גיד הנשה ברגל שלישית

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של המסכת, ולציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי מסכתות. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם המסכת, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא למסכת המבוקשת.
  • עקב ריבוי המדורים (=מסכתות) בפורום ש"ס ודף היומי, הוספתי אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

גיד הנשה ברגל שלישית

שליחה על ידי יצחק » 27 ינואר 2018, 20:32

הבן שלי הפתיע אותי בשאלה: איך הדין בבהמה שנולדה עם שלש רגלים, האם הגיד הנשה של הרגל השלישית אסור או מותר. נמתי לו שבלא"ה היא אסורה משום טריפה דכל יתר כנטול ואין איסור חל על איסור (וברש"י בבכורות מ. ד"ה כנטול, יש דבר תימא שנראה מדבריו שכל יתר כנטול יעשה אותה נבילה! כי בהמה שניטל הירך וחלל שלה נבילה ומדין כל יתר כנטול היא נבילה, אז לפ"ז הבהמה שלנו היא נבילה, כמובן שהרש"י הזה הוא מרפסן איגרי), אך נראה לי שלמ"ד אין בגידין בנו"ט זה לא נכון.
מישהו יודע משהו?

סמל אישי של משתמש

רחמים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 491
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 125 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גיד הנשה ברגל שלישית

שליחה על ידי רחמים » 13 אפריל 2018, 10:49

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה ו
האוכל גיד הנשה של נבילה או של טרפה או של עולה חייב שתים, מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר נכלל גם הגיד ונוסף עליו איסור אחר.


פותח הנושא
יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גיד הנשה ברגל שלישית

שליחה על ידי יצחק » 13 אפריל 2018, 15:45

רחמים כתב:רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה ו
האוכל גיד הנשה של נבילה או של טרפה או של עולה חייב שתים, מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר נכלל גם הגיד ונוסף עליו איסור אחר.
הציור הרגיל של טריפה הוא שמקודם היתה כשרה ואח"כ נטרפה ועל זה כתוב בר"מ שמכיון שאיסור טריפה חל בכל הגוף לכן הוא חל גם על גיד הנשה, אבל בבהמה שנולדה עם רגל שלישית הרי זו טריפה מן הבטן ואיסור טריפה קדם לאיסור גיד (כי כאשר העובר מתפתח בהתחלה הגיד רך ואח"כ הוא מתקשח ונעשה "גיד", לכן איסור טריפה קודם לאיסור גיד, סברא זו נזכרה בגמ' בתחילת פרק גיד הנשה).
בטח כוונתך להוכיח מהר"מ שאיסור טריפה מצד עצמו חל גם הגיד ולכן במקרה ההפוך שמקודם בא איסור טריפה ואח"כ בא איסור גיד יהיה הדין שאין איסור חל על איסור ואין כאן איסור גיד.

סמל אישי של משתמש

רחמים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 491
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 125 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גיד הנשה ברגל שלישית

שליחה על ידי רחמים » 13 אפריל 2018, 15:58

בתוך הבטן יש לו דין טריפה? הרי אם היו שוחטים את אימו הוא היה ניתר בשחיטתה, לא כך?

וראה בנחל איתן הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה א
[א] גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה הטהורין ואפי' בנבילות וטריפות שלהן. כתב הרב המגיד מבואר בגמ' כמו שאזכור למטה. נראה שהבין בכוונת רבינו דכאן שבא לומר דאיסור גיד נוהג בנבילה וטריפה שבאה לאחר שנולדה דבהכי איירי בגמ' שהזכיר למטה. וקשה דא"כ אמאי איכפל רבינו להשמיענו זה בכאן הא זה מבואר מדבריו למטה בדין ו':
[אלא נראה דהמכוון הוא בדברי רבינו דכאן דבא לומר דאיסור גיד חל על איסור נבילה וטריפה דקדם כגון שנוצרה כך דאיסור גיד אינו חל מיד כשנוצר שאינו על הכף וכדמוכח בגמ' פ' גיד הנשה גבי מוקדשין וגבי טמאה דאיסור גיד בא לבסוף וקמ"ל דאפ"ה נוהג. וכה"ג פי' הפמ"ג דברי רבינו שכתב ריש פ"ז גבי חלב וכמ"ש שם. ואף על גב דהתם הוי מגזירת הכתוב אבל הכא אמאי ליחול גיד אנבילה וטריפה הא אינו לא כולל ולא מוסיף. י"ל דהיינו טעמא דכיון דקיי"ל אין בגידין בנותן טעם לא היה בגיד איסור נבילה וטריפה מקודם משו"ה מצי אתי איסור גיד לבסוף כשנוצר על הכף דהכי מוכח בגמ' דלמ"ד אין בגידין בנותן טעם נוהג איסור במוקדשין ולא הוה איסור חל על איסור מהאי טעמא. וכן בטמאה היה נוהג אי לאו דגלי קרא דלא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה מי שגידו אסור ובשרו מותר יצאת זו שגידו ובשרו אסור. וא"כ בטריפה מבטן אמאי לא לנהוג הא ליכא משום דאין איסור חל על איסור. ואי משום דבעינן שיהא גידו אסור ובשרו מותר וממעטינן מי שגידו ובשרו אסור היינו דוקא טמאה דמינו אסור משא"כ טריפה דמינו מותר לא ממעטינן. דכה"ג כתבו התוס' התם (דף ק"ג) גבי אבר מן החי דדרשינן נמי הכי לא תאכל הנפש עם הבשר כל שבשרו מותר אתה מצווה על אבריו וכו' ולא ממעטינן אלא טמאה ולא טריפה. וכמו שמבואר בדברי רבינו לעיל בפ"ה עיין שם. וא"כ ה"נ ליכא למעוטי טריפה מהאי טעמא. וכל זה דלא כמ"ש הפמ"ג ביו"ד סי' ס"ה דאיסור גיד אינו נוהג בטריפה מבטן דאיסור גיד בא לאחר מכן ואין איסור חל על איסור. וכבר נתבאר דליתא. ונפק"מ לדידן דגיד הוי בריה ולא בטיל. מיהו לפי מ"ש בסמוך דאיסור נבילה וטריפה איכא בגיד אף למאי דקיי"ל דאין בגידים בנותן טעם דברי הפמ"ג נכונים]:


פותח הנושא
יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גיד הנשה ברגל שלישית

שליחה על ידי יצחק » 13 אפריל 2018, 16:33

המקור של כל מה שהבאת הוא הסוגיא בתחילת פרק גיד הנשה, ועיי"ש בסוף ע"ב ותחילת עמוד א' עם התוס', סוגיא עמוקה וכבדה שצריך ללמוד עם הסוגיא בבהמה המקשה. משם לקחתי את הסברא שכתבתי.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: גיד הנשה ברגל שלישית

שליחה על ידי אברך » 15 אפריל 2018, 15:05

יצחק כתב:הבן שלי הפתיע אותי בשאלה: איך הדין בבהמה שנולדה עם שלש רגלים, האם הגיד הנשה של הרגל השלישית אסור או מותר. נמתי לו שבלא"ה היא אסורה משום טריפה דכל יתר כנטול ואין איסור חל על איסור (וברש"י בבכורות מ. ד"ה כנטול, יש דבר תימא שנראה מדבריו שכל יתר כנטול יעשה אותה נבילה! כי בהמה שניטל הירך וחלל שלה נבילה ומדין כל יתר כנטול היא נבילה, אז לפ"ז הבהמה שלנו היא נבילה, כמובן שהרש"י הזה הוא מרפסן איגרי), אך נראה לי שלמ"ד אין בגידין בנו"ט זה לא נכון.
מישהו יודע משהו?
ברא כרעא דאבוה...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ש"ס ודף היומי”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים