ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי ים סוף » 07 ינואר 2020, 19:52

נוראות נפלאתי היאך שייך לומר 'חכמים עשו סייג לדבריהם' שהרי קריאת שמע שהיא מצווה דאו'? (אם לא דנימא כמ"ד לקמן כא. דקריאת שמע דרבנן ויעוי' בנחל"ד שרצה לפרש כן דברי הסמ"ג שלא פסק הברייתא להלכה).

ו'בראש יוסף' יישב לפי"ד רבינו יונה דאפי' בדיעבד אינו קורא אחר חצות. וזה הסייג לדבריהם דעל הדין תורה היה די לתקן דלכתחילה יקרא עד חצות. אלא שעשו סייג לדבריהם שאפי' בדיעבד לא יצא.

אבל לפי"ד רש"י (לקמן ט.) דפליג להדיא דאי משום סייג הוא בדיעבד יצא יד"ח, הדרא לדו' קו' דהא דזמן ק"ש עד חצות אינו סייג אלא לדברי תורה.

והנה רש"י (אולי לשי') כ' לעיל (ג.) 'עשו חכמים סייג לדבר'.

אלא שבאדר"נ איתא להדיא כמו שהובא בגמרא "איזהו סייג שעשו חכמים לדבריהם " וצע"ג.

והנראה לפרש ע"פ המשך דברי הגמ' "כיצד אדם בא ממלאכתו אל יאמר אוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קריאת שמע נמצא ישן כל הלילה ואינו קורא אלא אדם בא ממלאכתו בערב ילך לבית הכנסת או לבית המדרש אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה ואם לאו קורא ק"ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה".

וכ' התוס' "וקורא קריאת שמע ומתפלל - מכאן משמע שמשעה שהגיע זמן קריאת שמע של לילה שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא ק"ש ויתפלל ערבית."

ולכאו' יש לדון אמאי כ' התוס' דוקא סעודה, דאפי' קמעא לא יטעום. וכבר עע"ז הצל"ח ז"ל "מדברי התוס' הללו מבואר דוקא לאכול סעודה אסור אבל טעימא שרי, וכן כתב המג"א בסי' רל"ה ס"ק ד' בשם התוס', אבל בשם מהרא"י בתרומת הדשן [סי' ק"ט] כתב לאסור מדתני לא יאמר אדם אוכל קימעא וכו'"

ולהדיא דהתוס' שרו אכילת קמעא ורק סעודה הוא דאסור. ומני"ל להתוס' לחלק בזה כיון דהברייתא כ' 'שלא יאמר אוכל קמעא' ?

והנראה לענ"ד דקו' הצל"ח הנ"ל, וקושייתנו דאמאי חשיב סייג לתורה, קו' אחת מתו' בירך חברתה.

דהבינו התוס' דהא דלא יאמר אוכל קמעא בהכרח אינו גוף הסייג, שא"כ לא הוי סייג לדבריהם אלא סייג לתורה. אלא כפשטות לשון האדר"נ שהסייג הוא עצם מה דתקנו שזמנה עד חצות.

ובזה ית' היטב קו' הצל"ח דדוקא סעודה הוא דתקנו חכמים שלא לאכול. (ויעו' בתור"פ שכ' להדיא "וקורא ק"ש ומתפלל וכו'" ולהדיא שהדיוק לאיסור אכילת סעודה הוא מסיפא דאוכל פתו ומברך ולא מרישא ד'אומר אוכל קמעא'.)

אלא דעדיין הוצ' לעשות סייג לאותו איסור אכילת סעודה. שהרי אף שלא יאכל סעודה ממש, אבל יכול הוא לומר אוכל קמעא, ועלול הוא להימשך ולשכוח לקרות ק"ש. לכן תקנו חכמים שזמנה עד חצות ותו לא. וכיון שיודע הוא שעלול לעבור הזמן לא יבא להמשך לאכול סעודה ממש. ובזה א"ש שהסייג הוא סייג לדבריהם. לאותו איסור אכילה שגזרו חכמים. ודו"ק.


וחי בהם
משתמש ותיק
הודעות: 486
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי וחי בהם » 09 ינואר 2020, 20:07

ים סוף כתב:
07 ינואר 2020, 19:52
נוראות נפלאתי היאך שייך לומר 'חכמים עשו סייג לדבריהם' שהרי קריאת שמע שהיא מצווה דאו'? (אם לא דנימא כמ"ד לקמן כא. דקריאת שמע דרבנן ויעוי' בנחל"ד שרצה לפרש כן דברי הסמ"ג שלא פסק הברייתא להלכה).

ו'בראש יוסף' יישב לפי"ד רבינו יונה דאפי' בדיעבד אינו קורא אחר חצות. וזה הסייג לדבריהם דעל הדין תורה היה די לתקן דלכתחילה יקרא עד חצות. אלא שעשו סייג לדבריהם שאפי' בדיעבד לא יצא.

אבל לפי"ד רש"י (לקמן ט.) דפליג להדיא דאי משום סייג הוא בדיעבד יצא יד"ח, הדרא לדו' קו' דהא דזמן ק"ש עד חצות אינו סייג אלא לדברי תורה.

והנה רש"י (אולי לשי') כ' לעיל (ג.) 'עשו חכמים סייג לדבר'.

אלא שבאדר"נ איתא להדיא כמו שהובא בגמרא "איזהו סייג שעשו חכמים לדבריהם " וצע"ג.

והנראה לפרש ע"פ המשך דברי הגמ' "כיצד אדם בא ממלאכתו אל יאמר אוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קריאת שמע נמצא ישן כל הלילה ואינו קורא אלא אדם בא ממלאכתו בערב ילך לבית הכנסת או לבית המדרש אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשנות שונה ואם לאו קורא ק"ש ומתפלל ואוכל פתו ומברך וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה".

וכ' התוס' "וקורא קריאת שמע ומתפלל - מכאן משמע שמשעה שהגיע זמן קריאת שמע של לילה שאין לו לאכול סעודה עד שיקרא ק"ש ויתפלל ערבית."

ולכאו' יש לדון אמאי כ' התוס' דוקא סעודה, דאפי' קמעא לא יטעום. וכבר עע"ז הצל"ח ז"ל "מדברי התוס' הללו מבואר דוקא לאכול סעודה אסור אבל טעימא שרי, וכן כתב המג"א בסי' רל"ה ס"ק ד' בשם התוס', אבל בשם מהרא"י בתרומת הדשן [סי' ק"ט] כתב לאסור מדתני לא יאמר אדם אוכל קימעא וכו'"

ולהדיא דהתוס' שרו אכילת קמעא ורק סעודה הוא דאסור. ומני"ל להתוס' לחלק בזה כיון דהברייתא כ' 'שלא יאמר אוכל קמעא' ?

והנראה לענ"ד דקו' הצל"ח הנ"ל, וקושייתנו דאמאי חשיב סייג לתורה, קו' אחת מתו' בירך חברתה.

דהבינו התוס' דהא דלא יאמר אוכל קמעא בהכרח אינו גוף הסייג, שא"כ לא הוי סייג לדבריהם אלא סייג לתורה. אלא כפשטות לשון האדר"נ שהסייג הוא עצם מה דתקנו שזמנה עד חצות.

ובזה ית' היטב קו' הצל"ח דדוקא סעודה הוא דתקנו חכמים שלא לאכול. (ויעו' בתור"פ שכ' להדיא "וקורא ק"ש ומתפלל וכו'" ולהדיא שהדיוק לאיסור אכילת סעודה הוא מסיפא דאוכל פתו ומברך ולא מרישא ד'אומר אוכל קמעא'.)

אלא דעדיין הוצ' לעשות סייג לאותו איסור אכילת סעודה. שהרי אף שלא יאכל סעודה ממש, אבל יכול הוא לומר אוכל קמעא, ועלול הוא להימשך ולשכוח לקרות ק"ש. לכן תקנו חכמים שזמנה עד חצות ותו לא. וכיון שיודע הוא שעלול לעבור הזמן לא יבא להמשך לאכול סעודה ממש. ובזה א"ש שהסייג הוא סייג לדבריהם. לאותו איסור אכילה שגזרו חכמים. ודו"ק.

לכאורה אפשר לתרץ בפשטות, שהרי הברייתא איירי גם לענין תפילת מעריב (כמו שאמרו בגמ' שם דהברייתא באה לאפוקי ממ"ד תפלת ערבית רשות), ושפיר אמרו שאפילו לתפילת מעריב שהיא מדבריהם ג"כ עשו סייג.


ayedavid
משתמש ותיק
הודעות: 508
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 148 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי ayedavid » 09 ינואר 2020, 20:26

אולי אפשר לפרש את המילה 'לדבריהם' - 'לשיטתם'? שלדבריהם הדין כרבן גמליאל שאפשר לקרוא עד עלות השחר, ועשו סייג לשיטתם


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 452 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי כלפי ליא » 09 ינואר 2020, 20:31

סייג לדבריהם שלכתחילה יקראו מיד, ועל חלק זה של רבינו יונה אין חולק


נתן סברסוב
הודעות: 5
הצטרף: 04 דצמבר 2019, 20:47
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי נתן סברסוב » 09 ינואר 2020, 21:00

דברי הרב "וחי בהם" ראויים להאמר אולם דבריו אינם דברי רש"י ג. ד"ה ולאו שאמר שם שסייג נאמר לענין ק"ש
אולם יראה לתרץ שדין תורה כל הלילה אלא שחז"ל עשו סייג לדברי תורה עד חצות ולאחר מכן עשו סייג לדבריהם שאין לאכול לפני ק"ש וצריך ק"ש מיד בבוא הזמן


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 546
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 918 פעמים
קיבל תודה: 282 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 09 ינואר 2020, 22:33

אולי אזיל כמ"ד ק"ש דרבנן כדאיתא בדף כא: (וכן הוא שיטת תוס' להלכה)


סתם איש
הודעות: 190
הצטרף: 05 מרץ 2016, 21:56
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי סתם איש » 09 ינואר 2020, 22:51

כלפי ליא כתב:
09 ינואר 2020, 20:31
סייג לדבריהם שלכתחילה יקראו מיד, ועל חלק זה של רבינו יונה אין חולק

זכורני שהרשב"א הביא כן מהגאונים אבל הוא עצמו חולק.
והשו"ע פסק שיקרא מיד והמשנ"ב ביאר דבריו משום זריזים ולא מטעם הר"י. וכמדומה שמקור המשנ"ב הוא בלבוש, והערוה"ש תמה על השו"ע אמאי פסק כדעת הר"י. 


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1448
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 452 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי כלפי ליא » 09 ינואר 2020, 22:55

הרשב"א חולק רק בדעת ר"ג, ולא בדעת חכמים.
והמשנ"ב הוא גם לדעת ר"ג.
ע"ש בעולת תמיד ובמגן גבורים.


פראנק
הודעות: 147
הצטרף: 02 נובמבר 2019, 20:11
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 32 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות ד: "חכמים עשו סייג לדבריהם" והרי קריאת שמע דאורייתא היא ??

שליחה על ידי פראנק » 09 ינואר 2020, 23:55

לדבריהם - חצות

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים