האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

נושאים שונים

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 יוני 2020, 18:27

שמעתי אומרים שיש ענין לדעת "מה קורה בעולם" ולא להיות מופרש לגמרי מלדעת חדשות וקורות עולם. ותולים דבר זה במה שאמרו חז"ל לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".

ובילדותי שמעתי מאאמו"ר זצ"ל הכ"מ שראה אצל מורו ורבו הגר"א קוטלר זצוק"ל שכשהיה עובר אצל מקום שמוכרים עיתונים הי' קורא את כותרות העיתונים. ותמה על זה אאמו"ר ז"ל, כיון שידע כמה הגרא"ק הי' מקפיד על כל רגע ורגע כמימריה של ביטול תורה, (עד כדי כך שכאשר היה מדבר עם אנשים בטלפון שלא בדברי תורה, (גם אם זה היה בענייני מצוה) היה מעיין תוך כדי דיבורו בספר שלפניו), ושאל את רבו הגרא"ק על זה, ואמר לו הגרא"ק זצ"ל "שיש להסתכל ב"קעפלאך" - בכותרות, כדי לדעת מה קורה".
והנה עד כמה שזכור לי לא אמר אאמו"ר שהגרא"ק ז"ל הסביר לו מקור או טעם לזה שצריך "לדעת מה קורה". ואמרתי אני אלך ואחקור אם אכן יש ללמוד דבר זה ממה שאמרו חז"ל לעולם יהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".

בגמ' כתובות (סוף דף טז:-ריש יז.) איתא תנו רבנן כיצד מרקדין לפני הכלה בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה, אמרו להן ב''ש לב''ה הרי שהיתה חיגרת או סומא אומרי' לה כלה נאה וחסודה והתורה אמרה {שמות כג-ז} מדבר שקר תרחק, אמרו להם ב''ה לב''ש לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו הוי אומר ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. ופירש"י שם מכאן אמרו. מדברי ב''ה שאמרו ישבחנה: תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. לעשות לאיש ואיש כרצונו:
ובשיטמ"ק שם פי' באופן אחר, וז"ל מכאן אמרו חכמים. פי' מדברי ב"ה. מעורבת עם הבריות פי' ותחייב בעיני הבריות להיות מדבר בשבחן אע"פ שאין השבח בהן. לישנא אחרינא תהא דעתו נוחה עם הבריות כדי שיקלסוהו כולן אע"פ שאינו הגון כל כך כמו שמקלסין את הכלה אע"פ שאינה הגונה. מלקוטי הגאונים ז"ל: עכ"ל.
הרי שלרש"י הפי' בלהיות דעתו מעורבת עם הבריות הוא לעשות רצונם של כל איש ואיש, ולשטמ"ק הפשט הוא או שמדבר בשבחן אף שאין השבח בהם, או שיהא דעתו נוחה עם הבריות כדי שיקלסוהו. אבל אין באחד מהפירושים האלו שייכות לזה שיש לאדם לדעת מה חדש ומה קורה בעולם.
וע"ע ברמב"ם פ"ה מהל' יסודי התורה הל' י"א וז"ל ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול השם והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון... או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גדלו של חכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין, וכן אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעורבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות ...עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים למעשיו, הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. עכ"ל.
מלשון הרמב"ם משמע ברור ש"דעתו מעורבת עם הבריות" היינו פרט באופן התנהגותו עם אנשים אחרים, [ולבסוף כ' "עד שימצאו הכל מקלסין אותו" וכו', וזה דומה לפי' השני בשטמ"ק], ושוב אין בזה שום קשר לידיעת החדשות ומה שקורה בעולם.
ובספר פלא יועץ (ערך 'צער') כ' וז"ל ומשלימות המידות הוא שיהא דעתו של אדם מעורב עם הבריות, ויצטער או לפחות יראה צערם ויבכה עם הבוכים, עכ"ל.
הרי שלדברי הפלא יועץ ענין דעתו מעורב עם הבריות הוא ההשתתפות בצערם של זולתו.

ומהיכן לקחו דבר זה שלדעת ענייני קורות העולם וחדשות וכו' קשור לענין זה של להיות דעתו מעורב עם הבריות.

והנה מציאה מצאתי בספר 'דרך ישרה' - הנהגות ודקדוקי הלכה של רבנו הגה"ח רבי שריה דבליצקי זצוק"ל (שכתב תלמידו המובהק הרב א"ב פורת שליט"א ממודיעין עילית), בפרק י"ט - "עניינים שונים" סעיף ח.) וז"ל דעתו מעורב עם הבריות - היה רגיל [הגר"ש דבליצקי] מידי יום לראות את כותרות הידיעות החדשות בעיתון, ובכלל זה הקפיד תמיד לבקש בעד כל החולים שנזכרו שם לרפואה:
ובהג"הה שם מס' 8 כ' מביא את הגמ' בכתובות, והרמב"ם ועוד שהביאו את הענין שצריך שתהא דעתו מעורב עם הבריות, ומביא את דברי הפלא יועץ שכ' שיהא דעתו של אדם מעורב עם הבריות, ויצטער או לפחות יראה צערם ויבכה עם הבוכים, וכ' וז"ל ושמעתי מרבנו דבזמננו כלול בזה גם שיהא רגיל לעבור על הידיעות החדשות בעיתון, לא שיאריך בזה, כי אם בהעברה מקופיא על הכותרות וכדו', ולבל והיה מנותק לגמרי מהמתרחש לטוב או למוטב וכו'. וכן ראינו לרבנו שהי' רגיל בראיית כותרות החדשות בההעברה בעלמא לפי הענין [בד"כ ארך 2-3 רגעים], וכמה הי' נושא על לבו צרכי הרבים ובכל צרתם לו צר וכו',ואף גם בראותו כי מן הצורך לשקוד על תקנת הרבים באיזה ענין שאין לו דורשים, קיים בעצמו במקום שאין אנשים וכו' ואזר כגבר חלציו ופעל ועשה בהצנע לכת בין אדם למקום ובין אדם לחברו בהשתדלויות שונות וכו', עכ"ל.
הרי שבאר הגר"ש דבליצקי שענין קריאת העיתונים וידיעת החדשות הוא כדי לקיים את ה'דעתו מעורב עם הבריות' ע"י שישתתף בצערם של החולים ובצרות של אחרים, וכן שישתדל לעזור ולתקן במקום שצריך תיקון וכו', ועזור במקום שצריכים עזרה.
ויתכן לומר שזה היה גם כוונת הגר"א קוטלר זצוק"ל בקריאתו את כותרות העיתונים לראות אם יש שם משהו שצריך לדעת כדי לעשות משהו בענין או לתקן ןלעזור בצרכי היחיד והרבים וכו'.
אבל לקרוא עיתונים או להתעניין בחדשות רק לשם ידיעה בעלמא כדי שיוכל "לנייעס" או כדי שיהיה "מעורב בעניינים" שלא לשם כונה לעשות בזה איזה מעשה או לעזור לצריכים עזרה, או לתקן מה שצריך תיקון, או אף להשתתף בצערם ובשמחתם של אחרים, לזה לא מצינו שום מקור, ואין לזה שום שייכות לענין של להיות דעתו מעורב עם הבריות.
 מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » 30 יוני 2020, 18:45

יעויין שבועות ו,ב:
א"ל רב פפא לרבא הי מינייהו עדיף אמר ליה בחורשיא קא אכיל ליה פוק חזי טיבעא דמאן סגי בעלמא
ופירש"י:
האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי והוצרך לשאול זאת

אין מזה ראיה שיש ענין לדעת מה קורה בעולם, אבל רואים שהיה הדבר תמוה בעיני רבא שלא ידע רב פפא דברים בסיסיים במה שקורה בעולם, ולא תלה זאת בשקיעותו בתורה.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 יוני 2020, 18:53

מבקש אמת כתב:
30 יוני 2020, 18:45
שהיה הדבר תמוה בעיני רבא שלא ידע רב פפא דברים בסיסיים במה שקורה בעולם, ולא תלה זאת בשקיעותו בתורה.
ייש"כ, הערה יפה,
וגם זה כמו שאמרנו, שגם מחובת התורה הוא שת"ח צריך לדעת דברים כאלה כדי ישוכל לפעול בדברים הקשורים להם.
ולדוגמא בענין מלכות רומי צריך לדעת שהם השולטים במלכות כדי שיוכל להשתדל אצלם במקרה הצורך, ולעזור לאנשים עם דברים שקשורים למלכות וכו'.
אבל זה לא קשור לידיעה סתם למען הידיעה.


מתאהב על ידך
משתמש ותיק
הודעות: 449
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 30 יוני 2020, 18:54

נראה לכם הגיוני שאדם באמת מתפלל כל ימיו על תיקון העולם בכל הבחינות הזויות והתחומים, ולא מתעניין כלום מה קורה בפועל?

איך אמר הכוזרי "צפצוף הזרזיר!" 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 יוני 2020, 18:58

מתאהב על ידך כתב:
30 יוני 2020, 18:54
נראה לכם הגיוני שאדם באמת מתפלל כל ימיו על תיקון העולם בכל הבחינות הזויות והתחומים, ולא מתעניין כלום מה קורה בפועל?

איך אמר הכוזרי "צפצוף הזרזיר!" 

חס וחלילה לא אמרנו שלא צריך להתעניין, צריך וצריך, אבל רק לשם הסיבה הנכונה כדי לתקן ןלעזור ולפעול, ולהשתתף בצערן ושמחתם של אחרים, וגם כדי שיוכל באמת לתפלל כל ימיו על תיקון העולם בכל הבחינות הזויות והתחומים.
אבל לא סתם לשם ידיעת חדשות ולהיות "בתוך העניינים".


לא פסקה ישיבה
הודעות: 146
הצטרף: 22 אפריל 2020, 20:57
נתן תודה: 23 פעמים
קיבל תודה: 29 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי לא פסקה ישיבה » 30 יוני 2020, 20:47

ודאי שצריך לדעת מה קורה בעולם, ופשוט שהוא בכלל שתהא דעתו מעורבת. שהרי הטעם הוא שיהיה לו שיג ושיח עם בני אדם. ובמהר"ל מבו' דהוא גדר אמצעי, שמצ"א יהיה עם הבריות, אבל לא יהיה לגמרי. אבל ודאי שאין צורך לקרוא את הפרשנות של יעקב ריבלין, אלא ידיעה חדשותית גדידא. מה גם שחכמי התורה הם הפרשנים הכי טובים למציאות, כמו שמסופר על מרן הרב שך, ועוד.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2788
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 397 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי HaimL » 30 יוני 2020, 21:38

מבקש אמת כתב:
30 יוני 2020, 18:45
יעויין שבועות ו,ב:
א"ל רב פפא לרבא הי מינייהו עדיף אמר ליה בחורשיא קא אכיל ליה פוק חזי טיבעא דמאן סגי בעלמא
ופירש"י:
האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי והוצרך לשאול זאת

אין מזה ראיה שיש ענין לדעת מה קורה בעולם, אבל רואים שהיה הדבר תמוה בעיני רבא שלא ידע רב פפא דברים בסיסיים במה שקורה בעולם, ולא תלה זאת בשקיעותו בתורה.
איכא למפרך (קצת) דשאני מלכות רומי שעליה אמרו אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה וכו'
 


קדמא ואזלא
משתמש ותיק
הודעות: 262
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 109 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 30 יוני 2020, 21:41

יש ענין נוסף לדעת קצת מה קורה בעולם.

יבמות דף סג עמוד א
א"ר אלעזר בר אבינא: אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, שנאמר: הכרתי גוים נשמו פנותם החרבתי חוצותם, וכתיב: אמרתי אך תיראי אותי תקחי מוסר.
רש"י: בשביל ישראל - ליראם כדי שיחזרו בתשובה.

אם לא יתעניין, מהיכן יידע על הפורענויות שבאו לעולם, כדי לחזור בתשובה?


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 יוני 2020, 23:02

לא פסקה ישיבה כתב:
30 יוני 2020, 20:47
ודאי שצריך לדעת מה קורה בעולם, ופשוט שהוא בכלל שתהא דעתו מעורבת.
מנא לך דבר זה? הרי כל המפרשים לא פירשו כן המימרא זו, ומי זה שחידש שידיעת מה קורה בעולם קשור לענין זה של דעתו מעורב עם הבריות?


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 יוני 2020, 23:21

לכבוד כל המגיבים החשובים שכתבו כל מיני סיבות חשובות למה צריכים לדעת מה קורה בעולם:
אם אכן רוצים לדעת מה קורה בעולם לצורך הסיבות האלו אז מה טוב ומה נעים, אני שאלתי אם יש ענין לדעת חדשות ומה קורה בעולם לא בשביל צורך אחר, אלא שזה עצמו הוא ענין חשוב, שיהיה לאדם ידיעות ושיהיה בעניינים.
והאם זה קשור לענין של להיות דעתו מעורב עם הבריות.
ולכן אין טעם להוסיף לכתוב עוד ועוד סיבות ותועליות שיכול האדם לעשות בזה שידע מה קורה בעולם.
הרי רובנו לא מתעניינים בחדשות בגלל כל הסיבות החשובות האלה, אלא רק בגלל שאנחנו "רוצים להיות בעניינים" ועל זה שאלתי, האם יש מקור לדבר הזה?


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 736
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 58 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי משה נפתלי » אתמול, 00:15

יושב אוהלים כתב:
30 יוני 2020, 18:27
הגר"א קוטלר זצוק"ל כשהיה עובר אצל מקום שמוכרים עיתונים הי' קורא את כותרות העיתונים.
א. כך היה מנהגו של רבינו שמואל רוזובסקי עליו השלום:
בשעות הצהרים, בשובו מן הישיבה לביתו מלוּוה בסיעת תלמידים, היה עוצר לרגעים מספר בכיכר ברטנורא וסוקר את העתונים המוצגים לראוה בחזית 'קיוסק זילברברג'.
מאחר שהעתונים לא היו מהסוג ההולם את בן־ישיבה, הסיעה לא התקרבה אל הקיוסק, אלא המתינה בצידי הככר, בדומיה וברוב רספקט, לשוב מלכם ולהמשך השיח החפשי.
ב. ואף מנהגו של הגאון הירושלמי רבי ישראל יעקב פישר עליו השלום היה כן:
בשעות אחר־הצהרים, בדרכו מביתו שבשכונת 'זכרון משה' לעבר בית ההוראה של העדה החרדית אשר ברחוב 'שערי משה', היה עוצר בככר שבין רחוב ישעיהו ורחוב שטראוס וסוקר את העתונים שהיו מוצגים לראוה בחזית 'קיוסק גבירצמן'.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » אתמול, 00:32

HaimL כתב:
30 יוני 2020, 21:38
מבקש אמת כתב:
30 יוני 2020, 18:45
יעויין שבועות ו,ב:
א"ל רב פפא לרבא הי מינייהו עדיף אמר ליה בחורשיא קא אכיל ליה פוק חזי טיבעא דמאן סגי בעלמא
ופירש"י:
האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי והוצרך לשאול זאת

אין מזה ראיה שיש ענין לדעת מה קורה בעולם, אבל רואים שהיה הדבר תמוה בעיני רבא שלא ידע רב פפא דברים בסיסיים במה שקורה בעולם, ולא תלה זאת בשקיעותו בתורה.
איכא למפרך (קצת) דשאני מלכות רומי שעליה אמרו אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה וכו'

מה זה נוגע לחוסר ידיעתו במה שקורה בעולם?
 


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » אתמול, 00:34

יש לציין נקודה חשובה בהקשר לנידון זה, שגם אם אין ענין לדעת מה קורה בעולם, עכ"פ מאד נחוץ לדעת שכשמתעוררת שאלה שבשבילה יש צורך לדעת מה קורה בעולם, ויש הרבה שאלות כאלו בהרבה תחומים שונים, אזי שלא יקפוץ אותו אחד שאינו מבין בעניני העולם ויביע את דעתו. אם הוא רק מבין במה שכתוב בספרים ולא במה שקורה בעולם, שימשיך לחוות את דעתו בקשר למה שכתוב בספרים, ולא יתיימר להביע דעות בעניינים שאינו מתמצא בהם.


בלדד השוחי
משתמש ותיק
הודעות: 314
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 121 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי בלדד השוחי » אתמול, 00:40

מבקש אמת כתב:
אתמול, 00:34
יש לציין נקודה חשובה בהקשר לנידון זה, שגם אם אין ענין לדעת מה קורה בעולם, עכ"פ מאד נחוץ לדעת שכשמתעוררת שאלה שבשבילה יש צורך לדעת מה קורה בעולם, ויש הרבה שאלות כאלו בהרבה תחומים שונים, אזי שלא יקפוץ אותו אחד שאינו מבין בעניני העולם ויביע את דעתו. אם הוא רק מבין במה שכתוב בספרים ולא במה שקורה בעולם, שימשיך לחוות את דעתו בקשר למה שכתוב בספרים, ולא יתיימר להביע דעות בעניינים שאינו מתמצא בהם.
מהר"ם שיק מסכת סוטה דף לה עמוד א
והנה יהושע נראה שלא היה דעתו מעורבת עם הבריות ועסק רק בתורה ובעבודה והתבודד עצמו אצל משה רבינו כנאמר [שמות לג, יא] יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל. ועל איש כזה אם אמנם שהוא גם נחשב בעיני המון לקדוש ה', אבל יסברו שאין לו ידיעה בהוויות העולם, ויסברו שהוא תם וראשו ועיניו כרותים מעניני העוה"ז, ולא ירגיש בצרכי העוה"ז ובעניניו ולא יבחין בהם. אבל זה שקר כדתנן [אבות פ"ו מ"א] "כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה וכו' ונהנין ממנו עצה" וכו'. וישראל אז ג"כ החזיקו ליהושע שהוא פרוש ונבדל מכל תהלוכי עולם, ועל שם זה קראו לו "הדין ריש קטיעא" שהוא כאילו קטיעא מן העולם וראשו בשמים ולזאת לא שמעו לו.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2788
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 397 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי HaimL » אתמול, 00:47

מבקש אמת כתב:
אתמול, 00:32
HaimL כתב:
30 יוני 2020, 21:38
מבקש אמת כתב:
30 יוני 2020, 18:45
יעויין שבועות ו,ב:
א"ל רב פפא לרבא הי מינייהו עדיף אמר ליה בחורשיא קא אכיל ליה פוק חזי טיבעא דמאן סגי בעלמא
ופירש"י:
האיש הזה מוטמן ביערים כל ימיו שלא שמע בטיבעה של מלכות רומי והוצרך לשאול זאת

אין מזה ראיה שיש ענין לדעת מה קורה בעולם, אבל רואים שהיה הדבר תמוה בעיני רבא שלא ידע רב פפא דברים בסיסיים במה שקורה בעולם, ולא תלה זאת בשקיעותו בתורה.
איכא למפרך (קצת) דשאני מלכות רומי שעליה אמרו אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה וכו'
מה זה נוגע לחוסר ידיעתו במה שקורה בעולם?
תאמין או לא, אבל ציפיתי לשאלה הזאת. אני מפרש את תמיהתו של רבא, שמאחר ואומה זו מן השמים המליכוה הרי שהיה רב פפא צריך לדעת את יתרונה, כמו בדרך ממילא (כמ"ש סוד ה' ליריאיו), אבל לא שבאמת צריך לדעת מה שקורה בעולם.
 


דרופתקי דאורייתא
הודעות: 102
הצטרף: 30 ינואר 2019, 13:45
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 30 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי דרופתקי דאורייתא » אתמול, 00:55

הייתי ממליץ להרב @יושב אוהלים ללמוד בנחת רוח, את כל המאמר הארוך קצת בספר תורת אברהם שכותרתו: חכמת המוסר. זה ארוך, אבל בתוכו הוא מתייחס לנידון המדובר.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 02:25

דרופתקי דאורייתא כתב:
אתמול, 00:55
הייתי ממליץ להרב @יושב אוהלים ללמוד בנחת רוח, את כל המאמר הארוך קצת בספר תורת אברהם שכותרתו: חכמת המוסר. זה ארוך, אבל בתוכו הוא מתייחס לנידון המדובר.
מה זה ספר תורת אברהם?
 


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1245
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 425 פעמים
קיבל תודה: 387 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יצחק » אתמול, 09:10

זכור לי שראיתי בספר על ר"א גנחובסקי שבשלב כלשהו בחיים קבל על עצמו שיותר לא יקרא בעיתונים כלל וכלל, ומתוך הדברים שם היה ברור שהוא התלבט בזה במשך זמן עד שהחליט. ודו"ק לשני הצדדים.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 09:37

יצחק כתב:
אתמול, 09:10
זכור לי שראיתי בספר על ר"א גנחובסקי שבשלב כלשהו בחיים קבל על עצמו שיותר לא יקרא בעיתונים כלל וכלל, ומתוך הדברים שם היה ברור שהוא התלבט בזה במשך זמן עד שהחליט. ודו"ק לשני הצדדים.

יתכן מאוד שהוא חישב שהדברים שהוא צריך לדעת לצורך עבודת ה' וכו' הוא ישמע ממקומות אחרים, ולכן יצא שכרו בהפסדו אם יקרא עיתונים. אבל זה לא אומר שהחליט שהוא לא צריך לדעת מה קורה.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » אתמול, 15:20

HaimL כתב:
אתמול, 00:47
מבקש אמת כתב:
אתמול, 00:32
HaimL כתב:
30 יוני 2020, 21:38

איכא למפרך (קצת) דשאני מלכות רומי שעליה אמרו אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה וכו'
מה זה נוגע לחוסר ידיעתו במה שקורה בעולם?
תאמין או לא, אבל ציפיתי לשאלה הזאת. אני מפרש את תמיהתו של רבא, שמאחר ואומה זו מן השמים המליכוה הרי שהיה רב פפא צריך לדעת את יתרונה, כמו בדרך ממילא (כמ"ש סוד ה' ליריאיו), אבל לא שבאמת צריך לדעת מה שקורה בעולם.

התמיהה שלו היתה על זה שנראה שרב פפא היה מוטמן ביער ולא יודע מה קורה בעולם מסביבו, לא שלא ידע משהו ברוח הקודש.

אני לא מתכוון להביא מפה שום ראיה שצריך לקרוא עיתון או שמצווה לשמוע חדשות... אלא רק שמי שלא ידע דברים בסיסיים ממה שקורה בעולם היה נתפס כתמוה, ולא ראו את זה בתור "שקיעות בלימוד".

(באופן אישי אין לי בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם, אם זהו טבעו ותכונתו שאינו מתעניין בסובב אותו. אבל לפחות שלא יעשו מזה אידיאל, אלא יכירו בכך שמדובר בתכונה, שיש לה חסרונות ויש לה מעלות. ועוד יותר חשוב, שיכיר במציאות ולא יביע דעות בנושאים בו הוא אינו מבין).
 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 15:29

מבקש אמת כתב:
אתמול, 15:20
(באופן אישי אין לי בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם,
אם יש ענין על פי חז"ל שכן ידע מה קורה בעולם, א"כ איך יתכן שלך אין בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2788
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 397 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי HaimL » אתמול, 15:54

מבקש אמת כתב:
אתמול, 15:20
HaimL כתב:
אתמול, 00:47
מבקש אמת כתב:
אתמול, 00:32

מה זה נוגע לחוסר ידיעתו במה שקורה בעולם?
תאמין או לא, אבל ציפיתי לשאלה הזאת. אני מפרש את תמיהתו של רבא, שמאחר ואומה זו מן השמים המליכוה הרי שהיה רב פפא צריך לדעת את יתרונה, כמו בדרך ממילא (כמ"ש סוד ה' ליריאיו), אבל לא שבאמת צריך לדעת מה שקורה בעולם.
התמיהה שלו היתה על זה שנראה שרב פפא היה מוטמן ביער ולא יודע מה קורה בעולם מסביבו, לא שלא ידע משהו ברוח הקודש.

אני לא מתכוון להביא מפה שום ראיה שצריך לקרוא עיתון או שמצווה לשמוע חדשות... אלא רק שמי שלא ידע דברים בסיסיים ממה שקורה בעולם היה נתפס כתמוה, ולא ראו את זה בתור "שקיעות בלימוד".

(באופן אישי אין לי בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם, אם זהו טבעו ותכונתו שאינו מתעניין בסובב אותו. אבל לפחות שלא יעשו מזה אידיאל, אלא יכירו בכך שמדובר בתכונה, שיש לה חסרונות ויש לה מעלות. ועוד יותר חשוב, שיכיר במציאות ולא יביע דעות בנושאים בו הוא אינו מבין).

חלילה, לא טענתי כלפיך שום כלום. פשוט, כך מסתבר לי לפרש את התמיהה (וזה שמוטמן ביערים הוא בדרך גוזמא, וכאילו אמר לו שאינך יודע דבר שעל פי מעלתך היה לך לדעתו, כמו שסתם עמי הארצות בקיאים בענייני העולם,  כמילתא דפשיטא).
 


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » אתמול, 16:24

יושב אוהלים כתב:
אתמול, 15:29
מבקש אמת כתב:
אתמול, 15:20
(באופן אישי אין לי בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם,
אם יש ענין על פי חז"ל שכן ידע מה קורה בעולם, א"כ איך יתכן שלך אין בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם.
כתבתי שאיני רואה הוכחה בחז"ל שיש בזה ענין, אלא שכך דרכם של בני אדם להתעניין במה שקורה סביבם, ומי שאינו נוהג כן הוה מילתא דתמיהא. 
(האמת היא שיש בזה חסרון מסויים, כיון שמי שאינו מתעניין במה שקורה סביבו יהיה מנותק מבני אדם ומהבנת הליכותיהם, וכן ירכוש הרבה פחות חכמת חיים).
 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 16:47

מבקש אמת כתב:
אתמול, 16:24
יושב אוהלים כתב:
אתמול, 15:29
מבקש אמת כתב:
אתמול, 15:20
(באופן אישי אין לי בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם,
אם יש ענין על פי חז"ל שכן ידע מה קורה בעולם, א"כ איך יתכן שלך אין בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם.
כתבתי שאיני רואה הוכחה בחז"ל שיש בזה ענין, אלא שכך דרכם של בני אדם להתעניין במה שקורה סביבם, ומי שאינו נוהג כן הוה מילתא דתמיהא. 
(האמת היא שיש בזה חסרון מסויים, כיון שמי שאינו מתעניין במה שקורה סביבו יהיה מנותק מבני אדם ומהבנת הליכותיהם, וכן ירכוש הרבה פחות חכמת חיים).

וגם לא יוכל לעזור לאנשים במקום הצורך, ולא לתקן מה שצריך תיקון, וכן להצטער ולשמוח בצער ובשמחת הזולת.
וכן כל הדברים האחרים שהזכירו למעלה.
הרי אם כן בודאי יש מקורות מהתורה ומחז"ל שצריכים לדעת מה קורה בעולם.
 


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » אתמול, 17:02

יושב אוהלים כתב:
אתמול, 16:47
מבקש אמת כתב:
אתמול, 16:24
יושב אוהלים כתב:
אתמול, 15:29

אם יש ענין על פי חז"ל שכן ידע מה קורה בעולם, א"כ איך יתכן שלך אין בעיה כלל עם מי שלא יודע מה קורה בעולם.
כתבתי שאיני רואה הוכחה בחז"ל שיש בזה ענין, אלא שכך דרכם של בני אדם להתעניין במה שקורה סביבם, ומי שאינו נוהג כן הוה מילתא דתמיהא. 
(האמת היא שיש בזה חסרון מסויים, כיון שמי שאינו מתעניין במה שקורה סביבו יהיה מנותק מבני אדם ומהבנת הליכותיהם, וכן ירכוש הרבה פחות חכמת חיים).
וגם לא יוכל לעזור לאנשים במקום הצורך, ולא לתקן מה שצריך תיקון, וכן להצטער ולשמוח בצער ובשמחת הזולת.
וכן כל הדברים האחרים שהזכירו למעלה.
הרי אם כן בודאי יש מקורות מהתורה ומחז"ל שצריכים לדעת מה קורה בעולם.

נכון, ומאידך גיסא אם לפי תכונתו הינו מתאים מאד להיות שקוע בלימודו באופן מיוחד, ומאידך אינו מתעניין במה שקורה בעולם אלא רק בלימוד, יתכן בהחלט שתפקידו בעולם הוא להתעניין רק בלימודו ולא במה שקורה מסביב (למעט מה שנצרך מפני דרך ארץ וכבוד הזולת). אבל עכ"פ מדובר באופי מסויים ולא באיזה אידיאל שראוי לחיקוי.
 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 17:07

מבקש אמת כתב:
אתמול, 17:02
יושב אוהלים כתב:
אתמול, 16:47
מבקש אמת כתב:
אתמול, 16:24

כתבתי שאיני רואה הוכחה בחז"ל שיש בזה ענין, אלא שכך דרכם של בני אדם להתעניין במה שקורה סביבם, ומי שאינו נוהג כן הוה מילתא דתמיהא. 
(האמת היא שיש בזה חסרון מסויים, כיון שמי שאינו מתעניין במה שקורה סביבו יהיה מנותק מבני אדם ומהבנת הליכותיהם, וכן ירכוש הרבה פחות חכמת חיים).
וגם לא יוכל לעזור לאנשים במקום הצורך, ולא לתקן מה שצריך תיקון, וכן להצטער ולשמוח בצער ובשמחת הזולת.
וכן כל הדברים האחרים שהזכירו למעלה.
הרי אם כן בודאי יש מקורות מהתורה ומחז"ל שצריכים לדעת מה קורה בעולם.
נכון, ומאידך גיסא אם לפי תכונתו הינו מתאים מאד להיות שקוע בלימודו באופן מיוחד, ומאידך אינו מתעניין במה שקורה בעולם אלא רק בלימוד, יתכן בהחלט שתפקידו בעולם הוא להתעניין רק בלימודו ולא במה שקורה מסביב (למעט מה שנצרך מפני דרך ארץ וכבוד הזולת). אבל עכ"פ מדובר באופי מסויים ולא באיזה אידיאל שראוי לחיקוי.


האם מותר לבן אדם לומר אינני "סוג בן אדם כזה" לעסוק במצוות בין אדם לחברו, ואשב כל היום ואלמד?


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 2568
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 264 פעמים
קיבל תודה: 975 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי מבקש אמת » אתמול, 17:14

יושב אוהלים כתב:
אתמול, 17:07
מבקש אמת כתב:
אתמול, 17:02
יושב אוהלים כתב:
אתמול, 16:47

וגם לא יוכל לעזור לאנשים במקום הצורך, ולא לתקן מה שצריך תיקון, וכן להצטער ולשמוח בצער ובשמחת הזולת.
וכן כל הדברים האחרים שהזכירו למעלה.
הרי אם כן בודאי יש מקורות מהתורה ומחז"ל שצריכים לדעת מה קורה בעולם.
נכון, ומאידך גיסא אם לפי תכונתו הינו מתאים מאד להיות שקוע בלימודו באופן מיוחד, ומאידך אינו מתעניין במה שקורה בעולם אלא רק בלימוד, יתכן בהחלט שתפקידו בעולם הוא להתעניין רק בלימודו ולא במה שקורה מסביב (למעט מה שנצרך מפני דרך ארץ וכבוד הזולת). אבל עכ"פ מדובר באופי מסויים ולא באיזה אידיאל שראוי לחיקוי.

האם מותר לבן אדם לומר אינני "סוג בן אדם כזה" לעסוק במצוות בין אדם לחברו, ואשב כל היום ואלמד?
לא שלא לעסוק בכלל, אבל רמת העיסוק בהחלט תלויה בתכונת האדם. יש אדם שמטבעו מתאים לעסקנות ולעסוק בצרכי ציבור ולא להתרכז בלימוד, וכזה אחד צריך להשקיע את עיקר זמנו בעשיית חסד לרבים, אמנם עדיין צריך לקבוע עיתים לתורה. מאידך אדם שמטבעו מתאים להתבודד בפינתו וללמוד בשקידה ולא להתעסק עם בני אדם, תפקידו הוא להשקיע את עיקר זמנו בשקידת התורה, ומ"מ עדיין יפנה קצת זמן לעסוק בחסד. 
 
כתיב במשלי יד,ב: "הוֹלֵךְ בְּיָשְׁרוֹ יְרֵא ה'" ופירש הגר"א: "כי כל אדם צריך לילך בדרכו הצריך לו, כי אין מידת בני אדם שוים זה לזה, ומחמת זה הוא רגיל בעבירה הבא באותו מידה וצריך לגדור עצמו מאוד בזה, מה שאין חבירו צריך לזו השמירה, וחבירו צריך לדבר אחרולכן הולך בישרו בדרך היושר שלו – אע"פ שבעיני הבריות הוא רע, כי אינן יודעין מה שהוא צריך, ואעפ"כ הוא הולך בישרו – הוא ירא ה'"

 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 17:17

מבקש אמת כתב:
אתמול, 17:14
יושב אוהלים כתב:
אתמול, 17:07
מבקש אמת כתב:
אתמול, 17:02

נכון, ומאידך גיסא אם לפי תכונתו הינו מתאים מאד להיות שקוע בלימודו באופן מיוחד, ומאידך אינו מתעניין במה שקורה בעולם אלא רק בלימוד, יתכן בהחלט שתפקידו בעולם הוא להתעניין רק בלימודו ולא במה שקורה מסביב (למעט מה שנצרך מפני דרך ארץ וכבוד הזולת). אבל עכ"פ מדובר באופי מסויים ולא באיזה אידיאל שראוי לחיקוי.

האם מותר לבן אדם לומר אינני "סוג בן אדם כזה" לעסוק במצוות בין אדם לחברו, ואשב כל היום ואלמד?
לא שלא לעסוק בכלל, אבל רמת העיסוק בהחלט תלויה בתכונת האדם. יש אדם שמטבעו מתאים לעסקנות ולעסוק בצרכי ציבור ולא להתרכז בלימוד, וכזה אחד צריך להשקיע את עיקר זמנו בעשיית חסד לרבים, אמנם עדיין צריך לקבוע עיתים לתורה. מאידך אדם שמטבעו מתאים להתבודד בפינתו וללמוד בשקידה ולא להתעסק עם בני אדם, תפקידו הוא להשקיע את עיקר זמנו בשקידת התורה, ומ"מ עדיין יפנה קצת זמן לעסוק בחסד. 
 
כתיב במשלי יד,ב: "הוֹלֵךְ בְּיָשְׁרוֹ יְרֵא ה'" ופירש הגר"א: "כי כל אדם צריך לילך בדרכו הצריך לו, כי אין מידת בני אדם שוים זה לזה, ומחמת זה הוא רגיל בעבירה הבא באותו מידה וצריך לגדור עצמו מאוד בזה, מה שאין חבירו צריך לזו השמירה, וחבירו צריך לדבר אחרולכן הולך בישרו בדרך היושר שלו – אע"פ שבעיני הבריות הוא רע, כי אינן יודעין מה שהוא צריך, ואעפ"כ הוא הולך בישרו – הוא ירא ה'"


הגר"א שהבאת לא רק שאינו מסייע לך, אלא הוא ראיה נגד מה שכתבת, שהרי מדברי הגר"א רואים שזה רק כשעושה כן להציל עצמו מלעבור איסורים, ולא סתם בגלל שנראה לו "שמתאים לו" להתעסק בדבר אחד ולעזוב חלק אחר.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1562
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 256 פעמים
קיבל תודה: 314 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם לדעת ענייני ה'חדשות' כלול בזה שצריך להיות "דעתו מעורבת עם הבריות"

שליחה על ידי יושב אוהלים » אתמול, 17:19

יושב אוהלים כתב:
אתמול, 17:17
ומ"מ עדיין יפנה קצת זמן לעסוק בחסד.
שמעתי בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שכמו שצריכים לעשר את האוכל ואת הכסף, כן כל אדם מישראל חייב לתת עשירית מזמנו לעשות למען הזולת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אלי פלדמן, החושב, רמב''ם | 1 אורח