לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 26 יוני 2018, 08:07

בס''ד פרשת בלק – האם מותר ללכת להצגה של קוסם

פתיחה

בפרשת השבוע, שלח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל. מעשיהם של הזקנים הנ''ל צריכים עיון גדול, מניין להם שמותר לעשות קסמים?! אולי יש בכך איסור? כמו כן מעשיו של בלעם צריכים עיון. מסתמא הוא צפה בקסמים שלהם, ומניין לו שמותר לראות הצגה של קוסם?

מכיוון שהגמרא בקידושין (לב ע''ב) אומרת, שאין זקן אלא מי שקנה חכמה והתורה קוראת להם זקנים, מסתמא הם חשבו על מה שהם עשו, וביררו שאכן הדבר מותר הלכתית. בפרשה הזאת נברר האם הם פסקו כהוגן, ונברר:
1. האם מותר לעשות קסמים. 2. האם מותר ללכת להצגה של קוסם בזמנינו, שמשתמש רק בזריזות ידיים.

עשיית קסמים

הגמרא במסכת סנהדרין (סז ע''ב) מחלקת בין שלושה סוגים של קסם:

אמר אביי: הלכות כשפים כהלכות שבת, יש מהן בסקילה, ויש מהן פטור אבל אסור, ויש מהן מותר לכתחלה. העושה מעשה - בסקילה, האוחז את העינים - פטור אבל אסור, מותר לכתחלה - כדרב חנינא ורב אושעיא. כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה, ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ליה.

אם כן נמצאנו למדים, שהעושה כשפים וקסמים דינו בסקילה, כך שבמידה וזקני מואב ומדיין עשו קסמים ממש לבלעם, דינם בסקילה .

אמנם, אפשר שהם סברו כדעת הנחלת שבעה (סי' טו), שפסק שמותר ללכת למכשף בענייני רפואה וכדומה, ''כי עתה אין כישוף בעולם והכל הבל, ולהמון העם יש בזה קורת רוח''. אך הרדב''ז (ח''ג סי' תה) פסק לאסור ללכת למכשפים ולקטר לשדים בכל עניין שהוא, גם בזמן הזה, וכמותו נפסק להלכה.

הגמרא מוסיפה שהאוחז את העיניים, עובר על איסור (אם כי דינו לא בסקילה). לפי זה צריך לברר כיצד מותר להביא קוסם להופעות, הרי הקוסם עובר בחטא של אחיזת העיניים, ומי שמזמין אותו מכשיל אותו בעבירה. כפי שנראה נחלקו בכך הפוסקים, ומחלוקתם תלויה בשאלה כיצד להבין את דברי הרמב''ם.

קוסם בזמן הזה

סתירה בדעת הרמב''ם

בדעת הרמב''ם בהלכות עבודת כוכבים (פרק יא, הלכות ט, טו) מצינו הלכות סותרות:
ט. האוחז את העינים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה תמהון והוא לא עשה הרי זה בכלל מעונן ולוקה. טו. המכשף חייב סקילה והוא שעשה מעשה כשפים, אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות.

בעוד שבהלכה ט' כותב הרמב''ם, שמי שאוחז את העניים והראה כאילו שהוא עשה מעשה, לוקה מהתורה. בהלכה ט"ו כותב הרמב''ם שהאוחז את העניים, לוקה רק מכות מרדות – מכות מדברי חכמים.

דעת האוסרים

הב''ח (יו''ד סי' קעט) כתב ליישב את הרמב''ם, ולחלק בין שני סוגי קסמים. בהלכה ט' הרמב''ם מדבר על קוסם שמשתמש בזריזות ידיים, קוסם כזה עובר על לאו של 'לא תעוננו', ולוקה מן התורה. כך הוא למד גם מלשון הרמב''ם בספר המצוות (מצווה לב):

''מעונן זה האוחז את העינים. והוא מין גדול מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שיתדמה לאנשים שיעשה ענינים אין אמיתות להם. כמו שנראה אותם יעשו תמיד שיקח חבל וישים אותו בכנף בגדו לפני העם ויוציאהו נחש. וישליך טבעת לאויר ואחר כן יוציאהו מפי אדם אחד מן העומדים לפניו. ומה שדומה להם מפעולות החרטומים המפורסמים אצל ההמון. כל פועל מהם אסור. ומי שעושה זה יקרא אוחז את העינים''.

בהלכה ט"ו לעומת זאת, מדבר הרמב''ם על קוסם שבאמצעות כישוף ממש, גורם לצופים לראות כאילו נעשה מעשה במציאות . קוסם כזה מצד אחד לא חייב מיתה משום לאו של מכשף, כי בשביל ללקות בלאו זה, צריך לעשות כישוף שבאמת ישנה משהו במציאות, ובמקרה הזה הוא רק גרם להם לחשוב שנעשה משהו במציאות. מצד שני הוא לא לוקה משום אוחז את העיניים, כי הוא עשה מעשה כישוף ממש (על העיניים שלהם), בניגוד לאוחז את העיניים, שלא עושה כישוף.

בכל אופן, יוצא לפי דברי הב''ח הללו, שיש לאו דאורייתא (!) של 'לא תעוננו' להזמין קוסם להצגות, למרות שכולם יודעים שמדובר בזריזות ידיים בלבד (כי הבעיה היא עצם ההידמות לעבודה זרה). כך פסקו להלכה גם הש''ך (יו''ד קעט, יז), הרב עובדיה יוסף (יביע אומר ח''ה יו''ד סי' יד, יחווה דעת ג, סח), הרב וואזנר (שבט הלוי ה, קכט) ועוד. וזה לשון החכמת אדם (כלל פט, ו):

''עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן? זה האוחז את העיניים. והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד, עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם. כמו שנראה אותם יעשו תמיד, יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב). ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראים 'טאשין שפילער' עוברים בלאו דאורייתא, והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור, ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם, אבל אם הוא (= הקוסם) גוי שעושה נראה לי דמותר לראות''.

דעת המתירים

אומנם יש פוסקים שמתירים להיות בהצגה של קוסם:

האדמו''ר מצאנז בדברי יציב (יו''ד סי' נז) הביא את דברי הרדב''ז (ח''א סי' תרצה) שחלק על דברי הרמב''ם. הרדב''ז טען, שהרמב''ם סבר שיש איסור בזריזות ידיים, משום שלשיטתו אין כזה דבר כשפים וקסמים, לכן כאשר התורה אסרה קסמים, היא אסרה רק דברים שקיימים במציאות = זריזות ידיים. הרדב''ז לעומת זאת סובר, שיש כזה דבר כזה במציאות מעשה כשפים, והתורה אסרה אותם, ולא קסמים שמבוצעים באמצעות זריזות ידיים. הדברי יציב בחר לפסוק כמותו (כי הוא סובר שיש כשפים), כנגד דברי הרמב''ם, אומנם הוא כתב שלא להסתמך על כך למעשה.

כיוון שונה להתיר, מביא הרב חיים דוד הלוי (עשה לך רב ח''ב סי' מד). הפוסק שמותר להיות בהצגה של קוסם המשתמש בזריזות ידיים. לשיטתו כל האיסור לשיטת הרמב''ם, הוא רק כאשר מתבצע כישוף ממש, כמו המקרה שהביאה הגמרא, שבוודאי לא מדבר על זריזות ידיים (סנהדרין סז ע''ב):

''אמר לו רב לרבי חייא, לדידי חזי לי ההוא טייעא (=ראיתי ערבי) דשקליה לספסירא וגיידיה לגמלא (=שנטל חרב ושיסף גמל), וטרף ליה בטבלא וקם (=וצלצל בפעמון, והגמל קם על רגליו שלם). אמר ליה לבתר הכי (אמר לו רבי חייא לרב), דם ופרתא מי הואי (= האם ראית גם דם וצואה שיצאו מהגמל ששוסף)? אלא ההיא אחיזת עינים הוה''.

לפי שיטתו כאשר הרמב''ם כתב בהלכה ט' שלוקים מדאורייתא, מדובר במקרה שבו הקוסם עשה כישוף על עיני המתבונן, שגורם לו לחשוב שחל שינוי במציאות, ואילו בהלכה ט"ו שלוקים מדרבנן, מדובר במצב שבו הקוסם עשה כישוף שגרם לכך שיראה שינוי במציאות (הוא כותב שלשון הרמב''ם בספר המצוות, הטעה את האוסרים) .

בעיה נוספת שישנה בעשיית קסמים היא, שהקהל חושב שמדובר בכישוף ממש, ויש כאן איסור של גניבת דעת . משום כך פסק הרב שטרנבוך (תשובות והנהגות ח''א סי' תנה) להתיר לעשות קסמים שמקורם בזריזות ידיים (והביא מחמיו, ששמע כך בשם החזו''א), ובלבד שהקוסם יוודא לפני ההופעה שהקהל מודע לכך שמדובר בזריזות ידיים בלבד (הוא כתב שלא מספיק שהקוסם רק יגיד שאין בכך כישוף, משום שעלולים להיות צופים שלא יישמעו את דבריו ויחשבו שמדובר בכישוף ממש, לכן צריך שהקוסם יתלה פתק שכתוב בו, שמדובר בזריזות ידיים בלבד).

הרב מאזוז (מובא באתר של ישיבת 'כסא רחמים') פסק, שבנוסף לכך שהקוסם צריך להגיד להם שאין בכך כישוף, הוא צריך להראות לקהל לפחות איך קסם אחד עובד, כדי שישתכנעו שלא מדובר בכישוף.

גם הרב משה פיינשטיין (אגרות משה ח''ד יו''ד סי' יג) התיר, אם כי הוא כותב שלכתחילה היה חושש לדעת האוסרים, והיה משתמט ממקום שיש שם קוסם, ובלשונו:

''ואם היה בא למעשה, הייתי משתמט (מלהיות באירוע שיש בו קוסמים) מפני כבוד רבותינו האוסרים. ואם לא היה אפשר להשתמט, הייתי מורה (שקסם) בדרך טבעי, וידוע ומפורסם שהוא דרך טבעי מותר''.


מוזמנים להגיב...

ערכים:


אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי אריך » 26 יוני 2018, 13:13

בירור ההלכה חשוב, אבל הפתיחה מביאה לידי גיחוך בדיון על הייליגע "זקני מואב", איך פסקו להתיר, ומסתמא גם כת"ר לא נתכוין אלא לצאת יד"ח פתיחה במילי דבדיחותא.


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 1098
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יאיר » 26 יוני 2018, 15:36

יש מה להאריך בנושא (ובפרט אחד כמוני שחובב קסמים) שבפשטות 'קוסם' בתנ"ך אינו כמו קוסם של היום.
קוסם בתנ"ך הוא סוג של 'מכשף' (כמובן שמש"כ אינו לדעת הרמב"ם הסובר דאין מושג 'כישוף').

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 1256
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 26 יוני 2018, 20:25

כמדומני שיש על זה בחכמת אדם לבעל החיי אדם


לומד טוב
הודעות: 93
הצטרף: 08 מאי 2018, 23:03
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי לומד טוב » 26 יוני 2018, 22:11

תודה רבה על הדיון החשוב


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 517 פעמים
קיבל תודה: 720 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי סבא » 26 יוני 2018, 22:48

מכל מלמדי השכלתי כתב:כמדומני שיש על זה בחכמת אדם לבעל החיי אדם
ז"ל החכ"א כלל פ"ט אות ו-
עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן זה האוחז את העינים והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם כמו שנראה אותם יעשו תמיד יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש וישליך טבעת לאויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו (סימן קע"ט סעיף ט"ו) והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב) ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראין טאשין שפילער עוברים בלאו דאורייתא והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם אבל אם הוא גוי שעושה נראה לי דמותר לראות:


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1061
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 409 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יעבץ » 27 יוני 2018, 00:00

סבא כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:כמדומני שיש על זה בחכמת אדם לבעל החיי אדם
ז"ל החכ"א כלל פ"ט אות ו-
עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן זה האוחז את העינים והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם כמו שנראה אותם יעשו תמיד יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש וישליך טבעת לאויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו (סימן קע"ט סעיף ט"ו) והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב) ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראין טאשין שפילער עוברים בלאו דאורייתא והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם אבל אם הוא גוי שעושה נראה לי דמותר לראות:
כבר הביא הדברים הרב @גל גל...
ובכל אריכות דבריו לא ראיתי מי כתב לסתור הסברא שאם ידוע שרק מעשה זריזות יש כאן, אין זה בכלל הלאו. שהאוחז את העינים פירושו שגורם לאחרים להאמין בכך, אבל אם יודעים האמת ורק נהנים מהפעלול אין כאן איסור. ובאמת שבזמנינו יתכן ואין צורך אפי' להדגים, שרק חלושי הדעת מאמינים שיש מישהו שבאמת משנה סדרי הטבע, וברור לכל מהותו של מופע זה.
מה אם כן טעמם של האוסרים?!

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 971
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 386 פעמים
קיבל תודה: 313 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 27 יוני 2018, 02:05

יעבץ כתב: ובאמת שבזמנינו יתכן ואין צורך אפי' להדגים, שרק חלושי הדעת מאמינים שיש מישהו שבאמת משנה סדרי הטבע, וברור לכל מהותו של מופע זה.
מה אם כן טעמם של האוסרים?!
בשביל חלושי הדעת וקטנים, צריך להדגים.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 27 יוני 2018, 07:59

יעבץ כתב:
סבא כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:כמדומני שיש על זה בחכמת אדם לבעל החיי אדם
ז"ל החכ"א כלל פ"ט אות ו-
עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן זה האוחז את העינים והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם כמו שנראה אותם יעשו תמיד יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש וישליך טבעת לאויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו (סימן קע"ט סעיף ט"ו) והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב) ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראין טאשין שפילער עוברים בלאו דאורייתא והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם אבל אם הוא גוי שעושה נראה לי דמותר לראות:
כבר הביא הדברים הרב @גל גל...
ובכל אריכות דבריו לא ראיתי מי כתב לסתור הסברא שאם ידוע שרק מעשה זריזות יש כאן, אין זה בכלל הלאו. שהאוחז את העינים פירושו שגורם לאחרים להאמין בכך, אבל אם יודעים האמת ורק נהנים מהפעלול אין כאן איסור. ובאמת שבזמנינו יתכן ואין צורך אפי' להדגים, שרק חלושי הדעת מאמינים שיש מישהו שבאמת משנה סדרי הטבע, וברור לכל מהותו של מופע זה.
מה אם כן טעמם של האוסרים?!
הרמב''ם במורה נבוכים ג, כט כתב שאסור לעשות קסמים משום שבכך אדם מדמה לעובדי העבודה זרה שעשו קסמים. לכן זה לא משנה האם יש בקסם ממש או לא (לדעת הסוברים שאסור אפילו זריזות ידיים), עצם ההידמות לעבודה זרה היא הבעייתית... כמו שהבאתי בשם הרדב''ז, הרמב''ם לא סובר שיש כשפים (הרמב''ם כותב את זה להדיא בהלכות עבודה זרה פרק יא).

הרמב''ן לעומת זאת סובר, שיש בקסמים ממש, לכן הוא כותב (דברים יח, ט. דרשת תורת ה' תמימה) שהכשפים פועלים כנגד הטבע, ואת זה הקב''ה אסר, כי הוא רוצה שהטבע יתנהל כרגיל. איסור נוסף שיש בכך לדעת הרמב''ן, שהאדם לא סומך על הקב''ה, ופונה לאמצעים זרים.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 27 יוני 2018, 08:04

יאיר כתב:יש מה להאריך בנושא (ובפרט אחד כמוני שחובב קסמים) שבפשטות 'קוסם' בתנ"ך אינו כמו קוסם של היום.
קוסם בתנ"ך הוא סוג של 'מכשף' (כמובן שמש"כ אינו לדעת הרמב"ם הסובר דאין מושג 'כישוף').
תסתכל מה הגבתי תגובה קודמת ל'סבא'...


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1061
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 409 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יעבץ » 27 יוני 2018, 09:04

לא פוסקים הלכה מספר המורה.
והנקודה היא לא טעם האיסור אלא מהותו. אפילו עם הטעם הוא הדמות לעכו"ם, זה רק בעושה מעשה עכו"ם. והם מאחזים את עיני רואיהם והוא רק משעשע אותם.
לחידוד העניין: האם לשיטות האוסרים אסור לעשות כך גם בחדרי חדרים כשאין איש רואהו?! לכאורה האיסור רק לפני אנשים שמאחז את עיניהם. ואם כן ברגע שמבינים את מעשיו פרח האיסור.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 27 יוני 2018, 20:48

יעבץ כתב:לא פוסקים הלכה מספר המורה.
והנקודה היא לא טעם האיסור אלא מהותו. אפילו עם הטעם הוא הדמות לעכו"ם, זה רק בעושה מעשה עכו"ם. והם מאחזים את עיני רואיהם והוא רק משעשע אותם.
לחידוד העניין: האם לשיטות האוסרים אסור לעשות כך גם בחדרי חדרים כשאין איש רואהו?! לכאורה האיסור רק לפני אנשים שמאחז את עיניהם. ואם כן ברגע שמבינים את מעשיו פרח האיסור.
חד משמעית אסור... מקוצר המקום (המאמר מתפרסם בדף וורד בעוד מקומות) לא יכלתי במאמר לצטט את דברי הפוסקים, אבל הם אוסרים (ציטטתי את החיי אדם, ברור ממנו שאסור גם בזריזות ידיים)...

אני אצטט לך את הרב עובדיה ביחווה דעת ג, סח:

בסיכום: אחיזת העינים אפילו על ידי קלות התנועה וזריזות ואין שם כישוף כלל, אסורה מן התורה, ואסור לעשות כן גם בשמחת חתן וכלה וכדומה.

ובילקוט יוסף יו'''ד קעט:

א יש לאסור להזמין ''קוסם'' העושה מעשה להטוטים באחיזת עינים על ידי קלות התנועה וזריזות מעשיו, אע''פ שאינו עושה שום פעולה של כישוף. שהוא איסור תורה. ואסור לעשות כן גם לצורך שמחת חתן וכלה או שמחת פורים. ואם הקוסם הוא גוי, מותר לחזות בלהטוטיו. [יביע אומר חלק ה' חיו''ד סימן יד. יחוה דעת חלק ג' סימן סח עמוד ריז]


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 1098
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יאיר » 27 יוני 2018, 20:50

ואם אומר לך שלפני כ - 20 שנה ראיתי בעלון 'אל המעיין' ששואלים הכיצד מזמינים לאירועים של אל המעיין קוסם והרי מרן אסר?
והשיבו שם שכל האיסור לדעת מרן הוא כשהקוסם לא מגלה אך כשהוא מגלה וחושף אחד מהטריקים אין בזה איסור כלל לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 27 יוני 2018, 20:54

יאיר כתב:ואם אומר לך שלפני כ - 20 שנה ראיתי בעלון 'אל המעיין' ששואלים הכיצד מזמינים לאירועים של אל המעיין קוסם והרי מרן אסר?
והשיבו שם שכל האיסור לדעת מרן הוא כשהקוסם לא מגלה אך כשהוא מגלה וחושף אחד מהטריקים אין בזה איסור כלל לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל.
לא יודע מה להגיד לך... אני קורא יחווה דעת וילקוט יוסף וכתוב שם להדיא שאסור... (יש לרב עובדיה איזה חמש (!) תשובות שונות שכתוב בהם שזה אסור)


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 1098
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יאיר » 27 יוני 2018, 21:10

גל גל כתב:
יאיר כתב:ואם אומר לך שלפני כ - 20 שנה ראיתי בעלון 'אל המעיין' ששואלים הכיצד מזמינים לאירועים של אל המעיין קוסם והרי מרן אסר?
והשיבו שם שכל האיסור לדעת מרן הוא כשהקוסם לא מגלה אך כשהוא מגלה וחושף אחד מהטריקים אין בזה איסור כלל לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל.
לא יודע מה להגיד לך... אני קורא יחווה דעת וילקוט יוסף וכתוב שם להדיא שאסור... (יש לרב עובדיה איזה חמש (!) תשובות שונות שכתוב בהם שזה אסור)
אני יודע, גם אני קראתי כך להדיא לאיסור אך קראתי גם את מה שציינתי לעיל ואם לא היו סתירות נוספות כגון ברכה על 'במבה' ועוד..גם אני הייתי מתפלא. (או שהרב חזר בו במקצת או שכתבו בשמו דברים לא נכונים).


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1061
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 409 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יעבץ » 27 יוני 2018, 21:53

שזה אסור כבר כתבת.
האם תוכל לצטט את הטעם שבדבר?!
הרי אם כולם יודעים אין כאן אחיזת עינים.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 28 יוני 2018, 08:17

יעבץ כתב:שזה אסור כבר כתבת.
האם תוכל לצטט את הטעם שבדבר?!
הרי אם כולם יודעים אין כאן אחיזת עינים.
תסתכל לעיל... הבאתי את הרמב''ם והרמב''ן... בפשטות הטעם הוא הידמות לעבודה זרה, כך הם היו עושים לכן אסור לעשות את זהאיש
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי איש » 28 יוני 2018, 23:29

יעבץ כתב:שזה אסור כבר כתבת.
האם תוכל לצטט את הטעם שבדבר?!
הרי אם כולם יודעים אין כאן אחיזת עינים.
הוא לא כתב מעצמו שזה אסור, הוא הביא כמה וכמה פוסקים כמו החכמת אדם ועוד שכתבו לאסור.
הטעם הוא גם כן פשוט, עצם הפעולה נראית כמעשה כשפים, הפרשנות והידיעה שכל כולה תוצר של אחיזת ידים, לא גורעת מהמעשה שנקבע לאיסור. זה חידוש לך בטל הטעם לא בטל הדין, בפרט כאן שעצם המעשה לכשעצמו דומה למעשה כשפים.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1061
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 409 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יעבץ » 29 יוני 2018, 00:13

איש כתב:
יעבץ כתב:שזה אסור כבר כתבת.
האם תוכל לצטט את הטעם שבדבר?!
הרי אם כולם יודעים אין כאן אחיזת עינים.
הוא לא כתב מעצמו שזה אסור, הוא הביא כמה וכמה פוסקים כמו החכמת אדם ועוד שכתבו לאסור.
הטעם הוא גם כן פשוט, עצם הפעולה הנראית כמעשה כשפים, הפרשנות והידיעה שכל כולה תוצר של אחיזת ידים, לא גורעת מהמעשה שנקבע לאיסור. זה חידוש לך בטל הטעם לא בטל הדין, בפרט כאן שעצם המעשה לכשעצמו דומה למעשה כשפים.
דווקא בגלל הציטוט של החיי אדם שאלתי, כיון שבדבריו לא מפורש מה הדין אם ידוע לכל שזה רק משחק, ואע"פ כן הביאו בכלל האוסרים. שא"ס אינם תחת ידי וביקשתי אם אפשר לצטט פה התייחסות לסברת המתירים.
עך כך ענה שהעניין לא לעשות כמעשה עכו"ם. והא גופא השאלה אם מי שלא אוחז את עיני הצופים באמת (שיודעים את עניין התחבולה) רק משעשע אותם האם זה בכלל מעשי העכו"ם, שהם עשו זאת כדי לתעתע בבריות ולצודם בתעלוליהם. וכמו ששאלתי האם גם בחדרי חדרים אסור?! לכאו' כל האיסור רק לאחוז עינים, ופה יש לדון אם כלפי חוץ אוחז את עיני הצופים אבל בליבם יודעים האמת האם אסור או לאו.
ובטל הטעם וכו' לא קשור לעניין, כאן השאלה מהו גדר האיסור מתחילה.


איש
משתמש ותיק
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי איש » 29 יוני 2018, 00:20

וזה לשון החכמת אדם (כלל פט, ו):
''עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן? זה האוחז את העיניים. והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד, עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם. כמו שנראה אותם יעשו תמיד, יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב). ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראים 'טאשין שפילער' עוברים בלאו דאורייתא, והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור, ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם, אבל אם הוא (= הקוסם) גוי שעושה נראה לי דמותר לראות''.

שים לב גדר האיסור מהתורה הוא לאחוז עיניים, וכך עושה קוסם. מה שיודעים או לא, לא משנה את גדרו של האיסור.


יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 1061
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 409 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יעבץ » 29 יוני 2018, 01:10

הרי אתה יודע שרבים המתירים, והם לא חולקים על הרמב"ם שהבאת, אלא מפרשים אחרת את ההגדרה אוחז עינים, שרק אם גורם לאנשים להאמין שבכוחו לשנות הטבע אסור, אבל לשעשוע בעלמא מותר. ולכן א"א להביא את החחי אדם הזה ברשימת האוסרים כי בס"ה מצטט רמב"ם, ומה שיש המדייקים לאיסור, יש המדייקים להיתר, אא"כ נוכיח מסוף דבריו שכתב לאסור את הבדחנים בחתונות, ולכאו' שם לא מתיימרים לקסום באמת וכו"ע יודעים שרק מעשה בדחנות יש כאן ואע"כ אסר ויל"ע בזה.


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 1098
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יאיר » 29 יוני 2018, 01:12

שמעתי מר' שימי אילוזיני שליט"א ( :lol: ) [קוסם חרדי בע"ת למי שלא מכיר] שר' ניסים קרליץ ועוד פוסק אמרו לו לגלות קסם אחד ושאסרו עליו לעשות כמה קסמים ספציפים (לא יודע אלו אבל אני מניח שאולי מדובר בקסמים מעוררי תמהון כמו ריחוף רציני (כל' גדול) וכדומה, שאז יש אנשים שבטוחים שזה 'כישוף' וכיו"ב).


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 1098
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי יאיר » 29 יוני 2018, 01:13

סתם לא מובן לי כ"כ. הרי לכל אחד יצא להראות דבר פלא לבנו הקטן ולומר לו "איך אני עושה זאת?!" האם הדבר אסור??


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 29 יוני 2018, 08:01

יעבץ כתב:הרי אתה יודע שרבים המתירים, והם לא חולקים על הרמב"ם שהבאת, אלא מפרשים אחרת את ההגדרה אוחז עינים, שרק אם גורם לאנשים להאמין שבכוחו לשנות הטבע אסור, אבל לשעשוע בעלמא מותר. ולכן א"א להביא את החחי אדם הזה ברשימת האוסרים כי בס"ה מצטט רמב"ם, ומה שיש המדייקים לאיסור, יש המדייקים להיתר, אא"כ נוכיח מסוף דבריו שכתב לאסור את הבדחנים בחתונות, ולכאו' שם לא מתיימרים לקסום באמת וכו"ע יודעים שרק מעשה בדחנות יש כאן ואע"כ אסר ויל"ע בזה.
למען האמת... אני לא בטוח שיש יותר מתירים מאוסרים... לדעתי החיי אדם מוכרח לאסור...

@יאיר גם בשו''ת בצל החכמה מחלק בין סוגי קסמים שונים... תסתכל חלק ד' סי' יג


ראובן
משתמש ותיק
הודעות: 221
הצטרף: 12 דצמבר 2017, 12:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי ראובן » 09 אוגוסט 2018, 21:19

גל גל כתב:בס''ד פרשת בלק – האם מותר ללכת להצגה של קוסם

פתיחה

בפרשת השבוע, שלח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל. מעשיהם של הזקנים הנ''ל צריכים עיון גדול, מניין להם שמותר לעשות קסמים?! אולי יש בכך איסור? כמו כן מעשיו של בלעם צריכים עיון. מסתמא הוא צפה בקסמים שלהם, ומניין לו שמותר לראות הצגה של קוסם?

מכיוון שהגמרא בקידושין (לב ע''ב) אומרת, שאין זקן אלא מי שקנה חכמה והתורה קוראת להם זקנים, מסתמא הם חשבו על מה שהם עשו, וביררו שאכן הדבר מותר הלכתית. בפרשה הזאת נברר האם הם פסקו כהוגן, ונברר:
1. האם מותר לעשות קסמים. 2. האם מותר ללכת להצגה של קוסם בזמנינו, שמשתמש רק בזריזות ידיים.

עשיית קסמים

הגמרא במסכת סנהדרין (סז ע''ב) מחלקת בין שלושה סוגים של קסם:

אמר אביי: הלכות כשפים כהלכות שבת, יש מהן בסקילה, ויש מהן פטור אבל אסור, ויש מהן מותר לכתחלה. העושה מעשה - בסקילה, האוחז את העינים - פטור אבל אסור, מותר לכתחלה - כדרב חנינא ורב אושעיא. כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות יצירה, ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ליה.

אם כן נמצאנו למדים, שהעושה כשפים וקסמים דינו בסקילה, כך שבמידה וזקני מואב ומדיין עשו קסמים ממש לבלעם, דינם בסקילה .

אמנם, אפשר שהם סברו כדעת הנחלת שבעה (סי' טו), שפסק שמותר ללכת למכשף בענייני רפואה וכדומה, ''כי עתה אין כישוף בעולם והכל הבל, ולהמון העם יש בזה קורת רוח''. אך הרדב''ז (ח''ג סי' תה) פסק לאסור ללכת למכשפים ולקטר לשדים בכל עניין שהוא, גם בזמן הזה, וכמותו נפסק להלכה.

הגמרא מוסיפה שהאוחז את העיניים, עובר על איסור (אם כי דינו לא בסקילה). לפי זה צריך לברר כיצד מותר להביא קוסם להופעות, הרי הקוסם עובר בחטא של אחיזת העיניים, ומי שמזמין אותו מכשיל אותו בעבירה. כפי שנראה נחלקו בכך הפוסקים, ומחלוקתם תלויה בשאלה כיצד להבין את דברי הרמב''ם.

קוסם בזמן הזה

סתירה בדעת הרמב''ם

בדעת הרמב''ם בהלכות עבודת כוכבים (פרק יא, הלכות ט, טו) מצינו הלכות סותרות:
ט. האוחז את העינים ומדמה בפני הרואים שעושה מעשה תמהון והוא לא עשה הרי זה בכלל מעונן ולוקה. טו. המכשף חייב סקילה והוא שעשה מעשה כשפים, אבל האוחז את העינים והוא שיראה שעשה והוא לא עשה לוקה מכת מרדות.

בעוד שבהלכה ט' כותב הרמב''ם, שמי שאוחז את העניים והראה כאילו שהוא עשה מעשה, לוקה מהתורה. בהלכה ט"ו כותב הרמב''ם שהאוחז את העניים, לוקה רק מכות מרדות – מכות מדברי חכמים.

דעת האוסרים

הב''ח (יו''ד סי' קעט) כתב ליישב את הרמב''ם, ולחלק בין שני סוגי קסמים. בהלכה ט' הרמב''ם מדבר על קוסם שמשתמש בזריזות ידיים, קוסם כזה עובר על לאו של 'לא תעוננו', ולוקה מן התורה. כך הוא למד גם מלשון הרמב''ם בספר המצוות (מצווה לב):

''מעונן זה האוחז את העינים. והוא מין גדול מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד עד שיתדמה לאנשים שיעשה ענינים אין אמיתות להם. כמו שנראה אותם יעשו תמיד שיקח חבל וישים אותו בכנף בגדו לפני העם ויוציאהו נחש. וישליך טבעת לאויר ואחר כן יוציאהו מפי אדם אחד מן העומדים לפניו. ומה שדומה להם מפעולות החרטומים המפורסמים אצל ההמון. כל פועל מהם אסור. ומי שעושה זה יקרא אוחז את העינים''.

בהלכה ט"ו לעומת זאת, מדבר הרמב''ם על קוסם שבאמצעות כישוף ממש, גורם לצופים לראות כאילו נעשה מעשה במציאות . קוסם כזה מצד אחד לא חייב מיתה משום לאו של מכשף, כי בשביל ללקות בלאו זה, צריך לעשות כישוף שבאמת ישנה משהו במציאות, ובמקרה הזה הוא רק גרם להם לחשוב שנעשה משהו במציאות. מצד שני הוא לא לוקה משום אוחז את העיניים, כי הוא עשה מעשה כישוף ממש (על העיניים שלהם), בניגוד לאוחז את העיניים, שלא עושה כישוף.

בכל אופן, יוצא לפי דברי הב''ח הללו, שיש לאו דאורייתא (!) של 'לא תעוננו' להזמין קוסם להצגות, למרות שכולם יודעים שמדובר בזריזות ידיים בלבד (כי הבעיה היא עצם ההידמות לעבודה זרה). כך פסקו להלכה גם הש''ך (יו''ד קעט, יז), הרב עובדיה יוסף (יביע אומר ח''ה יו''ד סי' יד, יחווה דעת ג, סח), הרב וואזנר (שבט הלוי ה, קכט) ועוד. וזה לשון החכמת אדם (כלל פט, ו):

''עוד אמרו חז"ל (סנהדרין דף ס"ה ב) איזהו מעונן? זה האוחז את העיניים. והוא מין מן התחבולה מחובר אליו קלות התנועה ביד, עד שתדמה לאנשים שיעשה ענינים שאין אמיתתו בהם. כמו שנראה אותם יעשו תמיד, יקחו חבל וישימו אותה בכנף בגדיהם ויוציאו נחש, וישליך טבעת לאוויר ואחר כך יוציאו מפי אדם אחד העומד לפניו והעושה זה לוקה (רמב"ם במנין המצוות סימן ל"ב). ומזה תראה שאותן הבדחנים שעושין כדברים אלו על החתונות ונקראים 'טאשין שפילער' עוברים בלאו דאורייתא, והמצוה לעשותן עובר משום לפני עור, ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם, אבל אם הוא (= הקוסם) גוי שעושה נראה לי דמותר לראות''.

דעת המתירים

אומנם יש פוסקים שמתירים להיות בהצגה של קוסם:

האדמו''ר מצאנז בדברי יציב (יו''ד סי' נז) הביא את דברי הרדב''ז (ח''א סי' תרצה) שחלק על דברי הרמב''ם. הרדב''ז טען, שהרמב''ם סבר שיש איסור בזריזות ידיים, משום שלשיטתו אין כזה דבר כשפים וקסמים, לכן כאשר התורה אסרה קסמים, היא אסרה רק דברים שקיימים במציאות = זריזות ידיים. הרדב''ז לעומת זאת סובר, שיש כזה דבר כזה במציאות מעשה כשפים, והתורה אסרה אותם, ולא קסמים שמבוצעים באמצעות זריזות ידיים. הדברי יציב בחר לפסוק כמותו (כי הוא סובר שיש כשפים), כנגד דברי הרמב''ם, אומנם הוא כתב שלא להסתמך על כך למעשה.

כיוון שונה להתיר, מביא הרב חיים דוד הלוי (עשה לך רב ח''ב סי' מד). הפוסק שמותר להיות בהצגה של קוסם המשתמש בזריזות ידיים. לשיטתו כל האיסור לשיטת הרמב''ם, הוא רק כאשר מתבצע כישוף ממש, כמו המקרה שהביאה הגמרא, שבוודאי לא מדבר על זריזות ידיים (סנהדרין סז ע''ב):

''אמר לו רב לרבי חייא, לדידי חזי לי ההוא טייעא (=ראיתי ערבי) דשקליה לספסירא וגיידיה לגמלא (=שנטל חרב ושיסף גמל), וטרף ליה בטבלא וקם (=וצלצל בפעמון, והגמל קם על רגליו שלם). אמר ליה לבתר הכי (אמר לו רבי חייא לרב), דם ופרתא מי הואי (= האם ראית גם דם וצואה שיצאו מהגמל ששוסף)? אלא ההיא אחיזת עינים הוה''.

לפי שיטתו כאשר הרמב''ם כתב בהלכה ט' שלוקים מדאורייתא, מדובר במקרה שבו הקוסם עשה כישוף על עיני המתבונן, שגורם לו לחשוב שחל שינוי במציאות, ואילו בהלכה ט"ו שלוקים מדרבנן, מדובר במצב שבו הקוסם עשה כישוף שגרם לכך שיראה שינוי במציאות (הוא כותב שלשון הרמב''ם בספר המצוות, הטעה את האוסרים) .

בעיה נוספת שישנה בעשיית קסמים היא, שהקהל חושב שמדובר בכישוף ממש, ויש כאן איסור של גניבת דעת . משום כך פסק הרב שטרנבוך (תשובות והנהגות ח''א סי' תנה) להתיר לעשות קסמים שמקורם בזריזות ידיים (והביא מחמיו, ששמע כך בשם החזו''א), ובלבד שהקוסם יוודא לפני ההופעה שהקהל מודע לכך שמדובר בזריזות ידיים בלבד (הוא כתב שלא מספיק שהקוסם רק יגיד שאין בכך כישוף, משום שעלולים להיות צופים שלא יישמעו את דבריו ויחשבו שמדובר בכישוף ממש, לכן צריך שהקוסם יתלה פתק שכתוב בו, שמדובר בזריזות ידיים בלבד).

הרב מאזוז (מובא באתר של ישיבת 'כסא רחמים') פסק, שבנוסף לכך שהקוסם צריך להגיד להם שאין בכך כישוף, הוא צריך להראות לקהל לפחות איך קסם אחד עובד, כדי שישתכנעו שלא מדובר בכישוף.

גם הרב משה פיינשטיין (אגרות משה ח''ד יו''ד סי' יג) התיר, אם כי הוא כותב שלכתחילה היה חושש לדעת האוסרים, והיה משתמט ממקום שיש שם קוסם, ובלשונו:

''ואם היה בא למעשה, הייתי משתמט (מלהיות באירוע שיש בו קוסמים) מפני כבוד רבותינו האוסרים. ואם לא היה אפשר להשתמט, הייתי מורה (שקסם) בדרך טבעי, וידוע ומפורסם שהוא דרך טבעי מותר''.


מוזמנים להגיב...
לא נכנסתי לכל הדיון. אבל כמובן שמזקני מדין אי אפשר להוכיח שהרי הם היו גוים כמובן. ולגויים אין איסור כלל. גם הקסמים של זקני מדין אינם מה שאנו קוראים היום "קסמים" מה שאנו קוראים "קסמים" הם מה שנראה בחז"ל אחיזת עיניים ועיקר האיסור הוא מסתמא במי שגונב את דעת הבריות כאילו שיש לו כוחות נסתרים. לכן לצורך שעשוע לכאורה לא אמור להיות אסור. מאידך קסמי זקני מדין הם הקסמים של התורה שפירושם לעשות פעולות שעל ידם צופים את העתיד. ומה שנטלו זקני מואב וכו' הם אותם כלים שהיו משתמשים בהם בשביל זה. כמו מקל למשל.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 298
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לראות הצגה של קוסם? - פרשת בלק

שליחה על ידי גל גל » 09 אוגוסט 2018, 23:53

לא נכנסתי לכל הדיון. אבל כמובן שמזקני מדין אי אפשר להוכיח שהרי הם היו גוים כמובן. ולגויים אין איסור כלל. גם הקסמים של זקני מדין אינם מה שאנו קוראים היום "קסמים" מה שאנו קוראים "קסמים" הם מה שנראה בחז"ל אחיזת עיניים ועיקר האיסור הוא מסתמא במי שגונב את דעת הבריות כאילו שיש לו כוחות נסתרים. לכן לצורך שעשוע לכאורה לא אמור להיות אסור. מאידך קסמי זקני מדין הם הקסמים של התורה שפירושם לעשות פעולות שעל ידם צופים את העתיד. ומה שנטלו זקני מואב וכו' הם אותם כלים שהיו משתמשים בהם בשביל זה. כמו מקל למשל.[/quote]

קודם כל כדאי לקרוא את המאמר, כי דבריך לא נכונים לחלק מהפוסקים. כמו כן, הקטע עם זקני מדיין היה לפלפול בעלמא...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים