המילים המתהפכות.

כללי הפורום
 • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
 • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
 • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
במבי
הודעות: 2353
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

המילים המתהפכות.

שליחה על ידי במבי » 13 ינואר 2019, 23:20

בפרשה מביא האבן עזרא על הפסוק "ויאר את הלילה" (שמות יד-כ) פירוש ש"ויאר" פירושו "החשיך" ולכאורה שולל זאת מכל וכל וכך הוא כותב:

ואמר ר' מרינוס, כי פי' ויאר את הלילה לשון ויחשיך, וכמוהו ולילה אור בעדני ובדברי חכמינו ז"ל אור לארבעה עשר.
והמפרש כזה, השים חשך לאור ואור לחשך, כי לא יתכן בכל לשון שיהיה פי' מילה אחת דבר והפכו אם לא היה על דרך כנוי, כמו ברך נבות אלקים עכ"ל
ועיין אבי עזר במקום אך נראה שהאבן עזרא לא שולל לגמרי שהרי כותב שייתכן על דרך כינוי כלומר שיש את הביאור העיקרי והנכון של המילה ובדקך השאלה וכינוי אפשר לתת למילה גם את המשמעות ההפכית.

וחשוב לציין שרש"י עה"פ "ולילה אור בעדני" (תהילים קלט - יא) מפרשו לשון אופל !!!

ומצינו בתנ"ך הרבה פעמים את המילים המתהפכות
כדלהלן:
 1. קודש \ קְדֵשָׁה
  לדשן את המזבח \ "ודשנו את המזבח" (הוצאת הדשן) שמות כז-ג
  חטא \ חיטוי (ועין רש"י נידה לא: ד"ה "ובחטא" - לשון טבילה וטהרה)
  כלה (ענין תאוה – "כלה שארי ולבבי...") \ עניין מניעה וגירושין ("וימינך מקרב חיקך כלה")
  שבח (משמעו עילוי והלל) \וכן מלשון "השפלה" !!! כגון "בשוא גליו אתה תשבחם" (תהילים פט-י), משביח שאון ימים (שם סה-ח(
  עיקר \ עיקור ("את סוסיהם תעקר..." יהושע יא-ו – ופירושו הוצאת הפרסות. (חולין ז:) )
  יוסף (הוספה – "יוסף ה' לי בן אחר") \ אסף (לקיחה "אסף ה' את חרפתי" , ספו תמו (תהילים עג')
  "ותשרש שורשיה" (תהלים פ – י) \ לשרש-הוצאת השורשים כמו "בכל תבואתי תשרש" (איוב לא-יב)
  "בסעפיה" פירושו בענפיה (ישעיה יז-ו) \ "מסעיף" פירושו עקירת הענף. (שם י – לג)
  שכב \ מובא בשם ר' שמואל ארקוולטי שמה שנאמר על ראובן "וישכב את בלהה פלגש אביו", שזה מהמילים המתהפכות וא"כ "וישכב" פירושו שמנע השכיבה.(ע"י שבלבל יצועי אביו) (אבי עזר על אבן עזרא שמות יד-כ)
  ויסקלהו – זריקת אבנים \ סקלו מאבן פירושו, הסרת האבנים. (ישעיה סב-י)
  קפץ \ "לא תקפוץ את ידך" פירושו סגירה וצמצום וכן "וְכָל עַוְלָה קָפְצָה פִּיהָ" (תהילים קז-מב) וכן "קפיצת הדרך" פירושו כך (רש"י חולין צא: ד"ה קפצה)
  "ולמזח תמיד יחגריה" עניינו חגירת החגור (תהילים קט-יט) \ "לא יזח החושן" הסרתו (שמות כח-כח)
  "...ערו ערו עד היסוד בה" (תהילים קלז-ז) - לשון חורבן, ואינו נופל אלא על דבר שעוקרין שרשיו מהארץ (רש"י שם) \ מתערה כאזרח רענן (שם לז-לה) – לשון השרשה.
  לברך לעלה ולקלס \ "על כן נתתיך חרפה בגוים וקלסה לכל הארצות" (יחזקאל כב-ג)
  מלא "יין חמר מלא מסך" עניינו מילוי ושלימות \ "גם הנפש לא תמלא" עניינו כריתה (קהלת ו-ז, מ"צ שם)
  "עזב" לשון דחיה והרחקה \ "עזוב תעזוב עמו" (שמות כג-ה – ואף דהוה לגבי פריקה דהוא כעין הרחקה, כותב שם רש"י דהוה לשון עזרה)
  הווה \ "והות רשעים תהדוף" עקירת ההויה (משלי י-ג מלבי"ם)
  "לא נפקד ממנו איש" לשון חסרון (במדבר לא-מט) \ "יפקד ה' אלוקי הרוחות" (שם כז-טז) לשון מנין
  ירושה \ "ויורש את האמורי" לשון גירוש (במדבר לב-לט)
  מסע \ "... ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם" (סוף פקודי) פי' רש"י לשון חניה !!!
  "הוקע אותם" לשון חיבור (במדבר כה') \ ולעיתים הסרת החיבור "תקע נפשי" (ירמיה ו-ח)
  מזור, עניין רפואה (א-ו) \ עניין חולי (הושע ה-יג, סנהדרין צב.)
  "ער" לשון יורש (ער ועונה) \ "ערירי" בלא יורש (רש"י בראשית טו-ב)
  גירעון, ענינו חסרון \ ענין ריבוי ! (איוב לו-כז)
  מקץ – סוף \ לשון התחלה !!! "מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי..." כותב מצודת דוד "לשון התחלה, כי הראש יקרא קצה כמו הסוף" (ירמיה לד-יד)


גבריאל פולארד
הודעות: 713
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1178 פעמים
קיבל תודה: 376 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 13 ינואר 2019, 23:26

נפלא!

אתה יכול להוסיף את
חסד הוא לפירוש הרמב"ן שם
לא תפאר ע"פ הגמ' (לא תטול תפארתו)
ועי' רש"ש כתובות מז: על אם תענה
(ויש גם את רש"י ב"מ לח אבל זה לא מהתנ"ך).

מקץ- לענ"ד אינו ענין לכאן, שכן הפירוש הוא לשון קצה, והתחלה וסוף שניהם נקראים קצה.


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2353
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי במבי » 13 ינואר 2019, 23:31

ואפשר להוסיף עוד:

גיזום, לשון חיתוך \ לשון ריבוי, הגזמה
עשה, לשון גידול "עשתה את צפורניה" \ לשון כריתה, "וירא את אשר עשה לו בנו הקטן" כך מפרש ר' בחיי ב"כד הקמח"
שכל - חכמה(מופיע לראשונה אצל אביגיל \ סכלות (ש' וס' מתחלפים קהלת א-יז)
לבב - לשון קרבה ליבבתיני אחותי כלה (שה"ש ד) \ לשון ריחוק "הזכרים יוצאים לבובים - שבת)
ויואל - רצה \ לא רצה "ויואל ללכת" (רש"י ש"א יז - לט)
עצם \ שבירת העצם (ירמיה נ - יז, רש"י שמות כז-ג)
בזבז - ביזה, שלל \ דורון גדול (דניאל ב-ו)
מסוה - כיסוי, מניעת הסתכלות \ ענין הבטה (שמות לד-לד)
דל \ לשון הרמה (תהילים קמא מצודות)
עונה \ מניעת העונה "אם תענה את בנותי" (אי שם ברש"ש במסכת כתובות)
קשר - חיבור "וקשרתם לאות...." (תוס' מנחות לה:) וכן "קשורה בו ככלב...." \ מרידה (אך אולי חיבור לרעה)
שולה - מרים \ ענין הורדה ושלשול (ערוך ערך "של")


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2353
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי במבי » 13 ינואר 2019, 23:32

גבריאל פולארד כתב: מקץ- לענ"ד אינו ענין לכאן, שכן הפירוש הוא לשון קצה, והתחלה וסוף שניהם נקראים קצה.
בפועל אנשים משתמשים במילה "מקץ" בתור סוף, אך אין הכי נמי, כמו שאמרת שורש המילה נובע מ"קצה".


יוסף יוסף
הודעות: 407
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 151 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי יוסף יוסף » 14 ינואר 2019, 01:21

זכור לי איזה שהוא תוס' בש"ס על 'קילוס' שזה למעליותא וגם יכול לשמש כגריעותא
(תוס' שם דן לגבי מרקוליס)


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 223 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי האחד בא לגור » 14 ינואר 2019, 01:27

יוסף יוסף כתב:זכור לי איזה שהוא תוס' בש"ס על 'קילוס' שזה למעליותא וגם יכול לשמש כגריעותא
(תוס' שם דן לגבי מרקוליס)
בב"מ כה: ד"ה כאבני
סנהדרין סד. ד"ה מרקוליס
ושם כתבו שהוא לשון לעג וקלס ,שהוא הפך לשון קילוס שהוא שבח.


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2353
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי במבי » 14 ינואר 2019, 08:08

במבי כתב:
גבריאל פולארד כתב: מקץ- לענ"ד אינו ענין לכאן, שכן הפירוש הוא לשון קצה, והתחלה וסוף שניהם נקראים קצה.
אגב, הטענה שלך תקיפה כבר בדוגמא הראשונה, קודש \ קדישה

שניהם לשון הבדלה והפרשה. זה לטוב וזה למוטב


פותח הנושא
במבי
הודעות: 2353
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 611 פעמים
קיבל תודה: 673 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי במבי » 05 נובמבר 2019, 19:33

במבי כתב:
13 ינואר 2019, 23:20
בפרשה מביא האבן עזרא על הפסוק "ויאר את הלילה" (שמות יד-כ) פירוש ש"ויאר" פירושו "החשיך" ולכאורה שולל זאת מכל וכל וכך הוא כותב:

ואמר ר' מרינוס, כי פי' ויאר את הלילה לשון ויחשיך, וכמוהו ולילה אור בעדני ובדברי חכמינו ז"ל אור לארבעה עשר.
והמפרש כזה, השים חשך לאור ואור לחשך, כי לא יתכן בכל לשון שיהיה פי' מילה אחת דבר והפכו אם לא היה על דרך כנוי, כמו ברך נבות אלקים עכ"ל

ספר במדבר  -  פרק י״ב  -  פסוק א׳, פירוש אבן עזרא: לגבי האשה הכושית -  והמתרגם אמר שפירתא וטעמו לשון כבוד כאשר יקראו הישמעאלים לזפת הלבן גם אנחנו נקרא העור סגי נהור. והנה לא יתכן שנקרא שם שהוא לשבח להפכו לגנאי וכו'

והנה כאן האבן עזרא שולל זאת רק אם משתמשים בלשון גנאי למשהו משובח.

 


יעקב שלם
הודעות: 1932
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 672 פעמים
קיבל תודה: 609 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי יעקב שלם » 05 נובמבר 2019, 19:47

@במבי אם נושא זה מסקרנך וזה נראה שאכן כך

ממליץ בחום על ספר חדש שיצא ממש לאחרונה לאור בשם היפוך אותיות מדהים ומקיף ומרתק


מעט דבש
הודעות: 138
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 22:54
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: המילים המתהפכות.

שליחה על ידי מעט דבש » 02 אוגוסט 2020, 01:29

ויש גם את הספר 'דבר טוב' על הענין.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח