מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 24 פברואר 2017, 11:38

האם יש עונש למבטל עשה ?
על "עידן ריתחא" מבואר בגמרא מנחות מא.
"מלאכא אשכחא לרב קטינא, דמיכסי סדינא (דלא הוי ליה ציצית משום כסות לילה) אמר ליה קטינא קטינא, סדינא בקייטא וסרבלא בסיתותא (שהן עגולין ואין להן אלא ב' כנפיים) – ציצית של תכלת מה תהא עליה ?!
אמר ליה: ענשיתו אעשה ?
אמר ליה: בזמן דאיכא ריתחא ענשינן".
ושם בתוספות: "ענשיתו אעשה" כי האי, שאין אדם חייב לקנות שליח המחוייב אם אין לו. אבל עשה גמור אפילו בית דין שלמטה היו מכין אותו עד שתצא נפשו.
ומבואר להדיא שתוספות סוברים שבעשה שמחוייב בו מענישים בשמים, מק"ו של כפיית בי"ד שלמטה.
[אמנם בגדר הדבר לדעת תוס' צ"ע איך עשו ק"ו מכפייה על המצוות שהיא קודם המצווה, לעונש שהוא בא לכפרה אחר המצוה. ונ"ל לדעת תוס' שהתורה לא תתן מלקות רק לכפייה אם אין בזה תועלת של כפרה ע"כ שרוצה לעבור עבירה, כי גם הצער שסובל נלקח בחשבון וודאי שיש בו גם כפרה.]

אמנם המקובלים האחרונים פליגי, וסוברים שאין עונש על ביטול עשה.

רבי חיים ויטאל: (ראש ספרו עץ הדעת טוב מאמר לתשובה א' ע"ב)
"מצוות עשה שהם רמ"ח אין בביטולם עונש זולתי חיסרון קיבול שכר עשייתם וכו', והנה כשחטא בביטול העשים לא עשה שום פגם בקום ועשה אלא ישב בשב ואל תעשה ואין בביטולם פגםן כדי לתקנן" .
רבי שמעון לביא: (כתם פז פרשת וישלח של"ג ע"ב)
"מצוות עשה הם רחמים וכו' כשחדל לעשות מצווה ממצוות עשה שאף על פי שאיבד שכרה אינו נענש.
האור החיים (פרשת שמות פרק ג' פסוק ה') ז"ל:
"אבל מצוות עשה הם השגת הטוב שיהו, ובהעדרם אין עונש, זולת על פרטים ידועים כגון מילה ופסח", ע"כ דבריו.

בדברי ספר חרדים יש להסתפק מה דעתו.
שכתב (הקדמה למצוות דף כב) "מצוות עשה עונשם לא נתפרש בתורה וזה דבר נפלא, הרי אדון אחד אמרם למה יענש על לא תעשה ולא יענש על עשה", ובהמשך כתב: " וכל מצוות עשה שיעשה אדם בעולם הזה הוא מחזיק לענין הרומז עליו ונעשה עליו מליץ טוב ואוי לנוסע לאותו עולם ולא יהיה בידו מצוות מעשיות, כי לא יהיה לו מקום להאחז במרכבה העליונה. ומי יגן עליו בעולם הזה מן הפורענויות ובעולם הבא מעונש הלאוין. והמבטל מצוות עשה עונשו עצום וכו'. שמצוות עשה מגינות מדינה של גהינום ובכלל דע כי לא יכול הפה להוציא עונש מבטל מצוות עשה.
מהלשונות המודגשים נראה כי יש עונש. אך בכללות דבריו משמע שרק על לאוין יש עונש, והמבטל עשה אין מה שיגן עליו מן העונשים אך אין לו עונש. וצ"ע.


אריך
משתמש ותיק
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 322 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי אריך » 26 פברואר 2017, 12:44

ברש"י פרשת יתרו בתחילת עשרת הדברות מדוייק שאין עונש למבטל עשה, שכתב: "לפי שיש פרשיות בתורה שאם עשאן אדם מקבל שכר ואם לאו אינו מקבל עליהם פורענות, יכול אף עשרת הדברות כך, ת"ל וידבר אלקים דיין להפרע". ועל אלו פרשיות הוא מדבר שאין עליהן עונש, בודאי על סתם מצוות עשה.
מצד שני צ"ע דלגבי מפני שיבה תקום ועוד מצוות כתוב "יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו ת"ל אני ה' נאמן להפרע", הרי שיש עונש. וצ"ע.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 26 פברואר 2017, 16:43

אולי רק על מצוות בעשרת הדיברות, או מצוות שנאמר בהם "אני ה'" נענשים עליהם.
וגם באור החיים משמע שיש עוד מצוות שנענשים עליהם, שכתב: זולת על פרטים ידועים כגון מילה ופסח, משמע שיש עוד מצוות חוץ מפסח ומילה שנענשים עליהם.


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי אוריאל » 06 יולי 2017, 23:16

ולכאורה צ"ע דהא בשבת לב: סוגיא ערוכה שבעוון מזוזה בנים מתים וכו', ע"ש דמבואר דעל כמה וכמה עשין מענישים מן השמים, אף בעונשים חמורים.
ובשלמא להתוס' א"ש, דאיירי רק במצוות עשה שמחוייב בהם.
וכן הא דמבואר עונש קרקפתא דלא מנח תפילין, ג"כ משמע כהתוס'. [ודוחק לומר דכ"ז איירי בעידנא דריתחא].
ואני חוכך אם אפשר דכוונת המקובלים הללו דאין עונש כאן בעוה"ז כמו על לאוין, אבל בעוה"ב נענש, וצ"ע. אי נמי דכוונתם דאין להעניש על מצוות עשה כיון שזהו להשיג הטוב וכו', אך מ"מ עידן ריתחא הוא גדר אחר דמענישים גם על זה.
ומרש"י ריש יתרו לכאו' אין ראיה, דאפשר שכוונתו למצוות קיומיות כמו ציצית, וכמו"ש תוס', אך יל"ע בזה דא"כ למה השמיעה התורה ד"ז דוקא בעשרת הדברות ולא בכל המצוות החיוביות שיש בהם עונש, ודו"ק.
[וע"ש ת"י בדף לג:, ולכאורה היה לו להגרע"א בגה"ש במנחות מא. שציין להתוס' כתובות קיג: לציין אף להת"י הנ"ל, וי"ל].

והנני מוסיף בה דברים, כי ישנה שיטה שלישית הידועה פחות, והיא, מה שכתב השיטה מקובצת במנחות שם שעל מצוה שקבוע לה זמן, כגון סוכה, מענישים על עשה. אך מצוה שאין קבוע לה זמן, כמו ציצית, אין מענישים עליה [כי אם בעידנא דריתחא]. (ויל"ע למה ציצית נקרא אין זמנה קבוע).


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי אלימלך » 23 יולי 2017, 21:21

לכאורה יש להביא ראיה מעוון ביטול תורה שחמור מכל העבירות


אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי אוריאל » 23 יולי 2017, 21:37

אין הכי נמי. אלא שלגבי ביטול תורה יש להעיר שי"ל דאפילו אי הוי מצוה קיומית מ"מ יש עליה עונש חמור, אע"ג שאינה אלא מצוה קיומית ומבואר במנחות דעל מצוה קיומית אין עונש כ"א בעידנא דריתחא.
וכוונתי לדעת הרא"ש בפירושו לנדרים ח. דמצוות ת"ת קיומית היא, ואעפ"כ מצינו עונשים רבים למי שיכלו לעסוק בה ואינו עוסק, וכנראה הטעם מחמת חשיבות המצוה, ולפ"ז קצת יש לדחות הראיה מת"ת [ואמנם פשטות הראשונים דלא כהרא"ש, ויל"ע].
מכל מקום כבר מלתי אמורה שאין צד לומר שעל מצוה חיובית אין עונש, דלא כמו שהבינו כמה מן הכותבים הנכבדים.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי אלימלך » 24 יולי 2017, 15:10

לענ"ד ג"כ נראה כדברי הרה"ג אוריאל נ"י שאין מי שסבור שלא מענישים בעוה"ב על מצוות עשה

מה שרח"ו כותב, כונתו על עונש בעוה"ז כדמוכח מלשונו "כי מ"ע נקרא מאהבה ומל"ת נקרא מיראה לפי שמ"ע אין בהם שום עונש נזכר בתורה וכו' אבל החדל מעשות מצוות ל"ת שיש בהם עונשים גדולים ממש כמו מלקות או מיתות או כריתות הוא נמנע מיראת עונשן" נראה בעליל שכל דבריו על העונש בעוה"ז.
גם דברי האוה"ח נסבו על עונש בעוה"ז, וכך הוא כותב [שמות כ' א'] "וידבר אלוקים את כל הדברים וגו'- טעם זכרו שם אלוקים בנתינת תורה...יתבאר ע"פ מה שאמר רב קטינא ענשיתו אעשה וכו'הרי שעל עשה לא יעניש הכתוב וכו' אבל עשין הרשומים בי' הדברות תחילת דבר ה' אנכי שבת וכיבוד או"א, על אלו הגם שהם עשה יש אלוקים שופטים בארץ" [ויש לדחות שהוא בא לומר, שעל מצוות אלו לא זו בלבד שיש דין בעוה"ב אלא גם בעוה"ז ] ולפי"ז נדחית אף הראיה מרש"י שהביא הרה"ג אריך נ"י

בדברי ספר חרדים, לדעתי הוא בא לומר שיש שני הפסדים בביטול מ"ע א. עונש על ביטול מצוות עשה ב. שגם לא תהיה לו הגנה מהגיהנום על שאר עוונותיו.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי אלימלך » 24 יולי 2017, 15:30

אוריאל כתב: והנני מוסיף בה דברים, כי ישנה שיטה שלישית הידועה פחות, והיא, מה שכתב השיטה מקובצת במנחות שם שעל מצוה שקבוע לה זמן, כגון סוכה, מענישים על עשה. אך מצוה שאין קבוע לה זמן, כמו ציצית, אין מענישים עליה [כי אם בעידנא דריתחא]. (ויל"ע למה ציצית נקרא אין זמנה קבוע).
מה שהקשה שהרי ציצית זמנה קבוע, מצאתי שבשו"ת היכל צמח [סימן לז'] הקשה זאת, ומבאר שסוכה יש לה זמן פעם אחת בשנה ולכן כופים אותו שלא יפסיד המצוה לגמרי, משא"כ ציצית שאם לא ילבש היום ילבש מחר [וצ"ע בסברא]. ולי נראה לבאר ע"פ דברי הרמב"ן [יתרו כ' ח'] שטעם הכפיה בסוכה ולולב לפי שהם כמורדים בה', וא"כ י"ל שציצית שאין זמנה קבוע כ"כ לא מיחזי כמרידה.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי יצחק » 17 דצמבר 2017, 01:09

גם ברמב"ן בשער הגמול משמע שאין עונש על ביטול מצות עשה, עיי"ש שפירש מה שאמרו חז"ל פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה, דביטול תורה הכוונה "ביטולי מצות עשה" שמענישים עליהם רק בעידן ריתחא, וע"ע תוס' בשבת לב: ד"ה בעוון ציצית.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 955
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 301 פעמים
קיבל תודה: 302 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מנחות מא. האם יש עונש למבטל עשה ?

שליחה על ידי יצחק » 03 מאי 2018, 11:52

כעת ראיתי בביאור הגר"א חו"מ סימן ל"ב סק"ב שלכאורה יש לה"ר שסובר שאין עונש על ביטול מ"ע,
אנסה להסביר, בשו"ע כתוב שהשוכר עדי שקר פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, והרמ"א מוסיף שדווקא שוכר אבל אם רק פיתה אותם שיעידו לו אינו חייב בדיני שמים, הש"ך הקשה על זה מברייתא בקידושין דף מג. שכתוב בברייתא שאפילו שאין שליח לדבר עבירה מ"מ יש עונש בידי שמים א"כ מוכח שחייב בדיני שמים אפילו בשליחות בעלמא בלי שכירות, והגר"א תירץ שדווקא שם בברייתא חייב בדיני שמים משום שמדובר על שליחות לרציחה שבזה המשלח נענש בדיני שמים משום שעובר על לאו דלא תעמוד על דם רעך אבל מצד גוף הרציחה באמת אינו חייב בדיני שמים כי אין שליח לדבר עבירה. עד כאן דברי הגר"א.
ולכאורה קשה הרי גם כששולח את חבירו לעדות שקר ג"כ ביטל מצות עשה של השבת אבידה ומאי שנא מלאו דלא תעמוד על דם רעך, אלא על כרחך הגר"א סובר שאין עונש על ביטול מצות עשה (רק בעידן ריתחא) ולכן אינו "חייב בדיני שמים".
(אולם עדין קשה דבהשבת אבידה איכא לאו דלא תוכל להתעלם, ולפי הרמב"ן שהלאו הזה נאמר רק על אבידה שכבר נכנסה לרשותו - זה לא שייך כאן, אבל להתוס' קשה וצ"ע).

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים