מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2223
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי נבשר » 11 אוגוסט 2019, 22:04

במשנ"ב סי תקנ' ס"ק ה' כתב "שאף הצריך לאכול לא יתענג עצמו בבשר ויין, רק כפי מה שצריך", וזה ע"פ השו"ע  סי' תקנד' סעי' ה' שכתב שמינקת ומעוברת "ראוי שלא תאכלנה להתענג במאכל ומשתה אלא כדי קיום הולד", מלשון המשנ"ב משמע וכן מלשון השו"ע שמי שאוכל לא יענג עצמו בבשר ויין, אבל לכאו' יכול לאכול בצורה הרגילה ודבר רגיל, אמנם בהמשך דברי המשנ"ב שם כתב שקטנים "ראוי לחנכם שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף לחם ומים או שאר מאכל פשוט לפי התינוק", מבואר מדבריו שקטנים יאכלו לחם ומים או שאר מאכל פשוט. (ובכלל צ"ב לשון המשנ"ב שס"ד שיכול לענג עצמו בבשר ויין, לכאו' בלא"ה אסור לו לאכול בשר ויין שלא גרע מכל הט' ימים, ואפי' בשבת יש נידון, ואם איירי בצריך א"כ למה נאסור עליו מאחר שזה חיותו. ובאמת בשו"ע לא נקט בשר ויין) 
א"כ משמע שיש הבדל בין קטן למי שצריך לאכול, שקטן יאכל לחם ומים בלבד, וגדול שצריך לאכול רק לא יענג עצמו בבשר ויין. אמנם שמא איכא חילוק בין קטן לגדול שקטן יש חובה לחנכו א"כ בעינן למעט כמה שניתן די לחנכו ולהרגילו בתענית, משא"כ גדול שהותר לו רק לא יענג נפשו, והסברא בזה צ"ב שקטן רק משום חינוך חייב, משא"כ גדול שמעיקר הדין חייב רק בעי לאכול לקיום נפשו או הולד, א"כ יאכל רק מה שצריך לקיום הולד והיינו לחם ומים, וצ"ב.
אמנם יש דעות שחולה לא צריך להקפיד לאכול פחות מכשיעור, מ"מ לכאו' לא שאני מקטן, אא"כ נאמר שקטן הוה בכלל התענית, וצ"ב.


איש ווילנא
הודעות: 2299
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 503 פעמים
קיבל תודה: 626 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי איש ווילנא » 11 אוגוסט 2019, 22:11

משמע מדברי המשנה ברורה שאין איסור עצמי בבשר ויין רק בשביל שלא יעדן עצמו.

ויש אומרים שאסור משום שלא גרע מסעודה מפסקת שאסור בבשר ויין

ואגב לא הבנתי דברייהם שלפי דברייהם יהא אסור גם כן לאכול שני תבשילים


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2223
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי נבשר » 11 אוגוסט 2019, 22:33

איש ווילנא כתב:
11 אוגוסט 2019, 22:11
משמע מדברי המשנה ברורה שאין איסור עצמי בבשר ויין רק בשביל שלא יעדן עצמו.

ויש אומרים שאסור משום שלא גרע מסעודה מפסקת שאסור בבשר ויין

ואגב לא הבנתי דברייהם שלפי דברייהם יהא אסור גם כן לאכול שני תבשילים
לא הבנתי מה חידש המשנ"ב שאסור בשר ויין, כל הט' ימים אסור, ולמה יהא דין של סעודה מפסקת יותר מט' הימים.
 


איש ווילנא
הודעות: 2299
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 503 פעמים
קיבל תודה: 626 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי איש ווילנא » 11 אוגוסט 2019, 22:37

נבשר כתב:
11 אוגוסט 2019, 22:33
איש ווילנא כתב:
11 אוגוסט 2019, 22:11
משמע מדברי המשנה ברורה שאין איסור עצמי בבשר ויין רק בשביל שלא יעדן עצמו.

ויש אומרים שאסור משום שלא גרע מסעודה מפסקת שאסור בבשר ויין

ואגב לא הבנתי דברייהם שלפי דברייהם יהא אסור גם כן לאכול שני תבשילים
לא הבנתי מה חידש המשנ"ב שאסור בשר ויין, כל הט' ימים אסור, ולמה יהא דין של סעודה מפסקת יותר מט' הימים.


אכן זה הערה על המ"ב אך אולי לחולה הותר 

ומכל מקום בתשעת הימים איסור אכילת בשר ושתיית יין הוא מנהג בעלמא 
ואילו בסעודה מפסקת הוא אסור מדינא כדאיתא בתענית דף כט 
 


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2223
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי נבשר » 11 אוגוסט 2019, 22:49

איש ווילנא כתב:
11 אוגוסט 2019, 22:37
אכן זה הערה על המ"ב אך אולי לחולה הותר
לא הבנתי אם הוא צריך לזה פשיטא דמותר, ואם אין הוא מוכרח לזה יהא אסור, ולפי דבריך בתשעת הימים לחולה הותר בשר ויין אע"ג שאין צריך לזה והוא חידוש.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי יהודה1 » 12 אוגוסט 2019, 09:44

נבשר כתב:
11 אוגוסט 2019, 22:33
לא הבנתי מה חידש המשנ"ב שאסור בשר ויין, כל הט' ימים אסור, ולמה יהא דין של סעודה מפסקת יותר מט' הימים.
יש יסוד של הגרי"ז שת"ב הוא כמו אבל, שמותר בבשר ויין וסעודה מפסקת הוא כמו אונן שמתו מוטל לפניו ואסור בהם. כך עיקר הדין אמנם המנהג בט' הימים משום שבטלו קרבנות ונסכים לכאורה וודאי חל גם על ט באב. אולי הגדרת הדין הזה הוא "לא לענג עצמו".


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 12 אוגוסט 2019, 09:50

איש ווילנא כתב:
11 אוגוסט 2019, 22:11
משמע מדברי המשנה ברורה שאין איסור עצמי בבשר ויין רק בשביל שלא יעדן עצמו.

ויש אומרים שאסור משום שלא גרע מסעודה מפסקת שאסור בבשר ויין

ואגב לא הבנתי דברייהם שלפי דברייהם יהא אסור גם כן לאכול שני תבשילים
תענית דף ל: תניא נמי הכי כל האוכל בשר ושותה יין בט' באב עליו הכתוב אומר {יחזקאל לב-כז} ותהי עונותם על עצמותם
ופירש רש"י בתשעה באב כלומר בסעודה המפסיק בה. ונדחק רשי לפרש דקאי על סעודה המפסקת שהרי בתשעה באב בלאו הכי צריך להתענות.
 ולכאורה לולא דברי רש"י היה אפשר לומר דאיירי במי שהוצרך לאכול בתשעה באב ואעפ"כ אסור לו לאכול בשר ולשתות יין, וממה שלא פירש רש"י כן יש קצת סייעתא לומר שאין איסור בתשעה באב לאכול בשר ולשתות יין.


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2223
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי נבשר » 12 אוגוסט 2019, 12:00

יהודה1 כתב:
12 אוגוסט 2019, 09:44
יש יסוד של הגרי"ז שת"ב הוא כמו אבל, שמותר בבשר ויין וסעודה מפסקת הוא כמו אונן שמתו מוטל לפניו ואסור בהם. כך עיקר הדין אמנם המנהג בט' הימים משום שבטלו קרבנות ונסכים לכאורה וודאי חל גם על ט באב. אולי הגדרת הדין הזה הוא "לא לענג עצמו".
בקיצור אתה אומר שאם מישהו עשה סיום בתשעה באב, ויש שם חולה שמותר לו לאכול, אז יהא מותר לו לאכול בשר, שיש לט' באב רק דין של ט' הימים.


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2223
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי נבשר » 12 אוגוסט 2019, 12:05

זקן ויושב בישיבה כתב:
12 אוגוסט 2019, 09:50
ולכאורה לולא דברי רש"י היה אפשר לומר דאיירי במי שהוצרך לאכול בתשעה באב ואעפ"כ אסור לו לאכול בשר ולשתות יין, וממה שלא פירש רש"י כן יש קצת סייעתא לומר שאין איסור בתשעה באב לאכול בשר ולשתות יין
בלא"ה איכא דין להשתתף עם הציבור בתענית, א"כ בשר ויין לא הותר לו לאכול, ועוד שלא גרע מט' הימים או מדין שבוע שחל בו.
ובכלל לכאו' רש"י משמעינו דבר אחר, שאם איירי בסעודה המפסקת א"כ למה אמרה הגמ' מי שאכול בת"ב, הו"ל לומר כל מי שאוכל בסעודה המפסקת, ושמא בא לומר בזה הגמ' שמי שאוכל בסעודה המפסקת הוה כאוכל בתשעה באב עצמו, ויש לזה דין אכילת ת"ב כמו שמצאנו מי שאוכל תשיעי נחשב כאילו אכל עשירי, רק דוגמא, א"כ פשיטא לפי"ז שמי שנצרך לאוכל בת"ב אסור לו לאכול בשר ויין.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 12 אוגוסט 2019, 13:53

נבשר כתב:
12 אוגוסט 2019, 12:05
זקן ויושב בישיבה כתב:
12 אוגוסט 2019, 09:50
ולכאורה לולא דברי רש"י היה אפשר לומר דאיירי במי שהוצרך לאכול בתשעה באב ואעפ"כ אסור לו לאכול בשר ולשתות יין, וממה שלא פירש רש"י כן יש קצת סייעתא לומר שאין איסור בתשעה באב לאכול בשר ולשתות יין
בלא"ה איכא דין להשתתף עם הציבור בתענית, א"כ בשר ויין לא הותר לו לאכול, ועוד שלא גרע מט' הימים או מדין שבוע שחל בו.
ובכלל לכאו' רש"י משמעינו דבק אחר, שאם איירי בסעודה המפסקת א"כ למה אמרה הגמ' מי שאכול בת"ב, הו"ל לומר כל מי שאוכל בסעודה המפסקת, ושמא בא לומר בזה הגמ' שמי שאוכל בסעודה המפסקת הוה כאוכל בתשעה באב עצמו, ויש לזה דין אכילת ת"ב כמו שמצאנו מי שאוכל תשיעי נחשב כאילו אכל עשירי, רק דוגמא, א"כ פשיטא לפי"ז שמי שנצרך לאוכל בת"ב אסור לו לאכול בשר ויין.
מה הקשר?  לא על דברים מעין אלו נאמר כי העובר עליהם ותהי 'עוונתם על עצמותם'.
 


פותח הנושא
נבשר
הודעות: 2223
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 613 פעמים
קיבל תודה: 563 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מי שאוכל בת"ב מה מותר לו לאכול?

שליחה על ידי נבשר » 12 אוגוסט 2019, 14:05

זקן ויושב בישיבה כתב:
12 אוגוסט 2019, 13:53
מה הקשר?  לא על דברים מעין אלו נאמר כי העובר עליהם ותהי 'עוונתם על עצמותם'.
כוונתי שלא היה צריך לחדש שאסור, כי בלא"ה בעי להשתתף עם הציבור, ואם משום הקרא, אז רש"י היה יכול לפרש שאיירי במי שאוכל בת"ב ללא היתר, שמלבד מה שעבר על דינא, עליו הכתוב אומר, אלא שאיירי במי שיש לו היתר, זה מה שכתבתי.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • הנוהגים שלא לאכול שרויה ותינוק שיכול לאכול כזית מצה רק שמטובל עם מים
  על ידי לעבדיג יענקל » 08 אפריל 2020, 11:30 » ב פסח
  7 תגובות
  130 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ב. זעירא
  29 אפריל 2020, 14:18
 • מותר לאכול דגנים שאי אפשר לברור אותם?
  על ידי בחור_צעיר » 30 ינואר 2020, 11:10 » ב בית המדרש
  0 תגובות
  45 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בחור_צעיר
  30 ינואר 2020, 11:10
 • האם מותר לאכול עוגיות פפושדו
  על ידי גל גל » 06 אפריל 2020, 01:33 » ב הלכה ומנהג
  57 תגובות
  1017 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי משיב כהלכה
  13 אפריל 2020, 10:21
 • האם מותר לאכול בחתונה בכלים לא טבולים
  על ידי גל גל » 13 יולי 2020, 16:03 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  51 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  13 יולי 2020, 16:03
 • האם מותר לקנות לחמניה כשיכול לאכול לחם
  על ידי כהן » 24 יולי 2020, 12:16 » ב שבת
  8 תגובות
  186 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי במבי
  27 יולי 2020, 15:59

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אמונת אומן, חזק וברוך, יוסל'ה, יושב בשבת תחכמוני | 1 אורח