10 ספיקות בדברי המגן אברהם בנר חנוכה


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2827 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

10 ספיקות בדברי המגן אברהם בנר חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 24 נובמבר 2020, 20:21


אפשר לדלג על קריאת המקורות כלשונם ולגשת תיכף ומיד לסיכום.
כתב במגן אברהם (סימן תרעא ס"ק א) וז"ל: מוסיף והולך. נ"ל דמי וכו' ואם יש לו שמן בצמצום ולחבירו אין לו כלל מוטב שידליק בכל לילה אחד ויתן גם לחבירו דהא מדינא א"צ אלא אחד עכ"ל. והובא במ"ב שם ס"ק ו. וכן כתב המגן אברהם (סימן תרנח ס"ק יב) לענין אתרוג וז"ל: אדם שיש לו אתרוג מיוחד ובעיר אחרת אין להם כלל מוטב שישלחנו לשם והוא יברך על של הקהל. מט"מ הג"ה במהרא"ק מ"צ עכ"ל. והובא במ"ב שם ס"ק מב. [ומדכתב כן המג"א גם לגבי אתרוג, חזינן שמה שצריך להביא לחבירו בנרות חנוכה אינו משום פרסומי ניסא, אלא דכל דקיים עיקר הדין מחוייב ליתן לחבירו אף שמפסיד בכך את ההידור]
אמנם ראיתי בשערי תשובה (סימן תרנח אות יב) הביא פלוגתא בזה בין האליה רבה לספר בית יעקב וז"ל: כתקנה - עבה"ט, ועיין שם בבית יעקב שליחיד הדר בכפר אין מחויב להלוות אף שהוא יכול לברך בעיר על אתרוג של חבירו אין חיוב עליו לשלחו ועיין מ"ש לעיל סימן י"ד לענין טלית בבה"ט וש"ת. ובא"ר השיג עליו ומסיק דאף משום יחיד הדר בישוב כיון דאין לו אתרוג ראוי לשלחו והוא יברך על אחר ובלבד שאותו יחיד לא פשע דומיא דעירוב תבשילין עיין שם מה שהרחיב.

סיכום: המג"א כותב לדינא שאם יש לו שמן בצמצום ולחבירו אין כלל, עדיף שידליק בכל לילה נר אחד, ויתן גם לחבירו, שמעיקר הדין יוצא יד"ח בנר אחד. וכ"כ גם לגבי לגבי אתרוג. אמנם בשערי תשובה התבאר שיש בזה דעות חלוקות. [ובלי להכנס לעצם חידוש המג"א, מנין מקורו, שמוטל על האדם לוותר על הידור במצותו בכדי שחבירו יקיים מצוה.]


ונסתפקתי היום בכמה ספיקות לפי המג"א או החולקים. [חלקם פשוטים וחלקם מורכבים, אבל להגדיל תורה ולהאדירה לא הנחתי מלכתוב כל ספק שעלה בראשי]


א. הסתפקתי מה יהיה הדין ביום השני, שלחבירו יש נר אחד אבל צריך להדליק בשני פתחים מפני החשד וכעת חסר לו עוד נר, האם צריך ליתן לו, ותלוי בגדר מפני החשד.

ב. הסתפקתי מה יהיה הדין אם יש לו ארבע נרות ביום השלישי, האם צריך להביא לחבירו שתי נרות או נר אחד, דסו"ס לגבי ההידור קיים קצת כמו שכתב האבי עזרי, אבל חבירו בנר אחד שיקבל, לא קיים מידי מההידור.

ג. הסתפקתי מה הדין, כשנפל ספק לשניהם האם היום השלישי או הרביעי, ויש לאחד מהם חמש נרות, האם צריך להדליק ארבע ולחבירו יתן אחד או דילמא ידליק שלוש ולחבירו יתן שניים. [אמנם המג"א מיירי ליתן לחבירו שיקיים עיקר הדין וי"ל.]

ד. הסתפקתי מה יהיה הדין כשחבירו הוא קטן, ואת"ל חייב, כשיש ספק אם הגיע לגיל חינוך.

ה. הסתפקתי מה הדין, כשיש לו שתי נרות, וחבירו יש לו נר אחד, אלא ששויא נפשיה חתיכה דאיסורא על השמן שבנר, וממילא כעת אין לו, האם בכה"ג חבירו צריך ליתן לו או דילמא כיון שאם צריך ליתן לו ומפסיד ההידור, מעיקרא לא מהני כאן השוויא נפשיה, לפמש"כ האחרונים [שב שמעתתא ש"ו פ"ט ובספר ישועות יעקב אבהע"ז סי' יא ועוד רבים מהאחרונים] למדו בדברי התורי"ד והר"ן, שכל היכן שמחמת דבריו מפסיד לאדם אחר אינו נאמן בדבריו גם לא מדין שויא אנפשיה.

ו. ובכלל יש לדון כשחבירו אשוויה נפשיה לאסור שמן הנרות שלו עצמו, ומחמת כך אין לו במה להדליק, האם צריך חבירו ליתן לו, דסו"ס כיון שדין אשוויה נפשיה אינו עדות גמורה אלא נאמנות ואיסור עצמי [מדין נדר או נאמנות כפי' התרומת כרי] שצריך להתנהג כך, אבל לבני העולם לא הוי עדות כלל אם כן יכול לטעון לו תדליק בנר שיש לך. [ואמנם לכאורה זה פשוט שצריך ליתן לו, אבל יש להתבונן בדבר.]

ז. מה הדין כשחבירו נוהג כשי' הרמ"א שמצוה נר איש וביתו, ויש לו להדליק ביום השני נר אחד, אבל בשביל אחד מבני ביתו אין כלל, ואילו הנותן נוהג כשיטת המחבר שאחד מדליק לכל בה"ב, האם צריך ליתן לחבירו את הנר השני.

ח. לפי האחרונים שכתבו במקרה שהיה לו ביום השני נר אחד והדליקו, ושוב נזדמן לו נר נוסף שמדליקו בברכה, וגם לסוברים שאין מברך על השני, אבל בגוונא שלא בירך על הראשון מברך על השני, האם באופן כזה צריך להביא לחבירו שאין לו, ולהפסיד את ברכתו.

ט. הסתפקתי מה הדין אם כבתה לו שאינו זקוק לה כמבואר בסימן תרעג סעיף ב, אבל במ"ב שם כתב בשם האחרונים דראוי לחזור ולהדליקה, האם צריך ליתן לו כיון שהוא הנר שמחוייב בו מדינא, אמנם לכאורה זה פשוט שלא גרע ממהדרין שצריך ליתן, ומצאתי שכ"כ בהדיא שם המג"א בשם המהרש"ל, אמנם לשיטות הסוברות שאין צריך לוותר על הידורו יש לעיין מה הדין בכבתה בכה"ג.

י. הסתפקתי מה הדין אם חבירו מדליק בערב שבת מאוחר [זמן ר"ת] שאליבא דהנותן כבר נכנסה השבת.
אשמח לשמוע דברי טעם או ספיקות נוספים מחברי פורום דנן.


ערכים:


נבשר
הודעות: 2939
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 1039 פעמים
קיבל תודה: 1020 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 10 ספיקות בדברי המגן אברהם בנר חנוכה

שליחה על ידי נבשר » 24 נובמבר 2020, 21:27

יישר כח ר' @נדיב לב, כבר חיכיתי להערות על חנוכה, יש עוד הרבה באשכולות ישנים.


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2827 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 10 ספיקות בדברי המגן אברהם בנר חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 25 נובמבר 2020, 15:02

תודה ידידי.


בעקבות דברי ידידי @נבשר אציין לאשכולות עיונים וספיקות כלליים בדיני חנוכה משנים עברו, שזכיתי לעלות לפורום, וחלקם לא נפתרו. [והאחרון אשכול חידות מהשנה]

23 הערות בהלכות חנוכה

15 עיונים בהלכות חנוכה [לע"ע כבר עשרים]

כמה חידות עיוניות לחנוכה


פותח הנושא
נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2827 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 10 ספיקות בדברי המגן אברהם בנר חנוכה

שליחה על ידי נדיב לב » 06 דצמבר 2020, 20:04

בגוף דברי המגן אברהם, תמיד הייתי סבור שטעמו מצד דין ערבות. ואכן מצאתי כעת שכך נקטו מאחרוני זמנינו. ולפ"ז יש לדון מה שורש פלוגתת המג"א והאחרונים שנחלקו על דינו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • קושיא בדברי רש"י בענין אשה בנר חנוכה
  על ידי יונה בן יעקב » 28 נובמבר 2020, 22:57 » ב חנוכה
  2 תגובות
  242 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי משה נפתלי
  29 נובמבר 2020, 02:40
 • מפני החשד בנר חנוכה בזמנינו
  על ידי הערשלה » 31 אוקטובר 2020, 21:03 » ב חנוכה
  5 תגובות
  303 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי רימון
  31 אוקטובר 2020, 23:22
 • נשים בנר חנוכה
  על ידי הכהן » 04 נובמבר 2020, 09:29 » ב חנוכה
  0 תגובות
  155 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי הכהן
  04 נובמבר 2020, 09:29
 • ביטול ברוב בנר חנוכה
  על ידי דרומאי » 08 דצמבר 2020, 18:49 » ב חנוכה
  6 תגובות
  347 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יוספי
  09 דצמבר 2020, 23:06
 • אברהם בן אברהם השלים את שנותיו של אברהם אבינו בעבודת ה'
  על ידי פלוני » 20 נובמבר 2020, 09:53 » ב תולדות
  5 תגובות
  196 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אמונת אומן
  05 מרץ 2021, 08:47

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים