גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1530
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי אוריאל » 04 מאי 2018, 12:28

בנדרים דף ח. מבאר הר"ן מה שמקשה שם הגמרא והלא מושבע ועומד מהר סיני ומתרצת דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית, דבודאי החיוב ללמוד הוא כל הזמן כפי כחו אלא דהמפורש בתורה הוא רק בשכבך ובקומך וזה יוצר יד"ח בק"ש שחרית וערבית, ולכן השבועה חלה כיון שהחיוב ללמוד כל הזמן אינו מפורש [החיוב ללמוד כל הזמן כתב הר"ן שנאמר ושננתם, וצריך בירור למה לא הביא מקרא דלא ימוש כמו שכתב שם המפרש, ואולי מפני שהר"ן סובר ששבועה חלה על דבר שמפורש בנ"ך, ובאמת לא ראיתי דבר ברור בזה, האם מה דשבועה לא חלה על דבר המפורש בתורה היאך דינא בדבר המפורש בנ"ך, ודחוק מאד להכניס זה כווה בר"ן, שהרי ושננתם גם לא מפורש, ואולי משום רשב"י במנחות צט וג"ז דוחק, וקצרתי].

ולא הבנתי, שהרי בגמרא בברכות מבואר דלמ"ד ק"ש דרבנן מש"כ בשכבך ובקומך היינו בדברי תורה, אבל לדידן דקי"ל דק"ש דאורייתא [לרוב הפוסקים מלבד ר"ת] בשכבך ובקומך זה מצוות ק"ש, ולא איירי כלל במצות ת"ת, וא"כ נמצא שהחיוב ללמוד אינו מופיע כלל בתורה במפורש, ומה שייך כאן להקשות ולתרץ בזה דאי בעי פטר נפשיה וכו'.

והנה זכור לי ששמעתי או ראיתי פעם שיש מקום לצדד שיסוד מצות ק"ש זהו מצות ת"ת, היינו שהצטווינו כל בוקר וערב ללמוד תורה, פרשיות אלו, ולפ"ז א"ש. אודה מאד למי שיפנה אותי למקורות בענין, או ימצא דרך אחרת לבאר את הר"ן.

ערכים:


יצחק
הודעות: 1265
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי יצחק » 04 מאי 2018, 16:05

אולי אתה מתכוון לגמ' הזו במנחות צט:
א''ר אמי מדבריו של ר' יוסי נלמוד אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות {יהושע א-ח} לא ימוש (את) ספר התורה הזה מפיך אמר רבי יוחנן משום ר''ש בן יוחי אפי' לא קרא אדם אלא קרית שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ ורבא אמר מצוה לאומרו בפני עמי הארץ. ועיי"ש עוד.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1530
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי אוריאל » 06 מאי 2018, 01:08

לא.
שם אכן מבואר שבק"ש מקיימים ג"כ מצוות ת"ת, אבל אני מחפש מקור לכך שיסוד המצוה של ק"ש היא בכדי לקיים מצוות ת"ת בוקר וערב.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 821 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 01:16

ועיי"ע ר' אוריאל באו"ש מה שהעיר ע"ד הר"ן.

אור שמח - פ"א מהל' ת"ת ה"ב בזה"ל-
ביומא דף י"ט השח שיחת חולין עובר בעשה שנאמר ודברת בם, והנה נראה דרבא אזיל אם ק"ש דרבנן ומוקי ודברת בם לד"ת אבל למאי דקי"ל דעל ק"ש קאי אין שייך זה לדרוש בם ולא בד"ב. ונראה לי לבאר דבאמת כל המצוות המה שווים לפחות שבפחותים, ולמשה רבינו עליו השלום, דתורה אחת יהיה לכם כתיב, וחיוב המצוה גבול יש לה כמו נטילת אתרוג בנינוע בעלמא יצא רק המדקדקים נושאין אותו כל היום וכיוצא בזה, ולכך לא כתבה התורה מדות רק ברמז, דלמשל מדת הנקמה, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר, ומלך שמחל כו' ולכך אין זה חוק בפרט, שווה לכלל הישראלי, רק כל אחד לפי ערכו, רק נקימה דממון זה שווה לכולם, וכן בגאוה וכי"ב וכן לפנים משוה"ד ובקור חולים וקבורה וכו' והדברים ארוכים בספרי המחקר, ונמצא מצוות תלמוד תורה אשר בוודאי אם יבקש האדם טרף ומזון, בכל זאת אינו נחשב למפריע מצוות תלמוד תורה ואספת דגניך כתיב, וכן למשל אדם חלוש המזג, וכן כל אחד לפי ההכרחיות שלפי הרגלו, וכן לפי טוהר נפשו של אדם, כי אינו דומה בחיוב תלמוד תורה האיש אשר נפשו מרגשת בשכלה הזך ונקשרה בעבותות אהבה לתלמוד תורה, לאיש אשר כוחות נפשו נרפים ועצלים, לכן איך היה מחוק הבורא לחוק חיוב תלמוד תורה לכל ישראל ונתן תורת כ"א בידו, ואין לאל יד האנושי ליתן המדה האמיתית לזה, לכן באו חכמים ופירשו לנו גדר מרכזן האמיתי של תלמוד תורה, קריאת שמע בשחרית, קריאת שמע בערבית קיים והגית בה יומם ולילה, כיון שלומד קבלת המצווה ואזהרתה בשחרית ובערבית, כבר קיים מצוותה, אולם יתר מזה, הוא בכללי המצוות אשר נבדלו ונפרדו בזה, כל איש לפי ערכו ומהותו, והיא כמו הסר מן המדות המגונות אשר נפרדו זה מזה, ובוודאי צריך להתעצם בה האדם בכל יכלתו, כי כפלה התורה הרבה פעמים ענין למודה, וצריך האדם להלהיב נפשו לשקוד על דלתותיה כאשר הרבו לדבר בזה הספרים הקדושים, ולכן אמר והזהרת אתהם את החוקים ואת התורות ודבר השווה לכולם והודעת כו' ילכו בה ואת כו' אשר יעשון שבזה אינו שוה רק כל אחד לפי מה שהוא אדם ולכך אמרו בנדרים דף ח' הא קיימא לן כיון דאי פטר נפשיה בקריאת שמע שחרית וערבית משום הכי חייל שבועה עליה שזה מה שמחוייב ללמוד בכל כוחו, אינו מן החוקים הכוללים סוג הישראלי ואין זה מצווה פרטית ולכך חייל שבועה עליה שזה מה שמחוייב ללמוד בכל כוחו, אינו מן החוקים הכוללים סוג הישראלי ואין זה מצווה פרטית ולכך חייל שבועה עלה כמו בשבועה שלא אתכבד בקלון חבירו וכיוצא בזה, ואין נוח לי מה שלמד הר"ן שם, מהא דדבר דאתיא מדרשא חייל שבועה עלה וכמו ח"ש אשר זה פרטי החוקים המצווים על זה כל בני ישראל בלי הבדל כלל והבן ודוק: עכ"ל.


פותח הנושא
אוריאל
הודעות: 1530
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 705 פעמים
קיבל תודה: 499 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי אוריאל » 03 מאי 2019, 01:23

חשבתי להביא קצת ראיה לעיקר זה דגדר המצוה של קריאת שמע נובע ממצות תלמוד תורה, מהא דאיתא בברכות טו: כל הקורא ק"ש ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנם שנאמר [תהילים סח-טו] בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון אל תקרי בפרש אלא בפרש אל תקרי בצלמון אלא בצלמות.
ופירש שם רש"י: בפרש שדי. אם תפרש שדי ותבדיל תיבות של מלכות שמים מלכים בה תשלג בצלמון התורה אשר בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן לך את צל המות:

מבואר, שמי שמדקדק בקריאת שמע, התורה מגינה עליו. ולמשנ"ת שיסוד המצוה הזו של ק"ש היא ת"ת, ניחא שפיר [כי אם קיום המצות ת"ת שאמרו במנחות צ"ט הוא רק כבדרך אגב להמצוה, היה יותר מתאים לומר שהמצות ק"ש תגין עליו, וכד'].


חכם באשי
הודעות: 596
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 213 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי חכם באשי » 03 מאי 2019, 02:02

יש מח' פוס' אם צריך ברכה"ת לק"ש, עי' אריכות שו"ת בצל החכמה.
עי' ב"י או"ח מ"ז.
ע' תוס' ברכות י"א:


בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 675 פעמים
קיבל תודה: 369 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גדר מצוות ק"ש - נדרים ח.

שליחה על ידי בן של רב » 03 מאי 2019, 02:15

אין בתורה עצמה שום ציווי מפורש ללמוד אלא רק לקיים בפועל.
היכן כן מוזכר לראשונה? במשנה תורה.(לא ימוש זה בנביא)
והיכן המקום הראשון שזה מוזכר? בק"ש.
דרשני!...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: במבי, ישראל הכהן, למה זה תשאל לשמי, עבד ה', שמח בחור | 2 אורחים