בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שיתוף מידע בכל מה שקשור לספרים, חדשים גם ישנים
בקשות ספרים
כללי הפורום
אין אישור להעלות שום תוכן פירסומי מלבד כהעלאה אישית ובתור עזרה הדדית לטובת חברי הפורום, וג"ז רק לאחר אישור מנהל ראשי

אליהו52
הודעות: 305
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 12 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי אליהו52 » 18 פברואר 2019, 21:30

חלק א׳ ממעל כתב:אם אפשר להעלות את דברי המאמר מרדכי או"ח סי׳ קס"ח ס"ז
יש"כ

(יד) והלכה כדברי כולם. כ"כ בב"י וז"ל ולענין הלכה כיון דספיקא במידי דרבנן הוא נקטינן כדברי כולם להקל וכו' ע"כ. ואיכא למידק דמאי קולא איכא הכא הא אם אינו מברך ברכה הראויה נמצא שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה והברכה שבירך היא לבטלה ועובר משום לא תשא וכמו שהקשה הרב ב"ח ז"ל ומכח זה נייד הרב ז"ל מפסק מרן ז"ל ע"ש. ולפק"ד דברי מרן ז"ל נכונים בטעמם והכי הוא ביאור דבריו ז"ל דכיון דיש מחלוקת בין הפוסקים בפירוש פת הבאה בכיסנין דמר אמר הכי ומר אמר הכי וכבר אפשר דלא פליגי לענין דינא דכל אחד יודה לחבירו דכל שהוא משונה בטעם ובתואר פת דעלמא שדרך העולם לקבוע סעודתם עליו יצא מתורת לחם ואין מברכין עליו המוציא וג' ברכות נקטינן כדברי כולם להקל דהיינו שלא לברך ג' ברכות דהוי חומרא דאם אינו חייב לברכם מברך ג' ברכות לבטלה משא"כ באם נותנין להם דין פת הבאה בכיסנין דמברך ברכה אחת מעין ג' ואין כאן אלא ברכה אחת. ואעפ"י שלענין ברכה ראשונה אין שום נ"מ דזיל הכא ליכא אלא חדא וזיל הכא ליכא אלא חדא. מ"מ צריך לברך בורא מיני מזונות מתרי טעמי. חדא שאם היה מברך המוציא א"כ היינו נותנין לו דין פת גמור והיה צריך לברך אחריו ג' ברכות דאין לעשות תרתי דסתרן. ועוד דמאחר דמצינו לאיזה פוסקים שכתבו בהדיא דיש להם דין פת הבאה בכיסנין לא שבקינן פשיטותייהו משום ספיקא דאחריני דהיינו שאנו מסופקים אם הם חלוקים על זה או לא. ולא נראה לו למרן ז"ל לפסוק שלא יאכלם כי אם בתוך הסעודה מתרי טעמי. חדא דאין זה פסק דין ולאו כו"ע ניחא להו בהכי ואעפ"י שכבר מצינו למרן ז"ל פסק כיוצא בזה לקמן סי' ר"ב גבי שריית מי צימוקים שפיר יש לחלק דש"ה שנחלקו בפירוש והוא מחלוקת שקול. ועוד דע"כ לא כתב שם אלא דירא שמים יזהר. ועוד דהכא א"א ליזהר בזה כ"כ כמו התם דהא רובא דרובא אוכלים פת הבאה בכיסנין שלא בתוך הסעודה והוא מילתא דשכיח וטריחא מילתא טובא ליזהר בזה משא"כ התם. ועוד דגם בתקנה זו יש לפקפק כאשר נכתוב לפנינו כנ"ל בהבנת דברי מרן ז"ל ובטעם הפסק שלו והוא נכון לפע"ד:
וראיתי להרב דרישה ז"ל שכתב בטעם דברי מרן ז"ל וז"ל אפשר משום דהדין דברכת בורא מיני מזונות היא ברכה כוללת כמו ברכת שהכל ולכן יש לברך על כולם בורא מיני מזונות ובברכה אחרונה מקילין ומקצרים ומברכים מעין ג' ואעפ"י שברכת מעין ג' אינה עומדת במקום ג' ברכות עכ"ל וקשה דאף שיש מקום לומר דברכת בורא מיני מזונות היא פוטרת כל מידי דזיין. מ"מ בברכה מעין ג' כיון שאינה עומדת במקום ג' וכמ"ש הרב גופיה וכדמשמע לקמן סי' ר"ח מה תיקן לנו בזה הרי אם אינו ברכתו הראויה נמצא מברך ברכה לבטלה ונהנה בלא ברכה אחרונה שהיא מן התורה לכן נראה כמ"ש דעדיף טפי מן הספק לומר ברכה אחת לבטלה מלומר ג' ברכות. ועוד דיש לנו לסמוך על הפוסקים שכתבו דברכתו הראויה היא ברכה מעין ג'. כל כמה דלא מצינו להפוסקים המפורסמים שיחלקו על זה ואפשר דכוונת הרב דרישה ז"ל שכתב ובברכה אחרונה מקילין ומקצרין וכו' לומר שאין כאן אלא ברכה אחת ולא ג' ברכות והיינו קולא וכמ"ש. ועיין להרב ט"ז ז"ל שכתב ענין דומה למ"ש הרב דרישה. ויש לכוונו למ"ש בענין ברכה אחרונה. והנה מה שכתבו לענין ברכה ראשונה דטעם דברי מרן ז"ל הוא להיות בורא מיני מזונות ברכה כוללת יש לגמגם עליו. שוב אחר זמן רב מצאתי בס' א"ח הלכות סעודה דף ל' אות כ"ז בשם הרב דוד בר לוי שכתב על כמה מיני פת הבאה בכיסנין דכיון דאיכא בהו פלוגתא מספיקא עבדינן בהו בורא מיני מזונות ולבסוף מעין ג' ע"ש. וזה מכוון לדברי מרן ז"ל ודלא כהרב ב"ח וכן עיקר. וכ"ש לפי מ"ש דכבר אפשר בנידון מרן ז"ל דכל הפוסקים מודו חד לחבריה:

והנה במ"ש מרן ז"ל דכיון דמידי דרבנן הוא. ראיתי בשו"ת גינת ורדים כלל א' סי' כ"ד שהקשה דאמאי הוי ספיקא דרבנן הרי אם הוא פת גמור צריך לברך ברכת המזון דהוי דאורייתא ותירץ דמאחר דעכ"פ מברך ברכה מעין ג' יוצא י"ח מדאורייתא ע"ש. ולפק"ד לק"מ דהא מן התורה אינו חייב לברך אלא בשאכל כדי שביעה. והרי כשנותנין להם דין פת הבאה בכיסנין מברך ברכת המזון כל שאכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו דהוי פחות מכדי שביעה. ואין נ"מ אלא באוכל מעט. ולכן לא הוי אלא ספיקא דרבנן כנ"ל פשוט וברור. ועיין מה שנכתוב על זה לקמן ס"ח ס"ק י"ז:
(טו) נותנין להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכיסנין. הרב ב"ח ז"ל נחלק על זה והעלה שאין לאכלם כי אם בתוך הסעודה אם לא שהרוב דבש וכיוצא יעו"ש. ולפק"ד גם בזה יש לפקפק ועדיין לא יצא ידי ספק דהא כשיבוא לאכלם בתוך הסעודה לקינוח צריך לברך עליהם. וכמבואר בסעיף שאחר זה בדין לחמניות. ונראה ברור דה"ה הכא. וכ"מ בב"י שכתב בהדיא בשם שבולי הלקט דמברך על פת הבאה בכיסנין בורא מיני מזונות בתוך הסעודה ע"ש וכן משמע בש"ס. עיין מה שאכתוב לקמן ס"ח בשם הר"י ז"ל. ואם לא יברך נמצא נהנה מן העולם בלא ברכה. ואם יאמר האומר שלא יאכלם לקינוח אלא מחמת הסעודה זו קשה מן הראשונה שבלי ספק יותר טוב היה לגזור שלא יאכלו אותם כלל. כי אין רוב הציבור יכולים לעמוד בזה. ולכאורה היה נראה להקשות על פסק מרן ז"ל מכח זה על מ"ש דכיון דמידי דרבנן הוא נקטינן להקל דפעמים הוי חומרא דאם אוכלים אותם בתוך הסעודה לקינוח מברכין עליהם בורא מיני מזונות ואילו היה דינו כפת היה נפטר בהמוציא בלי ספק. ולפי מ"ש לעיל ניחא. דמאחר שמצינו לקצת פוסקים דכתבו דיש להם דין פת הבאה בכיסנין. סמכינן עלייהו כיון דהוי קולא על הרוב. ולא משגחינן באם הוא חומרא במקצת ועיין מ"ש לעיל. ודברי הרב ע"ת ז"ל בס"ק ח' אינם מובנים כל הצורך ואינם נראים. וגם נראה דאשתמיטו מיניה דברי מרן ז"ל בשם שבולי הלקט שכתב דלחמניות ופת הבאה בכיסנין שוו לענין אם אכלם תוך הסעודה. וגם שאר הפוסקים כתבו כן ועיין לקמן ס"ח:
ודע שמרן ז"ל בב"י סיים בלשון זה כולם דין פת הבאה בכיסנין יש להם ואינו מברך עליהם המוציא וג' ברכות אלא א"כ קבע סעודתו עליו או אכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו ע"כ ותמה הרב א"ר ז"ל דהא נתבאר לעיל דלא אזלינן בתריה אם קבע או לא קבע אלא הכל תלוי באם אכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו ומבואר בב"י וש"ע דהכי נקטינן ודלא כהראב"ד ז"ל. ונדחק בישובו ולא נראו דבריו לפק"ד ובאמת שהיא קושיא עצומה דאיך תלה הדבר כאן באם קבע הוא או אחרים. דזה עולה לסברת הראב"ד ז"ל והנראה לפק"ד בזה הוא דמרן ז"ל הכא ה"ק אא"כ קבע סעודתו וכו' למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה. דהיינו דלהראב"ד ז"ל אם קבע הוא אפילו במשהו מברך עליו המוציא. ולאינך פוסקים דוקא אם אכל שיעור שדרך בני אדם לקבוע עליו. ולא אתא מרן ז"ל בפסק הלכה הזה אלא לומר דיש לכל הדברים הנז' דין פת הבאה בכיסנין וכבר נתבאר דין פת הבאה בכיסנין ונתבאר שם דלא נקטינן כהראב"ד ז"ל כנ"ל וכזה נראים דבריו כאן בש"ע שסתם וכתב דיש להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכיסנין. וזה דלא כדברי הרב א"ר ז"ל שלפי דבריו חילוק יש ביניהם ע"ש. והיה נראה ליישב דברי מרן ז"ל ולומר דתיבת או הוי טעות וצ"ל ואכל שיעור וכו'. וכן מצאתי בשו"ת גינת ורדים כלל א' סי' כ"ד שכתב דצ"ל אם במקום או ע"ש. והכל עולה לדרך אחד אבל אינו נכון אצלי דכל שאכל שיעור שבני אדם קובעים עליו אפילו הוא לא קבע מברך המוציא וג' ברכות וא"כ לא הו"ל למרן ז"ל לכתוב אא"כ קבע אם אכל דהכל תלוי באם אכל וגם קשה דהלשון מגומגם לפי הגהתו ויותר נכון להגיה ואכל. אבל אינו נראה מכח קושיא ראשונה ומחוורתא כדכתיבנא מעיקרא:

ערכים:


יהודי מבני ברק
הודעות: 1
הצטרף: 23 פברואר 2019, 19:34
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי יהודי מבני ברק » 23 פברואר 2019, 19:48

אשמח מאד אם מישהו יוכל לשלוח לי כמה דברים מ'מתיבתא':
1. ילקוט ביאורים עירובין יח: על כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב
2.פניני הלכה שם
3.ילקוט ביאורים חגיגה יב:[ללמוד אחר חצות כשנקרא לילה, מהו חוט של חסד- ראשית חכמה, רש" ע"ז ומהרש"א שם, והעמק דבר]
4.כפתור ופרח שם[ערבי נחל,לשמוע בלימודים,ליקוטי אמרים ונתיבות עולם]
5.ילקוט ביאורים סנהדרין צב. כל בית שאין דברי תורה נשמעים בו בלילה אש אוכלתו
6.ילקוט ביאורים מנחות קי. -עדיפות הלומד בלילה ע"פ הלומד ביום
7.פניני הלכה מנחות פט.
8.ילקוט ביאורים תמיד לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו
כמו"כ ציטוטים מספרים לא מוכרים [גם מאמרים מתקופתנו]אשמח לקבל.
תודה מראש
[כמובן שגם חלק יעזור]


דרופתקי דאורייתא
הודעות: 113
הצטרף: 30 ינואר 2019, 13:45
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי דרופתקי דאורייתא » 26 פברואר 2019, 00:48

נחוץ לי מאד, אור הצפון (פינקל) ח"א מאמר "כחה של נטיה" (עמ' צא והלאה), וח"ב מאמר "ההרגשה המתמדת בחידוש הבריאה" (אני צריך מתוכו אות ב עמוד קג)


דרופתקי דאורייתא
הודעות: 113
הצטרף: 30 ינואר 2019, 13:45
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי דרופתקי דאורייתא » 26 פברואר 2019, 01:27

דרופתקי דאורייתא כתב:נחוץ לי מאד, אור הצפון (פינקל) ח"א מאמר "כחה של נטיה" (עמ' צא והלאה), וח"ב מאמר "ההרגשה המתמדת בחידוש הבריאה" (אני צריך מתוכו אות ב עמוד קג)
מי יכול לעזור?


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 01 מרץ 2019, 10:44

אשמח מאוד מאוד אם אוכל לקבל מאנשים טובים ויקרים ספר בית ברוך [על חיי אדם] להגאון ר' בנימין זילבר. כלל יב סק"מ.
ברכת יישר כח שלוחה מראש לכל האברכים ותלמידי החכמים שבכאן... @אברך @אחד התלמידים


אחד התלמידים
הודעות: 1860
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 597 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 01 מרץ 2019, 11:43

544 כתב:אשמח מאוד מאוד אם אוכל לקבל מאנשים טובים ויקרים ספר בית ברוך [על חיי אדם] להגאון ר' בנימין זילבר. כלל יב סק"מ.
ברכת יישר כח שלוחה מראש לכל האברכים ותלמידי החכמים שבכאן... @אברך @אחד התלמידים
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 01 מרץ 2019, 11:48

@אחד התלמידים תודה!
אמנם מה שחיפשתי אינו נמצא שם.
התוכל להעתיק את כל כלל יב?
תודה


אחד התלמידים
הודעות: 1860
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 597 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 01 מרץ 2019, 11:49

דרופתקי דאורייתא כתב:נחוץ לי מאד, אור הצפון (פינקל) ח"א מאמר "כחה של נטיה" (עמ' צא והלאה), וח"ב מאמר "ההרגשה המתמדת בחידוש הבריאה" (אני צריך מתוכו אות ב עמוד קג)
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אחד התלמידים
הודעות: 1860
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 162 פעמים
קיבל תודה: 597 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 01 מרץ 2019, 11:52

544 כתב:@אחד התלמידים תודה!
אמנם מה שחיפשתי אינו נמצא שם.
התוכל להעתיק את כל כלל יב?
תודה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 01 מרץ 2019, 12:24

אחד התלמידים כתב:
544 כתב:@אחד התלמידים תודה!
אמנם מה שחיפשתי אינו נמצא שם.
התוכל להעתיק את כל כלל יב?
תודה
יישר כח!!!


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 03 מרץ 2019, 10:20

אשמח אם מישהו יוכל לשלוח לי מאוצר החכמה.
מספר אהל המועד [טוקר] ח"א סימן ז' קונטרס תקנת ב' ימים דראש השנה.
תודה רבה מראש


גמח
הודעות: 172
הצטרף: 19 דצמבר 2016, 15:17
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 111 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי גמח » 03 מרץ 2019, 11:04

בבקשה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יעבץ
הודעות: 1076
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 422 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי יעבץ » 07 מרץ 2019, 02:09

אני זקוק לספר שנמצא באוצר בחבילת מכון אופק.
אם למי מבאי המקום יש חבילה זו - אשמח אם יצור איתי קשר באישי, ושכמ"מ.


יצחק בן חיים
הודעות: 63
הצטרף: 20 נובמבר 2018, 01:21
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי יצחק בן חיים » 25 מרץ 2019, 00:17

מישהו יכול להעלות לכאן בקובץ מצורף מאוצה"ח מהספר 'ההקדמה כללית לסידור ר' שבתי סופר' פרק ו'.
אין לי את הספר אולי זה לא ספר בנפרד אלא רק בתוך 'סידור ר' שבתי סופר'.
מודה מראש בכל לב


רוצה לדעת
הודעות: 989
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 382 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 מרץ 2019, 01:08

יצחק בן חיים כתב:
25 מרץ 2019, 00:17
מישהו יכול להעלות לכאן בקובץ מצורף מאוצה"ח מהספר 'ההקדמה כללית לסידור ר' שבתי סופר' פרק ו'.
אין לי את הספר אולי זה לא ספר בנפרד אלא רק בתוך 'סידור ר' שבתי סופר'.
מודה מראש בכל לב
הואיל ואין לי אפשרות להוריד יותר מ20 עמודים חלקתי לב' קבצים,
הצלחה מרובה
ההקדמה הכללית א.PDF
ההקדמה הכללית ב.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יצחק בן חיים
הודעות: 63
הצטרף: 20 נובמבר 2018, 01:21
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי יצחק בן חיים » 25 מרץ 2019, 01:24

ייש"כ גדול, שרכך הרבה מאוד


רוצה לדעת
הודעות: 989
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 382 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 מרץ 2019, 01:28

יצחק בן חיים כתב:
25 מרץ 2019, 01:24
ייש"כ גדול, שרכך הרבה מאוד
לשם הסקרנות,
מה תוכן הספר הלזה?
אם אין טירחה אשמח בקוצר אמרים


יצחק בן חיים
הודעות: 63
הצטרף: 20 נובמבר 2018, 01:21
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי יצחק בן חיים » 25 מרץ 2019, 01:38

רבי שבתי סופר (מדקדק אשכנזי מלפני כארבע מאות שנה, שסידורו קיבל את הסכמת גדולי הדור בזמנו - הב"ח, השל"ה הסמ"ע, המגלה עמוקות, המהרש"א ועוד)
גם ידוע הוא סידורו בעניני דקודוק התיבות ודקדוק הנוסח באשר סידורו הוא מבין הבידורים הנפוצים הראשונים בימים ההם.
ואני הייתי צריך אותו לשם הנושא שפתחתי פה http://www.tora-forum.co.il/viewtopic.p ... %94#p53988


אוריאל
הודעות: 1598
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי אוריאל » 30 מרץ 2019, 21:46

אשמח אם יש למישהו אפשרות להוריד לי את הספר פני שלמה לרבי שלמה גאנצפריד ברכות דף כ"ח


אוריאל
הודעות: 1598
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 732 פעמים
קיבל תודה: 521 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי אוריאל » 31 מרץ 2019, 00:31

כמו כן אשמח מאד אם יש למישהו אפשרות לשלוח לי את הטקסט של הפרי מגדים או"ח סימן ש"ו, משבצות זהב ואשל אברהם.


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 01 אפריל 2019, 13:10

אשמח אם מישהו יוכל להעלות לכאן
א. ספר כף החיים [המהדורה החדשה]: סי' שיט ס"ק פד, סי' שלט ס"ק סט.
ב. שבת כהלכה פי"ד ביאורים אות ב'

בברכת התורה


רוצה לדעת
הודעות: 989
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 382 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי רוצה לדעת » 01 אפריל 2019, 14:15

544 כתב:
01 אפריל 2019, 13:10
אשמח אם מישהו יוכל להעלות לכאן
א. ספר כף החיים [המהדורה החדשה]: סי' שיט ס"ק פד, סי' שלט ס"ק סט.
ב. שבת כהלכה פי"ד ביאורים אות ב'

בברכת התורה
[/
כף החיים החדש אין לי
שבת כהלכתה מצורף
שבת כהלכתה.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 01 אפריל 2019, 14:29

רוצה לדעת כתב:
01 אפריל 2019, 14:15
544 כתב:
01 אפריל 2019, 13:10
אשמח אם מישהו יוכל להעלות לכאן
א. ספר כף החיים [המהדורה החדשה]: סי' שיט ס"ק פד, סי' שלט ס"ק סט.
ב. שבת כהלכה פי"ד ביאורים אות ב'

בברכת התורה
[/
כף החיים החדש אין לי
שבת כהלכתה מצורףשבת כהלכתה.PDF
שכוייח......


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 01 אפריל 2019, 14:38

רוצה לדעת כתב:
01 אפריל 2019, 14:15
544 כתב:
01 אפריל 2019, 13:10
אשמח אם מישהו יוכל להעלות לכאן
א. ספר כף החיים [המהדורה החדשה]: סי' שיט ס"ק פד, סי' שלט ס"ק סט.
ב. שבת כהלכה פי"ד ביאורים אות ב'

בברכת התורה
[/
כף החיים החדש אין לי
שבת כהלכתה מצורףשבת כהלכתה.PDF
הרב @רוצה לדעת התוכל לתת לי את העמודים הראשונים של הספר, מתי הוא הודפס ומיהו מחברו.
בברכת התורה.


ח.ש.
הודעות: 75
הצטרף: 30 אוגוסט 2017, 17:59
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי ח.ש. » 07 אפריל 2019, 13:12

האם יש למישהו יכולת להשיג את משנ"ב המבואר בהוצאת עוז והדר בקובץ PDF?


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 אפריל 2019, 18:35

אשמח מאוד אם יכול אי מי להוריד לי מאוצר החכמה פלוס מכון ירושלים,
מספר חידושי מהר"ם שיק על מסכת נדה. מדף ב. עד דף ד:
בתודה מראש


תריג מצוות
הודעות: 358
הצטרף: 17 אפריל 2019, 00:39
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 123 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי תריג מצוות » 21 אפריל 2019, 22:01

דרוש לי בדחיפות שלמי חגיגה דיני יו"ט שני של גלויות סימן א

סמל אישי של משתמש

בן אהרון
הודעות: 291
הצטרף: 20 דצמבר 2018, 00:31
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי בן אהרון » 23 אפריל 2019, 21:37

אשמח אם מישהו יעלה קה''י חולין סי' ה'
תודה מראש


544
הודעות: 102
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 22:50
נתן תודה: 37 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי 544 » 05 מאי 2019, 15:05

אשמח מאוד אם מאן דהו מיושבי בית המדרש הגדול הלזה יוכל להעלות למעני מספר דפים מספר שולחן שלמה.
המדובר הוא על סי' שיט ס"י (ס"ק כה-כח).
@אחד התלמידים @אברך


גמח
הודעות: 172
הצטרף: 19 דצמבר 2016, 15:17
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 111 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בקשת קבצים מאוצר החכמה ומאגרים נוספים

שליחה על ידי גמח » 05 מאי 2019, 15:47

בבקשה
שלחן שלמה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ספרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים