כיפה


פותח הנושא
עקביא בן מהלל אומר
משתמש ותיק
הודעות: 219
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 22:34
נתן תודה: 62 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כיפה

שליחה על ידי עקביא בן מהלל אומר » 28 נובמבר 2019, 20:43

ליהודי עפה הכיפה בזמן נסיעה בכלי תחבורה. בנסיון לנחמו אמרתי לו שככל הנראה אין איסור בדבר. ונימוקי עימי.
כל הענין של הכיפה הוא בגלל מורא שמים וכדברי חז"ל דלא ליסגי איניש ארבע אמות. כאן בכלי תחבורה, כשהאדם עצמו לא הולך דומה הדבר לאדם השוכב על מיטתו שבעיקר הדין אין צורך לחבוש את ראשו [המ"ב מביא של"ה שיש ענין] גם קודם שנרדם. כמובן יש צד לומר שמה לי אם האדם הולך תחת כיפת השמים ומה לי שמוליכים אותו תחת כיפת השמים או שלא

בקיצור נימוק הבל נימקתי לו או כזה שנכון לפחות בחלקו?*

*לכל החכמולוגים נא לדלג על כל העצות והפתרונות. תנסו להתייחס לנימוק בפני עצמו


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 953
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 337 פעמים
קיבל תודה: 271 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי יעקב שלם » 28 נובמבר 2019, 20:54

רכוב כמהלך לא?

זה תנחומין של הבל
כי עיקר מה שמטריד אדם בכזה מצב זה הבושה ולא העבירה

שים שרוול על הראש ואין בעיה


פותח הנושא
עקביא בן מהלל אומר
משתמש ותיק
הודעות: 219
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 22:34
נתן תודה: 62 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי עקביא בן מהלל אומר » 28 נובמבר 2019, 20:55

בבקשה להתיחס לנימוק ולא להציע פתרונות שברור לכולם שנמצאו בסוף


פותח הנושא
עקביא בן מהלל אומר
משתמש ותיק
הודעות: 219
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 22:34
נתן תודה: 62 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי עקביא בן מהלל אומר » 28 נובמבר 2019, 21:08

אה סליחה יעקב שלם. כעת שמתי לב שפתחת לדון בנימוק מצד רכוב כמהלך


ניסוך המים
הודעות: 46
הצטרף: 01 אפריל 2019, 18:15
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי ניסוך המים » 28 נובמבר 2019, 22:55

שבת דף ה: "אגוז בכלי, וכלי צף על גבי מים, בתר אגוז אזלינן והא נייח, או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא נייח? תיקו" תוס' ד"ה אגוז מבארים דאם דרך בנ"א להצניע חפצים בכך הוי כנייח ... ולכן הוא הדין באדם דדרכו לשבת ולנסוע ברכב הוי כנייח.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 666 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי מבקש אמת » 29 נובמבר 2019, 01:25

ניסוך המים כתב:
28 נובמבר 2019, 22:55
שבת דף ה: "אגוז בכלי, וכלי צף על גבי מים, בתר אגוז אזלינן והא נייח, או דילמא בתר כלי אזלינן והא לא נייח? תיקו" תוס' ד"ה אגוז מבארים דאם דרך בנ"א להצניע חפצים בכך הוי כנייח ... ולכן הוא הדין באדם דדרכו לשבת ולנסוע ברכב הוי כנייח.

יעויין בהמשך דברי התוס' שם "אע"ג דודאי לאו כמונח דמי דקי"ל רכוב כמהלך דמי" וא"כ בודאי אינו בגדר מונח במקומו אלא רק לגבי שבת השאלה האם הוא כמו שהיה במשכן, וא"כ אין ראיה לנידון דידן, ואדרבה מרכוב כמהלך מוכח שדינו כמהלך.

אמנם נראה שענין הילוך ד' אמות בגילוי ראש הוא מפני כבוד השכינה, א"כ אין לזה שייכות עם ההגדרה הדינית של הילוך, אלא האם מסתובב בלי לכסות ראשו. וכיון שבמכונית יושב במקום אחד אין בעיה זו. (אמנם כמובן שממידת חסידות* גם כשיושב לא לגלות ראשו).*אף שהט"ז בסי' ח כתב שהוא מעיקר הדין, ע"ש שטעמו משום שחוק העכו"ם הוא להוריד הכובע מיד כשיושבים, א"כ כשעושה כן נמצא שהולך בחוקות העכו"ם. אבל בימינו אין זה נוגע, כיון שאין העכו"ם לובשים כיסוי ראש כלל, וממילא אף לדעתו אינו אסור מדינא.


כרם
משתמש ותיק
הודעות: 369
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי כרם » 29 נובמבר 2019, 09:12

שאלה כזו שמעתי במכון-כושר על מכונת הליכה, שהאדם הולך והולך ונשאר לעמוד באותו מקום. האם נחשב כד' אמות או לא?


ענוותך תרבני
הודעות: 12
הצטרף: 02 דצמבר 2019, 00:11
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי ענוותך תרבני » 02 דצמבר 2019, 00:38

לענ"ד אין הבדל בין אם הולך לבין אם מוליכים אותו, לפי שיש ליתן נימוק לכל הענין של ד"א, שפחות מיניה הוא שיעור עראי ואין ניכר שמזלזל בעול מלכות שמים.
ולעצם הענין יש לדון באופן שהוסרה הכיפה מאליה או על ידי מאן דהו, האם יש לו איסור להמשיך לילך בגילוי ראש (מלבד החשש של מר"ע), ודו"ק.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 226
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
קיבל תודה: 24 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי HaimL » 02 דצמבר 2019, 07:28

תשובת מהרש"ל בנוגע לכיסוי הראש

ע״ב
אשאלה למי שראשו כבד יש לו הית' לישב ולאכול בגילוי ראש:
בתשובה אין אני יודע איסור לברך בלא כסוי ראש ומהרא"י פשוט לו שאסור בהזכרת שם בלא כיסוי הראש ולא ידענא ממאי והנה מצאתי שכתב במסכת סופרים יש בו מחלוק' שכתב פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומים או מי שראשו מגולה ואינו רשאי להוציא הזכרה מפיו ע"כ ור' ירוחם כתב בסוף נתיב ט"ז שאסור לברך בגילוי הראש.
גולולי שאינני רגיל לחלוק על הקדמונים א"ל שיש גדול שיסייעני הייתי נוטה להקל ולברך בגילוי הראש ואפילו לקרות ק"ש שרי שהרי איתא במדרש רבה אמר רבי ברכיה מלך ב"ו משגר פרוטגמא שלו למדינה מה הם עושין כל בני המדינה עומדים על רגליהם ופורעים את ראשיהן ורואין אותה באימה ביראה ברתת ובזיע אבל הקב"ה ית' אומר לישראל קראו ק"ש ברוטגמא דידי הרי לא הטרחתי עליכם לקרות לא עומדים ולא פרועי ראש כו' משמע להדיא דליכא איסור בפריעת ראש אלא שלא החמיר עליהם ומה אעשה שכבר הורו לאיסור.
דאבל בזה תמיהני שנהגו איסור בפריעת ראש אף בלא תפלה ולא ידעתי מאין זה להם כי לא מצינו איסור בפריעת הראש כי אם לאשה כדאיתא בפ' המדיר וממידת חסידות הוא שלא לילך ד' אמות בגילוי הראש ודוקא הליכה ד"א (מו') כדאיתא בפר' כל כתבי א"ר חנינא תיתי לי דלא סגינא ד' אמות בגילוי הראש והוא ממידת חסידות כמ' שחשוב שם אינך תיתי לי כו' ועוד ראייה מפ"ק דקידושין שמסיק שם אמר ריב"ל אסור להלוך ד' אמות בקומה זקופה שנ' מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ד' אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי משמע דוקא בקומה זקופה הוא אסור אבל בגילוי הראש אין בו איסור אלא דרב הונא החמיר על עצמו מכח מידת חסידות ועכשיו הוא להיפך בקומה זקופה אינם נזהרים ואדרבה הגאים והעשירים הולכים נטויי גרון ובגילוי הראש נזהרים לא מחמת חסידות אלא סוברים דת יהודית הוא.
העוד מצאתי כתוב הא דגלוי הראש כו' היינו באויר השמים דוקא וכן נראה לפרש הא דקומה זקופה אף שמלא כל הארץ כבודו מ"מ אינו נראה כאילו אינו משגיח בעושיהן כי אם מי שהולך באויר השמים ושם יש לו לזכות ולהתעורר אף שמהררא"י כתב שאין לחלק בין בית לחצר כי מלא הארץ כבודו היינו בהזכרת השם וכן מסתבר שמדת חסידות הוא בהזכרת השם שלא יהא בגילוי הראש כמו הולך ד' אמות באויר השמים וכן מצאתי כתוב בשם הר"ם שכל זה מידת חסידות אלא שהרי"ף כתב שיש למחות שלא לכנס בב"ה בגילוי וכן הטור לא כתב ויכסה ראשו אלא גבי תפלה ולא גבי ק"ש ומה אעשה שהעם נהגו בו איסור ואיני רשאי להקל בפניהם.
וושמעתי על חכם אחד כשהיה לומד היה לומד בגילוי הראש ואמר שכבד עליו המשא ומ"מ נראה בעיני אף שאין איסור בדבר ואף לא מידות חסידות כשאינו מזכיר השם מ"מ דת"ח יש לו להזהר מאחר שהעם תופסים בה לקלות ולפריצות כאלו עובר על דת יהודית ואפי' לומד בחדרו אין לסמוך על זה שמא העם הארץ יראה ויקל בו לא בחינם אמרו כל שאסור מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור.
זועכשיו אני אגלה את קלון האשכנזים בודאי מי ששותה יין נסך במלון של גוים ואוכל דגים מבושלים בכלי שלהם והמחטי' הוא שמאמין לפונדיקי' שלא בשלו בה אין חוששין עליו ואין בודקין אחוריו ונוהגין בו כבוד אם הוא עשיר ותקיף ומי שהיה אוכל ושותה בהכשר רק שהיה בגילוי הראש היו תופסין אותו כאלו יצא מן הכלל ע"כ החכם עיניו בראשו ידע להשמר שלא יתפסו עליו ואם כבד עליו להניח על ראשו דבר כבד יכסה ראשו בבגד פשתן דק או במשי.


אדם קדמון
הודעות: 19
הצטרף: 21 יוני 2018, 07:57
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי אדם קדמון » 02 דצמבר 2019, 14:33

ויעויין בהרחבה בספרו של זימר: עולם כמנהגו נוהג.


מזל טוב
הודעות: 14
הצטרף: 02 דצמבר 2019, 15:16
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי מזל טוב » 02 דצמבר 2019, 15:24

כיום שזה כמו "סמל" אולי יש בזה משום חילול השם?


ענוותך תרבני
הודעות: 12
הצטרף: 02 דצמבר 2019, 00:11
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי ענוותך תרבני » 02 דצמבר 2019, 22:11

מזל טוב כתב:
02 דצמבר 2019, 15:24
כיום שזה כמו "סמל" אולי יש בזה משום חילול השם?

מצד שני, אם ניכר על שאר מלבושיו שהוא שומר תורה ומצוות, יש מקום לומר שאין בזה משום חילול ה', לפי שניכר שאינו עושה זאת מחמת פריקת עול מלכות שמים. סברה דומה כ' הגר"מ פיינשטיין לגבי איסור מר"ע בפא"נ.


ענוותך תרבני
הודעות: 12
הצטרף: 02 דצמבר 2019, 00:11
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי ענוותך תרבני » 02 דצמבר 2019, 22:13

HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 07:28
תשובת מהרש"ל בנוגע לכיסוי הראש
אם כבר אז כבר:

מסקנת הגר"א בביאורו (או"ח סי' ח):
כללא דמילתא אין איסור כלל בראש מגולה לעולם רק לפני הגדולים וכן בעת התפלה אז נכון הדבר מצד המוסר ושאר היום לקדושים שעומדים לפני ה' תמיד.

סמל אישי של משתמש

מכון קול יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 266
הצטרף: 25 נובמבר 2018, 18:56
נתן תודה: 97 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי מכון קול יוסף » 03 דצמבר 2019, 19:25

מזל טוב כתב:
02 דצמבר 2019, 15:24
ציטוט כיום שזה כמו "סמל" אולי יש בזה משום חילול השם?
אי משו"ה לא איריא שיכול להוציא הציציות (אם הם לא כבר בחוץ).
האם השאלה הנ"ל היא רק למ"ד שכיסוי הראש הוא מהלכתא (בגמ' ורא' או"ד גם באחרונים איני זוכר) או"ד גם (ואולי רק) למ"ד שהוי מידת חסידות (וכדעת מרן הגר"ע זצ"ל).


ענוותך תרבני
הודעות: 12
הצטרף: 02 דצמבר 2019, 00:11
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי ענוותך תרבני » 03 דצמבר 2019, 19:30

ענוותך תרבני כתב:
02 דצמבר 2019, 22:13
HaimL כתב:
02 דצמבר 2019, 07:28
תשובת מהרש"ל בנוגע לכיסוי הראש
אם כבר אז כבר:

מסקנת הגר"א בביאורו (או"ח סי' ח):
כללא דמילתא אין איסור כלל בראש מגולה לעולם רק לפני הגדולים וכן בעת התפלה אז נכון הדבר מצד המוסר ושאר היום לקדושים שעומדים לפני ה' תמיד.

על דברי הגר"א המחודשים (שאין איסור בראש מגולה) אביא כאן מהס' ביאורים והערות להרה"ג יצחק מאיר קנובלוביץ:

ביאורים והערות קידושין על גילוי הראש.JPG
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יוסף ה'
הודעות: 116
הצטרף: 30 מאי 2019, 00:12
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 38 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיפה

שליחה על ידי יוסף ה' » 03 דצמבר 2019, 23:41

דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, כלומר שאין פוסקין הלכה מדברי חלומות.
וצ"ע הבנת דברי החזו"א.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Bing [Bot] | 1 אורח