מהו יהודי

נושאים שונים

פותח הנושא
במבי
הודעות: 2030
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 565 פעמים
קיבל תודה: 598 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מהו יהודי

שליחה על ידי במבי » 13 מאי 2020, 10:37

אין אנו עוסקים כאן בשאלה מיהו יהודי, שכן התורה קובעת שיהודי הוא זה, הנולד לאם יהודייה, השאלה היא מהו יהודי.

ויונתן בן עוזיאל עה"פ "יהודה אתה יודוך אחיך...." (בראשית מט-ח) כותב יְהוּדָה אַנְתְּ אוֹדֵיתָא עַל עוּבְדָא דְתָמָר בְּגִין כֵּן לָךְ יְהוֹדוּן אֲחָךְ וְיִתְקְרוּן יְהוּדָאִין עַל שְׁמָךְ יְדָךְ יִתְפַּרְעוּן לָךְ מִבַּעֲלֵי דְבָבָךְ לְמִפְתַק גִירִין לְהוֹן כַּד יְחַזְרוּן קְדַל קֳדָמָךְ וִיהוֹן מַקְדִימִין לְמִישְׁאַל בִּשְׁלָמָךְ בְּנַי אֲבוּךְ

ובשו"ת מהר"י ברונא לר' ישראל מברונא כתוב:

אוצר החכמה_101882.jpg

ומקובל על הלשון שצריך לעורר את "הנקודה היהודית" שבלב היהודי, ומשמע שאצל האיש הישראלי ישנו נקודה יהודית שבמעשה נכון ניתן להגדילה, ושמעתי ששאלו את הרב שך מדוע לא אומרים בברכות השחר שעשני יהודי, והוא ענה כי את זה כל יהודי צריך לעשות בעצמו וזה לא נהיה אוטומטית, וכן זכור לי סיפור על אדמו"ר מהדורות הקודמים שאמר שביום שהוא לא עשה טובה לאדם אחר איננו מרגיש יהודי. 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


נדיב לב
הודעות: 2731
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 182 פעמים
קיבל תודה: 768 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהו יהודי

שליחה על ידי נדיב לב » 13 מאי 2020, 21:55

במבי כתב:
13 מאי 2020, 10:37
אין אנו עוסקים כאן בשאלה מיהו יהודי, שכן התורה קובעת שיהודי הוא זה, הנולד לאם יהודייה, השאלה היא מהו יהודי.

ויונתן בן עוזיאל עה"פ "יהודה אתה יודוך אחיך...." (בראשית מט-ח) כותב יְהוּדָה אַנְתְּ אוֹדֵיתָא עַל עוּבְדָא דְתָמָר בְּגִין כֵּן לָךְ יְהוֹדוּן אֲחָךְ וְיִתְקְרוּן יְהוּדָאִין עַל שְׁמָךְ יְדָךְ יִתְפַּרְעוּן לָךְ מִבַּעֲלֵי דְבָבָךְ לְמִפְתַק גִירִין לְהוֹן כַּד יְחַזְרוּן קְדַל קֳדָמָךְ וִיהוֹן מַקְדִימִין לְמִישְׁאַל בִּשְׁלָמָךְ בְּנַי אֲבוּךְ

ובשו"ת מהר"י ברונא לר' ישראל מברונא כתוב:

אוצר החכמה_101882.jpg

ומקובל על הלשון שצריך לעורר את "הנקודה היהודית" שבלב היהודי, ומשמע שאצל האיש הישראלי ישנו נקודה יהודית שבמעשה נכון ניתן להגדילה, ושמעתי ששאלו את הרב שך מדוע לא אומרים בברכות השחר שעשני יהודי, והוא ענה כי את זה כל יהודי צריך לעשות בעצמו וזה לא נהיה אוטומטית, וכן זכור לי סיפור על אדמו"ר מהדורות הקודמים שאמר שביום שהוא לא עשה טובה לאדם אחר איננו מרגיש יהודי.


פרדס יוסף [שמות פרק כ פסוק ב] כתב: ועיין בי"ב דרשות להר"י מינץ [דרוש ב] דעפ"י זה ניחא הא דאומרין שלא עשני גוי בשלילות ולא שעשני ישראל, דנוח שלא נברא ואין לברך שעשני ישראל, אבל אחר שנברא עלינו לשבח ולברך שלא עשני גוי עבד ואשה, ובאמת כתב זה בב"ח [או"ח סימן מ"ו דף מ"ט ע"ב] ועיין טורי זהב שם סק"ד ומגן אברהם שם סק"ט בזה ובישועות יעקב שם סק"ב.

ועפ"י צחות י"ל דמספרים מעשה מחסיד אחד שנשרף ביתו רחמנא ליצלן וברך שלא עשני גוי בקול רם, ושאלוהו על זה, והשיב אם הייתי גוי גם אלהי שלי נשרף ועתה תודה לה' אלקי שלי חי וקיים ויעזור לי בטח, וזה כוונת המדרש, ומה שעשה החסיד מקורו במדרש, ועיין עוד בטעמי המנהגים [עניני ברכות קונטרס אחרון אות ו]

ובגוף השאלה מדוע לא אומרים בברכות השחר שעשני יהודי - תסתכל בריש סימן מו בט"ז מג"א ב"ח [שהוזכרו בפרד"י] וראה עוד במשנה ברורה ובספר מחזיק ברכה בשם האר"י שעמדו ליישב שאלה זו ובמג"א ומאמר מרדכי כתבו שנוסח הסידורים 'שעשני יהודי' הוא טעות ומפני אימת המלכות שינו.

ובמהות שם יהודי הרחיב המהר"ל לבאר בכמה מקומות בספר אור חדש על מגילת אסתר, בעמוד קט כותב וז"ל: ובמדרש אסתר רבה ו: איש יהודי למה נקרא שמו יהודי והלא ימיני הוא אלא לפי שייחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם הדא הוא דכתיב אסתר ג, ב לא יכרע ולא ישתחוה לו ולפי שייחד שמו של הקב"ה נקרא יהודי כלומר יחידי פי' כי הה"א בשם יהודי במקום ח' ונעשה יחידי זה.
ובעמוד קי כתב: שמייחד שמו יתברך וכופר בע"ז הוא יחידי כלומר שהוא היה מייחד שמו נגד כל העולם וכן הוא בגמרא מגילה יג, א שנקרא יהודי על שם שכפר בע"ז ויש אומרים שהיה שקול כאברהם בדורו מה אברהם אבינו מסר את עצמו לתוך כבשן אש והכיר לבריות גדולתו של הקב"ה הה"ד בראשית יב, ה ואת הנפש אשר עשו בחרן אף מרדכי בימיו הכירו הבריות גדולתו של הקב"ה הדא הוא דכתיב אסתר ח, יז ורבים מעמי הארץ מתיהדים ונראה כי י"א ג"כ באו לפרש מלת יהודי דאם לא כן וי"א שאמר ואמר מפני שהיה מקדש ש"ש נקרא בשם יהודי ופירש זה לפי שבשם יהודה שם של ד' אותיות משמו הגדול ומי שמקדש שמו ברבים ראוי שיהי' בשמו השם המיוחד וכך אמרינן בסוטה לו, ב יהודה שקידש שמו ברבים נקרא כולו על שמו ולכך נקרא מרדכי יהודי על שם שקידש שמו יתברך.
ובעמוד קנ כתב: ואשר אמר לשקול על גנזי המלך ביהודים כתב כאן ביהודים בשני יודי"ן לפי שרמז כאן שעשה מן זה מפני יהודים ואינם רוצים לעבוד ע"ז יו"ד הראשונה שהיא יו"ד היחוס שהם נקראים יהודי על שם שאינם מודים בע"ז כדלעיל שכל מי שאינו מודה בע"ז נקרא יהודי ויו"ד השניה לומר כי השנאה הזאת שיש על המן עד שהוא רוצה לאבד את ישראל בשביל שאינם רוצים להשתחוות לע"ז כי המן הרשע עשה עצמו ע"ז ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה הנה היו"ד השנייה היא יו"ד היחוס כי הם יהודים ואינם רוצים לעבוד ע"ז אף כי המן רוצה בכחו שיעברו על זה מוסרים נפשם על קדוש השם וזהו יהודי תור יהודי לכן הם שני יודי"ן שהם יו"ד היחוס האחת שהם אינם מודים בע"ז והיו"ד השניה אף אם רוצים להרוג שיעבדו ע"ז מוסרים נפשם על זה ונותנים עצמם למיתה על קדוש שמו ובעמוד רכג חזר ושנה אל תקרא יהודי אלא יחודי.

ובחדושי אגדות מסכת סנהדרין עמוד קנו כתב: אמר ליה קיסר לרבי תנחום תא ליהוי כולן לעמא חד א"ל לחיי מיהו אנן דמהלינן לא מצינן מיהוו כוותייכו אתון מהילתו והוו כוותן וכו': אנן דמהלינן וכו'. רמז בזה שהמילה לישראל תוספת מדריגה ובפרט המילה על ידו קונה הצורה השלימה כמו שבארנו זה במקום אחר ע"י המילה קונה אדם צורה שלימה במציאות הם יוצאים אל השלימות. אבל שיהיו פוחתים ומחסרים מן השלימות זה אי אפשר, לכך אי אפשר למי שהוא שהיה ישראל לצאת מן המדריגה שהיה לו קודם להיות גוי. אבל הגוי אפשר לו להיות יהודי מפני שאפשר לו להיות קונה הצורה אבל אי אפשר להיות יורד מצורתו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים