בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

זאת נחמתי
הודעות: 758
הצטרף: 12 אפריל 2019, 00:27
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 263 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי זאת נחמתי » 30 ינואר 2020, 15:13

אני סבור שגם לפי הנוסח שלך יש הבדל גדול בין לפסול גם ממקום אחר לבין לפסול את כח האב בעצמו .
אבל קשה עלי להאריך להסביר נקודה דקה זו.

אני חושב ששנינו הסברנו את דעתינו בצורה די ברורה והבוחר יבחר, ייש"כ על הלימוד בחברותא... ועל ליבון המשותף של הדברים, ומינאי ומינך תסתייע שמעתתא .


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 605 פעמים
קיבל תודה: 677 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי יואל נהרי » 30 ינואר 2020, 15:21

עד להודעה חדשה..


פותח הנושא
איש אל רעהו
הודעות: 450
הצטרף: 24 ינואר 2020, 10:08
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 115 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי איש אל רעהו » 02 פברואר 2020, 08:34

יואל נהרי כתב:
28 ינואר 2020, 17:26
זאת נחמתי כתב:
28 ינואר 2020, 14:09
יואל נהרי כתב:
28 ינואר 2020, 08:48
לא עיינתי בירושלמי עדיין, ולא כ"כ הבנתי מה ראית שם, אבל ממה שידוע לי מהבבלי עד עתה, ההבדל היחיד שמצאנו בזה בין ארוסה לנשואה הוא לענין דרבנן אם גזרו שמא תאכיל בית אביה, אבל קנין כספו של הכהן הויא לגמרי מיד עם אירוסיה. [וממילא אין סיבה שבנישואיה יפקע כחה יותר מבאירוסיה לענין זה].
תעיין בירושלמי ותבין מה הבאתי משם מבואר שם להדיא שהטענה של ר"א ור"ש היא משום שהאירוסין לא מוצאים אותה מאכילת בית אביה .

יש הבדל בין ארוסה לנשואה לענין המשמעות של ההפסקה שלה לאכול מכח האב  (לא לענין הכניסה לרשות הבעל )

א. לענין לחם ולא כל לחם שדנו האחרונים בדעת הרמב"ם האם הוא גם בארוסה שנתארמלה או נתגרשה  .
ב .לענין דין המשנה גופא לדידן שאירוסין פוסלים נשואי עבירה , ובכל אופן אם נתגרשה יש הבדל בין אירוסין לנישואין (לדעת הרמב"ם שנשואה אינה חוזרת גם בלא נבעלה , לפי אלו שהסבירו שזה לא מטעם חזקה )
שוב, יתכן שבירושלמי כתוב אחרת, אבל הרי גמ' דילן לא הביאה מזה כלום, ובפשוטו יש לב' מחלוקתם [אם איירי' רק בבת כהן], דלכו"ע רק קנין כספו של ישראל פוסלה מלאכול, אבל קנין כספו של כהן אין פוסלה מלאכול, ונחלקו בקידושי עבירה דכהן, ד' ר"ש ור"א, דגם קידושי עבירה דכהן ג"כ אין פוסלין ורק אין מאכילין ושפיר אוכלת מחמת עצמה. וד' ר"מ, דקידושי עבירה כן פוסלין כמו קידושי זר, ולכן אין אוכלת מחמת עצמה. [ובבת ישראל שהנידון הוא רק להאכיל, ודאי אין קידושי עבירה מאכילין לכו"ע].

כמדומה שבפשטות נקטינן דגם ארוסה שנתארמלה אינה חוזרת לחזה ושוק וכמש"כ התוס'.

במשנה דילן, החילוק בין ארוסה ונשואה מפורש ברמב"ם משום שבנישואין "כבר נתחללו", [ובפשוטו הוא גם אם לא נבעלה כמ"ש הרדב"ז ואפשר דמדרבנן הוא כמ"ש הריטב"א, ומ"מ הטעם הוא משום שרק בנישואין נתחללה, ואי"ז שייך להפקעת כח אב]. 

נדמה שהתחלנו לחזור על עצמנו, ועיקר הצדדים כבר הועלו כאן.
בנכנסה לחופה ולא נבעלה עיין בתוס' לקמן נח: שמשמע שלכולי עלמא אינה אוכלת, אבל אם נתגרשה על זה נחלקו שם בגמרא אם יש חופה לפסולות היינו אם נפסלת לגמרי.


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 605 פעמים
קיבל תודה: 677 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי יואל נהרי » 02 פברואר 2020, 09:20

אתה שואל עלי ? אני הגבתי לו בדעת הרמב"ם שהוא הזכיר, וכך אכן כתב שם הרדב"ז בדעתו, משום דקי"ל יש חופה לפסולות.


פותח הנושא
איש אל רעהו
הודעות: 450
הצטרף: 24 ינואר 2020, 10:08
נתן תודה: 30 פעמים
קיבל תודה: 115 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי איש אל רעהו » 03 פברואר 2020, 09:11

האשכול נפתח בשאלה האם בת כהן המאורסת לכהן אוכלת בתרומה?
למעשה, ברור שכן, והוא משנה מפורשת שהרי כל המחלוקת במשתמרת לביאה פסולה פירשו הראשונים שהוא בבת כהן המאורסת לכהן, ומבואר דאם משתמרת לביאה כשירה ודאי אוכלת בתרומה.
ועל כן פשוט שהוא הדין בשומרת יבם שאם היא בת כהן ונופלת לפני כהן אוכלת בתרומה ולפו"ר כך מבואר להדיא בדף נט:
וממילא פשוט שהוא הדין לענין בת כהן המעוברת מכהן.
ואם כן יש להעיר על דברי הטור שהוצרך לכתוב כן לענין מעוברת והרי כולהו בחדא מחתא מחתינהו, אלא שבדוחק יש לומר דמאורסת הוי רק מדרבנן דאינה אוכלת וכן שומרת יבם לדעת ר"ת רק מדרבנן אינה אוכלת ואין זה ראיה למעוברת וצריך עיון.


יואל נהרי
הודעות: 1217
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 605 פעמים
קיבל תודה: 677 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי יואל נהרי » 03 פברואר 2020, 11:01

למרות שאני יודע שמה שאכתוב ליישב זה רק ע"פ דרכי לאורך האשכול, ואתה ואולי עוד מהחברים לא הסכימו לחלק מהדברים, אכתוב ע"פ דרכי עכ"פ.

אם ננקוט כב' ההנחות דלהלן הרי הביאור פשוט.
א', כמש"כ לעיל וכדברי הגר"ד פוברסקי בשיעוריו שהב"י חולק על הב"ח וסובר שבת כהן לכהן אין בה גם כח אביה, ואוכלת רק מצד בעלה.
ב', שהסיבה שבת כהן הארוסה לכהן אוכלת בכל זאת בתרומה, אינה מצד ממנ"פ, אלא כפי שכתבתי, שהמשנה דיברה רק על בת ישראל, אבל בבת כהן שאין בה חשש שמא תאכיל אוכלת מעיקר הדין.

א"כ מובן היטב, למה דין בת כהן מעוברת מכהן שאוכלת אין מובן מאליו, כי ארוסה פשוט שאוכלת מצד בעלה למרות שהופקעה מאביה. משא"כ מעוברת, הרי מצד אביה הופקעה, ואנו באים לדון מצד שהיא 'שבה' דבעי' כנעוריה, דליתא לכאורה, ורק מצד החידוש שכ' הב"י דמ"מ מיקרי כנעוריה מכיון 'שאינה מעוברת אלא מכהן', חוזרת שפיר לאכול מכח אביה. ולכן הוצרך הטור לכתוב ולחדש זאת. [עצם השאלה על הטור אין מובן לי כ"כ, כי כך דרכו לפרט כל ההלכות, וזהו הישוב לפי הב"ח, אשר כדבריו מפורש גם בבעל המאור שהביא ר' @משה נפתלי, והובא גם בדרך אמונה פ"ח ה"ב].

ולעצם ביאור דברי הב"י שנתקשינו בו מה סברא היא, לכאו' עיקר כונתו דס"ל דחסרון דכנעוריה הוא בעיקר מצד שהעובר שבקרבה זר, משא"כ כשמעוברת מכהן ליתא לחסרון זה. ועי' לשון הפרישה שם "דבת כהן לא שייך למימר שהעובר הוא זר". 


אבקש
הודעות: 85
הצטרף: 25 ספטמבר 2019, 15:31
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי אבקש » 23 פברואר 2021, 19:16

איש אל רעהו כתב:
03 פברואר 2020, 09:11
האשכול נפתח בשאלה האם בת כהן המאורסת לכהן אוכלת בתרומה?
למעשה, ברור שכן, והוא משנה מפורשת שהרי כל המחלוקת במשתמרת לביאה פסולה פירשו הראשונים שהוא בבת כהן המאורסת לכהן, ומבואר דאם משתמרת לביאה כשירה ודאי אוכלת בתרומה.
ועל כן פשוט שהוא הדין בשומרת יבם שאם היא בת כהן ונופלת לפני כהן אוכלת בתרומה ולפו"ר כך מבואר להדיא בדף נט:
וממילא פשוט שהוא הדין לענין בת כהן המעוברת מכהן.
ואם כן יש להעיר על דברי הטור שהוצרך לכתוב כן לענין מעוברת והרי כולהו בחדא מחתא מחתינהו, אלא שבדוחק יש לומר דמאורסת הוי רק מדרבנן דאינה אוכלת וכן שומרת יבם לדעת ר"ת רק מדרבנן אינה אוכלת ואין זה ראיה למעוברת וצריך עיון.
האם יש למי מחכמי ורבני אתרא הדין מראי מקומות מפורשים בענין נושא האשכול?
ייש"כ.


בלדד השוחי
הודעות: 999
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 399 פעמים
קיבל תודה: 615 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 23 פברואר 2021, 19:24

אבקש כתב:
23 פברואר 2021, 19:16
איש אל רעהו כתב:
03 פברואר 2020, 09:11
האשכול נפתח בשאלה האם בת כהן המאורסת לכהן אוכלת בתרומה?
למעשה, ברור שכן, והוא משנה מפורשת שהרי כל המחלוקת במשתמרת לביאה פסולה פירשו הראשונים שהוא בבת כהן המאורסת לכהן, ומבואר דאם משתמרת לביאה כשירה ודאי אוכלת בתרומה.
ועל כן פשוט שהוא הדין בשומרת יבם שאם היא בת כהן ונופלת לפני כהן אוכלת בתרומה ולפו"ר כך מבואר להדיא בדף נט:
וממילא פשוט שהוא הדין לענין בת כהן המעוברת מכהן.
ואם כן יש להעיר על דברי הטור שהוצרך לכתוב כן לענין מעוברת והרי כולהו בחדא מחתא מחתינהו, אלא שבדוחק יש לומר דמאורסת הוי רק מדרבנן דאינה אוכלת וכן שומרת יבם לדעת ר"ת רק מדרבנן אינה אוכלת ואין זה ראיה למעוברת וצריך עיון.
האם יש למי מחכמי ורבני אתרא הדין מראי מקומות מפורשים בענין נושא האשכול?
ייש"כ.
במילים אחרות, @אבקש לסכם בשבילי את האשכול.


אבקש
הודעות: 85
הצטרף: 25 ספטמבר 2019, 15:31
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 77 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי אבקש » 23 פברואר 2021, 20:13

בלדד השוחי כתב:
23 פברואר 2021, 19:24
אבקש כתב:
23 פברואר 2021, 19:16
איש אל רעהו כתב:
03 פברואר 2020, 09:11
האשכול נפתח בשאלה האם בת כהן המאורסת לכהן אוכלת בתרומה?
למעשה, ברור שכן, והוא משנה מפורשת שהרי כל המחלוקת במשתמרת לביאה פסולה פירשו הראשונים שהוא בבת כהן המאורסת לכהן, ומבואר דאם משתמרת לביאה כשירה ודאי אוכלת בתרומה.
ועל כן פשוט שהוא הדין בשומרת יבם שאם היא בת כהן ונופלת לפני כהן אוכלת בתרומה ולפו"ר כך מבואר להדיא בדף נט:
וממילא פשוט שהוא הדין לענין בת כהן המעוברת מכהן.
ואם כן יש להעיר על דברי הטור שהוצרך לכתוב כן לענין מעוברת והרי כולהו בחדא מחתא מחתינהו, אלא שבדוחק יש לומר דמאורסת הוי רק מדרבנן דאינה אוכלת וכן שומרת יבם לדעת ר"ת רק מדרבנן אינה אוכלת ואין זה ראיה למעוברת וצריך עיון.
האם יש למי מחכמי ורבני אתרא הדין מראי מקומות מפורשים בענין נושא האשכול?
ייש"כ.
במילים אחרות, @אבקש לסכם בשבילי את האשכול.
רובא דרובא של האשכול מורכב מסברות ולא ממ"מ, בקשתי במידה וא' החכמים למד את הענין לאחרונה וכיוצ"ב שיכתוב מראי מקומות, על האשכול עברתי ואין טעם למחזר מה שכבר כתוב בו, בודאי שאין צורך לסכם.
יישר כח.


משה נפתלי
הודעות: 3466
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 290 פעמים
קיבל תודה: 1787 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי משה נפתלי » 16 מאי 2022, 10:33

יואל נהרי כתב:
27 ינואר 2020, 22:11
איש אל רעהו כתב:
27 ינואר 2020, 22:00
יואל נהרי כתב:
27 ינואר 2020, 21:12
לענין שמא תאכיל לבניה, הרי חשש זה שייך גם לאחר נישואיה עם הכהן.
שמעתי לחלק, דאין לגזור שמא תשקה אלא בסמוכה על שלחן אביה או על שלחן עצמה, אבל לא בסמוכה על שלחן בעלה הכהן.
 


מוישה הירש
הודעות: 339
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 386 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בת כהן מאורסת לכהן האם אוכלת בתרומה?

שליחה על ידי מוישה הירש » 21 מאי 2022, 21:38

משה נפתלי כתב:
27 ינואר 2020, 10:51
איש אל רעהו כתב:
27 ינואר 2020, 09:22
לא נתבאר להדיא מה דינה של בת כהן שנתארסה לכהן, האם האירוסין פוסלין אותה מלאכול בתורת בת כהן.
בת כהן שנישאת לכהן, אוכלת בתרומה משום שהיא כהנת, ולא מכח היותה אשת כהן.
 
כן הוא פשטות לשון רש''י בדנ''ו ע''ב:
מן האירוסין לא יאכלו בתרומה - משעה שנתקדשו לאלו קדושי עבירה נפסלה מלאכול בתרומה דבי נשא אם בת כהן היא.

הנה איירי בבת כהן לכהן ומבו' בדבריו דאם לא הי' זה קידושי עבירה לא נפסלה מתרומה דבי נשא. והיינו שהיתה אוכלת מצד עצמה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “יבמות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים