הגראטאל והלטאים


פותח הנושא
שלומי טויסיג
משתמש ותיק
הודעות: 338
הצטרף: 16 ינואר 2020, 22:08
נתן תודה: 62 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי שלומי טויסיג » 17 פברואר 2020, 02:25

חגירת מתניו קודם התפילה:
כתב השו"ע (סימן צ' סעיף ב') "צריך לאזור איזור בשעת התפילה אפילו יש לו אבנט שאין ליבו רואה את הערוה, משום "היכון"".
והעיד הגאון רבי יואל קלופט זצ"ל (מאיר עיני ישראל ח"ב עמוד 260) שכך היה נוהג הח"ח זי"ע לחגור בגארטל.
וכן היה נוהג הגר"ש היימן זצ"ל (ישורון כ"ח עמוד תרפ"ט) וכן נהג מרן החזו"א זי"ע, וכן נוהג אחריו מרן שר התורה שליט"א. ושמעתי בשם מרן הגרי"ג שליט"א שגם מי שאינו נוהג בלבישת גארטל, יכול לקיים דברי השו"ע ע"י שיסגור כפתורי החליפה. וכן נוהגים כמה מרבותינו שליט"א.


יהודי אחד
הודעות: 98
הצטרף: 17 ינואר 2020, 02:24
נתן תודה: 74 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי יהודי אחד » 17 פברואר 2020, 02:50

אם הוא מוכן ועומד מה הענין בעשיית הכנה ללא תכלית של ממש?


פותח הנושא
שלומי טויסיג
משתמש ותיק
הודעות: 338
הצטרף: 16 ינואר 2020, 22:08
נתן תודה: 62 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי שלומי טויסיג » 17 פברואר 2020, 02:58

יהודי אחד כתב:
17 פברואר 2020, 02:50
אם הוא מוכן ועומד מה הענין בעשיית הכנה ללא תכלית של ממש?
לא הבנתי הרי זה לא רק מדין הכנה אלא מדין עומד לפני מלך!


יהודי אחד
הודעות: 98
הצטרף: 17 ינואר 2020, 02:24
נתן תודה: 74 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי יהודי אחד » 17 פברואר 2020, 03:01

שאלתי מכוונית על הוראת הגר"ג


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1392
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 158 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי HaimL » 17 פברואר 2020, 08:23

יהודי אחד כתב:
17 פברואר 2020, 03:01
שאלתי מכוונית על הוראת הגר"ג
התכלית היא, שלא תהא עמידתו לפני ממ"ה כהילוכו בין בני אדם.
 


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 2660
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 417 פעמים
קיבל תודה: 798 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי שאר לעמו » 17 פברואר 2020, 09:20

לכן הולכים בבגד עליון.
ואילו שלא יהא לבו רואה את הערוה די במשהו שחוגר, ויש כאלו על כל אדם בלבושו האידנא.
(לא זכור לי אי פעם שר' גרשון סגר את מעילו בשמונה עשרה).


איש ירושלים
הודעות: 75
הצטרף: 28 מרץ 2016, 20:30
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי איש ירושלים » 17 פברואר 2020, 09:27

תשובות והנהגות כרך א סימן סט
שאלה: אם יש מצוה ללבוש חגורה בתפלה (גרטיל)
בש"ע צ"א (ס"ק ב') מפורש שצריך חגורה לתפלה אף מי שיש לו אבנט במכנסים, משום הכון, ותמוה הדבר שרוב בית ישראל לא נהגו בחגורה לתפלה, וכן הספרדים לא נהגו ללבוש במיוחד לתפלה חגורה, ואמנם בב"י בשם רבינו ירוחם רמ"א מפורש דהיינו אם הולך כל היום בחגורה, אבל אם אינו הולך כל היום לא צריך, אבל במ"ב מביא שמ"מ מדת חסידות גם בזה ללבוש, וצ"ב שלא נהגו כן.
ונראה שכיון שיסוד החיוב הוא משום "הכון לקראת אלקיך", והיינו שכבוד למלך כן, עי' ברמב"ם פ"ה מתפילה ה"ב, לכן היינו דוקא בבגדים שהאבנט נוי כמו ב"חלטל" ובגדים ארוכים כמוהו שנהגו ללבוש בחגורה מהדרין כן בתפלה, אבל בבגדים דלא שייך בהם הידור עם אזור, שלא לובשים כלל עם אזור, לכאורה אין בזה הכנה וכבוד ללבוש לתפלה חגורה ואין בזה חיוב.
ולפי זה אלו שלא לובשים כלל בגד המתהדר בחגורה גם מדת חסידות אין, ששייך רק אם הבגד מתהדר בכך דוקא כמו בזמנם, ובזה מיושב מה שהשמיט הרמב"ם להאי דינא המפורש בשבת דף ט' ע"ב, ולמשנ"ת א"ש דכיון שהר"מ הביא שם בפ"ה ה"ב חובת תיקון המלבושים "כיצד מתקן מלבושיו תחילה" ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתחוו לד' בהדרת קדש וכו', שוב א"ש שגם דין זה בכלל, שהכל כפי מנהג מקומו אם רגילים ללבוש לבוש כזה הרי הוא בכלל חובת תיקון מלבושו.
אמנם נראה בזה דבר חדש דנוכחתי שדוקא הלובשים חגורה בבוקר לתפלה, לפעמים כשיש להם תפילין של יד אין מקיימין הכון, שמצד אחד לובשים חגורה, אבל מצד שני כיון שאין יד שמאל עם התפילין נכנסת להשרוול של המעיל, אז הבתי ידים מונחים חציים על הכתף, ואין זה דרך כבוד שייכנסו אל המלך, וחייבים מדין הכון ללבוש הבגד עליון (חליפה) כדרכו בבתי ידים לפנים ועם הכפתורים סגורים, ואז הוספת החגורה מדת חסידות, אבל ללבוש הבגד גופא כדרך עראי שאין נכנסין למלך, והיינו שמונח עליו בלי שיכניס היד לבית הזרוע כלל, ורובא דרובא הנוהגין להתפלל בחגורה בבוקר מלובשים כן, ובזה גופא ביטלו מצות הכון, ואם כן אין קיום מצות הכון אף שלבוש אז בחגורה, ויש לתמוה שלא העירו בזה, שבקל יכולים לתקן ולקיים מצוה זאת כהלכתה. (והלובשין בלא חגורה, אף אם לא מכניסים היד להשרוול, לכה"פ מניחים על הכתף, אבל הרוצים לחגור מעבירין המעיל מתחת לכתף השמאלי, ובזה יותר גרע).
והנה בארצות רוסיא וליטא המון העם מהפרושים לא נהגו בחגורה, אבל אצל הגדולים יש שהקפידו לתפלה בחגורה, וכן נהג רבינו החזו"א זצ"ל, ופירש שיש בזה מדת חסידות וכמבואר בפשטות המ"ב, וכל אחד כפי מנהגו נוהג.
אמנם האמת שיש לפרש שבחגורה המיוחדת לתפלה מתהדר בכך גופא, וזהו טעם חסידים ואנשי מעשה שמדקדקין מאד בזה, ואין להם ח"ו להניח מנהגם בכך, שגם בבגד שאין החגורה מהדר הבגד, מה שמתלבש עצמו במיוחד לתפלה אף בחגורה מראה בכך חשיבות התפלה שמכין עצמו בלבישת חגורה, ואם כן שייך לכל אחד כשלובש חגורה לתפלה יש לו כעין בגד מיוחד לתפלה, וזהו גופא הכנה ומצוה מן המובחר, ובלבד שלא יבוא להקל אחר הנחת תפילין ללבוש הבגד עליון עראי, ולהתפלל אז כן לפני המלך, שאינו ראוי כן וכמ"ש לעיל, (ולפי זה מובן מה ששמעתי מאחד מגדולי ליטא זצ"ל שנהג ללבוש חגורה והקפיד ללובשו בחוץ על החליפה גלוי דוקא, ופירש טעמו שמתהדר לפני המלך בלבוש מיוחד לתפלה והיינו בחוץ דוקא).


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 1065
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 142 פעמים
קיבל תודה: 334 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי אמונת אומן » 17 פברואר 2020, 10:05

מה ענין אגרטל לתפלה? אגרטל משמש לפרחים על השולחן...
אני פונה בתחינה לפותח האשכול ולכל הציבור, אנא, כבד את עצמך ואת החברים.
לפני שאתה כותב משהו בשפה שאינך שולט בה, תתן למישהו להגיה.
יש כאן כמה שזקוקים למגיה גם כשהם כותבים בלשה''ק או עברית.
קשה להתייחס ברצינות לאדם שכותב משפט אחד עם 3 שגיאות כתיב.


שמעיה
משתמש ותיק
הודעות: 1498
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 390 פעמים
קיבל תודה: 388 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי שמעיה » 17 פברואר 2020, 10:53

ובכלל לא הבנתי מה עניין גראטאל ללטאים. דומני שכותבים לטאות.


ששמואל
הודעות: 154
הצטרף: 22 ינואר 2020, 13:17
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי ששמואל » 17 פברואר 2020, 12:08

שלומי טויסיג כתב:
17 פברואר 2020, 02:25
ושמעתי בשם מרן הגרי"ג שליט"א שגם מי שאינו נוהג בלבישת גארטל, יכול לקיים דברי השו"ע ע"י שיסגור כפתורי החליפה.
מקור מוסמך ?


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1392
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 158 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי HaimL » 17 פברואר 2020, 15:17

אמונת אומן כתב:
17 פברואר 2020, 10:05
מה ענין אגרטל לתפלה? אגרטל משמש לפרחים על השולחן...
אני פונה בתחינה לפותח האשכול ולכל הציבור, אנא, כבד את עצמך ואת החברים.
לפני שאתה כותב משהו בשפה שאינך שולט בה, תתן למישהו להגיה.
יש כאן כמה שזקוקים למגיה גם כשהם כותבים בלשה''ק או עברית.
קשה להתייחס ברצינות לאדם שכותב משפט אחד עם 3 שגיאות כתיב.
כבר אמרו חכמים
וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת
כלומר, לא הכותב שגה, אלא ה auto spell check שגה
 


חכימא דיהודאי
משתמש ותיק
הודעות: 247
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 75 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 17 פברואר 2020, 16:20

שאר לעמו כתב:
17 פברואר 2020, 09:20
(לא זכור לי אי פעם שר' גרשון סגר את מעילו בשמונה עשרה).
בהחלט כן, מרן ראש הישיבה שליטא מקפיד לסגור את כפתורי הפראק קודם שמונה עשרה, עיני ראו ולא זר.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 1065
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 142 פעמים
קיבל תודה: 334 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי אמונת אומן » 17 פברואר 2020, 18:27

HaimL כתב:
17 פברואר 2020, 15:17
אמונת אומן כתב:
17 פברואר 2020, 10:05
מה ענין אגרטל לתפלה? אגרטל משמש לפרחים על השולחן...
אני פונה בתחינה לפותח האשכול ולכל הציבור, אנא, כבד את עצמך ואת החברים.
לפני שאתה כותב משהו בשפה שאינך שולט בה, תתן למישהו להגיה.
יש כאן כמה שזקוקים למגיה גם כשהם כותבים בלשה''ק או עברית.
קשה להתייחס ברצינות לאדם שכותב משפט אחד עם 3 שגיאות כתיב.
כבר אמרו חכמים
וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת
כלומר, לא הכותב שגה, אלא ה auto spell check שגה

לא הייתי מגיב למעידה חד פעמית
יש כאן לאחרונה תופעה שנדרש לעצור בעדה, ושגיאות כתיב הם רק סימפטום שלה
 


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 286
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 89 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי חדא » 19 פברואר 2020, 00:49

אין שום טעם בלבישת גארטל לשמו"ע וודאי שלא על חליפה קצרה
ואין בזה שום התנאות לפניו, שהרי אף אחד לא עומד כך לפני מלך.


יהודי אחד
הודעות: 98
הצטרף: 17 ינואר 2020, 02:24
נתן תודה: 74 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי יהודי אחד » 19 פברואר 2020, 01:53

שמעיה כתב:
17 פברואר 2020, 10:53
ובכלל לא הבנתי מה עניין גראטאל ללטאים. דומני שכותבים לטאות.

המטחבעד בכלונ כוירו אינ..


ראשון לציון
הודעות: 164
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי ראשון לציון » 19 פברואר 2020, 11:25

בספר החדש 'דרך ישרה' על הגר"ש דבליצקי מסופר שהיה חוגר גארטל לפני שמו"ע, וראה במקורות שם.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1551
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 130 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי יהושע » 19 פברואר 2020, 12:31

יש טעות שרבים טועים בה, והיא שיש עניין לעשות דבר מיוחד כהכנה לפני התפלה, ואין לזה שחר, שהרי לא רק חגורה כתוב בגמרא רק עוד כמה מלבושים, והעניין שיהיה לבוש בשלמות כעומד לפני המלך, והרי מי שהולך כל היום בלי חגורה פטור מלבישת חגורה, ומסתבר שבמקום שאין הולכים כלל עם חגורה אין עניין בחגורה, וטעם החפץ חיים והחזו"א כנראה מטעם הנוסף שכתב בלבוש שבחגורה הוא יותר מזורז.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 1065
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 142 פעמים
קיבל תודה: 334 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי אמונת אומן » 19 פברואר 2020, 22:04

יהושע כתב:
19 פברואר 2020, 12:31
יש טעות שרבים טועים בה, והיא שיש עניין לעשות דבר מיוחד כהכנה לפני התפלה, ואין לזה שחר, שהרי לא רק חגורה כתוב בגמרא רק עוד כמה מלבושים, והעניין שיהיה לבוש בשלמות כעומד לפני המלך, והרי מי שהולך כל היום בלי חגורה פטור מלבישת חגורה, ומסתבר שבמקום שאין הולכים כלל עם חגורה אין עניין בחגורה, וטעם החפץ חיים והחזו"א כנראה מטעם הנוסף שכתב בלבוש שבחגורה הוא יותר מזורז.
יש גם 'פשוטו של מקרא' היכון לקראת אלקיך!


סלקא דעתך
הודעות: 112
הצטרף: 31 ינואר 2018, 00:41
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי סלקא דעתך » 20 פברואר 2020, 00:31

אמונת אומן כתב:
17 פברואר 2020, 18:27
HaimL כתב:
17 פברואר 2020, 15:17
אמונת אומן כתב:
17 פברואר 2020, 10:05
מה ענין אגרטל לתפלה? אגרטל משמש לפרחים על השולחן...
אני פונה בתחינה לפותח האשכול ולכל הציבור, אנא, כבד את עצמך ואת החברים.
לפני שאתה כותב משהו בשפה שאינך שולט בה, תתן למישהו להגיה.
יש כאן כמה שזקוקים למגיה גם כשהם כותבים בלשה''ק או עברית.
קשה להתייחס ברצינות לאדם שכותב משפט אחד עם 3 שגיאות כתיב.
כבר אמרו חכמים
וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת
כלומר, לא הכותב שגה, אלא ה auto spell check שגה
לא הייתי מגיב למעידה חד פעמית
יש כאן לאחרונה תופעה שנדרש לעצור בעדה, ושגיאות כתיב הם רק סימפטום שלה


כבר פסק הרמ"א את דינך בשו"ת סי' ז' שאין צורך לדקדק כלל והעיקר המכוון וזה סתם דקדוקי עניות. 
ומה לך נזעקת?


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 1065
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 142 פעמים
קיבל תודה: 334 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי אמונת אומן » 20 פברואר 2020, 00:56

איננו דנים כאן אם הכתובה כשרה...
יש נורמה סבירה שמתחייבת כשכותבים בבית המדרש.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1551
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 130 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הגראטאל והלטאים

שליחה על ידי יהושע » 20 פברואר 2020, 12:18

אמונת אומן כתב:
19 פברואר 2020, 22:04
יהושע כתב:
19 פברואר 2020, 12:31
יש טעות שרבים טועים בה, והיא שיש עניין לעשות דבר מיוחד כהכנה לפני התפלה, ואין לזה שחר, שהרי לא רק חגורה כתוב בגמרא רק עוד כמה מלבושים, והעניין שיהיה לבוש בשלמות כעומד לפני המלך, והרי מי שהולך כל היום בלי חגורה פטור מלבישת חגורה, ומסתבר שבמקום שאין הולכים כלל עם חגורה אין עניין בחגורה, וטעם החפץ חיים והחזו"א כנראה מטעם הנוסף שכתב בלבוש שבחגורה הוא יותר מזורז.
יש גם 'פשוטו של מקרא' היכון לקראת אלקיך!
שתכין עצמך כראוי כשאתה בא לפניו ולא תבא כמו שאתה לבוש לא כראוי למלך, וכן משמע שם ברש"י איני זוכר לשונו. 

והדברים מוכרחים גם מכל הרשימה שכתוב שם חוץ מחגורה כגון פוזמקי, וכי מי ששם חגורה פטור מפוזמקי או הפוך? וגם מזה שמי שהולך כל היום בלי חגורה פטור מחגורה, ממש פלא עצום איך כ"כ הרבה ת"ח טועים כזה טעות גסה. 
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Bing [Bot] | 1 אורח