האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
במבי
הודעות: 2039
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 568 פעמים
קיבל תודה: 601 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי במבי » 20 יולי 2020, 13:04

הגמ' בפסחים כותבת שכוסמין הינו מין חטים ושיפון הינו מין שעורים (פסחים לה.)

וא"כ האם הם משבעת המינים ?

בתוספתא ברכות כתוב במפורש שאינם משבעת המינים:

[דגן וקטניות] מברכין על הדגן שהוא מן המובחר כיצד שלמה של גלוסקין ושלמה של בעל הבית מברך על שלמה של גלוסקין פרוסה של גלוסקין ושלמה של בעל הבית מברך על השלמה של בעל הבית פת חטין ופת שעורין מברך על של חטין פרוסה של חטין ושלמה של שעורים מברך על פרוסה של חטין פת כוסמין ופת שעורין מברך על שעורים והלא כוסמין יפין מן [השעורין] אלא שהשעורין ממין שבעה והכוסמין אינם ממין שבעה זה הכלל כל שהוא מין שבעה ומין דגן רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלש ברכות וחכ"א ברכה אחת מעין שלש. (ד'-יא')

אך לשון הטור בסימן רח'

על חמשת המינין שהן גפן ותאנה ורמון וזית ותמרה שנשתבחה בהן א"י כי דבש האמור בפסוק הוא דבש תמרים מברכין לאחריהן ברכה אחת מעין ג' ולפנים תתבאר שמתוך חשיבותן קבעו להם ברכה בפני עצמן וה' מיני דגן שהן חטים ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושיפון שהן גם כן חשובין שנשתבחה בהן ארץ ישראל שכוסמין הן מין חטים ושבולת שועל ושיפון הן מיני שעורים ועוד יש להם מעלה כי עליהם יחיה האדם ואם עשה מהם פת מברך עליהם המוציא.

והמחבר בקסח' סעיף ד' כותב:

פת שעורין ופת כוסמים יברך על של שעורים וכיון שהוא ממין ז' אף על פי שהכוסמין יפים פת נקיה ופת קיבר מברך על זהנקיה ואם שתיהן נקיות וזו לבנה יותר מזו מברך על חהלבנה יותר

אך המג"א במקום:

כיון שהוא מין ז'. ונ"ל דלהרמב"ם חביב עדיף כמ"ש סימן רי"א ואף על גב דבטור סי' ר"ח כתב דכוסמין מין ז' דבכלל חטין הן ודגן בכלל שעורים מכל מקום שעורים עדיפי דכתיבי בהדיא בקרא (אגודה):

וא"כ משמע שהמג"א הבין שכוסמין אכן ממין שבעה רק שיש עדיפות לשעורין שכתיבי בהדיא בקרא !

והט"ז במקום כותב:

כיון שהוא מין ז'. משמע לכאורה דכוסמין אינו ממין ז' וקשה דבסי' ר"ח כ' הטור בהדי' שכוסמין נכללין בכלל חטה ונ"ל דאי' בריש כלאים החטים והזונין כו' וכתב שם הר"ש תימא דמשמע הכא דכוסמין עם החטים כלאים זה בזה. ובמנחות אמרינן כוסמין מין חטים כו' וי"ל דההיא לענין לצאת ידי מצה כר ש"מ דיש חילוקים בזה ע"כ קאמר כאן שפיר דכוסמין אינן בכלל ז' לכל מילי כמו שעורין אבל כיון דמ"מ בקצת דברים הוה בכלל חטים כתב בסי' רי"ח דחשיב הוא לענין המוציא. וע' עוד סי' רי"א בסופו:

ומוסיף הט"ז בסוף סימן רי"א וכותב ברחל בתך הקטנה - ולפי מ"ש בסי' קס"ח לתרץ שם מתורץ גם כאן דה"ק אף על פי דאיהו לאו בכלל שבעה לכל מילי ע"ש


(החת"ס שם בסימן קס"ח שולח לפנ"י בפסחים לו: בנידון האם מביאים ביכורים מכוסמין ושיפון והרש"ש במקום גם בדן בנושא)


דרומאי
הודעות: 2270
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 513 פעמים
קיבל תודה: 396 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי דרומאי » 20 יולי 2020, 13:51

לענין קדימה בברכות אין בזה שום נ"מ, דבלא"ה בורא מיני מזונות קודם.
אך יש נ"מ לענין דעת התוספות שהכוסס חיטין ושעורין מברך ברכה אחרונה על האדמה ועל פרי האדמה, איך הדין בכוסס כוסמין שיפון ושבולת שועל. וכמדומה שנוקטין להלכה [לענין שלא לבא לידי ספק] שאינן בכלל ז' מינין רק בכלל מיני דגן, וע"כ אם עשה מהן פת או תבשיל מברך על המחיה, אבל אם כססן אינו מברך אלא בנ"ר לכו"ע.


גבריאל פולארד
הודעות: 635
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1050 פעמים
קיבל תודה: 324 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 20 יולי 2020, 14:56

במבי כתב:
20 יולי 2020, 13:04
הגמ' בפסחים כותבת שכוסמין הינו מין חטים ושיפון הינו מין שעורים (פסחים לה.)

וא"כ האם הם משבעת המינים ?

בתוספתא ברכות כתוב במפורש שאינם משבעת המינים:

[דגן וקטניות] מברכין על הדגן שהוא מן המובחר כיצד שלמה של גלוסקין ושלמה של בעל הבית מברך על שלמה של גלוסקין פרוסה של גלוסקין ושלמה של בעל הבית מברך על השלמה של בעל הבית פת חטין ופת שעורין מברך על של חטין פרוסה של חטין ושלמה של שעורים מברך על פרוסה של חטין פת כוסמין ופת שעורין מברך על שעורים והלא כוסמין יפין מן [השעורין] אלא שהשעורין ממין שבעה והכוסמין אינם ממין שבעה זה הכלל כל שהוא מין שבעה ומין דגן רבן גמליאל אומר מברך אחריו שלש ברכות וחכ"א ברכה אחת מעין שלש. (ד'-יא')

אך לשון הטור בסימן רח'

על חמשת המינין שהן גפן ותאנה ורמון וזית ותמרה שנשתבחה בהן א"י כי דבש האמור בפסוק הוא דבש תמרים מברכין לאחריהן ברכה אחת מעין ג' ולפנים תתבאר שמתוך חשיבותן קבעו להם ברכה בפני עצמן וה' מיני דגן שהן חטים ושעורין וכוסמין ושבולת שועל ושיפון שהן גם כן חשובין שנשתבחה בהן ארץ ישראל שכוסמין הן מין חטים ושבולת שועל ושיפון הן מיני שעורים ועוד יש להם מעלה כי עליהם יחיה האדם ואם עשה מהם פת מברך עליהם המוציא.

והמחבר בקסח' סעיף ד' כותב:

פת שעורין ופת כוסמים יברך על של שעורים וכיון שהוא ממין ז' אף על פי שהכוסמין יפים פת נקיה ופת קיבר מברך על זהנקיה ואם שתיהן נקיות וזו לבנה יותר מזו מברך על חהלבנה יותר

אך המג"א במקום:

כיון שהוא מין ז'. ונ"ל דלהרמב"ם חביב עדיף כמ"ש סימן רי"א ואף על גב דבטור סי' ר"ח כתב דכוסמין מין ז' דבכלל חטין הן ודגן בכלל שעורים מכל מקום שעורים עדיפי דכתיבי בהדיא בקרא (אגודה):

וא"כ משמע שהמג"א הבין שכוסמין אכן ממין שבעה רק שיש עדיפות לשעורין שכתיבי בהדיא בקרא !

והט"ז במקום כותב:

כיון שהוא מין ז'. משמע לכאורה דכוסמין אינו ממין ז' וקשה דבסי' ר"ח כ' הטור בהדי' שכוסמין נכללין בכלל חטה ונ"ל דאי' בריש כלאים החטים והזונין כו' וכתב שם הר"ש תימא דמשמע הכא דכוסמין עם החטים כלאים זה בזה. ובמנחות אמרינן כוסמין מין חטים כו' וי"ל דההיא לענין לצאת ידי מצה כר ש"מ דיש חילוקים בזה ע"כ קאמר כאן שפיר דכוסמין אינן בכלל ז' לכל מילי כמו שעורין אבל כיון דמ"מ בקצת דברים הוה בכלל חטים כתב בסי' רי"ח דחשיב הוא לענין המוציא. וע' עוד סי' רי"א בסופו:

ומוסיף הט"ז בסוף סימן רי"א וכותב ברחל בתך הקטנה - ולפי מ"ש בסי' קס"ח לתרץ שם מתורץ גם כאן דה"ק אף על פי דאיהו לאו בכלל שבעה לכל מילי ע"ש(החת"ס שם בסימן קס"ח שולח לפנ"י בפסחים לו: בנידון האם מביאים ביכורים מכוסמין ושיפון והרש"ש במקום גם בדן בנושא)
פליגי בזה המהרש"א והפנ"י בהבנת דברי התוס' פסחים לו : כמו שציינת בסוף.
הפלא הוא שבדרך אמונה סותם כדעות שאינם משבעת המינים ומביא ראיה מלשון השו"ע סי' ריא.
https://www.hebrewbooks.org/pdfpager.as ... =&pgnum=16
אבל כמו שכתבת המ"א הט"ז מבארים אחרת את דברי השו"ע, ואדרבה המ"א שם סקי"ב וסקי"ג מכריח שאין כוונת השו"ע כפשוטו.
(ולפי איך שביאר המ"א ממילא גם יש לדחות הראיה מהתוספתא והירושלמי שציין בדר"א שם)
והראני פעם הגאון הרב דרוק שליט"א (כמדומני ששמו יהושע) מבני ברק מכתב השגה ששלח בזה לפני שנים רבות למרן שה"ת שליט"א בו הביא את כל הראיות שהבאת כאן והשיב לו מרן בדרך קצרה: פלפלת בחכמה. או משהו כזה.
 


אבי חי
הודעות: 769
הצטרף: 25 מרץ 2018, 07:40
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 188 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי אבי חי » 20 יולי 2020, 16:14

כיהודה ועוד לקרא לכל המ"מ המפורשים,
אעיר שמדברי רש"י ברכות לז ריש ע"ב משמע בפשטות שכל מיני דגן בכלל ז' המינים, ע"ש ודוק.


אברהם משה
הודעות: 327
הצטרף: 23 פברואר 2020, 13:03
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 96 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי אברהם משה » 20 יולי 2020, 16:23

אם כוסמין אינו מז' המינים,
האם יש ענין בשבת ויו"ט לבצוע על חיטה/שעורה שהם מז' מינים, או שגם כוסמין טוב (ואולי מצד שזה נקרא בזה"ז מעולה יותר)?

 


גבריאל פולארד
הודעות: 635
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1050 פעמים
קיבל תודה: 324 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 20 יולי 2020, 16:33

אברהם משה כתב:
20 יולי 2020, 16:23
אם כוסמין אינו מז' המינים,
האם יש ענין בשבת ויו"ט לבצוע על חיטה/שעורה שהם מז' מינים, או שגם כוסמין טוב (ואולי מצד שזה נקרא בזה"ז מעולה יותר)?

 
לא הבנתי שאלתך. גם אם כוסמין משבעת המינים מפורש בשו"ע קס"ח שיש להקדים חטים ושעורים לכוסמין


אברהם משה
הודעות: 327
הצטרף: 23 פברואר 2020, 13:03
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 96 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי אברהם משה » 20 יולי 2020, 16:41

גבריאל פולארד כתב:
20 יולי 2020, 16:33
אברהם משה כתב:
20 יולי 2020, 16:23
אם כוסמין אינו מז' המינים,
האם יש ענין בשבת ויו"ט לבצוע על חיטה/שעורה שהם מז' מינים, או שגם כוסמין טוב (ואולי מצד שזה נקרא בזה"ז מעולה יותר)?


לא הבנתי שאלתך. גם אם כוסמין משבעת המינים מפורש בשו"ע קס"ח שיש להקדים חטים ושעורים לכוסמין
ההקדמה זה לענין ברכה - כלומר ב' ככרות של א' חטים/שעורים וא' כוסמין, יש לבצוע החיטים/שעורים (וגם בזה, אם הכוסמין זה חביב יותר, האם לא יוכל להקדימו?).
שאלתי אם יש ענין להכין/לקנות לשבת חלות חטים/שעורים דווקא - כיון שהם חשובים (לענין הקדמה) יותר מכוסמין?
 


מה אדבר
הודעות: 102
הצטרף: 09 יולי 2020, 14:59
קיבל תודה: 14 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי מה אדבר » 23 יולי 2020, 21:44

דרומאי כתב:
20 יולי 2020, 13:51
לענין קדימה בברכות אין בזה שום נ"מ, דבלא"ה בורא מיני מזונות קודם.


נפק"מ שכוסמין יקדם לשיפון

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1223
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 340 פעמים
קיבל תודה: 377 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם השיפון והכוסמין משבעת המינים ?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 23 יולי 2020, 22:05

הרב @במבי שליט"א. ישים מר את עינו בקטע המצורף וירווה מלא חופניים נחת. ואמנם לא קשור ישירות לנושא עליו דן מעכ''ת.
צל"ח מסכת פסחים דף לה עמוד א
הני אין אורז ודוחן לא וכו'. הא דלא קאמר זה תיכף על גוף המשנה הני אין וכו'. ונראה דבמשנתינו איכא למימר דאורז ודוחן בכלל חטין או שעורין נינהו, ואל תתמה שהרי ר' יוחנן בן נורי סובר באמת אורז מין דגן, כך היה מקום לומר דאורז ודוחן מיני דחטין ושעורין נינהו, ולכך לא חשבינהו במשנתינו שכבר נכללו בכלל חיטין או בכלל שעורין. אבל השתא שהביא ברייתא תנא כוסמין כו', וא"כ כל הני דחשבינהו תנא דידן בכלל חיטין ושעורין נינהו ואפי' הכי פרטינהו, א"כ מדלא פירט גם אורז ודוחן מכלל דסובר הני אין אורז ודוחן לא.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים