כיבוס במוצאי תשעה באב


פותח הנושא
משה אמת
הודעות: 179
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 19:13
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי משה אמת » 25 יולי 2020, 22:39

מה הדין כיבוס במוצאי תשעה באב, בשנה זו שיום עשירי מותר מפני כבוד השבת, מה הדין לעניין ליל יום שישי ???


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי בן ראם » 25 יולי 2020, 22:47

מותר מיד.


פותח הנושא
משה אמת
הודעות: 179
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 19:13
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי משה אמת » 26 יולי 2020, 00:52

בן ראם כתב:
25 יולי 2020, 22:47
מותר מיד.
מנין לך? מה המקור?
תעיין אחרונים, אני לא מוצא כ"כ משמעות להתיר כדבריך.
 


דרומאי
הודעות: 2250
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי דרומאי » 26 יולי 2020, 01:01

משה אמת כתב:
26 יולי 2020, 00:52
בן ראם כתב:
25 יולי 2020, 22:47
מותר מיד.
מנין לך? מה המקור?
תעיין אחרונים, אני לא מוצא כ"כ משמעות להתיר כדבריך.

מדינא דגמרא מותר אפילו בת"ב עצמו מפני כבוד השבת, ולכן אין להחמיר בזה, וכן מורין גדולי ההוראה.
 


פותח הנושא
משה אמת
הודעות: 179
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 19:13
נתן תודה: 61 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי משה אמת » 26 יולי 2020, 01:05

דרומאי כתב:
26 יולי 2020, 01:01
משה אמת כתב:
26 יולי 2020, 00:52
בן ראם כתב:
25 יולי 2020, 22:47
מותר מיד.
מנין לך? מה המקור?
תעיין אחרונים, אני לא מוצא כ"כ משמעות להתיר כדבריך.
מדינא דגמרא מותר אפילו בת"ב עצמו מפני כבוד השבת, ולכן אין להחמיר בזה, וכן מורין גדולי ההוראה.

למה אתה אומר כך, התוס' אוחזים כך, וזה לא מוסכם, ועי' ב"י.
מי הם גדולי הוראה שמורים כך?
שמעתי בשם הגר"ח קניבסקי שאוסר.
 


יהודי רציני
הודעות: 366
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 129 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי יהודי רציני » 26 יולי 2020, 01:51

במשנ"ב דרשו (סי' תקנ"ח הערות 5-6-7-) הביאו בזה אריכות גדולה
(הבאתי דבריהם בהמשך ואיני אלא כמראה מקום כיון שלא בדקתי הדברים בפנים אך אנסה לתמצת דבריהם כפתיחה).

א. אכילת בשר ושתיית יין- כבכל שנה.

ב. כיבוס, לצורך שבת לכו"ע מותר בבוקר מיד, ובלילה יש דעות, אומנם רוב הפוסקים נראה שסברו שגם בלילה שרי.

ג. כיבוס שלא לצורך שבת (וה"ה רחיצה) ביום שישי, יש שאסרו ויש שהתירו, ודעת הגרשז"א להתיר כשמכבס במכונה לכבוד שבת להוסיף בגדי חול.

ד. לבישת מכובסים, בלילה, יש שאסרו ויש שהתירו (דעת הגריש"א- הערה 6), ובבוקר, גם לדעת האוסרים מותר אחרי הרחיצה לכבוד שבת ללבוש בגדי שבת אך אסור בגדי יו"ח עד חצות.

ה. תספורת ורחיצה לצורך שבת, בבוקר שרי לכו"ע, בלילה יש שהתירו ויש שאסרו (ויש שאף שהתירו כביסה אך אסרו תספורת ורחיצה).

ו. רחיצה בצונן- אפשר להקל מהלילה (ויש שהתירו בכל שנה בליל י' באב- הערה 5).

משנ"ב דרשו סי' תקנ"ח הערה 7-
ולענין האם מותר לכבס לכבוד שבת מיד במוצאי התענית או שמותר רק מיום שישי בבוקר,
כתב הקיצוש"ע (סי' קכ"ד ס"כ) שמותר לרחוץ להסתפר ולכבס מיד בשחרית,
וכעין זה כתב הערוה"ש (ס"ב) שלמחרת בער"ש הכל מותר (ומשמע מדבריהם שבמוצאי התענית אסור].
אכן היעב"ץ (סידור בית יעקב שער שלכת דלת ב' חלון ה') כתב שמותר לספר לכבס ולרחוץ מיד (ומשמע אף במוצאי התענית),
ודעת הגר"נ קרליץ (חוט שני שבת ח"ב עמ' שכ"ח, קרא עלי מועד (תשס"ו) פ"ח סקמ"א) והגר"ש וואזנר (קובץ מסית לוי בין המצרים עמ' לט') שמותר לכבס מיד במוצאי התענית.
ודעת הגרש"ז אויערבך (שש"כ פמ"ב הע' טו') שאפשר שבמוצאי התענית מותר לכבס מיד.
והוסיף (שם) שאף מה שכתב הקיצוש"ע שמותר מיד בשחרית יתכן שאין כוונתו שקודם לכן אסור, אלא כתב כן בשיגרא דלישנא כיון שבזמנם היה הכיבוס עסק גדול,
ולא היו רגילי לכבס בלילה.
ודעת הגריש"א (אשרי האיש ח"ג פע"א סמ"א) שרק בשעת הדחק אפשר לכבס בלילה.
אכן, מדברי היעב"ץ (בסידור שם) משמע שאף התספורת והרחיצה מותרות במוצאי התענית, וכן כתב בשו"ת אבן ישראל (ח"ז סי' כ"ז).
ובשו"ת מחזה אליהו (סי' פ"ו אות ט') כתב שכן משמע גם מסתימת לשון המשנ"ב שלא חילק בין ליל ער"ש ליומו.
אומנם דעת הגר"נ קרליץ (חו"ש שם) והגר"ש וואזנר (מבי"ל שם) שהרחיצה והתספורת מותרות רק מהבוקר, שדווקא הכיבוס מותר לדעתם מיד במוצאי התענית משום תקנת עזרא המובאת בשו"ע לעיל (סי' רמ"ב ס"א) שתיקן שיהיו העם מכבסים בגדיהם בחמישי בשבת כדי שביום שישי יהיו פנויים להתעסק בצרכי שבת אבל לרחוץ ולהסתפר מותר מהבוקר.
והוסיף הגר"ש וואזנר שיתכן שבמקום צורך יש להקל להסתפר כבר מהלילה וכמו"כ אפשר להקל מהלילה ברחיצה בצונן שאינה אלא חומרא בעלמא.


ובהמשך הדברים דנו לגבי כיבוס שלא לצרך שבת, ואכתוב בקיצור מה שהביאו,
דעת הגרנ"ק (קרא עלי מועד, שם) שמותר וכן מותרת רחיצה שלא לצורך שבת כגון הליכה לים או לבריכה.
דעת הגרשז"א (שש"כ שם הערה טז' ובח"ג שם)- שמותר לכבס רק לצורך שבת, אך במכונת כביסה שאין דרך לכבס כמות קטנה מותר להוסיף אף שלא לצורך שבת.
דעת הגר"מ פיינשטיין (תשובה כת"י, נדפס בקובץ קול התורה ניסן תשנ"ג קובץ נד') - שאם ע"י שלא יכבס בבוקר יבוא לכבס אחר חצות, לכן מפני כבוד השבת יכבס בבוקר אף שלא לצורך שבת, אך אם מקפיד שלא לכבס אחר חצות ולא יבוא לכבס אחר חצות טוב שימנע מלכבס בשישי בבוקר דברים שאינם לצורך השבת אף שאין איסור בדבר.
(לשיטת המחמירים בכיבוס שלא לצורך מסתבר להחמיר גם ברחיצה שלא לצורך).

לבישת בגדים מכובסים ביום שישי קודם חצות דעת הגרנ"ק (קרא עלי מועד שם) שבלילה אסור אבל ביום אחרי הרחיצה מותר ללבוש בגדי שבת אך בגדי יו"ח מכובסים אסור עד חצות.

ולענין אכילת בשר ושתיית יין- דעת הערוה"ש (ס"ב) והגר"ש וואזנר (שם) שיש להמנע מכך כבכל י' באב עד חצות.


דרומאי
הודעות: 2250
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי דרומאי » 26 יולי 2020, 11:04

משה אמת כתב:
26 יולי 2020, 01:05
דרומאי כתב:
26 יולי 2020, 01:01
משה אמת כתב:
26 יולי 2020, 00:52

מנין לך? מה המקור?
תעיין אחרונים, אני לא מוצא כ"כ משמעות להתיר כדבריך.
מדינא דגמרא מותר אפילו בת"ב עצמו מפני כבוד השבת, ולכן אין להחמיר בזה, וכן מורין גדולי ההוראה.
למה אתה אומר כך, התוס' אוחזים כך, וזה לא מוסכם, ועי' ב"י.


אכן, טעיתי בלשוני והתכוונתי שמעיקר הדין מותר בכיבוס בחמישי מפני כבוד השבת בשבוע שחל בו ת"ב, וכ"ש כאן שאינו אלא משום מנהג.
אבל בת"ב עצמו אסור אף שיש מתירין, וכמו שהבאת מהב"י.


יושב אוהלים
הודעות: 1895
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 295 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 יולי 2020, 12:54

לאלו שהתירו רחיצה לכבוד שבת גם בלילה, צריך לזכור שזה רק אם הרחיצה הוא אכן לכבוד שבת, אבל אם מתרחץ בלילה מפני שרוצה להתקלח, ומתכונן להתקלח גם מחר ביום ששי, אין היתר של כבוד שבת בכה"ג.


chaim
הודעות: 117
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי chaim » 26 יולי 2020, 13:32

עיין בשו"ת מחזה אליהו אריכות גדולה בזה, ומסקנתו להיתר גם בלילה


שלום23
הודעות: 350
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 67 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי שלום23 » 26 יולי 2020, 13:50

chaim כתב:
26 יולי 2020, 13:32
עיין בשו"ת מחזה אליהו אריכות גדולה בזה, ומסקנתו להיתר גם בלילה
חלק?? סימן ???


יושב אוהלים
הודעות: 1895
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 295 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 יולי 2020, 15:18

chaim כתב:
26 יולי 2020, 13:32
עיין בשו"ת מחזה אליהו אריכות גדולה בזה, ומסקנתו להיתר גם בלילה
תנא אהיכא קאי?
מהו "בזה"
כיבוס לכבוד שבת
כיבוד אף שלא לכבוד שבת
רחיצה לכבוד שבת
רחיצה שלא לשבת
תספורת
במאי קמיירי?


chaim
הודעות: 117
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי chaim » 26 יולי 2020, 17:12

יושב אוהלים כתב:
26 יולי 2020, 15:18
תנא אהיכא קאי?
מהו "בזה"
כיבוס לכבוד שבת
לכבוד שבת, שאפשר גם מן הלילה


יושב אוהלים
הודעות: 1895
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 295 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 יולי 2020, 17:13

chaim כתב:
26 יולי 2020, 17:12
יושב אוהלים כתב:
26 יולי 2020, 15:18
תנא אהיכא קאי?
מהו "בזה"
כיבוס לכבוד שבת
לכבוד שבת, שאפשר גם מן הלילה
תודה
 


chaim
הודעות: 117
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי chaim » 26 יולי 2020, 17:24

יושב אוהלים כתב:
26 יולי 2020, 17:13
תנא אהיכא קאי?
מהו "בזה"
כיבוס לכבוד שבת
הסתכלתי עוד הפעם במחזה אליהו בסימן פו, ושם מתיר גם רחיצה ותספורת.


יושב אוהלים
הודעות: 1895
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 295 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי יושב אוהלים » 26 יולי 2020, 17:26

chaim כתב:
26 יולי 2020, 17:24
יושב אוהלים כתב:
26 יולי 2020, 17:13
תנא אהיכא קאי?
מהו "בזה"
כיבוס לכבוד שבת
הסתכלתי עוד הפעם במחזה אליהו בסימן פו, ושם מתיר גם רחיצה ותספורת.

אבל הרחיצה צריך להיות אך ורק לכבוד שבת, כמו שציינתי, ולא שסתם מתרחץ ולמחרת יתרחץ עוד פעם לשבת. נכון?


שלום23
הודעות: 350
הצטרף: 15 ינואר 2020, 22:13
נתן תודה: 67 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי שלום23 » 30 יולי 2020, 21:53

chaim כתב:
26 יולי 2020, 13:32
עיין בשו"ת מחזה אליהו ח"א פ"ו אריכות גדולה בזה, ומסקנתו להיתר גם בלילה


מחזה אליהו ח''א סימן פ''ו 2.PNG
מחזה אליהו ח''א סימן פו.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


chaim
הודעות: 117
הצטרף: 30 יוני 2020, 23:03
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי chaim » 30 יולי 2020, 23:12

הכל אני מסכים עמו, חוץ מרחיצה, שעיקרו הוא רק ביום שישי


יעקב1
הודעות: 247
הצטרף: 06 יוני 2016, 22:27
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיבוס במוצאי תשעה באב

שליחה על ידי יעקב1 » 30 יולי 2020, 23:24

עמודים מ קרא עלי מועד ספטימוס -2.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים