הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
פשר פרשה
מנהל תוכן
הודעות: 38
הצטרף: 15 ינואר 2018, 23:16
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי פשר פרשה » 31 ינואר 2018, 11:44

להזהיר גדולים על הקטנים

לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך (שמות כ, י).

וברש"י: אתה ובנך ובתך. אלו הקטנים, או אינו אלא גדולים, אמרת, הרי כבר מוזהרין הם, אלא לא בא אלא להזהיר גדולים על שביתת הקטנים, וזה ששנינו (שבת קכא.) קטן שבא לכבות, אין שומעים לו, מפני ששביתתו עליך.

ולכאורה צריך ביאור, שהרי מצינו בגמרא (יבמות קיד.) "לא תאכלום כי שקץ הם - לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים", וכן מייתו שם קראי להזהיר גדולים על הקטנים מאיסורי דם וטומאה ועבדינן צריכותא לכולהו, ואם כן יש ללמוד לאיסור שבת מאיסור שרצים דם וטומאה, ולמאי איצטריך קרא יתירא לענין שבת.

גם קשה, מדוע לא הזכירה הגמרא ביבמות לקרא דידן, אלא רק את ג' הילפותות האחרות.

וקושיא נוספת שנשלחה למערכת ע"י אחד מגדולי הת"ח שבירושלים: אי נימא דדין חינוך לקטן הוא מדאורייתא [כמו שמשמע בנזיר כט. דיש צד כזה, וכן הובאו דעות כאלו בפוסקים], למאי אצטריך כלל הני ילפותות להזהיר הגדולים על הקטנים, תיפוק ליה מדין חינוך.

ערכים:


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי אלימלך » 31 ינואר 2018, 11:55

אולי בשבת גם צריך להפריש, משא"כ במאכלות אסורות אסור רק להאכיל.
חינוך לא שייך בגיל קטן ממש.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 521 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי סבא » 31 ינואר 2018, 14:28

לשאלה הראשונה: זו שאלת הגר"ח מבריסק עיין תירוצו שמובא באחיעזר ח"ג סימן פ"א אות כ"ג וז"ל
ושמעתי מאלופי ומיודעי הגאון ר' חיים מוולאזין דלהכי איצטריך קרא דל"ת כל מלאכה אתה ובנך דמשום לאו דלא תאכילום לא הוי אלא איסור בעלמא כשאר איסורים משא"כ משום ל"ת כל מלאכה הוי איסור דשבת דחמיר כדאיתא ביבמות ו' שאני לאוי דשבת דחמירי ופירש"י דקי"ל מחלל שבת כעובד ע"ז.
וראה שום עוד מה שדן בכל עניין זה.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 521 פעמים
קיבל תודה: 733 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי סבא » 31 ינואר 2018, 14:30

לשאלה השניה: לא הבנתי הרי דין דלא תאכילום [ספיה בידיים] הוא גם למי שאינו אביו [או אימו, לכמה דעות שגם היא מחויבת בחינוך] ואינו מחוייב בחינוך.


אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי אוריאל » 31 ינואר 2018, 14:34

@סבא אכן לכאורה היישוב שלך הוא נכון, אבל לא בפסוק שלנו, שהרי כאן נאמר אתה ובנך, משמע שהאזהרה היא על האב בשביתת בנו, וע"ז קשה דתיפו"ל מדין חינוך.


הראני
הודעות: 218
הצטרף: 28 ינואר 2018, 19:41
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי הראני » 31 ינואר 2018, 15:06

מה שייך חינוך על שביתה?
חינוך זה לא בדרך החיוב? מה שייך לחנך שלא לעשות?
מלבד זאת גם אם יש חינוך בלא תעשה, עדיין יש לחלק שמצוות חינוך מטלת חובה על האב שהבן יקיים (גם אם החינוך מצוה על האב) משא"כ חיוב שנאמר שחיוב השביתה של הבן על האב, בהכרח נאמר בזה ש'האב אינו שובת' אם בנו אינו שובת.


גבריאל פולארד
הודעות: 696
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1130 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 31 ינואר 2018, 15:17

סבא כתב:לשאלה השניה: לא הבנתי הרי דין דלא תאכילום [ספיה בידיים] הוא גם למי שאינו אביו [או אימו, לכמה דעות שגם היא מחויבת בחינוך] ואינו מחוייב בחינוך.
השאלה היא לדעת הראשונים שבחינוך של ל"ת כל אחד מחויב עי' רמ"א או"ח סי' שמ"ג


אברך כולל
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי אברך כולל » 31 ינואר 2018, 15:24

התוס' בפרק כל כתבי קכא. ד"ה שמע הקשו זאת ותי' דאיירי בקטן שלא הגיע לחינוך ומפני זה אסור רק בעושה ע"ד אביו עי"ש ועי' בטור סי' שלד וסי' שמג


אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי אוריאל » 31 ינואר 2018, 16:15

הראני כתב: עדיין יש לחלק שמצוות חינוך מטלת חובה על האב שהבן יקיים (גם אם החינוך מצוה על האב) משא"כ חיוב שנאמר שחיוב השביתה של הבן על האב, בהכרח נאמר בזה ש'האב אינו שובת' אם בנו אינו שובת.
אכן, זו לכאורה טענה חזקה, שבפסוקים כאן למדים שהחיסרון בשביתת הבן מהווה חיסרון גם בשביתה של האב בעצמו, וזהו שונה מכל דין חינוך שהוא ענין נפרד.
אבל עדיין, לכאורה סוף סוף אין כאן נפקא מינה למעשה, דגם מצד חינוך האב מצווה לדאוג שהבן שלו ישבות, ויל"ע.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 906
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 896 פעמים
קיבל תודה: 438 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי אברך » 31 ינואר 2018, 23:13

הדברים פשוטים וידועים. יש שלושה דינים: א. איסור ספיה. ובזה מיירי בגמ' ביבמות. ב. דין חינוך. ג. דין שביתת בנו ובתו.
גדרי אלו ג' הדברים שונים זמ"ז.
איסור ספיה - הוא דוקא באופן שמאכיל בידים, או שאומר לקטן לעשות. מאידך - שייך בכל אדם ול"ד באביו.
דין חינוך - רק על האב, ורק מגיל חינוך. מאידך - צריך להפריש הקטן גם אם עושה מעצמו (בשונה מדין ספיה).
דין שביתת בנו ובתו - ג"כ רק על האב, אבל כבר קודם גיל חינוך. מאידך - שייך דוקא באופן שהקטן עושה לצורך אביו, אבל אם עושה לצורך עצמו, ל"ש האיסור.

ויוצא למעשה, שקטן שעושה מלאכה בשבת, הדבר מותר בהתמלא אלו התנאים:
א] שהקטן לא הגיע עדיין לדין חינוך. או שאביו אינו שם.
ב] אסור לומר לו בפירוש לעשות המלאכה, רק דרך סיפור דברים (משום איסור ספיה).
ג] צריך שיעשה המלאכה לצורך עצמו ולא לצורך אביו.

דגומה מעשית: המקפיד שלא לפתוח את המקרר בשעה שהוא אינו פועל (במקרר שאין בו התקן שבת), ונצרך להוציא דבר מאכל מהמקרר - אם יש שם קטן שלא הגיע לגיל חינוך (כמדו' הגדר לענין זה הוא שאינו מבין מתי נקרא שהמקרר פועל ומתי אינו פועל), מותר לומר לו 'אתה רוצה לשתות? יש שתיה במקרר', ואז יפתח לצורך עצמו.

מצו"ב ארחות שבת ח"ב פכ"ד שביאר בטוטו"ד הדברים, יעו"ש.
ארחות שבת - ב גלבר, שלום יוסף - רובין, יצחק מרדכי עמוד 592.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אוריאל
הודעות: 1554
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 717 פעמים
קיבל תודה: 508 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת יתרו - להזהיר גדולים על הקטנים

שליחה על ידי אוריאל » 04 פברואר 2018, 11:00

פשר פרשה כתב:וקושיא נוספת שנשלחה למערכת ע"י אחד מגדולי הת"ח שבירושלים: אי נימא דדין חינוך לקטן הוא מדאורייתא [כמו שמשמע בנזיר כט. דיש צד כזה, וכן הובאו דעות כאלו בפוסקים], למאי אצטריך כלל הני ילפותות להזהיר הגדולים על הקטנים, תיפוק ליה מדין חינוך.
קושיא זו הקשה בבית אפרים יו"ד סי' סב, וכתב דקרא איצטריך לדעת הרשב"א דבלא תעשה ליכא מצות חינוך, או לדעת הרמב"ם לקטן שלא הגיע עדיין לחינוך, וכמו שכתב הרה"ג @אלימלך.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “יתרו”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים