מסכת יבמות - הערות והארות

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 09 מרץ 2022, 16:05

א)  יבמות דף ב. 

רש״י בסוף העמוד ד״ה ואשת אחיו מאמו - שמת ונשאה אחיו מאביו ״שהיתה נכרית אצלו״ ומת בלא בנים ״ונפלה לפני יבם זה לייבום״ אסורה לו לפי שהיתה אשת אחיו מאמו 

יש להעיר, חדא, מדוע דוקא כאן הוסיף רש״י שהיתה נכרית אצלו, הרי בכולם היא נכרית אצלו. 

ועוד קשה מדוע האריך לפרש שנפלה לפני יבם זה ליבום ולא כתב כן אצל השאר.


ב) יבמות דף ב:

רש״י ד״ה וכולן שמתו - שמתה בתו קודם לאחיו או מיאנה והיכי משכחת לה מיאון בבתו והרי הוא קיים ואין מיאון אלא ביתומה משכחת לה כגון שאביה השיאה לה לאחד ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת לאחיו בעודה קטנה ויצאה במיאון ובפ' ב"ש (לקמן קט.) קרי לה יתומה בחיי האב ״ואם נתגרשה מאחיו או מיאנה באחיו או נמצאת אילונית״ שמקחו מקח טעות ולא הויא אשת אחיו וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינו אשתו ומתייבמת צרתה

יש לדקדק מדוע השמיט רש״י ״מתה״ ועוד קשה מדוע שינה מסדר המשנה ונקט גירושין קודם מיאון. 

ועיין לשון הרע״ב במשניות.


השפל באמת
הודעות: 1130
הצטרף: 21 פברואר 2021, 15:06
מיקום: עיה"ק ירושלים תובב"א
נתן תודה: 702 פעמים
קיבל תודה: 553 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי השפל באמת » 10 מרץ 2022, 11:01

שמואל דוד כתב:
09 מרץ 2022, 16:05
יש לדקדק מדוע השמיט רש״י ״מתה״
לגבי אחו"א י"א שאם מתה אזי גם למד"א נישואין מפילין תהא מותרת, ועיי' בסוגיא דף י"ג. וממילא דמתה הוא דוגמא שולית יותר ואפ"ל דאף שכאן איירי בביתו דאף אם מתה אסורה יכל רש"י לומר מתה אך כבר יש לזה מעט הבנה.
שמואל דוד כתב:
09 מרץ 2022, 16:05
ועוד קשה מדוע שינה מסדר המשנה ונקט גירושין קודם מיאון.
אורחא דמילתא נקט ומיאון לא שכיח.


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 12 אפריל 2022, 05:27

כד. 

או אינו אלא לשם יוסף קורין אותו יוסף יוחנן קורין אותו יוחנן כו׳ 

צ״ע מדוע נקט שמות אלו. ועיין בן יהוידע שגורס יוסף ויעקב וע״ש מש״כ בזה.

ועיין רש״י שכתב יוסי קורין אותו יוסי, וצ״ע מדוע שינה מלשון הגמרא. 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 12 אפריל 2022, 05:28

לד:

והא תמר כו׳

עיין גליון הש״ס שציין לרש״י בחומש ולרא״ם שם וחיפשתי ולא מצאתי, וצ״ע.


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 12 אפריל 2022, 05:31

כד:

רש״י ד״ה רוק למעלה - מי זרק הרוק למעלה כי אם השוכב ופניו למעלה הלכך זינתה זו ורקקה בשעת תשמיש.

צ״ע מדוע חוששים לכך, הרי יתכן שהיא היתה במטה סתם ורקקה ומדוע יש ראיה שזינתה.


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 12 אפריל 2022, 05:32

לד:

הון בריה דרב נחמן כו׳

רש״י ד״ה הון - שם חכם

ועיין קיב. רש״י ד״ה הון - כך שמו

צ״ע בשינוי הלשון.


456456
הודעות: 23
הצטרף: 18 מרץ 2020, 15:34
קיבל תודה: 14 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי 456456 » 18 אפריל 2022, 22:22

תוספות מסכת יבמות דף מב עמוד א
לאחר שלשה חדשים אין צריכה להמתין - אמר ר"ת דוקא חלץ שהחליצה מוכחת שלא בא עליה כדאמר בממאנת דמיאונה מוכיח עליה שהיא קטנה אבל אם מת היבם לאחר ג' צריכה להמתין שלשה חדשים דיותר יבמה קרובה לביאה מארוסה דגזרינן אטו נשואה אף על גב דאמר לקמן בפ' ב"ש (דף קיב.) ובפסחים פרק אלו דברים (דף עב:) יבמתו בזיז מינה אשתו לא בזיז מינה היינו לענין לאוקמי אנפשיה עד שלשים אבל לענין גזרה שמא ישא אחותו כו' איכא למימר יבמתו קרובה לביאה טפי.
  1. מה כוונתו בחילוק בסוף דבריו?
  2. הציון לפסחים לכאורה לא מדויייק, כי שם מדובר על אשתו ולא על ארוסתו.


בן עזאי
הודעות: 1067
הצטרף: 30 מרץ 2020, 06:48
נתן תודה: 151 פעמים
קיבל תודה: 415 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי בן עזאי » 18 אפריל 2022, 22:29

456456 כתב:
18 אפריל 2022, 22:22
הציון לפסחים לכאורה לא מדויייק, כי שם מדובר על אשתו ולא על ארוסתו.
הערול"נ ביאר בזה דהתוס' מייתו מהתם רק דשייך הך עניינא דבוש מיבמתו.

456456 כתב:
18 אפריל 2022, 22:22
מה כוונתו בחילוק בסוף דבריו?
הקשו כן כל המפרשים, ויתכן בדוחק דכוונ' התוס' דיש מיעוט שבושים יותר מיבמתו אבל אי"ז הרוב. ובשם התרוה"ד מביאים דהתוס' ר"ל דמצד המציאות ארוסה קרובה יותר לביאה, אבל מצד הדין הרי יש מעלה ביבמה שיכול לבוא עליה בע"כ כמו נשואה, [והיינו דלכל חד יש מעלה טפי מחברתה].


יחיה
הודעות: 1574
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 674 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 18 אפריל 2022, 22:31

שמואל דוד כתב:
12 אפריל 2022, 05:32
לד:
הון בריה דרב נחמן כו׳
רש״י ד״ה הון - שם חכם
ועיין קיב. רש״י ד״ה הון - כך שמו
צ״ע בשינוי הלשון.

לפי שכאן הלא שואל בלשון חכמה, מה הוא אומר:
לימא קא סבר רבי יהודה: התורה חסה על תכשיטי כלה!
ולקמן רק שאלת תם, מה הוא אומר:
צרתה, מהו? 


בן יהוידע
הודעות: 470
הצטרף: 03 מאי 2021, 15:31
נתן תודה: 266 פעמים
קיבל תודה: 269 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי בן יהוידע » 26 אפריל 2022, 00:22

שמואל דוד כתב:
12 אפריל 2022, 05:31
כד:

רש״י ד״ה רוק למעלה - מי זרק הרוק למעלה כי אם השוכב ופניו למעלה הלכך זינתה זו ורקקה בשעת תשמיש.

צ״ע מדוע חוששים לכך, הרי יתכן שהיא היתה במטה סתם ורקקה ומדוע יש ראיה שזינתה.
הרי לפי רש״י עיקר ה׳מכוער׳ הינו בגלל שרוכל יוצא והיא חוגרת את הסינר ורבי מפיק בקול כל דהו ואין כאן ׳ראיה׳ אלא סימנים של כיעור.
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 651
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 74 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי שמואל דוד » 26 אפריל 2022, 00:30

בן יהוידע כתב:
26 אפריל 2022, 00:22
שמואל דוד כתב:
12 אפריל 2022, 05:31
כד:

רש״י ד״ה רוק למעלה - מי זרק הרוק למעלה כי אם השוכב ופניו למעלה הלכך זינתה זו ורקקה בשעת תשמיש.

צ״ע מדוע חוששים לכך, הרי יתכן שהיא היתה במטה סתם ורקקה ומדוע יש ראיה שזינתה.
הרי לפי רש״י עיקר ה׳מכוער׳ הינו בגלל שרוכל יוצא והיא חוגרת את הסינר ורבי מפיק בקול כל דהו ואין כאן ׳ראיה׳ אלא סימנים של כיעור.


הם שני ציורים שונים, א׳ אשה חוגרת סינר, ב׳ רוק למעלה. 


בן יהוידע
הודעות: 470
הצטרף: 03 מאי 2021, 15:31
נתן תודה: 266 פעמים
קיבל תודה: 269 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי בן יהוידע » 26 אפריל 2022, 00:38

שמואל דוד כתב:
26 אפריל 2022, 00:30

הם שני ציורים שונים, א׳ אשה חוגרת סינר, ב׳ רוק למעלה. 
צודק, אגב שיטפיה כתבתי את כל הלשון.
כוונתי שחלק מהציור הינו שרוכל יוצא ואז נמצא הרוק. 

ועיין בט״ז אבן העזר סימן יא ס״ק ב


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 01 מאי 2022, 12:57

דף נד
נדה ביומי תליא מילתא, אשת אח בבנים תליא רחמנא

דיוק לשוני:
למה בנדה כ' ''מילתא'' ובאשת אח כ' ''רחמנא''?


יחיה
הודעות: 1574
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 674 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 01 מאי 2022, 14:59

מוישה הירש כתב:
01 מאי 2022, 12:57
דף נד
נדה ביומי תליא מילתא, אשת אח בבנים תליא רחמנא

דיוק לשוני:
למה בנדה כ' ''מילתא'' ובאשת אח כ' ''רחמנא''?

בכל כ"י שבדקתי: https://bavli.genizah.org/ResultPages/Difference, אכן לא קיים חילוק כזה.


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 01 מאי 2022, 15:15

יחיה כתב:
01 מאי 2022, 14:59
מוישה הירש כתב:
01 מאי 2022, 12:57
דף נד
נדה ביומי תליא מילתא, אשת אח בבנים תליא רחמנא

דיוק לשוני:
למה בנדה כ' ''מילתא'' ובאשת אח כ' ''רחמנא''?

בכל כ"י שבדקתי: https://bavli.genizah.org/ResultPages/Difference, אכן לא קיים חילוק כזה.
אז איך כתוב שם? בשניהם מילתא או רחמנא?


לבי במערב
הודעות: 16485
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20443 פעמים
קיבל תודה: 13630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי לבי במערב » 01 מאי 2022, 15:18

נוסחאות - יבמות נד, ריש ע''ב.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 01 מאי 2022, 15:21

לבי במערב כתב:
01 מאי 2022, 15:18
נוסחאות - יבמות נד, ריש ע''ב.JPG
בדפוסים ונציה ופיזרו, יש א''כ חילוק.


לבי במערב
הודעות: 16485
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20443 פעמים
קיבל תודה: 13630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי לבי במערב » 01 מאי 2022, 15:22

מוישה הירש כתב:
01 מאי 2022, 15:21
בדפוסים
יחיה כתב:
01 מאי 2022, 14:59
בכל כ"י שבדקתי


הישר_והטוב
הודעות: 332
הצטרף: 07 אוקטובר 2021, 11:11
נתן תודה: 95 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי הישר_והטוב » 01 מאי 2022, 15:24

ויש לציין שבכ"י מינכן 95 ובכ"י וטיקן ליתא לא "מילתא" ולא "רחמנא", אלא "ביומי תליא", "בבנים תליא"!.


יחיה
הודעות: 1574
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 674 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 01 מאי 2022, 21:03

מוישה הירש כתב:
01 מאי 2022, 15:21
לבי במערב כתב:
01 מאי 2022, 15:18
נוסחאות - יבמות נד, ריש ע''ב.JPG
בדפוסים ונציה ופיזרו, יש א''כ חילוק.

כל הדפוסים מועתקים אחד מהשני.


לבי במערב
הודעות: 16485
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20443 פעמים
קיבל תודה: 13630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי לבי במערב » 01 מאי 2022, 23:52

הדפוסים הראשונים הועתקו מכת"י [שרובם אינם בידינו כיום].


יחיה
הודעות: 1574
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 674 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 02 מאי 2022, 02:50

רק דפוס ראשון לבדו מבוסס על כ"י יחידי, אח"כ כולם מועתקים ממנו ומהעתקותיו. 


לבי במערב
הודעות: 16485
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20443 פעמים
קיבל תודה: 13630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי לבי במערב » 02 מאי 2022, 03:18

אינו מדויק כלפי מציאות הדפוסים באותה תקופה.


מסתפק במועט
הודעות: 988
הצטרף: 13 אוקטובר 2020, 18:26
נתן תודה: 309 פעמים
קיבל תודה: 594 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מסתפק במועט » 02 מאי 2022, 09:06

לבי במערב כתב:
01 מאי 2022, 15:18
נוסחאות - יבמות נד, ריש ע''ב.JPG
יש לשים לב שהיכן שגורסים רחמנא כתוב תלא - פי' תלה  ולא תליא - פי' תלוי  שיותר נכון מבחינה דקדוקית , להוציא דפוס וילנא שם יש ערבוב. אם רחמנא , צריך לכתוב 'תלא' או 'תלייה'.
 


מוישה הירש
הודעות: 345
הצטרף: 26 דצמבר 2021, 14:39
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מוישה הירש » 02 מאי 2022, 09:44

מסתפק במועט כתב:
02 מאי 2022, 09:06
לבי במערב כתב:
01 מאי 2022, 15:18
נוסחאות - יבמות נד, ריש ע''ב.JPG
יש לשים לב שהיכן שגורסים רחמנא כתוב תלא - פי' תלה  ולא תליא - פי' תלוי  שיותר נכון מבחינה דקדוקית , להוציא דפוס וילנא שם יש ערבוב. אם רחמנא , צריך לכתוב 'תלא' או 'תלייה'.
 
יש גם בסוטה דף כו עמוד ב
ומהו דתימא בקפידא דבעל תליא רחמנא

ומעניין לעיין גם שם בכת''י השונים


משה נפתלי
הודעות: 3486
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
מיקום: ביתר עילית
נתן תודה: 292 פעמים
קיבל תודה: 1806 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי משה נפתלי » 02 מאי 2022, 11:34

מוישה הירש כתב:
02 מאי 2022, 09:44
בסוטה דף כו עמוד ב: ומהו דתימא בקפידא דבעל תליא רחמנא.
בתלמוד מוחלפת בתדירות הא נראית באלף. דוגמה מפורסמת: 'מ"ע שהזמן גְּרָמָא' ='גְּרָמָהּ'. וראה: https://www.tora-forum.co.il/viewtopic. ... AA#p285713
 


לבי במערב
הודעות: 16485
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20443 פעמים
קיבל תודה: 13630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי לבי במערב » 02 מאי 2022, 11:36

מוישה הירש כתב:
02 מאי 2022, 09:44
ומעניין לעיין גם שם בכת''י השונים
נוסחאות - סוטה כו, ב.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מסתפק במועט
הודעות: 988
הצטרף: 13 אוקטובר 2020, 18:26
נתן תודה: 309 פעמים
קיבל תודה: 594 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי מסתפק במועט » 02 מאי 2022, 15:24

ברש"י משמע שהגירסא לפניו היתה "תליא" סתם בלי רחמנא (או מילתא) לעומת הפעם הראשונה שציטט 'תליא מילתא'


יחיה
הודעות: 1574
הצטרף: 26 אפריל 2021, 14:50
נתן תודה: 170 פעמים
קיבל תודה: 674 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי יחיה » 02 מאי 2022, 16:35

העובדה ההיסטורית, כפי שכתבנו בדיוק.
אני מתייחס אל תלמוד הבבלי שבדפוסי פיזרו-ונציה-וילנא בלבד.
דפוסי ספרד הראשונים לדוגמא, של בבלי, אמנם אין דפוסי אשכנז-איטליה הראשונים נוגעים אליהם.
בוודאי שאיני מדבר כלפי מציאות כלל הדפוסים באותה התקופה.


לבי במערב
הודעות: 16485
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: עקב צמצום שהותי כאן בע"ה, לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 20443 פעמים
קיבל תודה: 13630 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מסכת יבמות - הערות והארות

שליחה על ידי לבי במערב » 02 מאי 2022, 16:37

יחיה כתב:
02 מאי 2022, 16:35
אני מתייחס אל תלמוד הבבלי שבדפוסי פיזרו-ונציה-וילנא בלבד.
וילנא אכן הועתק מונצי' (בריבוי גלגולים ושיבושים), ואודותיו לא דברתי כלל; אך - ככל הזכור לי - פיזארו אינו אב־טיפוס של ונצי', ועליהם דברתי.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “יבמות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח