הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

וורטים יפים על פרשת ויקהל

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 699
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 339 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי מלמד להועיל » 28 פברואר 2019, 01:51

אשמח אם יכתבו וורטים או ביאורים יפים בפרשת השבוע שאפשר לומר בשולחן שבת
תודה רבה מראש


דורדיא
הודעות: 537
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי דורדיא » 28 פברואר 2019, 09:01

"וַיַּעַשׂ אֵת הַכִּיּוֹר נְחשֶׁת וְאֵת כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת אֲשֶׁר צָבְאוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד" (לח ח)
ויש רש"י עה"פ וז"ל:
בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה קבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל, שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם, ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה, ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהם לידי תאוה, ונזקקות להם, ומתעברות ויולדות שם, שנאמר תחת התפוח עוררתיך (שיר השירים ח, ה.), וזה שנאמר במראות הצובאות, ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש לאשתו, להשקות ממים שבתוכו למי שקנא לה בעלה ונסתרה,
ותדע לך שהן מראות ממש, שהרי נאמר ונחשת התנופה שבעים ככר וגו' ויעש בה וגו', וכיור וכנו לא הוזכרו שם, למדת, שלא היה נחשת של כיור מנחשת התנופה, כך דרש רבי תנחומא (פקודי ט.),
וכן תרגם אונקלוס במחזין נשיא, והוא תרגום של מראות, מירוא"ש בלע"ז (שפיעגעל), וכן מצינו בישעיה (ג, כג.), והגליונים, מתרגמינן ומחזיתא" עכ"ל.


רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי רוצה לדעת » 28 פברואר 2019, 13:20

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל (ל"ה, א)
נראה לפרש הענין שהוצרך להקהיל את כל ישראל בצווי המשכן, נראה עפימש"כ הרמב"ן ריש פר' תרומה וז"ל: וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר וכו' והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם יבין סוד המשכן ובית המקדש, עייש"ה בכ"ד.
והנה כידוע נחלקו רש"י והרמב"ן וש"ר שד' הרמב"ן שעיקר המשכן הוא להשראת השכינה, ולד' רש"י הוא לכפר על חטא העגל.
מעתה נראה שלד' הרמב"ן י"ל שכמו שבמתן תורה היה צורך ב"ויחן שם ישראל כנגד ההר" באופן של כאיש אחד בלב אחד, ה"נ בבנית המשכן בשביל שתשרה אותה שכינה שהיתה בהר סיני בעי להקהיל את כל ישראל.
ולדעת רש"י שענין המשכן הוא לכפר על חטא העגל, יל"פ שהיה צורך ב"הקהל" כנגד מה דכתי' בפר' העגל "ויקהל העם על אהרן" (לעיל ל"ב, א) שהאופן בו היה חטא העגל הוא ב"התקהלות לחטא" וכנגד זה היה כאן התקהלות למשכן והיינו "התקהלות לקדושה", ועי'.
שו"ר ברבינו בחיי שהביא כן מהמדרש וז"ל: ובמדרש (פסיקתא זוטרתא לד, א) ויקהל משה תבוא קהלת משה ותכפר על קהלת אהרן דכתיב (שמות לב, א) ויקהל העם על אהרן, עיי"ש. ובילקוט תהילים תש"ג.
וכ"כ האריז"ל בטעמי המצוות כאן: ולפי שעשו העגל הוצרך משה להקהילם ולאספן אליו לחזור לשורשם שיהיו נכללין בו על עון ויקהלו על אהרן ולהאיר בהם אור הקדושה להסיר מעליהם טומאת העגל וכו', וגם לפי שהם חטאו בעגל בהקהל שנאמר ויקהל העם אל אהרן הוצרך הקהל אחר לתקנם דכתיב ויקהל משה, עכ"ל.
ויל"פ עוד דהנה לאחר חטא העגל כתי' "הנה אנכי כורת ברית וכו'" מבו' שהיה ברית חדשה לאחר שהפרו הברית דסיני, וכ"ה בלשון הרמב"ן שהבאנו לעיל ריש הפרשה שכתב שהיה כאן בצווי המשכן "כריתת ברית חדשה" וכלשונו "וכרת עמו ברית חדשה שילך השם בקרבם", וכ"ה לשון הגר"א באדרת אליהו סו"פ כי תשא "וחזר ה' יתברך וכרת הברית שכרת בסוף פרשת משפטים, אחר שהופר הברית כאן, וחזר וכרת בראשי המצות שתולה הברית בהן, וכמו שאמרו שהן עדות על יחודו ושהוציאם ממצרים להיות להם לאלקים", עיי"ש.
והנה ענין "ברית" הוא בין ב' צדדים, ועי' ספורנו" ריש פר' וירא שכתב "וירא אליו ה' באלוני ממרא. כי שם נמול אברהם אז וכל ביתו נמולו אתו שם הופיע האל יתברך שכינתו לעמו בברית כמשפט לכל כורתי ברית כענין אתם נצבים וכו' לעברך בברית וכענין ויכרות לפני ה' ויעמוד כל העם בברית", עיי"ש. מבו' שדרך כריתת ברית ש"ב' הצדדים" נמצאים במקום כריתת הברית, מעתה מאחר והיה כאן כריתת ברית חדשה הוצרך להקהיל את כל ישראל.


פרלמן משה
הודעות: 944
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי פרלמן משה » 28 פברואר 2019, 14:52

רוצה לדעת כתב:ויקהל משה את כל עדת בני ישראל (ל"ה, א)
נראה לפרש הענין שהוצרך להקהיל את כל ישראל בצווי המשכן, נראה עפימש"כ הרמב"ן ריש פר' תרומה וז"ל: וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר וכו' והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם יבין סוד המשכן ובית המקדש, עייש"ה בכ"ד.
והנה כידוע נחלקו רש"י והרמב"ן וש"ר שד' הרמב"ן שעיקר המשכן הוא להשראת השכינה, ולד' רש"י הוא לכפר על חטא העגל.
מעתה נראה שלד' הרמב"ן י"ל שכמו שבמתן תורה היה צורך ב"ויחן שם ישראל כנגד ההר" באופן של כאיש אחד בלב אחד, ה"נ בבנית המשכן בשביל שתשרה אותה שכינה שהיתה בהר סיני בעי להקהיל את כל ישראל.
ולדעת רש"י שענין המשכן הוא לכפר על חטא העגל, יל"פ שהיה צורך ב"הקהל" כנגד מה דכתי' בפר' העגל "ויקהל העם על אהרן" (לעיל ל"ב, א) שהאופן בו היה חטא העגל הוא ב"התקהלות לחטא" וכנגד זה היה כאן התקהלות למשכן והיינו "התקהלות לקדושה", ועי'.
שו"ר ברבינו בחיי שהביא כן מהמדרש וז"ל: ובמדרש (פסיקתא זוטרתא לד, א) ויקהל משה תבוא קהלת משה ותכפר על קהלת אהרן דכתיב (שמות לב, א) ויקהל העם על אהרן, עיי"ש. ובילקוט תהילים תש"ג.
וכ"כ האריז"ל בטעמי המצוות כאן: ולפי שעשו העגל הוצרך משה להקהילם ולאספן אליו לחזור לשורשם שיהיו נכללין בו על עון ויקהלו על אהרן ולהאיר בהם אור הקדושה להסיר מעליהם טומאת העגל וכו', וגם לפי שהם חטאו בעגל בהקהל שנאמר ויקהל העם אל אהרן הוצרך הקהל אחר לתקנם דכתיב ויקהל משה, עכ"ל.
ויל"פ עוד דהנה לאחר חטא העגל כתי' "הנה אנכי כורת ברית וכו'" מבו' שהיה ברית חדשה לאחר שהפרו הברית דסיני, וכ"ה בלשון הרמב"ן שהבאנו לעיל ריש הפרשה שכתב שהיה כאן בצווי המשכן "כריתת ברית חדשה" וכלשונו "וכרת עמו ברית חדשה שילך השם בקרבם", וכ"ה לשון הגר"א באדרת אליהו סו"פ כי תשא "וחזר ה' יתברך וכרת הברית שכרת בסוף פרשת משפטים, אחר שהופר הברית כאן, וחזר וכרת בראשי המצות שתולה הברית בהן, וכמו שאמרו שהן עדות על יחודו ושהוציאם ממצרים להיות להם לאלקים", עיי"ש.
והנה ענין "ברית" הוא בין ב' צדדים, ועי' ספורנו" ריש פר' וירא שכתב "וירא אליו ה' באלוני ממרא. כי שם נמול אברהם אז וכל ביתו נמולו אתו שם הופיע האל יתברך שכינתו לעמו בברית כמשפט לכל כורתי ברית כענין אתם נצבים וכו' לעברך בברית וכענין ויכרות לפני ה' ויעמוד כל העם בברית", עיי"ש. מבו' שדרך כריתת ברית ש"ב' הצדדים" נמצאים במקום כריתת הברית, מעתה מאחר והיה כאן כריתת ברית חדשה הוצרך להקהיל את כל ישראל.
הדברים מתוקים מדבש!


דורדיא
הודעות: 537
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי דורדיא » 28 פברואר 2019, 19:37

אפשר גם ללמוד שאפילו שני קרשים אפשר לחבר ע"י טבעת....


נתן10
הודעות: 72
הצטרף: 15 מאי 2018, 15:21
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי נתן10 » 28 פברואר 2019, 19:56

כתב החיד"א בספרו חומת אנך על הפסוק לא תבערו אש בכל מושבתיכם ביום השבת וז"ל יובן במ"ש פ' כל כתבי אין הדליקה מצויה אלא בבית שמחללין בה שבת וז"ש לא תהיו סיבה להבעיר אש בכל מושבותיכם אם תחללוהו. ובזהר דהרשעים בגיהנם ביום שבת נחים לבד ממחללי שבתות וז"ש לא תהיו סיבה בחילול שבת להבעיר אש במושבותיכם בקבר. הרב הגדול מהר"ר וידאל צרפתי ז"ל בפירושו כ"י. שוב ראיתי דגם רבינו אפרים ז"ל פירש כפירוש הראשון והבאתיו על שפ"ת הנחל בס"ד:


נתן10
הודעות: 72
הצטרף: 15 מאי 2018, 15:21
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי נתן10 » 28 פברואר 2019, 19:57

ועוד כתב שם על הפסוק ויביאו מטוה וז"ל הכל רמז לתורה מ"ט פנים טהור ששה סדרי משנה חמשה חומשי תורה רבינו אפרים ז"ל:


נתן10
הודעות: 72
הצטרף: 15 מאי 2018, 15:21
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי נתן10 » 28 פברואר 2019, 20:03

2 ווערטער נפלאים מהחתם סופר על הפסוק לא תבערו וגו'
1. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, כי מהראוי שבכל השבוע תהיה אש האהבה ודביקות בה' בוער בלבו ע"י המצאת חוץ עסק התורה ועבודת ה' עד שבהגיע תור שבת קדש תהי' שלהבת עולה מאלי' רשפי' רשפי אש שלהבת יה ועל זאת המלאכה מלאכת הקדש ציוה פה שנעשה ששת ימים, באופן שיום הז' יהי' קדוש מאליו, ולא שנפנה כל השבוע איש לכרמו וזיתו, ונצטרך ביום השבת לתחלת ההבערה ללבת ניצוץ אש בגחלים עוממות וזה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת.

2. רמזו שלא יכעוס ויבער אש הכעס בשבת [עי' בשל"ה], נ"ל דמרע"ה חשש עתה פן יבואו להתקוטט זע"ז אתה גרמת מעשה עגל או גרמת כך וכמו שחשש יוסף אל תרגזו בדרך שיריבו על מכירתו ה"נ יריבו על עשיית העגל, ומיהו בימי החול הטרידם במלאכת המשכן ונדבתו אך בשבת ששובתים ממלאכה איכא למיחש שיתקוטטו ע"כ הזהיר לא תבערו אש המחלוקות ביום השבת.


נתן10
הודעות: 72
הצטרף: 15 מאי 2018, 15:21
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי נתן10 » 28 פברואר 2019, 20:10

אימרא נפלאה מובאת בספר פרדס יוסף על הפסוק וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את אשר צוה השם (ל"ה, י). החכמה הגדולה מכל הוא שלא יהיה חכם יותר מדאי, רק שיעשה מה שציוה ה', עיין ספר דבש השדה (אות נ"ה):


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 699
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 339 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וורטים יפים על פרשת ויקהל

שליחה על ידי מלמד להועיל » 01 מרץ 2019, 13:46

תודה רבה לכולם!!

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ויקהל”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים