האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

נושאים שונים

פותח הנושא
יעבץ
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1048
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 401 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

שליחה על ידי יעבץ » 23 אוגוסט 2017, 23:22

באשכול סמוך הובאה התגובה הבאה. אני מצטט אותה כדי לדון בנפרד מהנושא הנדון שם:
אוריאל כתב: בחשוקי חמד נשאל הגר"י זילברשטיין שליט"א אם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו קשה יותר מאשר הוא באמת, בכדי לעוררו לתשובה.
בתחילת דבריו הוא כותב שלכאורה עפ"י דברי המגרא בב"ב אסור לעשות כן.
אך הביא שם מדברי האדר"ת בספרו עובר אורח סי' רכב די"ל דכל האיסור הוא רק כשעושה כן בקביעות דיש לחשוש שיבוא לעשות כן ג"כ שלא לש"ש, ואולי אף נכשלה בזה פנינה איזה פעמים שעתה כן שלא לש"ש. אך באופן חד פעמי מותר. לפי זה רצה הגר"י להתיר לעשות כן לחולה, ולכאורה חילוק זה מיישב אף את הסתירה לכך מאסתר.
בהמשך דבריו דוחה זאת הגר"י, אך מסיק שיש לומר סברא אחרת, שחנה הלא היתה פטורה ממצות פו"ר ולכן היה אסור לפנינה לצער אותה, אך החולה אשר חייב בתשובה, מותר לרופא לעשות כן, דלא גרע מכפיה על המצוות. ולפי זה ג"כ א"ש הקושיא ממגילה, דאף שם היו חייבים כל ישראל בתשובה.
[וקצת יל"ע דהלא גם אשה חייבת בלא תהו בראה לחלק מן הפוסקים, ואין נראה דדוקא על דאורייתא יש ולא על דברי קבלה, שהרי אפילו על מצוות דרבנן לרוב השיטות יש כפיה. וגם לכאורה הדבר תלוי במחלוקת הפוסקים אם דין כפיה על המצוות נאמר רק לבי"ד או לכל ישראל. וגם אולי י"ל ד"לא תהו" חשוב כמו לאו והוה כאפרושי מאיסורא].
קיצורו של דבר משמע מהציטוט הנ"ל שהרב זילברשטיין דן האם להתיר לשקר לחולה אודות מצבו כדי לעורר אותו לתשובה.
האמת שכדי לדון בתשובה זו, כמו בכל עניין, יש לראות הדברים במקורם, מה שאין באפשרותי כעת לעשות, ואפי' לא מובא בציטוט מהי מסקנתו להלכה, בכ"ז אעיר כמה דברים התמוהים לדעתי, אולי יביאו פה בעלי האוצר את הציטוט המדויק ויבואו הדברים על מקומם הנכון:
א. הצ"ע הראשון בדברים הוא ממה שידוע שיש להזהר לא לגרום נזק נפשי לחולה, שיכול לבוא עד קיצור חיים של ממש, צא ולמד כמה דנו האם לשנות ולא לגלות לחולה את מצבו האמיתי והחמירו בישוב דעתו עד כדי חילול שבת. אם כן מי יתקע לידינו שלא יחמיר הדבראת מצבו של החולה, ודיני נפשות יש כאן.
ב. את דברי האדר"ת ג"כ לא ראיתי, הרי לכאו' הם מנוגדים לפשט הגמ' שאפי' לש"ש אסור, האם יש בדבריו הוכחה מפני מה יש לנטות מפשט הסוג'?
ג.הדיון בעניין חיוב פו"ר לאשה: עצם ההנחה שרק חיוב הלכתי בכוחו להתיר (לא שמותר אבל הכל לפי הדיון שם וכנ"ל) צער לאדם. וכי אם אשה פטורה, עצם הצורך האנושי והטבעי בילדים, שבלעדייהם חשוב כמת לא מוגדר לתועלת??? נניח ומותר לצער לש"ש, רק עם חנה תקיים בזכות זה "מצווה" מותר, ואם יהיה לה תועלת אחרת אסור? לא הבנתי החילוק.
ד. האם ביד כל אחד להחליט מי חייב בתשובה ולכופו על כך? ולמה דווקא חולה? ואם מותר לצער, אולי כדאי גם לגרום נזק ממשי לבן אדם כדי לעורר אותו לתשובה?
ה. נקודה שכלל לא הוזכרה בדיון (אולי במה שלא צוטט), ולענ"ד חשובה מאוד בדיון כזה: הרופא אינו ככל אדם כלפי החולה, הוא למעשה פועל שלו, שמקבל ממון (בצורה ישירה או עקיפה) מהחולה כדי לטפל בו, ובין היתר זה כולל מתן אבחון. האם מותר לפועל, משיקולים כאלה, לא לתת את התמורה למעביד ולשקר לו? נראה לי שאם היו שואלים אותי שאלה זו לא הייתי נכנס כלל לדיון אם מותר לצער וכו', אלא הייתי אומר לרופא "שילמו לך כדי שתגיד מה הבעיה, אתה רוצה לגנוב את החולה ולתת לו סחורה לא כפי ההזמנה?" ואת הדאגה לתשובה תשאיר למי שלא נשכר לכך ע"י החולה. (ואין לדמות למקרה הפוך, להסתיר מידע קשה, כיון שנשכר כדי להיטיב עם מצב החולה לפעמים הסתרתו זוהי רפואתו, ודוק).
מכ"מ קשה מאוד לענ"ד לדון אפי' על היתר זה. ואשמח לתגובוות הת"ח דכאן, ובעיקר עם יביאו הדברים ממקורם אולי יתבארו ויתחוורו מאיליהם.


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1440
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

שליחה על ידי אוריאל » 23 אוגוסט 2017, 23:55

אני כתבתי תגובה זו בכדי להשליך ממנה על שאלה שנשאלה באשכול הסמוך, ואכן, אין מקום כלל לרוב ההערות בעיון במקור הדברים, ועל חלקם ניתן להתווכח. בכל אופן אני מצרף את דברי הרב שליט"א, ואם אחרי שנראה הדברים במקומם יוותרו איזה הערות, נוכל לדון עליהם כדרכה של תורה.
את הסברא האחרונה שכתב הגר"י, שחנה לא היתה מחוייבת בפו"ר, לא ראיתי בחשוקי חמד בברכות המצו"ב, אלא בחשוקי חמד למסכת בבא בתרא עמוד קג.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
יעבץ
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1048
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 401 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

שליחה על ידי יעבץ » 24 אוגוסט 2017, 00:58

תודה על המקור.
לגופם של דברים, מלבד שאלה א' שאכן לא כ"כ שייכת במקרה של מחלה קלה (אם כי רוח איש תכלכל מחלהו). יתר התמיהות במקומם עומדות ואף מתחזקות.
ועיקר התימה על הגאון האדר"ת (ואולי תביא אף את דבריו ונראה שגם זה אינו...) שדימה צער הבע"ד לצערה של חנה. ויש לחלק בפשיטות שעניין קבלת הדין ע"י הבע"ד הוא מיסודות הדין והמשפט, וחלק בלתי נפרד מתפקיד הדיינים, ולכן מותר להם להשהות את הפסק כדי שיתקבל. ולא מצד מה שיכשילו אותם בעלמא. וכן מה שכתב שפנינה ציערה פעמים רבות לא מצאתי כאן תשובה למה שכתבתי.
שאלה ד' ג"כ נשארה.
ובעיקר סעיף ה' הצטערתי לראות שאין נדון בעניין. וכי מה ששילם עבור הידע מה יש לו אינו חשוב כלום? הרי הרופא משועבד לו! ואם רוצה להחזיר אנשים בתשובה תמיד יוכל לעשות זאת אחרי שעות העבודה ובעז"ה יצליח!


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1440
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

שליחה על ידי אוריאל » 24 אוגוסט 2017, 14:23

יעבץ כתב: שאלה ד' ג"כ נשארה.
ובעיקר סעיף ה' הצטערתי לראות שאין נדון בעניין. וכי מה ששילם עבור הידע מה יש לו אינו חשוב כלום? הרי הרופא משועבד לו! ואם רוצה להחזיר אנשים בתשובה תמיד יוכל לעשות זאת אחרי שעות העבודה ובעז"ה יצליח!
אתה שואל למה דוקא חולה, והאם ביד כל אדם זה כך. באמת לכאורה אתה צודק וזה אינו דווקא בחולה, רק שזה היה הסיפור שלפנינו. ועליך מוטל להסביר מדוע שהדין לא יהיה כך, הלוא כופין על מצוות עשה, וכתב הנתיבות (סי' ג') שכפיה על המצוות זהו דבר שמוטל על כל אחד מישראל, ואם כן מדוע תגרע מצוות תשובה ממצוות סוכה? אם הדין הוא שמותר לייסר בשוטים כל אחד שלא בונה סוכה, מדוע לא יהיה הדין כך גם לגבי תשובה?

כמו"כ לא הבנתי מה השגתו הגדולה בסעיף ה'. נכון הדבר שהרופא קיבל כסף תמורת השירות, אך מפני מה לא יוכל לעשות כן בכדי להפריש את חבירו מאיסורים ע"י שיחזירהו בתשובה? והלוא קי"ל דכופין על ממונו.

[ואמנם אני מסכים שהנושא להתיר יש בו כמה חידושים, וחלקם כתבתי, ועוד יש להוסיף בהם, אבל איני רואה כאן מקום לשלילה מוחלטת].


פותח הנושא
יעבץ
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1048
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 401 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

שליחה על ידי יעבץ » 25 אוגוסט 2017, 05:20

העלת את הנושא של כופין על המצוות, כמעט ופתחתי אשכול חדש...
בתשובה שם לא הועלה כלל הנדון הזה ויש לדון הרבה. אמנם הדגשת את דעת הנתיבות שכופין הוא דין בכל אדם ולאו דווקא בי"ד, אבל א"א לכתוב זאת כדבר פשוט כאילו מוסכם על הכל והרי רבים חולקים עליו, יעו' בדברי הקצות שם, ועוד. ואם היה כאן לאפרושי מאיסורא אכן היה מוסכם יותר שאפשר למונעו מעבירה, אבל על חיוב עשה הדבר קשה יותר.
אבל בכלל המחשבה שמצד דין כופין יהיה מותר להפחיד אנשים כדי שיעשו תשובה הוא תמוה ביותר. גם במצווה רגילה יש להסתפק אם מותר לכופו כשלא וודאי שיעזור. וכאן אתה דן 1) שכל אחד 2) יוכל לכוף 3) באופן של פגיעה ממונית 4) מצוות עשה 5) של תשובה (שהוא דבר חמקמק מאוד אם אכן יקיים זאת כ"מצוות עשה") 6) ועדיין כולי האי ואולי לא ברירא כלל אם אכן יקיים אותה - וכל זאת מדיון קצר על מעשה פנינה. אתמהה!


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1440
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לרופא לומר לחולה שמצבו חמור יותר מהאמת

שליחה על ידי אוריאל » 25 אוגוסט 2017, 11:09

בהערותיך כאן אתה צודק, ואני מסכים אתך גם כן. אם כי יש להעיר שמסתבר שאם ישוב ימנע גם מאי אלו חטאים, ומסתבר שעבריין שישוב בו דבר ראשון ינסה לשמור שבת וכדו', ואם כן יש לנו כבר אפרושי מאיסורא. ומה שהערת שיש חולקים על הנתיבות אכן אתה צודק גם בזה והערתי בזה גם אני בתגובה הראשונה שלי.
[כמו שכתבתי, את הסברא הזו הוסיף הגר"י זילברשטיין בחשוקי חמד ב"ב, ולכאורה זו הטענה העיקרית להתיר לו לעשות כן. אמנם הגר"י הבין שיש מקום לרופא לעשות כן לטובתו הנצחית של החולה, וגם זה באמת לא מופרך כלל מסברא.
דוק בעצמך, אם יראה הרופא שבשורה קשה תזיק לחולה - היש לך ספק בדבר שמותר לרופא שלא לספר לו את כל האמת, או לכל הפחות לספר לו אט אט משך הרבה זמן? ואם כן, למה לא יוכל לצורך טובתו האמיתית והנצחית של החולה, לעכב את תשובתו בשבוע ימים? הלוא הראשונים כתבו שמותר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש רוחני, קל וחומר מפיקוח נפש פיסי. וכן פסק השו"ע. [ואל תשכח שהרופא לא משקר לו, אלא מעכב את התשובה השוללת כל מחלה] ואם כי הדברים מחודשים, וגם הערת אתה בצדק שאין כאן וודאות שישוב, וכו', עדיין יש מקום לדון בזה לדעתי העניה].

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: MSN [Bot] | 3 אורחים