'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!


שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי שואל ומשיב » 22 פברואר 2018, 19:33

כמו''כ עדיין קשה מניין ששחררו?!
ומה שעבד כנעני חייב במצוות עדיין אינו ראיה שהוא יהודי,
וכמוש''כ הצפנת פענח מכלל גוי יצא ולכלל ישראל לא בא [אינני זוכר הלשון במדויק],
וזכורני שהרעק''א בברכות כ. מדבר בזה.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1799
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי סבא » 22 פברואר 2018, 22:50

שואל ומשיב כתב:וכמוש''כ הצפנת פענח מכלל גוי יצא ולכלל ישראל לא בא [אינני זוכר הלשון במדויק].
זהו רמב"ם מפורש בפי"ב מאיסורי ביאה הלכה י"א וז"ל
העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות וקבלו עליהם מצות שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל העכו"ם ולכלל ישראל לא באו עכ"ל.
ומקורו מגמ' סנהדרין נ"ח:- אמר רב חסדא עבד מותר באמו ומותר בבתו יצא מכלל נכרי ולכלל ישראל לא בא ע"כ.
אבל עיין בשיר מעון שהבאתי מקודם שכתב בזה"ל אם כן גם המן יהודי נקרא כי שם יהודי הוא שם כלליכדאיתא במגילה י"ג ע"א [א"ה כלומר שכל מי שכפר בע"ז כבר נקרא יהודי],
ובאמת מבואר בהרבה מקומות שבעיקרו הוא יהודי כמש"כ הגמ' כשם שמצוה לרחם על בני חורין כן מצוה לרחם על העבדים, והיינו דהוא ממש בגדר עמיתך, ועיין בראשונים [גיטין ל"ח] שביארו דאף החולקים לאו אליבא דאמת חלקו, אלא דס"ל שהציבור אינו מרחם כי קשה לו לקבל דבר זה עיי"ש.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 769
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 250 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 26 פברואר 2018, 12:45

החיד"א קורא לזה דרך צחות.
ונכד החתם סופר נראה שנוקט כך בפשטות,
אבל לשתיהם הוא היה עבד כנעני, ומרדכי לא שיחררו.


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 201 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי יוספזון » 26 פברואר 2018, 15:32

רמתים צופים כתב:מענין לענין, סתם שאלה עמהארצית, לפי מה נקבע האדם אם היא עמלקי, לפי גזע האב או האם? את"ל שלפי האב, אזי יתכן אדם שהוא יהודי וגם עמלקי. וא"כ האם חל עליו החיוב לאבדו ולמחותו מעל פני האדמה? ובעצם גם בלא זה, האם עמלקי יכול להתגייר? אם כן, אז האם פקע ממנו דין עמלקי ושוב אינו בדין מחייה?
אין לי כרגע את המראה מקומות, אבל המן בן המדתא האגגי היה עמלקי מצד האב... כי כידוע שאגג שוסף בידי שמואל הנביא, לאחר ששהה זמן מועט אצל כלל ישראל, וכמדומני שמובא שבאותה שעה בא על שפחה, ומזה התמשך כח עמלק. נמצא אם כן שהמן היה עמלקי רק מצד אגג, ולא מצד השפחה עליה בא אגג.


ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 328
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 74 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי ים סוף » 17 מרץ 2019, 20:11

לחזות בנועם כתב:
24 מרץ 2016, 00:19
ובאמת עולה בראשי כרגע קושיה, אמרו שמזרעו של המן היו שלמדו בבני ברק, ולכא' הגר הוא כתינוק חדש ואינו נמשך לזרע הגוי, ולמה ייחסו אותם להמן!?
מצאתי בין גנזי ואיני יודע מקורו:

היאך היו מבני בניו של המן לומדים בבני ברק (גיטין נז) שהרי אסור לגיירם דכאיתא במכילתא ר' אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו שאם יבא אחד מכל אומות העולם להתגייר שיקבלוהו ולעמלק ולביתו לא יקבלוהו והוכיח ממה דדוד הרג העמלקי"' והגאון רבי שלום מרדכי הכהן מבארזען זצ"ל כתב ואולי י"ל דהא באומות הלך אחר הזכר והם היו גרים מבתו של המן והזכר היה מאומה אחרת. אלא דקשה דא"כ אי"ז מבני בניו של המן אלא מבני בנותיו.

ושו"ר ביערות דבש ח"א דרוש יז' שכ' ז"ל "וידוע דהמן היה עבד למרדכי והיה עבד גמור ועיין בילקוט וביותר בספר מנות הלוי העתיק שטר מכירה אות באות איך שמכר עצמו לעבד גמור ומוחלט למרדכי והתחייב הוא ובניו לעבוד עבודת עבד וא"כ ברור דהטבילו ומלו מרדכי לשם עבדות דקיימ"ל בפרק החולץ יבמות מח דאין מקיימין עבד שירצה שלא למול ואם התנה שלא למול לחד מ"ר אין מקיימין כלל ולחד מ"ר לא יותר מי"ב חודש ואיך היה מרדכי רשאי לקיימו ובפרט כי בשטר מכירה הנזכר בספר מנות הלוי לא נזכר שהתנה בו ואם כן ברור שלא היה מרדכי מקבלו אם לא שמלו דקיימ"ל בפרק החולץ יבמות מח דאין מקיימין עבד שירצה שלא למול ואם התנה שלא למול לחד מ"ר אין מקיימין כלל ולחד מ"ר לא יותר מי"ב חודש ואיך היה מרדכי רשאי לקיימו ובפרט כי בשטר מכירה הנזכר בספר מנות הלוי לא נזכר שהתנה בו ואם כן ברור שלא היה מרדכי מקבלו אם לא שמלו וטבלו לשם עבדות ואם כן חייב במצות ויש שכר בעמלו" ולפי"ז לק"מ היאך למדו בניו תורת בב"ב.

אלא דמעתה יש לחזור ולדון היאך גיירו מרדכי ודלא כהמכילתא הנ"ל, דאין מגיירין עמלקי.

ויעוי' בספר 'בית היין' שעמד ג"כ בקו' זו דאיך למדו בניו תורה בבני ברק. והביא בשם ה'עמק ברכה' דלכתכילא הוא דאין מגיירין אבל בדיעבד חלה גירותם.
אך כל זה לא יועיל לתרץ דברי ה'יערות דבש' דמרדכי גיירו לכתכילתא. ובחזו"א יור"ד סי' קנז' כ' דרק בשעת מלחמה הוא דאין מקבלים גרים מעמלק. וכ"כ הנצי"ב (ברכת הנצי"ב) ומקור דבריהם הוא מהרמב"ם פ"ו ה"ד ולפי"ד ית' דברי ה"יערות דבש" דנאמר דמה שגיירו מרדכי הוא משום דלא היה שעת מלחמה.

ועוד כ' לתרץ דאפי' בלא גירות אם בא אחד מבניו על אשה ישראלית הבן ישראל גמור הוא בלא דיני גרות. אמנם יעוי"ש מה שהביא מהאחרונים דגוי הבא על בת ישראל בעי גירות, וא"כ הדרא לדו' הקו' דהיאך גיירום.

ועוד הביא ממהרי"ט אלגאזי (בכורות פרק שמיני אות סה') שכ' ז"ל "דהא דקרינן ליה מזוהם כגוי דקאמר מזהמין את הולד אע"פ דבנך קרינן ביה היינו משום דיש לו צד גיות ויש לו צד ישראל דמצד דאינו ממזר הרי שדינן ליה בחר הגוי אביו ומצד דפגום לכהונה שדינן ליה בתר אמו ונ"מ מזה דמאי דאמרינן דלמ"ד כשר אפילו קודם שנתגייר כשר היינו בגוי שבא על בת ישראל בדרך זנות ונתעברה ממנו ושוב לא ידע הגוי מהולד כלל ואמו גדלו בתורה ובמצות כבן ישראל ממש דבכה"ג אמרינן דאיגלאי מילתא למפרע דהורתו ולידתו בקדושה ומתחלתו ישראל גמור היה ולא כגוי שנתגייר אך אם היה העניין שהגוי לקח אח בנו וגדלו הוא בעצמו כמשפט בני הגויים ונתגדל בגיות כה"ג אמרינן דאיגלאי מילתא למפרע דהורתו ולידתו בגיות וחשיב כאילו תחלתו גוי גמור ובאופן זה אינו מותר לבא בקהל עד שיתגייר גירות גמור דהכי דרשינן ליה לקרא את בתך לא חחן לבנו כי יסיר אח בנך מאחרי דה"פ דבן בתך דקרוי בנך וכישראל מעיקרו מיקרי היינו אם לא יסירנו מאחרי דאם יסיר את בנך מאחרי דמעיקרא מגדל אוחו גוי כמגדל בין הגויים הרי למפרע אינו קרוי זה בנך. ולפי"ד נוכל לומר דאיירי בה"ג.

אמנם ביערות דבש שם כ' דדריוש בן אסתר היה והיה יהודי ואף שגדל בבית אחשורוש. ולהדיא דלא כדברי המהרי"ט.

ויעוי' בשו"ת משנה הלכות להגאון רבי מנשה קליין שליט"א שמביא שיש דעות שאף עמלקי שהתחתן עם שפחה כנענית של ישראל ונולד ולד ואח"כ שיחרר הישראל את הולד הרי הוא כעבד כנעני משוחרר ודינו כדין ישראל גמור. וא"כ יתכן שבני בניו של המן באו משפחה כנענית שנישאה לזרעו של המן ונשתחרר בנה והוא כישראל גמור אולם מ"מ יש עליו שם של מבני בניו של המן.


י.א.ל
הודעות: 128
הצטרף: 29 אוגוסט 2017, 14:49
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי י.א.ל » 17 מרץ 2019, 22:50

כבוד שמים כתב:
24 מרץ 2016, 14:05
עדיין יש בזה חידוש גדול שמשורש רשע יצא טהור.
מה החידו שבזה ??הרי אומות העולם בעצם גם שייכים בקבלת התורה.כידוע.


שאר לעמו
משתמש ותיק
הודעות: 2034
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 309 פעמים
קיבל תודה: 584 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 'המן' - יהודי או גוי!? תחזיקו חזק!

שליחה על ידי שאר לעמו » 18 מרץ 2019, 00:11

לחזות בנועם כתב:
24 מרץ 2016, 00:00
מה ראית כבודו שהמן לא הסכים לכך!?
כי זרע עמלק אינו חפץ במצוות.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים