למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

ענייני שבת חג ומועד, ושאר ענינים הבאים מזמן לזמן

פותח הנושא
שים-שלום
מאמרים: 0
הודעות: 42
הצטרף: 10 מאי 2018, 22:28
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

שליחה על ידי שים-שלום » 12 פברואר 2019, 22:18

הזדמנות חד פעמית!

למזמינים מראש בלבד, חוברות לתיקון המפורסם 'תיקון ל"ז שעות' הנזכר בספר 'אמת ליעקב', אשר עולה למניין 400 תעניות.

תיקון ל"ז שעות הינו תיקון נדיר, ומתקיים בשנה מעוברת בלבד, ובחודשים בהם המולד 10 שעות או יותר קודם ר"ח.
התיקון הקרוב יתקיים בערב ר"ח אדר ב'.


להזמנות:
https://www.simshalom.co.il/%D7%AA%D7%9 ... %9C%D7%96/

או בהודעה פרטית.
הספר יצא לדפוס בימים הקרובים, ויודפס לפי הזמנה מראש בלבד. מהרו להזמין

ז"ל הרב אמת ליעקב (ניניו, קיז ע"ג):
לתיקון עון חילול ה׳ ועון הקרי מכ"י הרב הק׳ ז"ל: בשנת העיבור בחדש שיהיה מולד החדש יו״ד שעות קודם ראש חודש אם יתענה האדם ל"ז שעות קודם המולד, דהיינו שיפסוק מבעוד יום ובלילה שניה ישב בתענית עד עת המולד, ויקרא בתחילת הלילה בזוה,ק שמות דף קכ"ד – "הנה אנכי שולח מלאך" עד סוף הפרשה, וספרא דצניעותא כולו, ובפרשת יתרו דף ע"ט ע"ב ומשה וכו', ובפרשת פקודי דף ס"ב ע"ב – "רבי שמעון פתח" עד סוף הפרשה, ובזוהר ויקרא דף צ' ע"ב איש מזר׳ עד דף צ"ז ב"אשרי כי אשרוני בנות", ובפרשת פנחס דף ר"מ - "צו את בני ישראל" עד דף רמ"ב - "והא אוקמינא", ובדף רמ"ז – "בלולה בשמן כתית" עד דף רנ"ח – "הכתר א"ס איקרי", והאדרא רבא, ובסוף הלילה יקרא התהלים ב"פ שעולה כמניץ כפ"ר, ויאמר התפילה הסדורה בליל חג השבועות, ויעלה לו ארבע מאות תעניות, ויתוקן עון חילול ה׳ ועון הקרי. וכשיהיה המולד אז יפסוק תעניתו, ומובטח לו שהוא בן העוה"ב ולא יהא ניזוק באותה שנה, אכי"ר. עכ"ל הזהב.
וקודם הלימוד יאמר התפילה של קודם הלימוד של ליל ו' ושל משמרת ערב ראש חודש הסדורה בספר חמ"י בחלק השבת ובחלק ר"ח, כך מצאתי כתוב, וכן ראיתי נוהגים בעה"ק ירושלים ת"ו בקהל חסידים.
גם בעת קבלת התענית יקבל בפירוש שהוא מתענה ל"ז שעות לתיקון עון חילול ה׳ ועון הקרי. וקודם כל יטבול ג' טבילות, וה' יעזרהו על דבר כבוד שמו הגדול. ויהי נועם ה׳ אלהינו עלינו וגו'.
עוד מצאתי כתוב מכ"י הרב החסיד כמוהר"ר דוד מאגא"ר ז"ל, דמה שכתב יו"ד שעות דצריך שיהיה המולד קודם ראש חודש - לאו דוקא, אלא אתא לאפוקי שלא יהיה יותר מיו"ד, אבל אם הוא פחות מזה הוא יותר טוב, שהוא קרוב לר"ח. ע"כ. וכך אנחנו נוהגים.

רבי אליהו מני (מכתב מאליהו מכתב יד שאל יו"ד, במענה לשאלת הגרי"ח):
שאלה: גם יודיענו מורינו נר"ו מש"כ בשפת אמת שבסוף אמת ליעקב, וז"ל: תיקון הקרי שיצום ל"ז שעות קודם המולד בערב ר"ח וכו'. אם תיקון זה הוא מרבינו הרש"ש זיע"א. גם מהיכן הוציא תיקון זה, ואם עשה לו איזה סמך מדברי האר"י זיע"א...
תשובה: ועוד בה עשיריה, אשר בקשת להודיעך בסי' יו"ד מי ילד תיקון הנז' בספר אמת ליעקב לחלול ה' וכו'. והאר׳ש תענה שנמצא ביד הרב בן רבינו הרש"ש זיע"א ספר אחד כ"י מקובץ עניינים עניינים, ושם כתוב נמצא מכ"י הרב זצוק"ל התיקון הנז', וסתימת הדברים מורה על רבינו האר"י זצוק"ל. וכן מוכח שהובא בספר דרך ישרה בסגולות (ליוורנו תקמ"ח, צג ע"א). והוא פשוט. אמנם לא הוזכר בח' שערים. ומש"כ אמת ליעקב אותו עם תיקוני רבינו הרש"ש זיע"א, הוא לפי שהספר הנז' רובו ככולו מרבינו הרש"ש זיע"א. ודע דנוהגים איזה יחידי סגולה לעשות אותו בעיה"ק ירושלים תוב"ב.

עוד מצאנו לרבי אליהו מני באגרת כ"י לחתנו מהר"ר עזרא יחזקאל הכהן, מחו"ר בבל (הובאו בספר 'מן הגנזים' ח"ח עמ' קכג הע' 83):
נשאלתי מחתני ח"ר עזרא, כהן יצ"ו. שאלה: ילמדינו רבינו על עניין הנזכר בס' אמת ליעקב דף קי"ז משם רבינו הרש"ש זיע"א לעון חילול ה' ולתיקון קרי בשנת העיבור יתענה ל"ז שעות קודם המולד אם יהיה המולד יו"ד שעות קודם ר"ח. וכתב משם הרד"מ ז"ל יו"ד שעות לאו דוקא, אלא אתא לאפוקי שלא יהיה יותר מי' שעות, אבל אם פחות מזה הוא יותר טוב שהוא קרוב לר"ח, ע"כ. אם יכול לסמוך על זה ולא יתענה פ"ד. גם אם יש לסמוך על מש"כ משם הרד"ם ז"ל. גם אם יש לסמוך על זה אם יש לו תיקונים אחרים...
תשובה: אנכי הרואה דברים שעומדים ברומו של עולם, וליתנהו בסברא, ומי עלה שמים וירד להחזיר תשובה, וקל וחומר איש דל ורזה כמוני. מכל מקום להשיבך ריקם לא אפשר כי אם לגילוי מילתא אתמר בדרך אפשר, ואל שדי יתן לנו חכמה בינה ודעת לכוין אל האמת, אכי"ר. מש"כ שהרב אמת ליעקב משם רבינו הרש"ש זיע"א - אינו כן, כי אם משם רב האר"י זיע"א, ורבינו הרש"ש זיע"א לא מצאנו גילוי לדעתו בזה כלל.
ומה שכתבת לסמוך על זה שלא יתענה פ"ד, לפי קוצר דעתי נראה דלא מבעייא דאי מתרמי תיקון זה שלא בימי השובבי"ם שלא יסמוך על זה ויבטל קדושת ומעלת ימי השובבי"ם, אלא אפילו אי אתרמייא בימי השובבי"ם יש לעשות הפ"ד ולא יבטל אותם, ואם אפשר לו יאחז צדיק דרכו לקיים אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך.
ומש"כ אם יש לסמוך על מש"כ הרד"מ ז"ל, כבר נהגו כן בעיה"ק ירושלים תוב"ב, וכמו שהעיד הרב אמת ליעקב ז"ל.
ומש"כ אם יש לו תיקונים אחרים אם יש לסמוך על זה, אי לדידי ציית בדורות אלו שירדה חולשה לעולם יסמוך ויסמוך ותבוא עליו ברכת טוב, ושאני תיקון הפ"ד שנתפשט בעולם, ואפילו הכי מי שהוא חלוש המזג ואינו יכול להתענות הפ"ד יסמוך על זה ולא יהיה בטל לגמרי.


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

שליחה על ידי מבין ענין » 13 פברואר 2019, 01:37

לרב הנכבד @שים שלום, שלומך ישגא,
איני רוצה לאכזב, אך ישנה תשובה מאת הגר"י הילל שחקר נושא זה ונוקט שאין לומר תיקון זה ואין מקורו טהור, ומסקנת תשובתו [מקבציאל כז עמ' רפ. מופיע באוצה"ח. אם ירצו אעלה את כל התשובה]:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
שים-שלום
מאמרים: 0
הודעות: 42
הצטרף: 10 מאי 2018, 22:28
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

שליחה על ידי שים-שלום » 13 פברואר 2019, 03:44

לפני שמפקפקים, צריך לידע שתיקון זה היה מנהג פשוט בישיבת בית אל, ונזכר גם בשו"ת רב פעלים, בכה"ח סופר, ובישכיל עבדי, וכן נהג בו רבי יהודה פתיה, וכפי שהעיד הרב יצחק כדורי. וברבי אליהו מני הנזכר כתב להדיא ברוחב דעתו ש'הרב ז"ל' הוא רבנו האר"י.

אני מצרף מה שכתב בזה הרב עפג'ין בדברי שלום, והדברים פשוטים, ויש להוסיף.
דברי שלום עפג'ין.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 490
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 280 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

שליחה על ידי מבין ענין » 13 פברואר 2019, 08:59

שים-שלום כתב:לפני שמפקפקים, צריך לידע שתיקון זה היה מנהג פשוט בישיבת בית אל, ונזכר גם בשו"ת רב פעלים, בכה"ח סופר, ובישכיל עבדי, וכן נהג בו רבי יהודה פתיה, וכפי שהעיד הרב יצחק כדורי. וברבי אליהו מני הנזכר כתב להדיא ברוחב דעתו ש'הרב ז"ל' הוא רבנו האר"י.

אני מצרף מה שכתב בזה הרב עפג'ין בדברי שלום, והדברים פשוטים, ויש להוסיף.
דברי שלום עפג'ין.PDF
על זה נאמר "והבוחר יבחר" [ללא קשר לאקטואליה...]


פותח הנושא
שים-שלום
מאמרים: 0
הודעות: 42
הצטרף: 10 מאי 2018, 22:28
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למזמינים מראש בלבד - חוברת לתיקון ל"ז שעות

שליחה על ידי שים-שלום » 13 פברואר 2019, 09:09

אכן כן.
רק שהבאת את דברי הרי"מ הלל כהלכה למשה מסיני, ומן הראוי לציין שהוא דעת יחיד בזה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ענינו של יום”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח