בין מרק בשרי לחלב


פותח הנושא
פרלמן משה
הודעות: 944
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 178 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי פרלמן משה » 13 ינואר 2019, 20:20

האם צריך להמתין בדיוק כמו בין בשר לחלב?

ערכים:


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי האחד בא לגור » 13 ינואר 2019, 20:32

יו"ד פט ס"ג עיין שם הדעות בזה, ופסק הרמ"א שעתה נהגו להחמיר.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי יהודי » 13 ינואר 2019, 23:18

ליתר דיוק כתב שנהגו להחמיר ופורץ גדר ישכנו נחש, ומקורו טהור מדברי הב"י או"ח סי' קעד.


גבריאל פולארד
הודעות: 701
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1143 פעמים
קיבל תודה: 371 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 13 ינואר 2019, 23:19

יהודי כתב:ליתר דיוק כתב שנהגו להחמיר ופורץ גדר ישכנו נחש, ומקורו טהור מדברי הב"י או"ח סי' קעד.
קעג


ינון קליין
הודעות: 41
הצטרף: 03 יוני 2018, 17:16
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי ינון קליין » 14 ינואר 2019, 17:02

פרלמן משה כתב:האם צריך להמתין בדיוק כמו בין בשר לחלב?
1. במסכת חולין (קה ב) למדנו "[מים] אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה".
ובראשונים מצאנו כמה פירושים מהו 'בין תבשיל לתבשיל'.
א. בתוס' (חולין שם ד"ה לא שנו) וברא"ש (חולין פ"ח סי' ז) הביאו שיש מפרשים שבין תבשיל תבשיל הוא בין תבשיל בשר לתבשיל בשר ובין תבשיל חלב לתבשיל חלב, שבזה הוא רשות ליטול ידיים. אבל בין תבשיל גבינה לתבשיל של בשר חובה ליטול ידיים, ובין תבשיל של בשר לגבינה שאחריו צריך להמתין עד לסעודה האחרת.
ב. ר"ת (תוס' שם) ביאר שבין תבשיל לתבשיל הוא בין תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה יש רשות ליטול ידיים. ולפי שאין הבשר והגבינה בעין אלא יש רק טעם לא החמירו שתהיה חובה ליטול ידיים ביניהם. אבל אם רוצה לאכול גבינה אחרי תבשיל של בשר חייב ליטול ידיו, ויש אומרים שיש איסור גם בבשר אחרי גבינה וצריך ליטול ידיו גם בזה. בטור (או"ח סי' קעג) נטה לדברי ר"ת לכן כתב "מים אמצעיים רשות, אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה. פירוש בין תבשיל לתבשיל אפילו היה הראשון של בשר והשני של גבינה אין צריך ליטול כיון שאין הבשר בעין ואין בו אלא טעם וגם הב' אין בו אלא טעם גבינה אבל אם אכל אחר התבשיל של בשר הגבינה בעין חובה הוא ליטול".
ג. במרדכי (חולין סי' תרפז) כתב "ראיתי מורי שאסר לאכול גבינה אחר ביצים מטוגנים בשומן משום גזירה אטו בשר בחלב". וכתב עליו הבית יוסף "וכן נהגו העולם שלא לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כלל ואין לפרוץ גדר".
למעשה פסק השו"ע (סי' פט סע' ג) כר"ת, "אכל תבשיל של בשר, מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה, והנטילה ביניהם אינה אלא רשות. אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תבשיל של בשר, או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה, חובה ליטול ידיו".
אך הפוסקים בני ספרד החמירו להמתין שש שעות גם אחרי תבשיל של בשר, כדעת רמ"א (לקמן). שכן כתב הכף החיים (סי' פט ס"ק נה) שהמנהג הוא להחמיר שש שעות, כפי שכתב בבית יוסף ולא כשו"ע והביא כמה פוסקים שהכריעו כך (פרי חדש, לחם הפנים, ברכי יוסף, זבחי צדק). גם הגר"מ מאזוז שליט"א בשו"ת מקור נאמן (סי' תקצא) כתב להחמיר שש שעות. וכך הכרעת הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף (איסור והיתר ח"ג סי' פט סע' לג) "והמנהג אצל הספרדים להחמיר ולהמתין שש שעות גם באכל תבשיל לבד, כמו באכל מהבשר עצמו, ואין לפרוץ גדר. והדין כן גם בתבשיל שנתבשל בו עוף".
ורמ"א הביא מהגהות שערי דורא שיש אומרים שצריך נטילה בין תבשיל של בשר לתבשיל של חלב ואינו רק רשות בעלמא.
ובכל אופן סיים רמ"א בשם האיסור והיתר הארוך (כלל מ סי' י) "ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר תבשיל של בשר כמו אחר בשר עצמו ואין לשנות ולפרוץ גדר". והוא כדברי הבית יוסף לעיל.

2. כתב הרשב"א בתשובה (ח"א סי' שז) "אמרת עוד שהם חלוקין במעשה אלפס שנעשה בשומן של בשר. שמתיר האחד לאכול אחריו מיד גבינה ועושה בזה כמו כן מעשה והאחד אוסר.
תשובה: הדין עם האוסר והמקל הזה טועה בשקול הדעת. שהוא סבור שלא אסרו בשר ואחר כך גבינה אלא מפני בשר שבין השינים. וכשהוא אוכל ממשו של בשר יש לחשש זה מפני חוטי בשר וגידין שנאחזין בבין השינים והחנכין. אבל שומן הנתך הרי הוא כגבינה ואחר כך בשר דדי לך בקנוח הפה ונטילת ידים. ואינו, לפי שלא חלקו באכילת בשר עד שנאמר האוכל בשר גס אסור והאוכל דק דק של בשר מותר. שאם אתה אומר כן נתת דבריך לשיעורין ולדברי המתיר אין קצבה. ואיני רואה בזה צד פקפוק כלל. שומר פיו שומר מצרת נפשו".
היינו שלשיטתו אין חילוק בין שומן של בשר ובין הבשר עצמו ויש להמתין אחרי אכילת שומן של בשר כמו אחרי אכילת הבשר בעצמו.
ובדרכי משה (ס"ק ו) הביא בזה מחלוקת ראשונים.
א. הסמ"ק (הביאו בהגהות מיימוניות שם הי"ב) והמרדכי (שם), סוברים שדינו של מרק של בשר הוא כדין הבשר עצמו.
ב. רבינו יונה (ברכות מ ב בדפ"ר) סובר שדינו של מרק של בשר הוא כדין תבשיל של בשר.
ג. רבינו ירוחם בשם רבותיו (הובא בבית יוסף סי' פט) מחלק בין מרק צלול שדינו כדין תבשיל לבין מרק עב שדינו כדין הבשר עצמו.
למעשה פסק רמ"א (סי' פט סע' ג) כדעת הסמ"ק והמרדכי - "ושומן של בשר דינו כבשר עצמו".
ובט"ז (סי' פט ס"ק ה) הביא מהתורת חטאת שאף בשומן אווז יש להחמיר. ובמרק של בשר יש לחלק בין צלול לעב, שבצלול יש לו דין תבשיל ובעב (כגון שיש בו ירקות) יש לו דין הבשר עצמו.
ובש"ך (סי' פט ס"ק יח) הביא גם הוא מהרמ"א להחמיר אף בשומן עוף.
3. כתב בבית יוסף (או"ח שם) "מיהו אם אין בשר בתבשיל אף על פי שנתבשל בקדרה שמבשלין בה בשר לא נהגו להחמיר ומותר לאכול אחריו גבינה".
וכן פסק רמ"א להלכה "מיהו אם אין בשר בתבשיל, רק שנתבשל בקדירה של בשר, מותר לאכול אחריו גבינה, ואין בו מנהג להחמיר" [ועיין לקמן ס"ק סז].
אמנם יש ליטול ידיים לפני אכילת הגבינה, או לפני אכילת הבשר לפי שתבשיל של בשר או של גבינה נדבק בידיים יותר מהגבינה או הבשר עצמו, לכן אפילו ביום חייב ליטול (ש"ך ס"ק כ).


פותח הנושא
פרלמן משה
הודעות: 944
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 178 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי פרלמן משה » 14 ינואר 2019, 17:20

איך נוהגים למעשה אחרי תבשיל פרוה שנתבשל בקדירה בשרית?


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי יהודי » 14 ינואר 2019, 19:36

המנהג לא להמתין.


סופר
הודעות: 566
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 179 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי סופר » 14 ינואר 2019, 19:39

פרלמן משה כתב:איך נוהגים למעשה אחרי תבשיל פרוה שנתבשל בקדירה בשרית?
מותר, ואין בו מנהג להחמיר. רמ"א סי' פט ס"ג.
ובדבר חריף הפרי מגדים (בהל' פסח) מחמיר, אבל המנהג להקל.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי יהודי » 14 ינואר 2019, 19:42

גם בהלכות שבועות.


סופר
הודעות: 566
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 179 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בין מרק בשרי לחלב

שליחה על ידי סופר » 14 ינואר 2019, 20:46

יהודי כתב:גם בהלכות שבועות.
הלכות שבועות כתוב בשו"ע תחת הכותרת הלכות פסח.
והנה המקור המדוייק אשל אברהם סי' תצד סק"ו.
והחולקים עליו הם, הבית מאיר (יו"ד סי' פט), רע"א (שם ש"ך ס"ק יט). וע"ע בדעת תורה ובדרכי תשובה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים