שבת סז. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אישאחד
הודעות: 24
הצטרף: 20 יוני 2019, 00:15
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שבת סז. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן

שליחה על ידי אישאחד » 12 מאי 2020, 02:17

במשנה לעיל סו: "הבנים יוצאין בקשרים, ובני מלכים בזוגין, וכל אדם, אלא שדברו חכמים בהווה". וכאן בגמ' מוקי לה רבי אושעיא דרבי שמעון היא דאמר כל ישראל בני מלכים הן. וברש"י פירש דהוי טעם שלא לגזור על יציאה בזוגין לכל אדם מישראל משום ד"לעני נמי חזיא ולא גנותא דידיה דליתחזיא כיוהרא ושליף אי נמי דמגו דחידוש הוא שליף ומחוי".
והקושיא מבוארת דמה בכך שבעצם הם בני מלכים, הא כיון דעני הוא ואינו רגיל בכך הוי גנותא או חידוש ושליף, ויש סיבה לגזירה. וראיתי שעמד על כך בהערות הגריש"א, ולא השגתי תירוצו שם, רק שעפי"ד שם אפשר דלולא דבני מלכים הן הוי משאוי, ולידחוק דאף דברי רש"י הם דמשום דאין ראוי לו דשליף א"כ הוי משאוי. וקשה להידחק כך. ושו"מ בדברי מהר"ל (גבורות ה' פס"א) דשיעבוד מלכויות הוא דבר מיקרי ואינו מבטל דבר עצמי שבנ"י בני מלכים הן. ועפי"ז שמא נימא דליכא למיגזר, היינו לקבוע גזירה קבועה לעולם לפי הדבר המיקרי שהוא סותר לדבר העצמי שהוא המצב הקבוע האמיתי בישראל. ואפשר עוד תוספת קצת דאף כשהם עניים, מ"מ הוי כעין אריא רביע עליה, דבעצם בני מלכים הם, וביותר לדברי הקרן אורה בנזיר סו. דהכוונה במאמר ר"ש "על כלל עם הישראלי כל ישראל בני מלכים הם כי כתרם גדול כו'. ובידם לנצח המלחמה הגדולה מלחמת היצר", דהיינו שהוא מידה של ישראל שיכולים לבחור להתגבר תמיד, ובידם הדבר, וכמו שכתב שם לגבי הנזיר שפגש שמעון הצדיק שאמר על שערו הנאה "העבודה שאגלחך לשמים. כי נתלבש בכח וגבורה למשול ביצרו עליו ועל מחנהו הם כחות מבקשי המותרות אשר השערות רומזות עליהם. ונדר שיגלחם לשמים שישעבד את כולם לרצון שמים וליחדם לעבודתו. ולזה נאמר בנזיר כי נזר אלהיו על ראשו כי מעוטר הוא בכתר שמים ונותנין לו כח ועוז לשלול שלל ולבוז בז ולהוציא ממסגר אסיר המה כחותיו האסורים ויושבים בחשך לא ראו אור". ושוב הוי תוספת סיבה שאי אפשר להעמיד גזירה קבועה על ישראל לפי מה דהוי אריא רביע עליה, ואין זה מצבם האמיתי ועצמותם שיש להם מידת בני מלכים וראויים הם לבגדי מלכים, שכן אדם שיש לו מעלות אלו הרי מצד עצמו אינו מרגיש גנות או חידוש בבגדי מלכים, שהולמים את מידותיו, ורק טעות הוא לפי שעה, ואי"ז מחייב לגזירה.


יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת סז. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הן

שליחה על ידי יושב אוהלים » 12 מאי 2020, 11:50

אישאחד כתב:
12 מאי 2020, 02:17
במשנה לעיל סו: "הבנים יוצאין בקשרים, ובני מלכים בזוגין, וכל אדם, אלא שדברו חכמים בהווה". וכאן בגמ' מוקי לה רבי אושעיא דרבי שמעון היא דאמר כל ישראל בני מלכים הן. וברש"י פירש דהוי טעם שלא לגזור על יציאה בזוגין לכל אדם מישראל משום ד"לעני נמי חזיא ולא גנותא דידיה דליתחזיא כיוהרא ושליף אי נמי דמגו דחידוש הוא שליף ומחוי".
והקושיא מבוארת דמה בכך שבעצם הם בני מלכים, הא כיון דעני הוא ואינו רגיל בכך הוי גנותא או חידוש ושליף, ויש סיבה לגזירה. וראיתי שעמד על כך בהערות הגריש"א, ולא השגתי תירוצו שם, רק שעפי"ד שם אפשר דלולא דבני מלכים הן הוי משאוי, ולידחוק דאף דברי רש"י הם דמשום דאין ראוי לו דשליף א"כ הוי משאוי. וקשה להידחק כך. ושו"מ בדברי מהר"ל (גבורות ה' פס"א) דשיעבוד מלכויות הוא דבר מיקרי ואינו מבטל דבר עצמי שבנ"י בני מלכים הן. ועפי"ז שמא נימא דליכא למיגזר, היינו לקבוע גזירה קבועה לעולם לפי הדבר המיקרי שהוא סותר לדבר העצמי שהוא המצב הקבוע האמיתי בישראל. ואפשר עוד תוספת קצת דאף כשהם עניים, מ"מ הוי כעין אריא רביע עליה, דבעצם בני מלכים הם, וביותר לדברי הקרן אורה בנזיר סו. דהכוונה במאמר ר"ש "על כלל עם הישראלי כל ישראל בני מלכים הם כי כתרם גדול כו'. ובידם לנצח המלחמה הגדולה מלחמת היצר", דהיינו שהוא מידה של ישראל שיכולים לבחור להתגבר תמיד, ובידם הדבר, וכמו שכתב שם לגבי הנזיר שפגש שמעון הצדיק שאמר על שערו הנאה "העבודה שאגלחך לשמים. כי נתלבש בכח וגבורה למשול ביצרו עליו ועל מחנהו הם כחות מבקשי המותרות אשר השערות רומזות עליהם. ונדר שיגלחם לשמים שישעבד את כולם לרצון שמים וליחדם לעבודתו. ולזה נאמר בנזיר כי נזר אלהיו על ראשו כי מעוטר הוא בכתר שמים ונותנין לו כח ועוז לשלול שלל ולבוז בז ולהוציא ממסגר אסיר המה כחותיו האסורים ויושבים בחשך לא ראו אור". ושוב הוי תוספת סיבה שאי אפשר להעמיד גזירה קבועה על ישראל לפי מה דהוי אריא רביע עליה, ואין זה מצבם האמיתי ועצמותם שיש להם מידת בני מלכים וראויים הם לבגדי מלכים, שכן אדם שיש לו מעלות אלו הרי מצד עצמו אינו מרגיש גנות או חידוש בבגדי מלכים, שהולמים את מידותיו, ורק טעות הוא לפי שעה, ואי"ז מחייב לגזירה.

יישר כח להרב 'איש-אחד' (ומיוחד) על דבריו הנפלאים בביאור הגמ' שבפשוטו קשה מאוד להבינו.

רק ברצוני להזכיר שענין זה אם מעלה "בעצם" מתגבר על טעות בדעת האדם או לא, כבר מצינו אותו לעיל במשנה בדף סג. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת ולא בתריס ולא באלה ולא ברומח ואם יצא חייב חטאת רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו, וחכ''א אינן אלא לגנאי שנאמר {ישעיה ב-ד} וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.
ולכאורה גם קשה קושיא זו, אבל בצורה ההפוכה, דשם אף שהחייל יוצא בחרב וחנית וכו' כתכשיט, וכדמוכח מדברי ר"א, מ"מ כיון שלפי דברי הפסוק הם דברי גנאי (שיתבטלו לעתיד לבא), כבר אין בהם היתר של תכשיט.
וקשה הרי למעשה הבן הזה לא חי את העתיד לבא, ובעיניו, [ולכאורה בעיני רוב אנשים אחרים כמותו] דבר זה תכשיט הוא לו, ולמה רק בגלל שלפי האמת בהשקפת התורה הוא דבר גנאי לכן כבר אין בזה היתר של תכשיט.
[ואין  לפרש שגזרו שתוך כדי הילוכו, הוא יתחיל להבין שזה באמת גנאי לו, וכמאמר הכתוב, ויורידנו מעצמו בגלל שגנאי הוא לו, שהרי הכא לאו בגזירת חכמים מיירי, אלא בחיוב חטאת].
אלא רואים מכאן שדבר שהוא בעצמותו גנאי אינו יכול להיקרא תכשיט, גם כשהבן אדם יוצא עם זה בתור תכשיט. וזה חידוש גדול.
ואצלנו בסוגיא דבני מלכים נאמר אותו רעיון על צד ההפוך, דאף שהאדם אינו הולך עם זה כתכשיט, כיון שלמעשה תכשיט הוא לו לפי האמת, דכל ישראל בני מלאכים הם, וראויים הם לצאת עם דברים המתאימים למלאכים, לא רק שהתורה החשיבה כתכשיט ואינו חייב על זה חטאת, אלא גם חכמים לא גזרו על זה שמא יתביש בזה, או יחשבנו כחידוש וישלפנו להראות לאחרים, וילך עם זה ד"א ברשות הרבים.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח