עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

נושאים שונים

פותח הנושא
חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

שליחה על ידי חגי פאהן » 03 ינואר 2018, 00:04

בעזהי"ת

שלום וברכה.

אשמח לעזרה: יש בידי טקסט שהטעויות בו מוזרות וחוששני לו מהעתקת פרוייקט השו"ת או אחת התוכנות האחרות. המדובר הוא בבית יוסף או"ח סי' שכ"ג, לקראת הסוף:

חל להיות אחר השבת מדיחין ב"ש אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת
ממלא בו והוא כתב טהור

מה שמוזר בשתי אלו הוא שהמילה המושתלת היא בדיוק המילה של תחילת הפיסקה (שלא העתקתי כאן). תודה!


אלכס
הודעות: 336
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 94 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

שליחה על ידי אלכס » 03 ינואר 2018, 00:37

זה מה שיש בפרויקט השו"ת

בית יוסף אורח חיים סימן שכג

ו מדיחין כלים בשבת לצורך היום וכו'. ברייתא בפרק כל כתבי (קיח.):


ז ומ"ש אבל אסור להטביל כלי חדש וכו'. בפרק ב' דיום טוב (יז:) תנן חל להיות אחר השבת בית שמאי אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת ובית הלל אומרים כלים מלפני השבת ואדם בשבת ובגמרא דכולי עלמא מיהת כלים בשבת לא מאי טעמא אמר רבה גזירה שמא יטלנו בידו ויעבירנו ארבע אמות ברשות הרבים הא תינח בשבת ביום טוב מאי איכא למימר גזירה יום טוב אטו שבת, רב יוסף אמר גזירה משום סחיטה אמר ליה אביי תינח כלים דבני סחיטה נינהו כלים דלאו בני סחיטה נינהו מאי איכא למימר אמר ליה גזירה הני אטו הני, רב ביבי אמר גזירה שמא ישהה ופירש רש"י אי שרית ליה לאטבולינהו ביום טוב משהי להו עד יום טוב שהוא פנוי ואתי בהו בתוך כך לידי תקלה להשתמש בהן תרומה, רבא אמר מפני שנראה כמתקן כלי. וכתב הרא"ש (סי' יב) וזה לשונו והביא הרי"ף (י.) טעמא דרב יוסף וטעמא דרב ביבי ושביק טעמא דרבה וטעמא דרבא ותמיהני למה האריך לפרש משנה זו מה שייך טבילת כלים האידנא ועוד לפי הטעמים שכתב מותר להטביל כלים חדשים ביום טוב הילכך נראה דטעמא דרבה עיקר דהלכתא כוותיה לגבי רב יוסף וכן מצינו זה הטעם גבי שופר ולולב ומגילה (ר"ה כט:) וכן רבא בתראה הוא ומאלו שני הטעמים אסור להטביל כלים חדשים ביום טוב עכ"ל. והרמב"ם בפרק ד' מהלכות יום טוב (הי"ז - יח) כתב טעמא דרב ביבי והרב המגיד נתן טעם למה כתב טעם זה והניח האחרים. וכתב עוד בשם הרשב"א (עה"ק ש"ג ס"ד) שאין מטבילין ביום טוב כלי תשמיש הניקחין מן הגוים הצריכין טבילה והוא ז"ל כתב דאף על פי שיש מקום לומר דלהרמב"ם שרי עם כל זה אפשר שגם הוא מודה בכך. והכל בו כתב בהלכות יום טוב (כא ע"ג) כלים הלקוחים מן הגוים כיון שהן צריכים טבילה נראה לומר שאסור להטבילן ביום טוב ויש מתירין ע"כ: ולענין הלכה כיון דלהרי"ף והרמב"ם משמע דשרי להטביל כלים חדשים ביום טוב הכי נקיטינן מיהו כיון דאפשר בתיקון שכתב המרדכי שאכתוב בסמוך נכון לחוש לדברי האוסר ושלא להתיר כי אם על ידי אותו תיקון היכא דאפשרג:
כתב הרב המגיד בפרק ד' מהלכות יום טוב (הי"ח) בשם הרשב"א שכלי תשמיש הניקחין מן הגוים הצריכין טבילה אם הוא כלי העשוי לדלות בו או למלאות בו מים מן המעין ממלא בו והוא טהור כעין שאמרו בפרק ב' דיום טוב (יח.) מדלין בדלי טמא והוא טהור וכן כתוב בהגהות (מיימוניות) פרק כ"ג מהלכות שבת (אות ה). ונראה מדבריהם דהא דקתני דלי לאו דוקא אלא הוא הדין לכל כלי כל שממלא אותו דלא מיחזי אלא כמאן דבעי למישקל מיא והכי איתא בהדיא בירושלמי פרק ב' דביצה (ה"ב) דגרסינן התם תני רבי הושעיא ממלא אדם כלי טמא מן הבור ומערים עליו ומטבילו תני נפלו דליו לתוך הבור מערים עליהם ומטבילן: כתב המרדכי בפרק ב' דביצה (סי' תרעז) מי ששכח ולא הטביל כלי מערב שבת או מערב יום טוב יתן הכלי לגוי במתנה ויחזור וישאלנו ממנו והוה ליה כשואלו מן הגוי דאין צריך טבילה:


פותח הנושא
חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

שליחה על ידי חגי פאהן » 03 ינואר 2018, 10:05

בעזהי"ת

@אלכס, תנוח דעתך, שהנחת את דעתי.


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עזרה ממנויי פרוייקט השו"ת

שליחה על ידי אלימלך » 03 ינואר 2018, 17:43

ויקיטקסט

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot], אין חכמה, למה זה תשאל לשמי, שאר לעמו | 4 אורחים