למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

נושאים שונים

פותח הנושא
טוב וחסד
Articles: 0
הודעות: 141
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

שליחה על ידי טוב וחסד » 14 ספטמבר 2018, 10:33

במסכת עירובין (דף יג, ע"ב) מתפרסם שמו של אחד ואילו הגדול ממנו בחכמה נותר אנונימי:
תלמיד היה לו לרבי מאיר ''וסומכוס'' שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה. תנא: ''תלמיד ותיק'' היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים. ע"כ.
פלא פלאות מדוע בחרו חז"ל להסתירו מעין כל?

ערכים:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 14 ספטמבר 2018, 16:56

אפש"ל שבשונה מסומכוס שהיה נותן חמשים טעמים לטמאות או לטהר כדינו, התלמיד ותיק היה מטהר את השרץ בק"נ טעמים כמו שמוזכר שם (לולי תי' ר"ת בתוס') ודבריו שלא על דרך האמת (שכן ללא שום ספק השרץ טמא) ועל כן לא הזכיר את שמו. וראה מש"כ השל"ה הקדוש - מסכת שבועות - פרק נר מצוה (טז)
וכל אלה הפלפולים אשר אורייתא הוא דמרתח ביה, הם מרכבה למדת המלכות שנקראת תורה שבעל פה שהיא מדת הדין. ודוקא בפלפול של אמת, אבל בפלפול של שקר דובר שקרים לא יכון. ובפרק קמא דעירובין (יג, ב) תנא, תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים. וזה לשון התוספות, תימה מה חריפותא הוא לטהר את השרץ שהתורה טמאהו בהדיא. ואומר רבינו תם כו' עיין שם. הרי שהוקשה לתוספות דמה מעלה יש בפילפול שאינו של אמת, ודי בהערה זו:

הגר"א בספר קול אליהו (שמות לב, כח) מסביר על דרך משל.
בגמרא במסכת עירובין (דף י"ג ע"ב) תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים וכו' אמר רבינא אני אדון ואטהרנו מה נחש שממית ומביא טומאה לעולם טהור, שרץ שאינו ממית ומביא טומאה לעולם אינו דין שלא יטמא, ויש לדקדק א' מה רבותא דרבינא, הא התלמיד ותיק היה לו מאה וחמשים טעמים והוא יש לו רק טעם אחד, ב' מדוע לא פירש איזה טעמים אם לא כולם כרוכלא, אך אפס קצהו היה לו לפרש, ג' היכא רמיזא בתוה"ק הא ליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא, אמנם יש לפרש דהוא דרך חידה ורבינא באר החידה וכך פירושו, דמצינו להקדמונים ז"ל שדרשו טעמי ונגינות המקרא, וכתיב (שמות כ"ז) אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים, והנגינות והטעמים של התיבות מאה באמה הם קדמא ואזלא ועל חמשים בחמישים מונח רביעי שמרמז על הנחש, שבתחילה היה הולך על ארבע וקדים ואזיל, ערום ומהיר מכל החיות, ואח"ז מונח רביעי (מלשון ארחי ורבעי. תהלים קל"ט ג) שהולך על גחון [כמבואר בכתבי האר"י ז"ל דקודם שהוקם המשכן היה חטא אדם הראשון זוהמת הנחש בסוד קדמא ואזלא, ואחר שהוקם המשכן בסוד מונח רביעי ומרומז בתורה בפסוק אורך המשכן וגו'], ומצינו לחז"ל (עירובין דף נ"א) שדברו חכמים בלשון חכמה מליצה וחידות, ועל זה אמר תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמים, היינו בנגינה וטעמים של מאה וחמשים, שהוא הנחש, ולא ידעו רבנן מאי קאמר ובא רבינא ואמר אני אדון ואטהרנו, רצונו לומר אני אפרש שיחתו של האי תלמיד ותיק מה נחש שממית וכו' ואם כן לא בא אלא לפרש דברי התלמיד, והשתא מיושב הכל. (זרע אפרים פי' על הפסיקתא רבתי מהג' מהרא"ז מרגליות ז"ל דף פ"ח. סערת אליהו):


פותח הנושא
טוב וחסד
Articles: 0
הודעות: 141
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

שליחה על ידי טוב וחסד » 15 ספטמבר 2018, 22:06

מעין פתרון נמצא בירושלמי סנהדרין פ"ד ה"א: "אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה. אמר ר' יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה".

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 866
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 323 פעמים
קיבל תודה: 271 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 15 ספטמבר 2018, 23:26

אני שמעתי קבלה, שהאמוראים שמוזכר שמם בגמרא, הם יכלו להחיות מתים.
אולי אותו תלמיד ותיק לא נזכר שמו כי לא לא הגיע לדרגה להחיות מתים


פותח הנושא
טוב וחסד
Articles: 0
הודעות: 141
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

שליחה על ידי טוב וחסד » 15 ספטמבר 2018, 23:43

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:אני שמעתי קבלה, שהאמוראים שמוזכר שמם בגמרא, הם יכלו להחיות מתים.
אולי אותו תלמיד ותיק לא נזכר שמו כי לא לא הגיע לדרגה להחיות מתים
קשה להלום תירוץ זה לכאן, ומה גם פעמים רבות חכמים לא הוזכר שמם ולשאלת הגמרא ומנו? כגון (עירובין דף פ, ע"א): "אמר ריש לקיש משמיה 'דגברא רבה', ומנו? - רבי חנינא". וביבמות (דף קכא, ע"א): "א"ר עקיבא: פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים, והייתי מצטער על 'תלמיד חכם' שבה, ומנו? רבי מאיר". ועוד רבות

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 866
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 323 פעמים
קיבל תודה: 271 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 15 ספטמבר 2018, 23:52

טוב וחסד כתב:
דוד ריזל (העיתונאי) כתב:אני שמעתי קבלה, שהאמוראים שמוזכר שמם בגמרא, הם יכלו להחיות מתים.
אולי אותו תלמיד ותיק לא נזכר שמו כי לא לא הגיע לדרגה להחיות מתים
קשה להלום תירוץ זה לכאן, ומה גם פעמים רבות חכמים לא הוזכר שמם ולשאלת הגמרא ומנו? כגון (עירובין דף פ, ע"א): "אמר ריש לקיש משמיה 'דגברא רבה', ומנו? - רבי חנינא". וביבמות (דף קכא, ע"א): "א"ר עקיבא: פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שמטרפת בים, והייתי מצטער על 'תלמיד חכם' שבה, ומנו? רבי מאיר". ועוד רבות
במקרה שהגמרא מפרשת בסוף את שמו זה לא שייך, אבל במקרה שלא מוזכר כלל שמו מה הבעיה ?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח