לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו


פותח הנושא
הכהן
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 293 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי הכהן » 23 אוקטובר 2018, 12:40

מה הוא התפלל? ומנין שנענה?


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי אור זרוע » 23 אוקטובר 2018, 12:57

אולי הכוונה למה שנאמר בבראשית רבתי וירא:
כב, יד ה' יראה. א"ר שמלאי נתעטף אברהם בתפלה ויצחק בנו, אמר אברהם גלוי וידוע לפניך שהיה לי מה להשיבך כשאמרת לי להקריב את יצחק, ואלו השיבותיך לא היה לך מה להשיבני, ולא השיבותי לך אלא עשיתי את עצמי כאלם וכחרש, כך כשיהיו בניו של יצחק נדונים ביום הזה אפי' יש להם כמה קטרוגים מקטרגים אותם, כשם שדוממתי ולא השיבותי אותך, אף אתה לא תקבל מהם, הה"ד ויקרא אברהם שם המקום ההוא [ה'] יראה היאך דממתי ולא השיבותי אף הוא ידום ולא ישיב למקטרגים.

בהר ה' יראה, אמר יצחק גלוי הוא לפניך שלא שור העליתי לפניך אלא עצמי ובשרי, אף כשיבאו בני לידי צרות וצוקות שיש להם כמה קטיגורים תזכור להם עקדתי, ויראה לפניך כאלו עפרי צרור ע"ג המזבח, הוי בהר ה' יראה, עקדתי שנעשית כבר ה' יראה לפניך לדורות.אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 221 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי אור זרוע » 23 אוקטובר 2018, 13:08

ומצאתי שדן בזה הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א בתשובות והנהגות ד, קלה ואני מעתיק את כל התשובה:
ביאור "מי שענה לא"א בהר המוריה" הנאמר בסליחות

בסליחות אומרים "מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו, ומי שענה ליצחק בנו כשנעקד ע"ג המזבח הוא יעננו", ולא נתבאר איזו תפילה התפללו בעקידה ונענו, הלוא אדרבה לא רצו להפטר מהעקידה, וכשהקב"ה אמר לא"א "אל תשלח ידך אל הנער" ביקש עכ"פ להטיף ממנו דם, וכן איתא בחז"ל דיצחק ביקש מא"א שיעקדנו יפה יפה שלא ייפסל השחיטה, וכמוזכר זה גם בסליחות דיום ה' דעשי"ת, המיוחס לרבנו שלמה אבן גבירול.

ונראה לבאר דבאמת הקדוש ברוך הוא ציוה רק להעלותו ע"ג מזבח ולא פירש לעבוד בו כקרבן ויצחק ביקש דליהוי כקרבן ממש, (ואולי בקרבן אדם שהוא בר דעת צריך דוקא כוונתו לקרבן ורק בזה הוכשר הקרבן). ועל בקשה זו ברכו אברהם סמוך לעקידה "סוקר ספונות בני שועך יקשיב, ישלח עזרך מקודש" לשון הפייטן בסליחות שם, והקב"ה קיבל תפלתו להחשיב עבודת הקרבתו, וכל כך נתקבלה בקשתו דאפי' שבסוף לא הוקרב בפועל הוחשב העקידה כאלו מסר נפשו ונשחט בפועל אף שרק עקדו אותו. וזהו שאומרים "זכור ברית אברהם ועקידת יצחק", שהעקידה נחשב כאלו שחט, והיינו נמי דאמרינן "מי שענה ליצחק בנו כשנעקד ע"ג המזבח" ומוכן לשחיטה, דבעקידה נחשב כאלו נשחט ממש. "הוא יעננו" - דאותו הנהגה שהיה כלפי עקידת יצחק יהיה עמנו להיות הכוונה של כל אחד בהסכמה למסור נפשו על קדה"ש נחשב כמסירות נפשו בפועל ממש.

ואולם בקשת אברהם אבינו הוא מפורש בקרא "בהר ה' יראה", שזכות העקידה יעמוד להם לדורות עולם, כמשנ"א בגלל אבות תושיע בנים, ובמדרש איתא שביקש אברהם אבינו שכל מה שנעשה באיל שהקריב, ייחשב כהקריב בנו, והיינו דכדי שישאר זכות העקידה לעולם בעינן שיקרב בפועל, ולזאת בקש שיחשב הקרבת האיל בפועל כאילו הקריב את יצחק ונתקבלה תפלתו, והאיל חשיב תחת בנו ממש, וזהו דאמרינן (זבחים סב א) אפרו של יצחק מונח במקום המזבח, שהאיל נחשב כעקדת יצחק ממש, כמ"ש בפסוק "תחת בנו", ואמנם בקשת אברהם בבקשת יצחק תליא, דרק ע"י שיצחק ביקש שיהיה כקרבן והקב"ה קיבל דבריו, שייך שיועיל תפלת אברהם שהאיל יכנס תחתיו להיות כמוהו ממש, ויהיה נחשב כאלו נשחט יצחק לקרבן.

ובזה יש לבאר הנאמר בתפילת שחרית אחרי אמירת פרשת העקידה "יהי רצון מלפניך שתזכור לנו ברית אבותינו כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מבן יחידו ורצה לשחוט אותו כדי לעשות רצונך כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו ויגולו רחמיך על מדותיך ותכנס אתנו לפנים משורת דינך", והכוונה שאברהם אבינו לא שחט אותו, רק רצה לעשות רצונך, ואעפ"כ הקדוש ברוך הוא קיבל אותו כאלו שחטו, כיון שרצונו היה כן, כן מבקשים אנו מהקב"ה שיתנהג עמנו לפנים משורת הדין כפי רצוננו לעובדו, כמו שבעקידה קיבל רצונו, וזהו כתפלת יצחק אבינו בשעת העקידה, ומועיל תפלת יצחק אבינו לפני העקידה שהתפלל שיקובל כקרבן ברצון ולא סתם עקידה.

וזוהי מעלתה הגדולה של העקידה, ולכך נקרא "עקידת יצחק", כי בקשת יצחק אבינו על הקשירה והעקידה, כי היה בטוח שבאמת יקריבוהו כרצון הבורא ית"ש.


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1649
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 307 פעמים
קיבל תודה: 377 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי נבשר » 23 אוקטובר 2018, 14:17שף ויתיב
הודעות: 88
הצטרף: 08 יוני 2017, 01:00
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי שף ויתיב » 16 נובמבר 2018, 10:59

שמעתי מתלמידו המובהק של הגרש"ד פינקוס זצ"ל ששמע ממנו שאמר שברור לו שהוא התפלל שיצחק ינצל מהעקידה! הוא עשה רצון ה' בשמחה, אבל יש כאן סכנת חיים ליצחק והוא התפלל שינצל!
הדברים מחודשים, והוא האריך בהם.


סתם איש
הודעות: 120
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי סתם איש » 28 נובמבר 2018, 22:13

בסליחות מבואר שהמלאכים התפללו וכו', ומבואר שזה היה מוגדר כעין צרה.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי יוסף יוסף » 28 נובמבר 2018, 22:43

מצאתי בקונטרס 'בצל ידו' יצא השנה על ימים נוראים ז"ל:
'מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו'. ובאם המכוון למה שניצל בחיים ולא נשחט, הרי כתיב (ירמי' יט, ה) "לא עלתה על לבי" ודרשו חז"ל (תענית ד.) זה יצחק בן אברהם, שלא היתה כלל גזירה כזו שישחט יצחק שיצטרך להיות נענה על כך. מה עוד שתמוה לומר שהתפלל יצחק שאינו רוצה להישחט כצווי השי"ת, והרי מצינו להיפך שביקש מאביו שיעקדנו היטב שלא יפסל קרבנו. אלא תפילת יצחק בעת העקידה היתה שביקש שהמעשה יהיה נשאר לדורות, להשריש כח מסירות הנפש לכל זרע ישראל, 'ועקידת יצחק לזרעו (של יעקב) היום ברחמים תזכור' - כח העקידה בזרעו של יצחק שנותר לדורות עולם'.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1681
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי נדיב לב » 29 נובמבר 2018, 22:59

יוסף יוסף כתב:מצאתי בקונטרס 'בצל ידו' יצא השנה על ימים נוראים ז"ל:
'מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו'. ובאם המכוון למה שניצל בחיים ולא נשחט, הרי כתיב (ירמי' יט, ה) "לא עלתה על לבי" ודרשו חז"ל (תענית ד.) זה יצחק בן אברהם, שלא היתה כלל גזירה כזו שישחט יצחק שיצטרך להיות נענה על כך. מה עוד שתמוה לומר שהתפלל יצחק שאינו רוצה להישחט כצווי השי"ת,והרי מצינו להיפך שביקש מאביו שיעקדנו היטב שלא יפסל קרבנו. אלא תפילת יצחק בעת העקידה היתה שביקש שהמעשה יהיה נשאר לדורות, להשריש כח מסירות הנפש לכל זרע ישראל, 'ועקידת יצחק לזרעו (של יעקב) היום ברחמים תזכור' - כח העקידה בזרעו של יצחק שנותר לדורות עולם'.
לא ברור לי מי זה המחבר. אבל מה שהניח בפשטות שיצחק לא ביקש וכו' הושמט ממנו שזו מחלוקת מדרשים. למשל בילקוט שמעוני פרשת וירא כתב וישם אותו על המזבח, עיני אברהם בעיני יצחק, ועיני יצחק בשמי שמים, והיו דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם, עד שהיתה קומתו משוטטת בדמעות. אמר ליה, בני, הואיל והתחלת על רביעית דמך יוצרך יזמין תחתיך קרבן אחר תחתיו.באותה שעה פער פיו בבכיה וגעה געיה גדולה, והיו עיניו מרופפות וצופות לשכינה, והרים קולו ואמר אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי יוסף יוסף » 30 נובמבר 2018, 09:56

נדיב לב כתב:
יוסף יוסף כתב:מצאתי בקונטרס 'בצל ידו' יצא השנה על ימים נוראים ז"ל:
'מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו'. ובאם המכוון למה שניצל בחיים ולא נשחט, הרי כתיב (ירמי' יט, ה) "לא עלתה על לבי" ודרשו חז"ל (תענית ד.) זה יצחק בן אברהם, שלא היתה כלל גזירה כזו שישחט יצחק שיצטרך להיות נענה על כך. מה עוד שתמוה לומר שהתפלל יצחק שאינו רוצה להישחט כצווי השי"ת,והרי מצינו להיפך שביקש מאביו שיעקדנו היטב שלא יפסל קרבנו. אלא תפילת יצחק בעת העקידה היתה שביקש שהמעשה יהיה נשאר לדורות, להשריש כח מסירות הנפש לכל זרע ישראל, 'ועקידת יצחק לזרעו (של יעקב) היום ברחמים תזכור' - כח העקידה בזרעו של יצחק שנותר לדורות עולם'.
לא ברור לי מי זה המחבר. אבל מה שהניח בפשטות שיצחק לא ביקש וכו' הושמט ממנו שזו מחלוקת מדרשים. למשל בילקוט שמעוני פרשת וירא כתב וישם אותו על המזבח, עיני אברהם בעיני יצחק, ועיני יצחק בשמי שמים, והיו דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם, עד שהיתה קומתו משוטטת בדמעות. אמר ליה, בני, הואיל והתחלת על רביעית דמך יוצרך יזמין תחתיך קרבן אחר תחתיו.באותה שעה פער פיו בבכיה וגעה געיה גדולה, והיו עיניו מרופפות וצופות לשכינה, והרים קולו ואמר אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי.
סליחה מעם כבוד תורתך @נדיב לב מה ראית בילקוט הנ"ל,
גם שם הביאור יבוא על נכון כי יצחק בכה שהמסירות נפש תשאר לבניו, ולא יפסל העקידה.
ולהיפך נראה לי לבאר את הילקוט הפוך מהבנתך, כיון שראה יצחק שאביו אברהם כבר מבקש קרבן תחתיו, ולא רוצה בעקדתו, מיד געה בבכיה 'מאין יבוא עזרי' שאני אהיה הקרבן, ולא ח"ו שיזדמן תחתי אחר, כמו שהצדיקים מתאווין למות על קידוש שמו ית', כדמצינו אצל ר"ע שאמר כל ימי הייתי מצטער על זה הפסוק בכל נפשך אפי' הוא נוטל את נפשך. וכמו שמצינו שהמגיד היה מברך בקביעות את הבית יוסף שיזכה להישרף על קידוש ה'. וכמו"כ כאן יצחק רצה להעיקד ושכח זה ישאר לזרעו אחריו.

בכאו"פ גם באם לא תסכים עמי, המחבר הנ"ל כתב את הווארט שלו עפ"י המדרש שיצחק ביקש שלא יפסל קרבנו, כך שהערתך לא כ"כ רלוונטית כלפיו, אלא סתם להעשרת הידיעות במדרשים.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1681
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי נדיב לב » 30 נובמבר 2018, 14:20

ראה המודגש במדרש ובקונטרס הנ"ל ותבין הערתנו.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שענה ליצחק בנו כשנעקד על גבי המזבח הוא יעננו

שליחה על ידי יוסף יוסף » 30 נובמבר 2018, 14:25

ראיתי, ולא הבנתי. אולי אחרי עוד כמה שמו"ע ואתה חונן אני יזכה...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • מי שענה לפנחס 'בקומו מתוך העדה' הוא יעננו
  על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 יולי 2019, 14:55 » ב פנחס
  5 תגובות
  226 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נבשר
  19 יולי 2019, 16:02
 • בנו בעור - בנו צפור
  על ידי שמואל דוד » 21 יולי 2019, 10:56 » ב בלק
  2 תגובות
  122 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בעל אוצר
  31 מרץ 2020, 12:27
 • קשר על גבי עניבה בשבת
  על ידי גל גל » 26 פברואר 2020, 14:21 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  49 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  26 פברואר 2020, 14:21
 • נס חנוכה לפי הנבואות וההיסטוריה - חנוכת המזבח והמנורה
  על ידי יפה מראה » 25 דצמבר 2019, 13:08 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  0 תגובות
  61 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יפה מראה
  25 דצמבר 2019, 13:08
 • בענין אש תמיד תוקד על המזבח - וקרבן עולת התמיד
  על ידי יפה מראה » 31 מרץ 2020, 12:23 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  3 תגובות
  80 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יפה מראה
  אתמול, 17:18

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים