בזה בזמנינו שאינם עובדי ע”ז (ועי’ חולין יג ע”ב, ודרישה יו”ד סי’ קנב), וראה מש”כ בכל זה בשו”ת משנה הלכות (חט”ז סי’ ע). [על הנידון אם מותר לקבל מעות מן הנכרי לדבר מצוה, עי’ שו”ת קול אריה (סי’ טו), שו”ת אבני צדק (סי’ יד), ושו”ת תשורת שי (ח”א סי’ טו)].

נידון זה אמור גם לענין נטילת צדקה מן המומר, דאף שכתב המבי”ט בתשובותיו (ח”א סי’ ריד), דדוקא קרבן לא מקבלין ממנו, אבל הקדש לעניים שרי, כבר חלקו עליו רבים מן האחרונים, עי’ בית יוסף (יו”ד סי’ רנט), עי’ שו”ת שבות יעקב (ח”ג סי’ פה), ושערי דעה (יו”ד סי’ רנט). וע”ע דעת תורה למהרש”ם (או”ח סי’ תרי) דמנהג העולם להקל בזה כשיטת המבי”ט, וכ”ה בהגה’ חתם סופר לשו”ע (שם סי’ קנד), ובשו”ת מהר”ם שיק (יו”ד סי’ רלא).

באליה רבה (או”ח סי’ קנד ס”ק יז) כתב, שהאיסור לקבל דבר מן הנכרי אינו אמור אלא כשמקבל מהם חפץ מסויים ששמו של הגוי או המומר עליו, אבל בנתינת מעות בעלמא לית לן בה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • האם יש מצוות צדקה לאדם שיכול לעבוד ונח לו לקבל צדקה
  על ידי יעקב שלם » אתמול, 10:47 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  23 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יעקב שלם
  אתמול, 10:47
 • ספק בהלכות צדקה
  על ידי עם חכם ונבון » 24 נובמבר 2018, 20:20 » ב בית המדרש
  7 תגובות
  301 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי סתם איש
  27 נובמבר 2018, 20:49
 • מכירת כספי צדקה לאדם אחר
  על ידי מתחזק » 14 פברואר 2019, 23:55 » ב בית המדרש
  0 תגובות
  111 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מתחזק
  14 פברואר 2019, 23:55
 • אמזון סמייל - צדקה בקניה באמזון
  על ידי במבי » 12 אוגוסט 2019, 10:05 » ב עזרה ושיתופי מידע בנושאים כלליים
  0 תגובות
  133 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי במבי
  12 אוגוסט 2019, 10:05
 • האם מותר לקבל צדקה מגוי
  על ידי גל גל » 28 אוגוסט 2019, 02:24 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  32 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  28 אוגוסט 2019, 02:24

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח