האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 221
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי גל גל » 21 אוקטובר 2018, 12:14

בס''ד

פרשת וירא: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

פתיחה

בפרשת השבוע, מגיש אברהם למלאכים שנראו כמו ערבים חמאה וחלב, עם בן בקר. בדעת זקנים מבעלי התוספות על הפרשה הביאו מדרש, שכשעם ישראל קיבל את התורה, פנו המלאכים אל הקב''ה וטענו, שהם רוצים לקבל את התורה. הקב''ה אמר להם, שמכיוון שהם אכלו אצל אברהם בשר וחלב שבושלו יחד ועברו על דברי התורה שאוסרת דבר זה, הם לא יכולים לקבל אותה.

עולה מדברי המדרש, שאברהם אבינו בישל למלאכים בשר וחלב יחד (דבר שאסור מדאורייתא), מכיוון שעוד לא היה מצווה בכך. אמנם, הגמרא במסכת יומא (כח ע''ב) כותבת, שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, ואפילו דיני דרבנן כמו עירובי תבשילין, ועולה שיש מחלוקת בין הגמרא למדרש, האם אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, שלדעת הגמרא כן, ולדעת המדרש לא.

בעקבות הפסוקים בתורה שמזכירים את החלב והחמאה שהגיש אברהם למלאכים, נעסוק הפעם בשאלה האם מותר לאכול חלב שחלב אותו גוי, גבינה וקוטג' שייצר גוי, חמאה שייצר גוי, ואבקת חלב שייצר גוי (מה שנקרא 'אבקת חלב נכרי').

1. חלב שחלבו גויים

המשנה במסכת עבודה זרה (לה ע''ב), מונה מספר מאכלים שהכינו גויים, שנאסרו באכילה ובהנאה. אחד מהדברים שהגמרא אוסרת בהנאה הוא, חלב שחלבו גוי וישראל לא ראה אותו חולב. הבעיה בכך שהגוי חולב בלי שישראל רואה היא, שהוא יכול להכניס דברים טמאים לתוך החלב. הגמרא תמהה על דברי המשנה, הרי אפשר לבדוק אם החלב טהור או טמא, ובלשון הגמרא:

''חלב למאי ניחוש לה? אי משום איחלופי (= שמא הגוי יחליף חלב טהור בטמא), טהור - חיור, טמא – ירוק (= כהה יותר, וישימו לב שהוא החליף את החלב)! ואי משום איערובי (= שמא יערב חלב טמא בטהור), ניקום (= נעמיד את החלב לגבינה), דאמר מר: חלב טהור עומד (= יכול להיות גבינה), חלב טמא אינו עומד (ואפשר לבדוק אם החלב נעשה גבינה)! אי דקא בעי לגבינה הכא נמי (= אם צריך לגבינה אכן ניתן להעמידו, ולבדוק אם הוא עירב חלב טמא), הכא במאי עסקינן - דקא בעי ליה לכמכא (= כאן מדובר שצריך לו למאכל). ונשקול מיניה קלי וניקום! (= מקשה הגמרא, וניקח מעט חלב ונעמידו כדי לבדוק!) כיון דבטהור נמי איכא נסיובי דלא קיימי, ליכא למיקם עלה דמילתא (= יכול להיות שהחלב הטמא יהיה בין החריצים של הגבינה, ולכן לא יהיה אפשר לדעת שהכניסו בתוך מעט חלב טמא).

כיצד בכל זאת אפשר לשתות חלב של גוי? הגמרא אומרת, שבמידה והיהודי רואה את הגוי חולב ויכול לפקח עליו שלא יכניס דברים טמאים לחלב, אז החלב כשר. כמו כן, במידה והיהודי יושב במקום קרוב לחליבה, שהוא יכול לבוא כל רגע ולבדוק את הגוי, גם בכהאי גוונא החלב כשר לשתייה. הגמרא (לט ע''א) אומרת שבמקרה כזה, הגוי מירתת (= מפחד) שמא יבוא היהודי כל רגע ויתפוס אותו מכניס דברים טמאים לחלב, ולכן לא חוששים שהגוי יסתכן ויכניס דברים טמאים לחלב.

מחלוקת הפוסקים

אם כן ראינו עד כה, שאסור לשתות חלב שחלבו גוי, שמא הוא יכניס לתוך החלב הטהור חלב טמא. מה הדין במקום שאין לגוי אפשרות להכניס חלב טמא לחלב הטהור, למשל שאין באזור בהמות טמאות, האם גם במקרה כזה יהיה אסור לגוי לחלוב חלב בלי שישראל רואה אותו? שאלה נוספת שכיחה, מה הדין כאשר אין לגוי אינטרס להכניס חלב טמא, למשל שהחלב הטמא יקר יותר מהחלב הטהור, ולא משתלם לגוי להכניס חלב טמא?

א. הבית יוסף (יו''ד קטו, א) מביא את דברי המרדכי (עבודה זרה תתכו) שהביא פוסק אלמוני שסובר, שחז''ל תקנו שישראל יראה את הגוי חולב, רק במקום שיש חשש שהוא יערב חלב טמא, אבל במקום שאין חשש, החלב כשר גם אם היהודי לא רואה את הגוי חולב, כך פסקו גם התשב''ץ (ד, לב) והחזון איש (יו''ד סי' מא), ובלשונו של הפרי חדש (שם, ס''ק ו):

''אם חלב טמא אינו נמצא במקום, או שנמצא אלא שהוא יותר ביוקר מחלב טהור, אין לאסור חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, אלא מותר לילך ולקנות מהגויים חלב שלהם. וכן מצאתי להרדב"ז בתשובה בסימן ע''ה. כללא דמילתא, דאם אין לחוש כלל לדבר טמא, אפילו שאינו בצד ההיתר - מותר.''

ב. אמנם, כפי שעולה מדברי המרדכי עצמו, הוא לא קיבל את סברתו של אותו פוסק, וסבר שמכיוון שחכמים גזרו שצריך שישראל יראה את הגוי חולב, תמיד הוא צריך לראות אותו חולב, גם אם אין חשש שהגוי יערב דברים בחלב. כך פסקו להלכה גם הבית יוסף (יו''ד קטו), הרמ''א, הט''ז (שם, ס''ק ו), ערוך השולחן (ס''ק ה), החתם סופר (יו''ד קז), החיד''א (יו''ד קטו) ועוד.

חלב בפיקוח ממשלתי

מה הדין כאשר יש פיקוח ממשלתי על מוצרי החלב, ובמידה והחברה תערבב בחלב מוצרים שלא רשומים ברשימת הרכיבים, הממשלה תקנוס אותה? האם במקרה כזה, כאשר החברה מצהירה שמדובר במאה אחוז חלב פרה, החלב יהיה כשר? לכאורה דין זה דומה למקרה שראינו לעיל, שבו כביכול אין בהמות טמאות באזור החליבה, ואין חשש שהגוי יערב חלב טמא בטהור. לדעת הפרי חדש וסיעתו החלב יהיה טהור, ואילו לדעת השולחן ערוך והרמ''א וסיעתם, החלב יהיה טמא.

אך, האגרות משה (יו''ד א, מז) והחזון איש (יו''ד מא) חידשו, שבמקום שהממשלה משגיחה על תהליך ייצור החלב ואין חשש כלל שיכניסו חלב טמא, זה נחשב יותר מידיעה רגילה בה נחלקו לעיל הפוסקים, לשיטתם זה נחשב כאילו יש ממש יהודי שרואה את הגוי חולב, וגם השולחן ערוך והרמ''א יודו שהחלב כשר! אמנם יש לציין, שגם הרב פיינשטיין מסתייג מן ההיתר, ובלשונו:

''ובדבר החלב של החברות במדינתנו, אשר יש פקוח הממשלה ואם יערבו חלב בהמה טמאה יענישו וגם יסגרו את העסק שלהם, שלכן ודאי מירתתי (= מפחדים) מלערב חלב טמא יש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפרי חדש, משום דהעיקר דידיעה ברורה היא כראיה ממש... ולכן הרוצה לסמוך ולהקל, יש לו טעם גדול ורשאי וכמו שמקילין בזה הרוב שומרי תורה... אבל מכל מקום לבעלי נפש מן הראוי להחמיר, ואין בזה משום יוהרא, וכך אני נוהג להחמיר לעצמי...''

בארץ ישראל כיום, הרבנות הראשית לא נותנת הכשר למוצרים שנחלבו במחלבה של גויים עם פיקוח של הממשלה, מכיוון שהרבה חולקים על הרב פיינשטיין, וגם הוא שהתיר, התיר רק במקום שאין חלב יהודי זמין, בארץ יש חלב זמין, לכן לא מקילים.

2. גבינת גויים

הגמרא במסכת עבודה זרה כותבת, שאסרו לאכול גבינה של גויים, אבל חכמים לא רצו לספר מדוע אסרו אותה, כדי שאנשים לא יזלזלו בטעם האיסור. האמוראים בסופו של דבר נתנו מספר טעמים לכך (לה ע''ב), ולהלכה נפסק כדעת שמואל, שיש חשש שמא הגוי יעמיד את הגבינה באמצעות קיבה של בהמה טמאה. כלומר בשביל לייצר גבינה, זורקים חתיכה של קיבה לתוך החלב, והיא גורמת להפיכת החלב לגבינה. החשש הוא, שמא הגוי יזרוק קיבה של נבילה או של חיה טמאה לתוך החלב, ויטריף אותו.

נחלקו הראשונים, מה הדין כאשר אנו יודעים שלא העמידו את החלב בקיבה של בהמה טמאה:

א. התוספות (עז לה ע''א ד''ה חדא) סברו, שכל האיסור הוא רק במקום שהעמידו בבהמה טמאה, אבל במקום שאנו יודעים שמעמידים את החלב בפרחים, הגבינה מותרת.

ב. הרמב''ם (מאכלות אסורות ג, יד) חלק על דברי התוספות ופסק, שמכיוון שגזרו לאסור שמא יעמידו, אסרו בכל עניין, ולכן אפילו אם יודעים בוודאות שלא העמידו את החלב בבהמה טמאה, הגבינה אסורה באכילה. כך פסק להלכה גם השולחן ערוך (קטו, ב). הרמ''א הקל, וכתב שבמידה והיהודי רואה את תהליך עשיית הגבינה, היא מותרת במידה והחומרים כשרים (שלא כש''ך), ובלשונם:

''גבינות העובדי כוכבים, אסרום מפני שמעמידים אותם בעור קיבת שחיטתם שהיא נבלה. ואפילו העמידוהו בעשבים, אסורה. הגה (= רמ''א): וכן המנהג, ואין לפרוץ גדר (ב"י), אם לא במקום שנהגו בהם היתר מקדמונים. ואם הישראל רואה עשיית הגבינות והחליבה, מותר (אגור פ' שואל). וכן המנהג פשוט בכל מדינות אלו.''

אמנם, יש שטענו שכל האיסור בגבינות נאמר רק בגבינות קשות, אבל גבינות רכות וכדומה, מותר לאכלה. ההבדל בין הגבינות הוא, שבעוד שגבינה קשה צריך להעמיד אותה באמצעות קיבה וכדומה, גבינה רכה מכינים באמצעות החמצה של מספר חומצות.

הרב וואזנר בשבט הלוי (ד, פו) הביא מחלוקת בשאלה זו בין הפרי חדש לרדב''ז, כאשר דעת הפרי חדש להתיר, ואילו דעת הרדב''ז לאסור. למסקנה הרב וואזנר פסק לאסור, ולכן גם יוגורט או קוטג' שהכינו גוי אסור באכילה, גם אם יודעים שהיוגורט הוכן באמצעות מוצרים כשרים, וכך כתב ערוך השולחן (יו''ד קטו, טז). הרב פיינשטיין כתב (ב, מח), שיש ללמד זכות על המקילים.

3. חמאת גויים

עוד לפני שנגיע לאבקת חלב נכרי, יש לדון בכשרותה של החמאה. הגמרא לא מתייחסת לכשרותה של החמאה ולא כותבת האם גזרו על אכילת החמאה. למעשה, דין זה תלוי במחלוקת הראשונים, ומצאנו בכך ארבע שיטות (מופיעות בטור יו''ד קטו):

א. הרשב''א (תורת הבית הארוך ג, ו) כתב, שהחמאה אסורה תמיד. ב. הרמב''ם (מאכלות אסורות ג, טו – טז) כתב, שבמידה ובישלו את החמאה עד שיתאדה ממנה החלב שלא הפך לחמאה, אז החמאה מותרת באכילה. ג. רבינו פרץ (טור שם), התיר את החמאה בכל עניין. ד. הרא''ש (טור שם) סבר, שאמנם אין טעם ברור לאסור, אך במקום שנהגו בו איסור, יש לאיסור.

להלכה פסק השולחן ערוך (ג) כדעת הרמב''ם והרא''ש, דהיינו במקום שנהגו היתר בחמאה – החמאה מותרת באכילה. במקום שלא נהגו היתר בחמאה - החמאה אסורה, אלא אם כן יבשלו אותה עד שיתאדה ממנה החלב שלא הפך לחמאה, ובלשונו:

''החמאה של עובדי כוכבים, אין מוחין לאנשי המקום שנוהגין בו היתר. ואם רוב בני המקום נוהגים איסור, אין לשנות. ובמקום שאין מנהג, אם בשלה עד שהלכו צחצוחי החלב, מותרת. הגה (= רמ''א): מותר לבשלה לכתחלה שילכו צחצוחי חלב.''

4. אבקת חלב נכרי

מה דינה של אבקת חלב נכרי? כדי להבין את מחלוקת הפוסקים, יש לבאר כיצד מכינים אבקת חלב. בשביל לייצר אבקת חלב, לוקחים חלב מייבשים אותו ומחלקים אותו לרכיבים
שונים עד שהוא נהיה פירורים. באבקת חלב עם אחוז נמוך של שומן משתמשים למעדנים, ואבקת חלב עם אחוז גבוה של שומן משתמשים לשוקולד (על פי 'כושרות', כיום בארץ מייבאים רק אבקת חלב לשוקולד ולא למעדנים).

א. הרב פרנק (הר צבי יו''ד קג) פסק, שמותר לכתחילה לאכול אבקת חלב נכרי. בטעם הדבר הוא כתב, שחכמים כאשר הם גזרו שיהודי צריך לראות שגוי חולב את הבהמה, זה דווקא בחלב ממש או בגבינה כפי שראינו לעיל, אבל על אבקת חלב חז''ל לא גזרו, ומשום כך מותר לאוכלה גם אם אין יהודי שמפקח על התהליך (בתנאי כמובן שאין דברים טמאים באבקה, וע''ע בציץ אליעזר טז, כה).

ב. הרב מרדכי אליהו (מאמר מרדכי א, יו''ד סי' ד) פסק, שאסור לאכול אבקת חלב נכרי. הוא טען, שמכיוון שלפני שייצרו את אבקת החלב היא הייתה חלב ממש, אז זה לא משנה שאחר כך לקחו את החלב ושינו אותו צורה לאבקה, היא נאסרה בשעה שהיא הייתה חלב, והאיסור לא פקע בעקבות שינוי הצורה, וכן כתב להחמיר בילקוט יוסף (שבת סי' שח, י).

החזון איש (יו''ד מא) גם חלק על שיטת הרב פרנק, וסובר שדינה של אבקת החלב כמו חלב גויים ממש שאסור באכילה. אמנם, כפי שראינו לעיל, הוא סובר כדעת הרב משה פיינשטיין, שבמקום שיש השגחה של הממשלה על תהליך ייצור החלב, אין בעיה לשתות אותו. בפשטות, כך דינה גם של אבקת החלב, וכאשר יש פיקוח ממשלתי, מותר לאכול את אבקת החלב (יש שטוענים, שהחזון איש התיר רק בזמן המלחמה לחלשים או שהוא חזר בו מדבריו וכדומה, אבל מכיוון שבספרו לא כתוב כך, אחריו הולכים).

נראה, שעל אף שמעיקר הדין מותר לאכול אבקת חלב נכרי (אלא אם כן יש אדם שפוסק תמיד כמו הרב אליהו, שאז אסור לו להקל), מן הראוי שלא לעשות כך. מלבד העובדה שלפעמים מכניסים אבקות שונות המיוצרות מחלב, והקונה הממוצע לא יודע מה דינם (כמו קזאין, מי גבינה וכדומה), בארץ ישראל, שיש כל כך הרבה סוגים של שוקולד בכל הטעמים המיוצר על ידי אבקת חלב ישראל, מן הראוי להחמיר, ולא לאכול אבקת חלב נכרי (ומותר למי שמחמיר, לתת למי שמקל לאכול אבקת חלב נכרי, (כתב סופר יו''ד עז, מנחת שלמה א, מד)).

מוזמנים להגיב ולהוסיף...

ערכים:


אלישיב בן דאואל
הודעות: 53
הצטרף: 20 יוני 2018, 16:32
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי אלישיב בן דאואל » 21 אוקטובר 2018, 17:31

מעולה, בחו''ל באמת יש לפעמים בעיה קשה להשיג חלב, וצריך להסתמך על היתרים...


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2625
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 385 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי יהודי » 21 אוקטובר 2018, 19:52

מש"כ בדעת החזו"א לא ברור בכלל, שהרי אי"צ לציין אחוזי חלב טמא נמוכים אם מכניסים. וממילא גם נפל ההיתר של אבקת חלב נכרי.


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 221
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי גל גל » 21 אוקטובר 2018, 22:49

יהודי כתב:מש"כ בדעת החזו"א לא ברור בכלל, שהרי אי"צ לציין אחוזי חלב טמא נמוכים אם מכניסים. וממילא גם נפל ההיתר של אבקת חלב נכרי.
בעיקרון אתה צודק, אני בכלל תוהה תמיד, איך אפשר לפקח על מפעלים ענקים כאלה (גם אם יש משגיחי כשרות)...

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 1030
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 179 פעמים
קיבל תודה: 296 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 21 אוקטובר 2018, 22:54

נפלא כתמיד.


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2625
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 385 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי יהודי » 21 אוקטובר 2018, 23:49

גם המסקנא שכתבתם אנה מדוייקת לכאו'. החזו"א אסר אבקת חלב נכרי מדינא (אף למתירים חמאה), וההר צבי מתיר. פרט לכך יש מח' אחרת בנוגע לפיקוח ממשלתי, אי"ז קשור אחד לשני, אלא שבמקום שיהיה פיקוח ממשלתי שוב חזרנו לכך שזה מושגח.
באופן שמאוד קשה לכתוב שמעיקר הדין אבקת חלב נכרי מותרת.


משה בטיטו
הודעות: 47
הצטרף: 03 אוגוסט 2018, 09:05
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי משה בטיטו » 22 אוקטובר 2018, 08:43

יהודי כתב:גם המסקנא שכתבתם אנה מדוייקת לכאו'. החזו"א אסר אבקת חלב נכרי מדינא (אף למתירים חמאה), וההר צבי מתיר. פרט לכך יש מח' אחרת בנוגע לפיקוח ממשלתי, אי"ז קשור אחד לשני, אלא שבמקום שיהיה פיקוח ממשלתי שוב חזרנו לכך שזה מושגח.
באופן שמאוד קשה לכתוב שמעיקר הדין אבקת חלב נכרי מותרת.
זה בדיוק מה שהוא כתב במאמר... השאלה אם מצליחים בפועל להשגיח על המוצרים זה שאלה נוספת, שיש לדון בה בלי קשר, הטענה היא שכן יש פיקוח (והראיה שמתירים חלב גוי)


פותח הנושא
גל גל
משתמש ותיק
הודעות: 221
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי גל גל » 24 אוקטובר 2018, 08:17

משה בטיטו כתב:
יהודי כתב:גם המסקנא שכתבתם אנה מדוייקת לכאו'. החזו"א אסר אבקת חלב נכרי מדינא (אף למתירים חמאה), וההר צבי מתיר. פרט לכך יש מח' אחרת בנוגע לפיקוח ממשלתי, אי"ז קשור אחד לשני, אלא שבמקום שיהיה פיקוח ממשלתי שוב חזרנו לכך שזה מושגח.
באופן שמאוד קשה לכתוב שמעיקר הדין אבקת חלב נכרי מותרת.
זה בדיוק מה שהוא כתב במאמר... השאלה אם מצליחים בפועל להשגיח על המוצרים זה שאלה נוספת, שיש לדון בה בלי קשר, הטענה היא שכן יש פיקוח (והראיה שמתירים חלב גוי)
לכן יש כאלה ששוחטים בבית...


משה בטיטו
הודעות: 47
הצטרף: 03 אוגוסט 2018, 09:05
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי משה בטיטו » 25 אוקטובר 2018, 22:44

אמת, אם כי הלכתית ברור שאפשר לסמוך על השחיטה הכללית...


שניאור
משתמש ותיק
הודעות: 463
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי שניאור » 23 יוני 2019, 19:35

שמעתי שהרב לנדא זצ"ל התיר אבקת חלב נכרי, האם זה נכון?


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2414
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 19:41מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2414
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 335 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 20:10

שניאור כתב:
23 יוני 2019, 19:35
שמעתי שהרב לנדא זצ"ל התיר אבקת חלב נכרי, האם זה נכון?

פעלעד כתב:
20 אוגוסט 2018, 21:56
הרב יעקב לנדא זצ"ל אב"ד ב"ב סבר שאבקת חלב נכרי מותר
ועפ"י פסק אביו נוהג הגרמי"ל לנדא בהכשרו להקל והיה משתמש באבקת חלב נוכרי בגלידה חלבית שבהשגחתו, ככה היה לפני מספר שנים, כהיום אין לי מידע האם זה עדיין כך או לא.
לעומתו, רוב ככל ההשגחות המהודרות מקפידים ולא משתמשים באבקת חלב נוכרי.
viewtopic.php?f=46&t=2802&p=32731#p32733


יוסף ה'
הודעות: 112
הצטרף: 30 מאי 2019, 00:12
נתן תודה: 66 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי יוסף ה' » 23 יוני 2019, 20:41

יהודי כתב:
21 אוקטובר 2018, 19:52
מש"כ בדעת החזו"א לא ברור בכלל, שהרי אי"צ לציין אחוזי חלב טמא נמוכים אם מכניסים. וממילא גם נפל ההיתר של אבקת חלב נכרי.

אתה מתכוין לחלוק על החזו"א?
ואם להעיר עליו, אה"נ שאם זה מותר מצד החוק, החזו"א לא דיבר בזה.

לדעתי, כן יש חובה חוקית לציין אפי' אחוזים בודדים של חלב טמא משתי סיבות, 1. אלרגיות (עי' http://www.gamnon.net/AG-NewHerbal/Glos ... reMilk.htm  ואולי גם בעוד סוגי חלב טמא) 2. פה בארץ יש חוק הונאה בכשרות, וזאת הונאה.


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1254
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי יהושע » 23 יוני 2019, 21:06

בעניין ההיתר של חלב נכרי, שמעתי שכל ההיתר בטעות יסודה כי הממשלה לא אוכפת את החוק בעניין זה ואין פיקוח, האם זה נכון?


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2625
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 385 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי יהודי » 24 יוני 2019, 01:09

מש"כ על הרב לנדא אינו מדויק, שוחחתי ע"ז בארוכות בזמנו עם המשגיח שם בשטראוס ועם כמה מראשי ההכשר. בגלידה שטראוס שהיתה בהשגחתו הוא היקל באבקת חלב מועדת מהדרין תנובה, אע"פ שלא סמך על מצלמות היקל בזה לענין אבקת חלב. ומ"מ עשה זאת במקום הדחק מכיון שלא היתה בזמנו גליה מהדרין אחרת בשוק, ולעצמו מעולם לא הכניס מוצר זה לביתו (ולמעשה אם יש בזה טענה זה רק לגבי אלו שלא משתמשים בועדת מהדרין).
במשך השנים האחרונות מידיעה ברורה, כל מוצרי האבקת חלב שבהשגחתו הם בפיקוח מלא מתחילה ועד סוף ללא שום פשרות.
(וכידוע למי שיודע שבמשך כמה שנים עסקה כשרותו עם חברת טרה שתעבור להשגחתו, ובסוף, הענין נפל על התעקשותו באיזה שאלה לגבי אבקת חלב נכרי. ואכמ"ל)


משיב כהלכה
משתמש ותיק
הודעות: 718
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי משיב כהלכה » 30 יוני 2019, 12:51

רבו המתירים לאכול מוצרים המכילים אבקת חלב נכרי. אבל הבד"צים בא"י מחמירים היות ומצוי אבקת חלב ישראל.

המקור להיתר אבקת חלב נכרי הובא ע"י הגאון רבי יוסף משאש בספרו אוצר המכתבים (ח"ג סי' א'שצ"ב). וכתב שהחלב מורכב מחלק מיימי ומחלק שומני, וע"י מכונות מפרידים את החלק המיימי ומייבשים את השומני ועושים ממנו אבקה. וקיימא לן שחלב בהמה טמאה אינו נקפא, כי כולו מיימי ואין בו שמנונית, וממילא לא שייך. ועוד, שחזקה על אומן שלא מרע אומנותיה. ועוד, שהממשלה מקפידה על כך ומענישה.

וכן התיר הגרצ"פ פרנק בשו"ת הר צבי (יו"ד סימן ק"ג), וטעמו שלא גזרו על אבקת חלב, כי פנים חדשות באו לכאן, ובפרט שהממשלה מקפידה על זה, וכן קשה יותר להפוך חלב טמא לאבקת חלב, ודורש הוצאות מרובות.

וכן התיר הגר"ע הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ה, יו"ד סי' ט').

וכן התיר הגר"א וואלקין בשו"ת זקן אהרן (ח"ב סי' מ"ד), שאבקה לא היתה בכלל הגזירה, ולא שייך חשש דבר טמא בבית חרושת גדול.

וכן הגר"א וואלינברג בשו"ת ציץ אליעזר (חלק ט"ז סי' כ"ה).

והגר"מ אפשטיין בשו"ת לבושי מרדכי (סי' כ"ב).

וכן החזו"א הורה לישיבות להשתמש באבקת חלב נכרי כאשר היה קשה להשיג חלב (אורחות רבינו ח"ג עמ' ע"ז).

וכן הגר"מ קליין בשו"ת משנה הלכות (חלק י"ג סי' ק"ד).

בחו"ל בהרבה מקומות נהגו הרוב להקל גם בחלב נכרי, כך במרוקו בתוניס ובאלג'יר, וגם בארה"ב בעקבות פסק הגר"מ פיינשטיין, עד שהגיעו למצב שהיה אפשר להשיג בנקל חלב ישראל, ולא נזקקו להיתרים.

ההיתר הובא ע"י הגאון רבי יוסף משאש בשו"ת מים חיים חלק ב' (או"ח סי' צ"ב), וביאר שטעם האיסור בגמ' ע"ז (לה:) וברמב"ם (מאכלות אסורות פ"ג הי"ג) מחשש שמא יערב הגוי חלב טמא, וא"כ היכן שלא נמצא חלב טמא אין לאסור, והגמלים אינם בנמצא בערי המערב אלא במדברות, וגם חלב גמלים יקר מאוד. וכן חלב אתונות וסוסות אינו מצוי אפי' לרפואה. ועוד, שהממשלה מקפידה על כך, וכמה עברו ונענשו.

ומקור ההיתר בדברי הגאון רבי שלמה דוראן בספרו חוט המשולש (הטור הראשון סי' ל"ב) והעיד שכן פסק זקנו התשב"ץ, תלמידו של הר"ן.

ואע"פ שהשו"ע לא הסכים לכך, הרי היתר זה קדם למרן.

וכן התיר הגאון רבי חיים משאש בספרו נשמת חיים (יו"ד אות ח).

והגאון רבי יוסף בן נאים בספרו שארית הצאן (ח"ב סי' קצא).

והגאון רבי יצחק אסבאג זצ"ל (שם).

ומחכמי ג'רבא הגאון רבי משה שתרוג זצ"ל (ישיב משה ח"ג סי' ר"ט).

ומחכמי אלג'יר רבי יהודה עייאש זצ"ל (מנהגי ארז'יל דף קט"ו סי' סב).

וכולם העידו על המנהג הפשוט להתיר.

וכן העיד הרב יגאל עזרא בשם הגר"ש משאש, שסמכו במרוקו על התשב"ץ הנ"ל, והמלאך רפאל ברדוגו, ושתו חלב נכרי.

וכן התיר הגר"מ פיינשטיין בארה"ב במקום שלא ניתן להשיג חלב ישראל. וכל אלה חזי לאיצרופי להיתר אבקת חלב הנ"ל


משיב כהלכה
משתמש ותיק
הודעות: 718
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם מותר לאכול אבקת חלב נכרי

שליחה על ידי משיב כהלכה » 30 יוני 2019, 13:12

גל גל כתב:
21 אוקטובר 2018, 12:14

וכן כתב להחמיר בילקוט יוסף (שבת סי' שח, י).

נראה, שעל אף שמעיקר הדין מותר לאכול אבקת חלב נכרי (אלא אם כן יש אדם שפוסק תמיד כמו הרב אליהו, שאז אסור לו להקל),

בילק"י משמע שלא אסר מעיקר הדין, וז"ל "מעיקר הדין אין בזה איסור משום חלב עכו''ם, אחר שידוע שעושים אבקה זו מחלב פרות. ולכן מותר לאכול שוקולד זה. אולם עם כל זה ראוי ונכון להחמיר בזה. אך לקטנים יש להקל גם במיני מתיקה".

ההולך כפי הגר"מ אליהו בכל דבריו, ולמד סוגיא זו באחרונים ונראה לו להקל כמותם, רשאי.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • פרשת צו - האם מותר לאכול בשר אדם?
  על ידי גל גל » 17 מרץ 2019, 08:40 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  128 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  17 מרץ 2019, 08:40
 • מדוע מותר לאכול דבש
  על ידי גל גל » 22 יוני 2019, 22:01 » ב הלכה ומנהג
  6 תגובות
  251 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מאן דהו
  27 יוני 2019, 13:54
 • מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?
  על ידי נבשר » 11 אוגוסט 2019, 22:04 » ב הלכה ומנהג
  10 תגובות
  266 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נבשר
  12 אוגוסט 2019, 14:05
 • סמך על הרוב ואכל חתיכה והתברר שהיתה חֵלב, האם מביא קרבן
  על ידי בן אהרון » 06 יוני 2019, 23:35 » ב ש"ס ודף היומי
  2 תגובות
  195 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי האחד בא לגור
  07 יוני 2019, 04:13
 • ריבית - שקית חלב וחלב בקרטון
  על ידי ים סוף » 18 נובמבר 2018, 14:32 » ב דיני ממונות
  20 תגובות
  773 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ים סוף
  06 אוגוסט 2019, 15:02

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מבקש1 | 5 אורחים