הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1661
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 752 פעמים
קיבל תודה: 550 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 26 מאי 2020, 20:16

יש לי ספק ישן, והוא במי שמגיד שיעור, ובאמצע הוצרך לנקביו. הוא מתבייש לצאת באמצע שיעור, והשאלה היא האם מותר לו להמשיך בשיעורו כרגיל, או שמא עליו לעצור את השיעור ולצאת אף שמתבייש, מצד איסור בל תשקצו. השאלה נכונה גם לתלמיד שמתבייש לצאת באמצע שיעור וכד'. [ייתכן לדון שאולי עליו חובה להמשיך בתלמוד תורה לרבים, אך איני דן בכיוון הזה].

שורש הספק, דאיסור בל תשקצו במשהה נקביו לדעת רוב ככל הפוסקים הוא איסור דרבנן, דלא תשקצו לגבי זה הוא אסמכתא בעלמא. ומעתה כיוון שהוא מתבייש בדבר, יש לדון ולומר דגדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, והיינו לאו דלא תסור ואיסורי דרבנן [ואמנם זאת יש לדעת שבחוות יאיר סי' רל"ו כתב שגם במקום שדחו ל"ת שבתורה מחמת כבוד הבריות, מ"צ צריך ע"ז תשובה וכפרה, ויש חולקים ע"ז].

מאידך אולי י"ל, דע"כ לא מצאנו היתר של כבוד הבריות, אלא בדבר שבאמת שורת הדין נותנת שיהיה חיסרון בכבוד הבריות. כגון להפשיט אדם בכלאים בשוק [דכלפי זה לא אומרים גדול כבוד הבריות שהוא לאו דאו', אך מבואר ששייך הסברא של 'כבוד הבריות'], כגון להכניס אבנים לבית הכסא, וכגון  מת המוטל ברה"ר וכד'. אבל בנידו"ד, יש מקום לומר שגם אם הוא מתבייש בזה, אבל כלפי האמת אין בדבר סיבה להתבייש, אלא שהוא לפי טבעו כך הוא, והוא כדוגמת מה שאמרו גבי צער של טבעה ספינתו 'איבעי ליה לייתובי דעתיה', וגם כאן היה לו שלא להתבייש, וכד'.

שו"ר להדיא במשנ"ב סי' צ"ב שהביא מהב"י שמי שהוא מלמד תורה לרבים והוצרך לנקביו אינו פוסק, מפני שכבוד הבריות דוחה. וכמראה הכוונה כאן לכבוד הבריות של הציבור, שצריכים להמתין לו עד שיחזור, וא"כ נפשט ספיקתנו בענין זה. אך עדיין יש לדון בתלמיד, עפ"י הספק הנ"ל, וכאמור.

והנה, עתה למדנו בשבת פא: עפ"י המבואר שם ברש"י, דאם היה יכול לפתור את הבעיה של כבוד הבריות על ידי שהיה מתכונן לכך מראש, לדוגמא, אם היה מכין לו קיסם מערב שבת לחצות בו את שיניו, עכשיו שלא הכין לא התירו עתה בשבת מפני כבוד הבריות שיקח קיסם של מוקצה ויחוץ בו את שיניו. ולפ"ז יש לצדד, שגם אם שייך היתר זה של גדול כבוד הבריות בנידו"ד, מ"מ באופן כזה שהיה יכול לבדוק עצמו כדרך שנזכר בהל' תפילה ולא בדק, יהיה אסור לו וכנ"ל. וגם על המשנ"ב יל"ע, היאך הדין במי שמלמד תורה לרבים ויכל לבדוק עצמו קודם לכן.

ויש עמי עוד הרהורי דברים בזה, אבל אשמח למקורות וראיות לצדדים השונים שהעליתי ושישנם עוד.

@נדיב לב
 


ברל
הודעות: 610
הצטרף: 07 מאי 2018, 06:10
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי ברל » 26 מאי 2020, 20:20

האםתעל הצטרכות מכניסה אותנו לבל תשקצו כמדומני שלא. אין לי מקןרןת לכך אבל כך מקובלני


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1661
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 752 פעמים
קיבל תודה: 550 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 26 מאי 2020, 20:26

ברל כתב:
26 מאי 2020, 20:20
האםתעל הצטרכות מכניסה אותנו לבל תשקצו כמדומני שלא. אין לי מקןרןת לכך אבל כך מקובלני
מבואר בפוסקים שאם נצרך קצת לנקביו אין בזה בל תשקצו, ורק אם מתאווה מאד יש בזה בל תשקצו, וכמו שציינתי במה שערכתי את ההודעה הקודמת, זה נמצא בסי' צ"ב.
כמובן שהנידון שלנו באופן כזה שנצרך לנקביו מאד, שיש בזה בל תשקצו.


יראתי בפצותי
הודעות: 1309
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 388 פעמים
קיבל תודה: 560 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 26 מאי 2020, 20:31

לכאורה זה גמ' מפורשת, שבת לג. שרבא לא הלך לבית הכסא, וחלה מזה, כי היה צריך ללמוד עם התלמידים, והיה קבוע להם זמן.אך שם בפשטות אין אפילו היתר של כבוד הבריות, אז מה ההיתר.


אבי חי
הודעות: 2737
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 1134 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי אבי חי » 26 מאי 2020, 20:33

יש להעיר דלפעמים יש חששות אחרים, עי' בכורות מד ב.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1661
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 752 פעמים
קיבל תודה: 550 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי אוריאל » 26 מאי 2020, 20:38

יראתי בפצותי כתב:
26 מאי 2020, 20:31
לכאורה זה גמ' מפורשת, שבת לג. שרבא לא הלך לבית הכסא, וחלה מזה, כי היה צריך ללמוד עם התלמידים, והיה קבוע להם זמן.אך שם בפשטות אין אפילו היתר של כבוד הבריות, אז מה ההיתר.
האמת שהייתי סבור לומר לך, שגם שם יש את ההיתר של כבוד הבריות, והייתר זה היינו שהתלמידים נשארים ללא רבם במשך זמן עד שחוזר, שזה הכבוד הבריות, ואה"נ יהיה מזה ראיה לדברי המ"ב שהזכרתי בהודעה הראשונה,

אלא שבדקתי בב"י סי' קג [שהוא מקור דברי המ"ב], ושם הביא גמרא זו שהבאת, וכתב דרבא לא הלך מפני כבוד הבריות. ומהו כבוד הבריות? - "מחמת כסיפותא וזילותא למיזל לצרכיהם במקום רבים", הרי משמע שכבוד הבריות הוא כפשוטו, שרבא התבייש בזה. [ולפ"ז באמת נפשט לכאורה ספיקתנו, וא"כ גם בתלמיד יהיה הדין כן, שס"ס הוא מתבייש ויש כאן כבוד הבריות, ומה שנקטו הפוסקים במי שמלמד תורה לרבים הוא לאו דוקא, וצריך עיון רב].


אחד התלמידים
הודעות: 2284
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 270 פעמים
קיבל תודה: 865 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי אחד התלמידים » 26 מאי 2020, 21:17

הגמ' (יבמות סד ע"ב) הביא כמה אמוראים שנעשו עקרים מפרקיה דרב הונא, ורש"י (שם סב ע"ב ד"ה איעקר) כתב שהיה מאריך בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים עצמן ונעקרים. ומסתבר שאם נעשו עקרים מזה, שהיה זה מעבר לשיעור בל תשקצו. ומשמע שתלמיד אינו צריך לצאת מהשיעור עבור זה.


יראתי בפצותי
הודעות: 1309
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 388 פעמים
קיבל תודה: 560 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 26 מאי 2020, 21:21

שם זה איסור דאורייתא וקשה הרבה יותר, אם לא שנאמר שזה בשוא"ת, וגם זה נקרא כבוד הבריות, וצע"ג.


אבי חי
הודעות: 2737
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 1134 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנצרך לנקביו בעת אמירת שיעור

שליחה על ידי אבי חי » 26 מאי 2020, 22:11

אחד התלמידים כתב:
26 מאי 2020, 21:17
הגמ' (יבמות סד ע"ב) הביא כמה אמוראים שנעשו עקרים מפרקיה דרב הונא, ורש"י (שם סב ע"ב ד"ה איעקר) כתב שהיה מאריך בדרשיו וצריכים למי רגלים ומעמידים עצמן ונעקרים. ומסתבר שאם נעשו עקרים מזה, שהיה זה מעבר לשיעור בל תשקצו. ומשמע שתלמיד אינו צריך לצאת מהשיעור עבור זה.

ע"ז צינתי לעיל לגמ' בבכורות מד ב דזה מאד חמור ע"ש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים