שמות זהים למחותנים


פותח הנושא
שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי שואל ומשיב » 12 מרץ 2018, 23:21

מי האוסר בזה?( זכור לי שבספר חסידים אוסר, אודה למי שיש בידו תוכנות חיפוש אם יעזור לי)
האם יש הבדל בין שני האבות לשתי האמהות?
האם יש עוד כללים או סייגים בזה?
תודה.

ערכים:


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1799
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי סבא » 12 מרץ 2018, 23:33

הגיע אלי אחד ושאל אם לעשות שידוך עם מחותן פלוני, שאלתיו לשמו, אמר את שמו ושגם למחותן השני קורין כך, אמרתי לו: עליך אמר החזו"א שטעם צוואת ר' יהודה החסיד שלא יקחו שני מחותנים באותו שם הוא משום עין הרע, שיגידו "ביידע בערלאך אבען זאך משדך גיווען". [שני דוב'לעך שידכו ביניהם].
(ספר דרך שיחה להגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א פר' חיי שרה)


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1799
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי סבא » 12 מרץ 2018, 23:36

שו"ת אפרקסתא דעניא ח"ג אהע"ז סימן רס"ד
שמות שני מחותנים שווים
א' בה"ב ל"ו למב"י תרצ"ד.
שוי"ר לכבוד יד"נ הרב המאה"ג חו"ב כו' יראת ד' אוצרו כש"ת מוהר"ר יוסף חיים שכטר שליט"א הרב דק"ק קונסטנצה תע"א.
אחדשה"ט. הנני לתשובת יקרתו. בדבר שווי שמות המחותנים, והביא מדברי נובי"ת אה"ע סי' ע"ט שהתרעם על רוב העולם, דלתת בתם לע"ה דהוא נגד דברי חז"ל אין חוששין, ולצואת ר' יהודה החסיד בשווי שמות חוששין. והביא ג"כ משו"ת טוב טעם ודעת מהד"ג סי' רס"ג דביש לאחד עוד שם אחר אין להקפיד. עכ"ד.
הנה דברי הנוב"י מובאים בפ"ת יו"ד סימן קט"ז סק"ו בפ"ת אה"ע סי' ב' סק"ז. ואני בעניי כתבתי על הגליון ליישב תמיהת הנוב"י מנותן בתו לעם הארץ, עפמ"ש בתשו' חוות יאיר סי' ע', הובא בפ"ת אה"ע שם סק"ט לענין עם הארץ לא ישא כהנת, דאין לנו עם הארץ שדברו חכמים פה, כמו שאין עם הארץ שאמרו בו ששה דברים, בפסחים דף פ"ג. וכ"כ בשו"ת טוב טעם ודעת הנ"ל מדנפשי', א"כ שפיר י"ל דה"ה לענין נותן בתו לעם הארץ, ועכ"פ בקפידא במי שבא לשאול כדקאי קאי, והרבה צדיקים מדורות שלפנינו ואשר אתנו בחיים לאורך ימים ושנים מקפידים, אחרי שיצא הדבר מפי קדשו של ר' יהודה החסיד ופריקא לסכנתא לא עבדי.
והחת"ס ז"ל חאה"ע סס"י קט"ז (הובא בפ"ת אה"ע סי' ב' סק"ז) כ', דמי שרוצה לדבק בבן טובים בחור וטוב אלא דחייש כו', הנה מאן דלא קפיד לא קפדי בהדי', ובפרט דאיכא כאן זכות תורה יע"ש. ובפ"ת שם הביא מס' כח"ש דכ' דהגידו לו דהחת"ס ז"ל עשה הלכה למעשה לשנות שם החתן ותו אין בו בית מיחוש ע"ש. וסיים הפ"ת דצ"ל מה דלא הזכיר מזה בתשו' הנ"ל, לפי שהי' שם טעם, זכות תורה לא הוצרך לעצה אחרת ע"כ.
ובצירוף שם אחר כבר האריכו בתשו' האחרונים ז"ל בצדדי היתרא, וכבר הראה עליהם בס' מקור חסד בצואה כ"ג, ועי' ג"כ בשו"ת פרי השדה ח"א סי' ס"ט ובח"ג סי' נ"ד וס"ה. ועי' בס' מילי דחסידותא (מהגה"ק בעל דעת קדושים ז"ל) בצואה שם כ' ז"ל, והעולם נוהגים להקל כשיש לאחד ב' שמות, וכן שמעתי בשם מו"ח נ"י. יע"ש. ובמוסגר שם כ' ז"ל, ויש לכך סיוע עפמ"ש האחרונים ז"ל ובכללם מהראנ"ח ז"ל דב' שמות לא הו"ל כשם א' בגיטין כו', וע"י אמתלא כל דהוא מקילין ואין חשש עוד בכך, והלכה כדברי כל המקיל בכך. ואינו סגנון קבוע היזקא. והמקיל ע"י שום סברא כל דהוא הלכה כמותו בכך ודכוותי' ע"ש. הרי דהרשות נתונה לנו לצדד צדודי לקולא.
וכבר כ' בשו"ת אמרי אש דחמירא סכנתא מאיסורא לא שייך רק בסכנה טבעית ולא בסגולית, ואפשר דזהו בכלל מה שכתב הדעת קדושים הנ"ל "ואינו סגנון קבוע היזקא" (אלא דמ"ש דיש סיוע בכך מדעת הראנ"ח דב' שמות ל"ה שם א', בער אנכי ולא אדע, דלענ"ד איפכא מסתברא, דאם אמרי' כדעת מ"ד דב' שמות הם שם אחד, קיל יותר דאז הוו הב' שמות שם א' ארוך, ואין לו דמיון כלל עם מי שיש לו רק שם אחד מאותן הב' כמו שם משמעון. וצע"ק. וכבר כתבתי בזה בתשובה אחרת).
ובכלל הדבר הנה מקום אתי לומר לענ"ד דבדור הזה ובמדינות האלה יש לצדד להיתרא בענינים האלה בעניני שידוכין, דהמדינות משובשות בגסות ועבריינות וקשה כקי"ס למצוא זווג הגון וכשר, קרוב לשמוע דגם ר' יהודה החסיד ז"ל מסכים שלא יהי' השמות למפגע ולמפריע זווג הגון. על דרך שכתב התרומת הדשן סי' רי"א ז"ל, וגם נראה מתוך שאנו מתי מעט, צריכים אנו לישא מאשר נמצא כו'. יע"ש עוד להלן לענין תקנות נשים ילדות, ע"ש לענין דין קטלנית. ונראה דכ"ש בנידון דידן.
וכ"כ התוס' קדושין דף מ"א ע"א ד"ה אסור הב', ז"ל ועכשיו שאנו נוהגי' לקדש בנותינו אפי' קטנות, היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהי' סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם". ועי' בתרומת הדשן סי' רי"ג.
ועם כל זה מי ירהיב עוז בנפשו לבטל צואת ר' יהודה החסיד ז"ל ח"ו. אלא דבעובדא פרטית, אם יש מקום לצדד כגון הנ"ל וכ"ש ע"י הוספת שם לאחד מן הצדדים, הרי כבר כ' המילי דחסידותא הנ"ל, דהמקיל ע"י שום סברא כל דהוא הלכה כמותו". ועי' ג"כ בשו"ת דבר משה ח"א שאלה נ"ט.
ומלבד זה יש לצדד עוד בצואה זו מטעם אחר. דז"ל: שני בני אדם ששמותיהם שוים לא יזווגו יחד בילדיהם (ס"א, לא יעשו נשואין לב' ילדיהם יחד) וזה ס' אם לזרעו או לכ"א עכ"ל. א"כ אינו אלא ס' דשמא רק לזרעו צוה, ואם יש צד להקל, כבר יש לנו עוד ס' שמא בכה"ג לא הזהיר.
ועוי"ל שמא הנוסחא האחרת עיקרית, דלא מיירי מזווג יחד כלל, כי אם שלא יעשה כל א' מהם נשואין לזרעו בעת ובמקום שחברו עושה לזרעו. ואף על גב דבהזדווגם יחד ממילא עושים הנשואין יחד, מ"מ י"ל דברוח קדשו הבין דרק בשעושה כל א' נשואין לזרעו באותה שעה ואותו מקום, איכא עינא בישא, ולא בזווגם יחד. ואם רק שמות האמהות שוים, יש להסתפק עוד, דשמא אין כונת ר' יהודה החסיד ז"ל רק על שמות האבות.
ואופן הוספת שם לאחד מהם. עי' ברמ"א אה"ע סי' ק"כ ס"ג שכ', וכל שהוחזקה ל' יום בעיר אין חוששין להם יותר. ועי' בפ"ת שם סקי"ב בשם ס' ב"מ, שנתן תקנה לאיש ואשה שאין מכירים אותם, ע"י שיחזיקו אותם עצמם ל' יום במקום הזה ויוחזקו באיש ואשה ובשמותן באותן ל' יום כו'. ע"ש. ועי' עוד שם בפ"ת סי' קס"ט סקי"א, בשם ב"מ באשה מארץ רחוקה בלי מכירה שהורה שתתעכב שם ל' יום ותתחזק בשם זה ע"י דקראו לה וענתה יע"ש. עכ"פ הרי באשה לא שייך בעליי' לתורה.
אמנם הרי שם מיירו כשהוא או היא או שניהם באו ואמרו את שמותם ואנן לא ידעינן אם אמת בפיהם, לכן יש תקנה שיחזיקו את עצמם על דרך הנ"ל כדי שיתברר האמת. משא"כ בהחזקת שם חדש ודאי יש בזה עיקולי ופשורי אם מהני לי' ובאיזה אופן, וכבר האריכו האחרונים בזה. עי' בשדי חמד מערכת ג"ט סי' ל"ז אות ג' ד' וסי' מ"ג אות כ' כ"א, ואין פנאי להאריך כאן.
אמנם בנידון דידן נלע"ד דאם שמות השוים הוא בהנשים, יעשו לה מי שברך בשינוי שם בפומבי, ואם אפשר בעשרה ודאי טוב ונכון, ואם לאו סגי בג' ואנשי הבית יקראוה כך. ונוסח המי שברך יהי' מי שברך את כו' הוא יברך את פלונית בת פלונית (ר"ל בשמה דעד השתא) בעבור שתתן כך וכך לצדקה. ומעתה יקרא שמה בישראל פלונית פלונית (דהיינו שמה החדש ושמה הקדום) בת פלונית כו' - ואם שמות האבות שוים ג"כ טוב עד"ז ועכ"פ יעלה ג"פ לתורה בתוך ל' יום. ובעזה"י לא יאונה להם כל רע ר"ל. עכ"ל.


פותח הנושא
שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי שואל ומשיב » 13 מרץ 2018, 07:54

סבא כתב:הגיע אלי אחד ושאל אם לעשות שידוך עם מחותן פלוני, שאלתיו לשמו, אמר את שמו ושגם למחותן השני קורין כך, אמרתי לו: עליך אמר החזו"א שטעם צוואת ר' יהודה החסיד שלא יקחו שני מחותנים באותו שם הוא משום עין הרע, שיגידו "ביידע בערלאך אבען זאך משדך גיווען". [שני דוב'לעך שידכו ביניהם].
(ספר דרך שיחה להגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א פר' חיי שרה)
תודה
אכן זה בצוואה אות כד.


אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1262
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 325 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 13 מרץ 2018, 08:42

יש תשובה בענין זה בשו"ת זכר יהוסף, יו"ד סי' קמ"ג. כדרכו הראה בקיאות נפלאה.


פותח הנושא
שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי שואל ומשיב » 13 מרץ 2018, 08:46

אחד התלמידים כתב:יש תשובה בענין זה בשו"ת זכר יהוסף, יו"ד סי' קמ"ג. כדרכו הראה בקיאות נפלאה.
מישהו יכול לעלות את זה בבקשה?!
או לשלוח לי.
תודה.


איש מפי איש
משתמש ותיק
הודעות: 218
הצטרף: 06 מרץ 2016, 23:01
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי איש מפי איש » 13 מרץ 2018, 08:48

שואל ומשיב כתב:
סבא כתב:הגיע אלי אחד ושאל אם לעשות שידוך עם מחותן פלוני, שאלתיו לשמו, אמר את שמו ושגם למחותן השני קורין כך, אמרתי לו: עליך אמר החזו"א שטעם צוואת ר' יהודה החסיד שלא יקחו שני מחותנים באותו שם הוא משום עין הרע, שיגידו "ביידע בערלאך אבען זאך משדך גיווען". [שני דוב'לעך שידכו ביניהם].
(ספר דרך שיחה להגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א פר' חיי שרה)
תודה
אכן זה בצוואה אות כד.
עפ"י טעם זה ראיתי פעם מרבינו מרן הגר"ח שליט"א שנשאל על אופן שלמחותנת קוראים 'יונה', ולחתן גם קוראים 'יונה' אם יש בזה בעיה מהטעם הנ"ל,
ואמר מרן שה"ת שליט"א שלהטעם הנ"ל אין חשש, משום שאין חשש שהשוויגער והחתן ילכו יחד, וממילא לא יאמרו 'ביידע יונאלאך אבען זאך משדך גיווען'.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1799
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי סבא » 13 מרץ 2018, 09:07

שואל ומשיב כתב:
אחד התלמידים כתב:יש תשובה בענין זה בשו"ת זכר יהוסף, יו"ד סי' קמ"ג. כדרכו הראה בקיאות נפלאה.
מישהו יכול לעלות את זה בבקשה?!
או לשלוח לי לmotifri100@gmail.com
תודה.
עדיין לא קיים באוצר החכמה [רק על אבן העזר ואורח חיים]


כרם
משתמש ותיק
הודעות: 339
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי כרם » 13 מרץ 2018, 15:41

לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1799
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 696 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי סבא » 13 מרץ 2018, 17:36

כרם כתב:לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.
אם אתה מדבר על תוצאות, כדאי להביא דבר רציני יותר-
סיפר לי החזו"א, זכורני שזה היה בסוכה, שבא אליו אחד שרוצה לישא בת אחותו, וכל גדולי ירושלים הסכימו שיעשה השידוך, כי בגמרא (יבמות ס"ב, ב') איתא שזה מצוה, שלא כצוואת רבי יהודה החסיד, ואמרו שזה נגד דברי הגמרא האומרת שזו מצוה, וסוף דבר היה שבן אחד נפל מהגג ומת ובן אחר נפל לבור ונהרג, ואז אמר לי החזו"א שלא ראה מעולם מי שעשה נגד צוואת ר"י החסיד והצליח!, והסביר שזה לא שייך לדברי הגמרא, בגמרא רק כתוב שמותר, ור"י החסיד ברוה"ק ראה שסכנה היא, ואפשר שבזמן הגמרא לא היתה סכנה. [מדרך שיחה שם]
מבהיל!


אחד התלמידים
משתמש ותיק
הודעות: 1262
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 325 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי אחד התלמידים » 13 מרץ 2018, 21:27

סבא כתב:
שואל ומשיב כתב:
אחד התלמידים כתב:יש תשובה בענין זה בשו"ת זכר יהוסף, יו"ד סי' קמ"ג. כדרכו הראה בקיאות נפלאה.
מישהו יכול לעלות את זה בבקשה?!
או לשלוח לי לmotifri100@gmail.com
תודה.
עדיין לא קיים באוצר החכמה [רק על אבן העזר ואורח חיים]
חלק יו"ד נכנס לגרסה 16, אבל עדיין לא שדרגתי.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 961
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 305 פעמים
קיבל תודה: 303 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי יצחק » 14 מרץ 2018, 00:24

סבא כתב:
כרם כתב:לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.
אם אתה מדבר על תוצאות, כדאי להביא דבר רציני יותר-
סיפר לי החזו"א, זכורני שזה היה בסוכה, שבא אליו אחד שרוצה לישא בת אחותו, וכל גדולי ירושלים הסכימו שיעשה השידוך, כי בגמרא (יבמות ס"ב, ב') איתא שזה מצוה, שלא כצוואת רבי יהודה החסיד, ואמרו שזה נגד דברי הגמרא האומרת שזו מצוה, וסוף דבר היה שבן אחד נפל מהגג ומת ובן אחר נפל לבור ונהרג, ואז אמר לי החזו"א שלא ראה מעולם מי שעשה נגד צוואת ר"י החסיד והצליח!, והסביר שזה לא שייך לדברי הגמרא, בגמרא רק כתוב שמותר, ור"י החסיד ברוה"ק ראה שסכנה היא, ואפשר שבזמן הגמרא לא היתה סכנה. [מדרך שיחה שם]
מבהיל!
לשון הגמ' ביבמות סב: הנושא את בת אחותו (וברש"י: געגועי אדם רבין על אחותו יותר מן אחיו ומתוך כך נמצא מחבב את אשתו) והמלוה סלע לעני בשעת דחקו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני. הגמ' ביבמות מתיחסת לזה כדבר חיובי במיוחד ולא "מותר". עדיף לעמוד בקושיא מאשר לומר שבגמ' רק כתוב שמותר.
אבל הפתרון הוא פשוט, הגמ' הגמ' אומרת שיש מצוה להרבות שלום בית ולרחם על קרובי המשפחה, בזמן הגמ' זה בא לידי ביטוי בכך שאדם נושא את בת אחותו אבל כבר בזמנו של ר"י החסיד וכ"ש בזמננו בתרבות המודרנית זה פשוט לא מתאים, זה לא יגרום תוספת שלום בית, להיפך, זה יגרום סכסוכים במשפחה. כל בר דעת מבין שהאופי האשכנזי פשוט לא מתאים לזה.


בני ברקי
הודעות: 167
הצטרף: 15 אוגוסט 2016, 18:20
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי בני ברקי » 14 מרץ 2018, 09:40

כרם כתב:לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.
אביו של האור החיים הקדוש קראו לו רבי משה [ברבי חיים] בן עטר, וכן לחמיו קראו לו רבי משה [ברבי שם טוב אחי רבי חיים] בן עטר.


בני ברקי
הודעות: 167
הצטרף: 15 אוגוסט 2016, 18:20
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי בני ברקי » 14 מרץ 2018, 09:41

בצוואת רבי יהודה החסיד המפואר שהוציא לאור עולם הרה"ג רבי שמעון גוטמן שליט"א מאלעד,
מובא באריכות גדולה עם כל המקורות המפרשים והטעמים להסביר ענין זה.
תא חזי!!!


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2524
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 379 פעמים
קיבל תודה: 462 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי יהודי » 14 מרץ 2018, 10:31

יש בזה ויכוח מעניין בין הגריש"א לחתנו הגר"ח לגבי קהילות הספרדים אם צריכים להקפיד בזה, בהיותי בישיבה שלח בחור מהישיה"ק מיוצאי עדות המזרח את נכד הגר"ח לשאול זאת, והגר"ח אמר לו שכיון שזו סכנה אין הבדל אם נהגו כן או לא [וכמדומה הביא זאת מהחזו"א אך אינני בטוח], ואילו הגר"י דרזי [בעל השבות יצחק] עשה שידוך עם מחותן ששמו זהה לשמו, ואמר לי ששאל להגרי"ש ואמר לו שכיון שקהלות הספרדים לא נהגו בזה אין לחוש בזה.


בירור השיטות
הודעות: 51
הצטרף: 20 יולי 2017, 23:53
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי בירור השיטות » 11 יוני 2018, 00:56

בני ברקי כתב:
כרם כתב:לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.
אביו של האור החיים הקדוש קראו לו רבי משה [ברבי חיים] בן עטר, וכן לחמיו קראו לו רבי משה [ברבי שם טוב אחי רבי חיים] בן עטר.
אין אנו מבינים חשבונות שמים
אך כידוע לאור החיים הקדוש לא היה זש"ק


סלע
משתמש ותיק
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 362 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שמות זהים למחותנים

שליחה על ידי סלע » 11 יוני 2018, 00:59

בירור השיטות כתב:
בני ברקי כתב:
כרם כתב:לפי המקובל, שני מחותנים בעלי שמות זהים, היו למך'ים. כי נעמה בת למך נשאה לנח בת למך, וראו מה עלתה בדורם.
אביו של האור החיים הקדוש קראו לו רבי משה [ברבי חיים] בן עטר, וכן לחמיו קראו לו רבי משה [ברבי שם טוב אחי רבי חיים] בן עטר.
אין אנו מבינים חשבונות שמים
אך כידוע לאור החיים הקדוש לא היה זש"ק
רח"ל.
ועל דבריך נאמר חשבונות שמים אין אנו מבינים ואין לנו רשות להסיק מכך דבר.
נביא בעירנו?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח