יוצרים וזכותם

נושאים שונים

פותח הנושא
מ.רז
מאמרים: 0
הודעות: 23
הצטרף: 19 יוני 2018, 23:19
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

יוצרים וזכותם

שליחה על ידי מ.רז » 27 אוגוסט 2018, 23:07

כפי הנראה נחלקו גדולי ההוראה בענין זה אשמח לקבל מידע בדבר השיטות השונות וטעמם (אם גזל או השגת גבול או גדר או מכוער או מותר או כאבודה ממנו ומכל אדם וכדו')

ערכים:

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1228
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 202 פעמים
קיבל תודה: 360 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 27 אוגוסט 2018, 23:12

חרם קדמונים לכל היותר

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי אברך » 28 אוגוסט 2018, 13:56

מאמר שכתבתי בנושא (בלא עיון כה"צ)
אם יש בעלות על זכויות יוצרים
א] ראשית יש לדון האם ישנה בעלות על זכויות יוצרים, והיינו על דבר רוחני שנקרא 'יצירה', שכל הדברים הנ"ל הם בכלל 'יצירה' [מכיון שהחפץ עצמו (הקלטת וכו') כבר נמכר ופקעה ממנו הבעלות הראשונה, ולא התנה שכל הזכויות שמורות על השימוש בחפץ עצמו אלא על השימוש ביצירה].
וכבר נחלקו בזה רבותינו האחרונים, עי' שו"ת דרכי חושן להגר"י סילמן שליט"א (ח"א עמ' ר"מ-ר"ס) שהאריך להביא דעות האחרונים בזה, ובסיכום הדברים (שם עמ' רנ"ז אות א') דהגרעק"א (במכתב מהחידושי הרי"ם בשמו נדפס בס' מאיר עיני הגולה עמ' נ"ג) והחת"ס (בשו"ת חו"מ סי' מ"א וע"ט ובליקוטי תשובות ח"ו סי' נ"ז) ומהר"ם בנעט (מובא בשו"ת חת"ס סי' מ"א) והשערי דעה ס"ל דאין בעלות על זכויות יוצרים, והשו"מ (ח"א סי' מ"ד) והעמודי אש והמחנה חיים והנצי"ב בשו"ת משיב דבר (סי' כ"ד) והאג"מ (או"ח ח"ד סי' ח' אות י"ט) ס"ל דיש בעלות על זכויות יוצרים. ולדעת האוסרין יש איסור גזל מדאורייתא על זכויות יוצרים וככל שאר חפצים.
וכ"כ להחמיר במנחת יצחק (ח"ט סי' קנ"ג ובליקוטי תשובות סי' קס"ט).
ושמעתי מהגאון ר' יצחק מרדכי רובין שליט"א שגם דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל היתה דיש בעלות על זכויות יוצרים, וכ"ה באורך בס' משנת זכויות היוצר השלם (פי"ח אות א'). ועי' גם בריש ס' עמק המשפט ח"ד – זכויות יוצרים שהביא דברי הגר"י אפרתי שליט"א בשם הגריש"א 'אודות העתקות קלטות תוכנות תקליטורים וכדומה וכו' במקום שהבעלים מקפידים אסור להעתיק בשום אופן קלטת וכדומה ואפילו העתקה אחת לצורך פרטי ואישי אסורה' ע"כ, ושם בחלק התשובות עמ' ג' ועמ' שפ"ד (סי' כ"ג אות עד"ר) ששמע מהגריש"א 'שלדעתו יש בעלות ממונית גמורה על זכויות יוצרים, ואינו מבין היאך אפשר כלל לחלוק על זה', עכ"ד.
וכן נקט בפשיטות הג"ר אשר ווייס שליט"א (בקובץ דרכי הוראה ד').
ומאידך הביא בס' משנת זכויות היוצר השלם (שם אות ב') ששמע מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאין בזה אלא משום השגת גבול. ובהערות ששמע שכן דעת החזו"א והגרש"ה ואזנר זצ"ל ויבדלחט"א והגר"נ קרליץ שליט"א. וכן עי' במכתב הגרש"א שטרן שליט"א המובא שם (עמ' קמ"ז) בשם הגרש"ה ואזנר זצ"ל שדעתו שמעיקר הדין אין איסור בזכויות יוצרים ומ"מ אמר שאין הדבר ראוי. אמנם כ"ז משנים תשמ"ח תשמ"ט, אבל בהסכמה לס' עמק המשפט ח"ד – זכויות יוצרים כתב הגרש"ה זצ"ל שדעתו נוטה דאיכא בזה איסור גזל, וכנראה דהדר ביה.
ולדינא כתב הגר"י סילמן שליט"א (שם בעמ' רנ"ז אות ב') 'שאין המשקל שווה והמתירים הם עמודי עולם והדבר יצא מכלל ספק ואין מהמחמירים מי שראוי לחלוק על הרע"א' וכו' 'וכמדומה שזו דעתם של הגאב"ד הגר"נ שליט"א ומרן הגר"ד לנדו שליט"א' עכ"ל.
ועי' לקמן דכן דעת הגרש"צ רוזנבלט שליט"א.

בדין השגת גבול
ב] אך הביא הגר"י סילמן שליט"א (שם עמ' רנ"ז אות ד') דמ"מ איכא איסור דרבנן משום השגת גבול, ואף שדעת החת"ס והבית יצחק דבאופן שמעתיק דברי תורה אין גם איסור השגת גבול, מ"מ רבו האוסרין.
וכתב (שם אות ג') דאין איסור השגת גבול אלא בהתקיים ב' תנאים, א' שבעל הזכויות מרויח כסף מיצירתו, ב' שהרוצה להעתיק הוא ע"מ להרויח כסף מהעתקתו, אבל אם בעל הזכויות אינו מרויח כסף, מותר להעתיק אפי' ע"מ להרויח כסף, וכן אפי' אם בעל הזכויות מרויח כסף, מ"מ לצורך פרטי מותר להעתיק [ולכאו' גדר למכור ע"מ להרויח דחשיב השגת גבול, היינו שעושה את אותה הפעולה שעושה מוכר התוכנה, דהיינו שמוכר את התוכנה ומזה מרויח כסף, אבל אם אינו מוכר את התוכנה, אלא שמשתמש בה ועי"ז מרויח כסף, לכאו' הוי כמו שימוש לצורך פרטי, דאינו נוטל פרנסת חבירו לעצמו].
ולכאו' הסברא בזה דאף שמפסיד לבעלים כסף מ"מ לא ע"ז גזרו רבנן איסור השגת גבול אלא באופן שנוטל מחבירו הפרנסה ולוקחה לעצמו.
ומ"מ כתב (שם עמ' רנ"ח אות ח') שגם להעתיק לצורך פרטי יל"ע אם ראוי לעשות כן משום מאי דעלך סני לחברך לא תעביד.
ועי' לקמן סק"ה שכן גם דעת הגרי"י פוזן שליט"א דאי"ז מידת יושר.
ולכאו' נראה עוד דגם יש בזה משום תיקון העולם, דכל אדם יעתיק לצורך פרטי ואף אחד לא יקנה ואיך אפשר להתיר ד"ז.
ומ"מ נראה לכאו' דכל האיסור היינו דוקא באופן שבעל הזכויות מרויח כסף, וגם המעתיק לולי העתקתו היה קונה את היצירה, אבל אם אין היצרן מרויח, או שהמעתיק לא היה קונה, אין שייך כאן מאי דעלך סני וגם לא חוסר יושר, דאדרבה אם היצרן מקפיד ע"ז הוי מידת סדום וכן לא שייך בזה תיקון העולם [ועי' לקמן שכ"מ מדברי הגר"י סילמן ומו"ר הגרש"צ רוזנבלט שליט"א דבכה"ג שרי לכתחי'].
ולהעתיק גירסה ישנה של תוכנה, באופן שרוב העולם קונים הגירסה החדשה, לכאו' לא שייך בזה סברת תיקון העולם דלעיל, אבל אפשר דאכתי יש בזה משום מאי דעלך סני וחוסר יושר, וצ"ע.
וכתב הגר"י סילמן שליט"א (שם עמ' רנ"ח אות ט') דתוכנה שנפרצה לגמרי והבעלים כבר אינם מוכרים אותה מחמת כן, מותר להעתיקה [אפי' ע"מ להרויח כסף]. ומשמע לכאו' דמותר לכתחי', והיינו דגם אין בזה משום מאי דעלך סני, והיינו כמש"כ לעיל.

ג] והרב א"ג כתב בשם הגרש"צ רוזנבלט שליט"א שמעיקר הדין מותר להעתיק תוכנות וקלטות לצורך פרטי, אבל הבי"ד של הגר"נ קרליץ שליט"א עשו תקנה שלא להעתיק תוכנות, אבל על קלטות לא היה תקנה משום שאין בזה הפסד מרובה ומותר להעתיק לצורך פרטי.
ואמר דתוכנות שכבר אין מוכרים מותר להעתיק לצורך פרטי [וע"ז לא היתה התקנה].
ולפ"ז מבואר דהתקנה היתה על תוכנות שמוכרים, דלצורך פרטי אין בזה איסור השגת גבול מעיקר הדין [וכנ"ל בדברי הגר"י סילמן], ומ"מ תיקנו שלא להעתיק. אבל קלטות משמע לכאו' דשרי לכתחי' להעתיק [ואפשר דמיירי באופן שלא היה קונה, דאם היה קונה אפשר דיש בזה משום מאי דעלך סני או חוסר יושר וכנ"ל].
ומ"מ שמעתי ממו"ר הגרש"צ רוזנבלט שליט"א שתוכנה שלא הייתי קונה מותר להעתיק, ומשמע דגם התקנה לא היתה ע"ז, דכל התקנה היתה דוקא באופן שבעלי התוכנה מפסידים כסף מן ההעתקה. ומשמע לכאו' דהתיר לכתחי', והיינו כמש"כ לעיל דבכה"ג שאין הפסד, אין גם מאי דעלך סני וחוסר יושר.
ולגבי תוכנה שיש לה כמה גירסאות, וכבר לא מוכרים את הגירסה הישנה, כתב הרא"ג בשם הגרש"צ שליט"א דאם לא היה קונה את הגירסה החדשה מסתבר שמותר להעתיק את הגירסה הישנה, דאין כאן יורד לאומנותו, דכל מי שרוצה לקנות את הגירסה החדשה יכול לקנות, עכ"ד. ולכאו' מיירי אפי' במוכר את התוכנה, דאם אינו מוכר בלא"ה לא שייך יורד לאומנותו וכמו שנתבאר לעיל.
ואם היה קונה את הגירסה החדשה אלא שבגלל שמעתיק את הגירסה הישנה לכן אינו קונה את הגירסה החדשה, נראה לכאו' דאסור להעתיק את הגירסה הישנה, וכ"מ בדברי הגרש"צ הנ"ל, וטעמא משום דמפסיד לבעל התוכנה כסף.
ואם אינו מוכר את התוכנה אלא מעתיק לצורך פרטי [או לאחרים בלא להרויח מזה], כתבנו לעיל סק"ב לדון אם מכיון שאילו לא היה מעתיק את הגירסה הישנה היה קונה את הגירסה החדשה א"כ יש בזה מאי דעלך סני או חוסר יושר, וצ"ע.

ד] ושמעתי מהגר"י ויזל שליט"א מו"ץ בבי"ד של הגרנ"ק שליט"א בשם הגרנ"ק שליט"א דאחר שעובר זמן מעת יציאת הקלטת או התוכנה, שמסתבר שהבעלים כבר הרויח את עיקר הרווח שחשב להרויח [דהיינו את הרווח שרגילים להרוויח מדבר כזה], מעתה כבר אין איסור השגת גבול [והיינו שמותר אף להרויח כסף על הקלטת או התוכנה], דאף שעדיין יש לבעלים רווחים קטנים, מ"מ לא בשבילם יצר את היצירה והם בגדר תוספות בעלמא, ובכה"ג ליכא איסור השגת גבול.

ה] ושלחתי מכתב להגרי"י פוזן שליט"א [השי"ת ירפאהו מהרה אכי"ר] וז"ל השאלה: רציתי לברר, דשמעתי שדעת הרב סילמן שליט"א בעניין תוכנות שפרצו אותן והן עוברות מאיש לאיש בחינם אצל הרבה אנשים, דכבר אין בזה משום יורד לאומנותו של חברו. ושמעתי שהרב שליט"א נוטה לאסור בזה, ורציתי לברר האם פשוט לרב לאסור בזה או שהרב מסופק בזה. וכן האם זה אסור מדאו' או מדרבנן.
וז"ל התשובה: בענין תוכנות שנפרצו שדעת ר"י סילמן שליט"א שאם פרוץ מאד והפקר לכל, שאין איסור להעתיק, אם האיסור הי' רק משום "יורד לאומנותו של חבירו" הייתי יכול להסכים בפשיטות. אלא שיש לי במחברת שלי ארבע סיבות לזכויות יוצרים (אחד מהם מסתמא לא נכון) ולפעמים יש חמישי, וצריכים לדון על כל אחד ואחד. וייתכן שבמצבים מסויימים כל הטעמים שלי אינם כבר שייכים, ועכ"ז אינני בטוח להתיר, וזאת מכמה סבות, אשר הקטן שבהם הוא שאתה "גנב" בכל זאת ("גנב" אינה המילה הנכונה, ורק כתבתי להמחיש), אבל לא אוכל לגעור במי שמיקל כמו ר"י שליט"א. אבל להוריד מה"אינטרנט", אם אין לו פטנט ע"ז, אני חושב שמותר, הרי הוא שהפקיר את זה (אם לא שרשע גזל לו והכניס לאינטרנט, ובזה יכולתי להסתפק). ולא הצעתי כל ספיקותי כאן, מאחר שבלא"ה אין לי מסקנות ברורות בנושא הלמ"ע, ועניתי לפי מה שנצרך. ובזה אשים קינצין למילי. ע"כ.

העולה מן האמור
ו] העולה מן האמור:

א) לדעת האג"מ והגרי"ש אלישיב זצ"ל והמנחת יצחק והגרש"ה ואזנר זצ"ל ויבדלחט"א הגר"א ווייס שליט"א יש בעלות מדאורייתא על זכויות יוצרים, ולכן אין שום היתר להעתיק קלטות ודיסקים, ותוכנות, ולצלם מספרים, בכל אופן, בלא רשות הבעלים [אא"כ ברור לו שהבעלים אינו מקפיד].
ב) לדעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ויבדלחט"א הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ד לנדו שליט"א והגרש"צ רוזנבלט שליט"א והגר"י סילמן שליט"א אין בעלות מדאורייתא על זכויות יוצרים, אלא שאסור מדרבנן משום השגת גבול.
ג) אין איסור השגת גבול אלא באופן שהבעלים מרויח כסף מן היצירה, והמעתיק עושה כן ע"מ להרויח כסף (הגר"י סילמן שליט"א והגרש"צ רוזנבלט שליט"א).
ד) אבל אם אין הבעלים מרויח מן היצירה, וכגון: א) שלא עשאה ע"מ להרויח, ב) או שכבר עבר זמן וכבר אינו מוכרה, ג) או שנפרצה ונפוצה ולכן אינו מוכרה, ד) או אפי' אם עדיין מוכרה אבל כבר הרויח את עיקר הרווח שחשב להרויח, בכל אופן כזה מותר להעתיק אפי' ע"מ להרויח וכ"ש לצורך פרטי או באופן שאינו מרויח מהעתקת היצירה. ולכאו' אף מותר לכתחילה.
ה) וכן אם עדיין הבעלים מרויח מן היצירה, מ"מ מותר מעיקר הדין להעתיק לצורך פרטי, אמנם הגר"י סילמן נסתפק שאולי באופן זה אין הדבר ראוי, וכ"ד הגרי"י פוזן שליט"א דאין הדבר ראוי, ולגבי תוכנות ודברים יקרים אף עשו תקנה מטעם הבי"ד של הגרנ"ק שליט"א שאסור להעתיק.
ו) ומ"מ אדם שלא היה קונה את היצירה, מותר להעתיק לצורך פרטי [וכן לאנשים שלא היו קונים את היצירה] אף שהבעלים עדיין מרויח מן היצירה, משום שאינו מפסידו כלל בהעתקתו (הגרש"צ רוזנבלט שליט"א). ונראה דזה שרי אף לכתחילה.
ז) אין איסור השגת גבול מנכרי, אמנם תוכנות וכדו' שנוצרו ע"י נכרי ונמכרות גם ע"י יהודי, לכאו' תלוי היכן מסתבר שהיה קונה את התוכנה, שאם היה קונה אצל היהודי א"כ מפסידו והוי השגת גבול, ותלוי בגדרים שנתבארו לעיל. שו"ר דכעי"ז נשאל מו"ר הגרש"צ רוזנבלט שליט"א, לגבי תוכנה שבבעלות נכרי ומכרו את זכויות הייצור בארץ ליהודי, והשיב לאסור מכיון שיורד לאומנותו של המשווק היהודי.


אלימלך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי אלימלך » 28 אוגוסט 2018, 16:04אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1477
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 674 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי אוריאל » 28 אוגוסט 2018, 16:06

@אברך מאמר נפלא! יישר כח

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי אברך » 05 ספטמבר 2018, 14:40

בעיתון יתד נאמן יום ג ה' אב ע"ח במדור רשות הרבים פורסמה הודעה שאפשר לקבל למייל קונטרס המבאר דעת האוסרים העתקת שירים בלי רשות
NIGUNIMBLIGEZEL@gmail.com

ובשבוע לאחמ"כ, י"ב אב, פורסמה ברשות הרבים מודעה הפוכה - להביא דעת המתירים
4007489@gmail.com או בפקס 058-3227489

לתועלת הציבור אני מצרף את 2 הקונטרסים הנ"ל (שקיבלתי מהמחברים בכתובות מייל הנ"ל).
חומר לאסור העתקת שירים וכדו' משום זכויות יוצרים.pdf
סיכום דיני העתקת שירים בזמנינו.pdf
עוד אציין לספרים וקונטרסים העוסקים בנושא זה: עמק המשפט ח"ד (הרב יעקב אברהם כהן), משנת זכויות היוצר (הרב נחום מנשה וייספיש), משנת יהושע הל' זכויות יוצרים (הרב יהושע חילו), לא כל הזכויות שמורות (הרב אברהם לוי).
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


chagold
מאמרים: 0
הודעות: 83
הצטרף: 01 יולי 2017, 22:28
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי chagold » 28 דצמבר 2018, 13:56

האם אוכל לקבל מקורות לאם יש / אין חילוק בין יצירות / תוכנות של ישראל לעכו"ם?
תודה.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1064
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: יוצרים וזכותם

שליחה על ידי יצחק » 29 דצמבר 2018, 18:20

במאסף "תחומין" כרך ו' וכרך ז' יש מאמרים מר' זלמן נחמיה גולדברג הוא בכלל לא דן על זכויות יוצרים רק על שני דברים
א. המעתיק צריך לשלם ליוצר מדין "נהנה" עיי"ש שהביא מקורות לזה
ב. אם קנית דבר שהמוכר כתב עליו שאסור להעתק ממנו אזי יש איסור להעתיק מדין "משנה מדעת בעה"ב".
הוא כותב שם כמה נ"מ בין שני הדינים, אכתוב מה שאני זוכר
א. הבא להעתיק מדיסק לא מקורי אין בו משום משנה מדעת בעל הבית אבל יש בו משום נהנה
ב. מדין נהנה אין איסור להעתיק אלא רק חיוב תשלומין על ההנאה אבל משנה מדעת בעה"ב נקרא גזלן ויש בזה איסור.
ג. גזל עכו"ם אסור אבל הפקעת הלוואתו מותרת, לכן אם אנו דנים משום נהנה יהיה מותר להמנע מלשלם לעכו"ם אבל אם אנו דנים משום משנה מדעת בעה"ב זה אסור אפילו מעכו"ם כי זה נכלל באיסור גזל.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ישראל כהן | 2 אורחים