חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים

גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 385
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 656 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 26 מרץ 2018, 14:07

יש לי רעיון, אבל קודם נברר אם לזה היתה הכוונה.
זה קשור לסנהדרין קיב?

ערכים:


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 26 מרץ 2018, 16:41

ואם זה לא קשור לסנהדרין קיב לא תאמר לנו?! הוא עסוק עכשיו אל תמתין לו


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 26 מרץ 2018, 16:57

גבריאל פולארד כתב:יש לי רעיון, אבל קודם נברר אם לזה היתה הכוונה.
זה קשור לסנהדרין קיב?
הפתרון שיש ברשותי לא קשור לגמרא הזו, אבל אדרבה, אם תמצאו עוד רעיונות - תעה"ב.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 26 מרץ 2018, 17:11

ובכן, הפתרון הוא כך:
כתב בשו"ת הלכות קטנות (ח"א סי' קנא) שאם אחד הוציא תרומה כזית וגמרו דינו למיתה ע"י עדים והתראה, ובעת שהוציאוהו למיתה נשאל על התרומה והדרא לטיבליה, הרי שעתה כיון שהיא טבל איבדה מחשיבותה ואינה ראויה לדבר, וייפטר ממיתה.
ובשו"ת תורה לשמה סי' תכט [להבן איש חי] תמה דמהכ"ת דדבר שאינו ראוי לאכילה לא יהיו חייבים עליו בהוצאה, אך שמעתי פעם שהרי בשביל להתחייב מיתה במלאכת הוצאה בשבת בהוצאת אוכלין, צריך להוציא גרוגרת, אך מבואר בגמרא שאם הוציא כזית תרומה, היות ויש לזה חשיבות לענין טומאה יש לזה חשיבות גם לענין הוצאה, ובכזית סגי לחיוב מיתה. ומעתה יש לומר שמכיוון שמתברר למפרע שלא הוציא אלא כזית והשיעור למיתה הוא גרוגרת לכן צריך להיות הדין שפטור [וכמובן שזה חידוש כי ס"ס בשעת המעשה עבירה זה היה כשיעור הנצרך, ועיין עוד גמרא שבת צא. ודו"ק].

ויעויין שם בתורה לשמה שחיפש ומצא עוד 3 דוגמאות היכי משכחת לה לחיוב מיתה שנפטר ע"י דיבור פיו בלבד.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 4

שליחה על ידי אוריאל » 26 מרץ 2018, 17:14

חידה נוספת [שמעתי היום מיהודי יקר. כמדומני שלקח את זה מאיזה קובץ שיוצא במודיעין עילית].

היכי משכחת לה שאדם אוכל את הכזית הראשונה של המצה, ומברך עליה המוציא לחם מן הארץ, אך אינו יכול לברך עליה "על אכילת מצה"?


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 26 מרץ 2018, 17:27

אוריאל כתב:ובכן, הפתרון הוא כך:
ויעויין שם בתורה לשמה שחיפש ומצא עוד 3 דוגמאות היכי משכחת לה לחיוב מיתה שנפטר ע"י דיבור פיו בלבד.
הנה הם לפני חו"ר הפורום-
תשובה אפשר לעשות מציאות לענין זה והוא אם ראובן קידש אשה ע"מ שאין עליה נדרים ונמצא שהיה עליה נדרים ואחר כך קיבלה קדושין משמעון בלי שום תנאי ואחר שקבלה קדושין משמעון בא עליה ראובן במזיד שהיתה יודעת קדושי ראובן בטלים ונמצא חייבת היא מיתה כיון שהיא מקודשת לשמעון ואח"כ היא עשתה התרה שהתירו לה הנדרים שהיו עליה בראשונה ומאחר שהחכם עוקר הנדר מעיקרו וכאלו לא היה נמצא למפרע קדושי ראובן הם קדושין והרי היא מקודשת לראובן וקדושי שמעון אינם כלום ונמצא עי"כ נפטרה מן המיתה ועיין בש"ע אה"ע סי' ט"ל המקדש האשה ע"מ שאין עליה נדרים ונמצא עליה וכו' אינה מקודשת וכו' היו עליה נדרים והלכה אצל חכם והתירה מקודשת ואפילו היא אשה חשובה בד"א שהתירה חכם קודם שנודעו לבעל אבל אם נודע לבעל קודם שהתירה חכם מיד נתבטלו הקדושין וכן כאן איירי ג"כ שהתירה חכם קודם שנודעו הנדרים לבעל הוא ראובן ומקודם בעת שבא עליה ראובן היא לבדה היתה מזידה כי היא היתה יודעת שיש עליה נדרים וקדושי ראובן בטלים והיא מקודשת לשמעון.
ובאופן אחר נראה לעשות מציאות לענין הנז' והוא דאם אשה אחת אסרה ממון ראובן עליה בהנאה וכן ראובן עצמו ג"כ אסר את ממונו עליה ואח"כ קדש אותה ראובן באותו הממון שאסור עליה בהנאה דהדין הוא שאינה מקודשת דבתר דידה אזלינן והיא לא חזי לה מידי ואח"כ חזרה וקבלה קדושין משמעון דאז היא מקודשת גמורה לשמעון ואח"כ בא עליה ראובן דאז חייבים מיתה היא והוא ואח"כ עשו התרת חכם על איסור הקונם דלמפרע נמצאו קדושי ראובן קדושין וכמ"ש הרשב"א ז"ל והביאו הר"ן ז"ל בנדרים דף פ"ה גבי מתניתין כהנים לוים נהנים לי וכו' דאם עשו התרה הוי מקודשת למפרע ע"ש ומאחר דלמפרע קדושי ראובן קדושין בטלו קדושי שמעון וממילא נפטרו הוא והיא מן המיתה ע"י ההתרה הנז'.
ובאופן אחר נראה לעשות מציאות אחרת בזה והוא כגון שאוסר הטלית בקונם עליו ועל כל העולם כולו שאמר קונם לבישתו עליו ועל כל העולם דאז אסור ללבשו ואם לבשו אינו יוצא בו י"ח ציצית משום דלא קרינן ביה אשר תכסה בה כנודע וממילא אם יצא בו בשבת חייב דהוי כמשוי מאחר דאסור ללבשו ולא קרינן ביה אשר תכסה בה וכמו דין האשה שיצאה בטלית מצוייצת דחייבת משום דמשוי הוא לה ואם אח"כ עשה התרה על איסור הנז' ה"ז למפרע קיים מצות ציצית ונפטר מן המיתה מאחר דלא חשיב משוי אלא מצוה. והיה זה שלום ואל שדי ה' צבאות יעזור לי. כ"ד הקטן יחזקאל כחלי נר"ו.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 26 מרץ 2018, 17:41

הערה טכנית: האם לא היה כדאי למספר את החידות [חידה מס' 4#] וכדומה, כך שיהיה אפשר להעלות כמה חידות בו זמנית, ויוכלו להבדים ביניהם עפ"י המספר?

סמל אישי של משתמש

מנהל א'
מנהל האתר
הודעות: 166
הצטרף: 25 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 108 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי מנהל א' » 26 מרץ 2018, 19:27

סבא כתב:הערה טכנית: האם לא היה כדאי למספר את החידות [חידה מס' 4#] וכדומה, כך שיהיה אפשר להעלות כמה חידות בו זמנית, ויוכלו להבדים ביניהם עפ"י המספר?
בעת כתיבת תגובה חדשה ניתן להוסיף בכותרת מספר מבוקש או הדגשה אחרת [ביצעתי זאת לבקשתך, @סבא, בהודעות עד כאן].


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 5

שליחה על ידי סבא » 26 מרץ 2018, 19:56

מה אסור בחול המועד, ומותר ביו"ט?


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 385
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 656 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 26 מרץ 2018, 22:31

מו"ק יב. מקבלי קיבולת וכו'


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 27 מרץ 2018, 00:32

אני חשבתי עוד דוגמה, מי שמת לו מת בחול המועד, אסור ברחיצה כל ימי חול המועד אבל מותר ברחיצה ביו"ט עצמו [בצונן].
אבל זו לא תשובה טובה, כי זה גם היכי תמצי לדבר שאסור ביום חול ומותר בשבת...


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 27 מרץ 2018, 00:42

אוריאל כתב:כתב בשו"ת הלכות קטנות (ח"א סי' קנא) שאם אחד הוציא תרומה כזית וגמרו דינו למיתה ע"י עדים והתראה, ובעת שהוציאוהו למיתה נשאל על התרומה והדרא לטיבליה, הרי שעתה כיון שהיא טבל איבדה מחשיבותה ואינה ראויה לדבר, וייפטר ממיתה.
הציור בגמ' בשבת דף צא. הוא "זרק כזית תרומה לבית טמא וכו'" ושם מיירי שהתרומה נטמאה ומיגו שיש חשיבות בזה שנטמאה יש חשיבות גם למעשה ההוצאה אפילו שבעלמא השיעור להוצאת אוכלים הוא כגרוגרת.
אולם עלתה בדעתי הערה (בגדר "ויש להקשות בדוחק"), הרי אם התרומה היתה נאכלת לא היה אפשר להשאל עליה, והשתא איך הדין בתרומה שהיתה טהורה בשעת הפרשה ואח"כ נטמאה האם אפשר לישאל עליה? זה לא נקרא כמו שהתרומה "נעלמה" אחרי שהקדושה שלה נפגעה מהטומאה?
מי מהת"ח שיודע איזו ראיה מתבקש לכתוב.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה מספר 6

שליחה על ידי יצחק » 27 מרץ 2018, 09:54

חידה 6
ילד אמר מילה ובגלל זה צריכים להקריב חצי מנחה.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 27 מרץ 2018, 14:00

יצחק כתב:חידה 6
ילד אמר מילה ובגלל זה צריכים להקריב חצי מנחה.
רמז: מנחות פ"ד משנה ה'.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 4

שליחה על ידי אוריאל » 27 מרץ 2018, 20:54

אוריאל כתב:חידה נוספת [שמעתי היום מיהודי יקר. כמדומני שלקח את זה מאיזה קובץ שיוצא במודיעין עילית].

היכי משכחת לה שאדם אוכל את הכזית הראשונה של המצה, ומברך עליה המוציא לחם מן הארץ, אך אינו יכול לברך עליה "על אכילת מצה"?
ובכן שתי תשובות בדבר. א. מבואר במשנ"ב סי' תעז, שאם התעכב מלאכול מצה עד אחר חצות, יש ספק האם מקיים בזה מצוות מצה [אם הלכה שזמנה כל הלילה או עד חצות] ולכן יברך על אכילתה המוציא לחם מן הארץ כמו על כל לחם, אך לא יברך על אכילת מצה כיון דספק ברכות להקל.

ב. ההיכי תמצי השניה היא במצה שפסולה לצאת בה ידי חובת מצה, כגון שלא שמרוה לשם מצת מצוה, אך מכל מקום כיון שאינה חמץ שפיר יש לברך עליה המוציא, ורק על אכילת מצה אין לברך עליה.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה מספר 6

שליחה על ידי יצחק » 27 מרץ 2018, 23:02

יצחק כתב:
יצחק כתב:חידה 6
ילד אמר מילה ובגלל זה צריכים להקריב חצי מנחה.
רמז: מנחות פ"ד משנה ה'.
התשובה היא, כהן גדול שנצטרע אינו כהן גדול וצריך למנות כהן גדול אחר, ואם זה היה באמצע היום מביאים מנחת חביתין חדשה ומקריבים חציה וחציה אבד. והנה המצורע אינו נעשה מצורע אלא על פי כהן אבל אי"צ כהן גדול ומספיק כהן קטן שיאמר על פי גדול (אפילו אם הגדול הזה הוא ישראל ואומר לכהן הקטן מה לומר סגי בזה), א"כ משכח"ל קטן שאר לכהן גדול שהוא צרוע ועי"ז צריכים להקריב חצי מנחה.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה מס' 7

שליחה על ידי סבא » 28 מרץ 2018, 11:22

איך יתכן [צד עכ"פ לומר כן] שאכל ונתחייב לברך, אך אם המשיך ואכל נפטר מלברך?


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 28 מרץ 2018, 12:09

ראיתי פעם להגאון האדר"ת זצ"ל שהסתפק אם מברכים ברכת המזון על אכילה גס, וצידד להוכיח מהא דדרשינן ב"מ פז: כנפשך שבעך ולא אכילה גסה, וחזינן ד"שביעה" ממעטת אכילה גסה, ולפ"ז נמי כאשר כתוב "ושבעת" ה"ז ממעט אכילה גסה שאין לברך אחריה. ולפ"ז משכחת לה שאכל ונתחייב, אולם המשיך לאכול עוד שנהייתה אכילתו בגדר אכילה גסה שאפשר דאין לו לברך.
[ויש להעיר לכאורה דגם בלא הדרשה של הך דב"מ, הא אמרי' ביבמות מ. דאכילה גסה לא מיקריא אכילה, וא"כ לא קיים "ואכלת", אבל יש לדחות].

חשבתי על עוד מקרה, אבל אני מתלבט בו, ואשמח לשמוע את חוו"ד האחרים. יש בתוס' קידושין לח. דעשה דמצה דוחה ל"ת דחדש מדאו', אלא שיש גזירה שמא יאכל יותר מכזית, ע"ש. והנה אם אחד עבר על הגזירה ואכל כזית של מצה ודחה את הל"ת של חדש, א"כ התחייב בבהמ"ז מדאורייתא, אולם אם המשיך ואכל עוד הרי נמצאת אכילתו איסור ואין מברך ע"ז דאין זה אלא מנאץ [לשיטות דאין מברכים על איכלה אסורה].
אך יל"ע בזה, חדא אם באמת מי שעבר על הגזירה ואכל כזית מצה יברך בהמ"ז, ועוד האם כאשר אכל שתי כזיתים אין לו לברך בהמ"ז בשביל הכזית הראשון.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 28 מרץ 2018, 12:27

אוריאל כתב: יש בתוס' קידושין לח. דעשה דמצה דוחה ל"ת דחדש מדאו', אלא שיש גזירה שמא יאכל יותר מכזית, ע"ש. והנה אם אחד עבר על הגזירה ואכל כזית של מצה ודחה את הל"ת של חדש, א"כ התחייב בבהמ"ז מדאורייתא, אולם אם המשיך ואכל עוד הרי נמצאת אכילתו איסור ואין מברך ע"ז דאין זה אלא מנאץ [לשיטות דאין מברכים על איכלה אסורה].
אך יל"ע בזה, חדא אם באמת מי שעבר על הגזירה ואכל כזית מצה יברך בהמ"ז, ועוד האם כאשר אכל שתי כזיתים אין לו לברך בהמ"ז בשביל הכזית הראשון.
ואם תמצי לומר שצריך לברך על הכזית הראשון (כך אכן נראה לי, אם נצא מנקודת הנחה שאם היה אוכל רק כזית אחד היה צריך לברך),
יש לעיין אם אכל בשר (או "לחם בשרי") ואח"כ אכל חלב בלי הפסק כלל דבכה"ג י"ל שהבשר הראשון הפך להיות חלק מהאיסור ושוב אין לברך עליו, וזה יכול להיות פתרון לחידה של @סבא.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 28 מרץ 2018, 12:48

נפלא ביותר, ועתה אעתיק מה שכתב בזה החשוקי חמד בשם הרב ארז חזני-
כז. חידה: איך יתכן שאכל ונתחייב לברך אך אם המשיך ואכל נפטר מלברך?
תשובה. אם אכל חצי זית בשר וחצי זית מזונות מברך בורא נפשות. כמבואר במשנ"ב (סימן רי סק"א): אכל חצי זית משבעת המינים וחצי זית אחר מברך אחריהם בורא נפשות. אך אם המשיך ואכל עוד מעט מזונות, ומסופק אם אכל מזונות בשעור כזית, אינו יכול לברך כלל שום ברכה אחרונה. כי על המחיה אינו יכול לברך, שמא לא אכל כזית כמבואר במסכת ברכות דף לט ע"א וכן בשו"ע סימן רט ס"ג, ואילו בורא נפשות לא יכול לברך שמא אכל כזית וחייב לברך על המחיה, ואם יברך בורא נפשות, הוי ברכה לבטלה. כמבואר במשנ"ב (סימן רח ס"ב) ויעויין מג"א (סימן רח ס"ק כו), [הרב ארז חזני הי"ו]. וגיסי הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר לי שאם למעשה לא יכול לברך על המחיה חייב לברך בורא נפשות ואעפ"י שלא יכול לברך בגלל ספק בשיעור. ושאלתי את גיסי שליט"א מדברי שער הציון (סימן רי אות ד') שכתב: כל המשקים מצטרפים לרביעית חוץ מהיין, אבל אם שתה חצי רביעית יין וחצי רביעית שכר יש לעיין אם מצטרפי לבורא נפשות, דהא יש ספק שמא צריך לברך על כזית יין ברכה הראויה לה, הרי שמספק לא מברכים בורא נפשות?! והשיב לי: דשאני התם דהוי ספיקא דדינא [וכעין זה יעויין שעה"צ (סימן רח אות ע)]. ועוד אפשר לומר, שבענייננו טרם המשיך לאכול עוד, היה בחזקת חיוב לברך בורא נפשות, ולא פקעה החזקה. ע"כ.
ומה עניין חזקה לכאן לא כל כך הבנתי.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 28 מרץ 2018, 13:07

תודה על הפתרון.
למה אתה חושב שלא שייך חזקה הרי כבר היה דין האכילה הזו לברך עליה בנ"ר וספק אם פקע.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 28 מרץ 2018, 13:14

יצחק כתב:תודה על הפתרון.
למה אתה חושב שלא שייך חזקה הרי כבר היה דין האכילה הזו לברך עליה בנ"ר וספק אם פקע.
אולי זו סתם הרגשה בעלמא, שכאשר ממשיך ואוכל שיעור ממזונות, אין זה פקיעת החיוב הקודם רק עליה בדרגה של חיוב לברכה יותר מבוררת, [אלא, שכשחייב בברכה יותר מבוררת ומברך ברכה כללית, לא עשה כלום ולא אמרינן "מנה מונח ומנה מוטל"],
אבל שוב, זה רק הרגשה, ואם לא נראה לכם, מסתבר שאינו אמת.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 28 מרץ 2018, 13:49

סבא כתב:
יצחק כתב:תודה על הפתרון.
למה אתה חושב שלא שייך חזקה הרי כבר היה דין האכילה הזו לברך עליה בנ"ר וספק אם פקע.
אולי זו סתם הרגשה בעלמא, שכאשר ממשיך ואוכל שיעור ממזונות, אין זה פקיעת החיוב הקודם רק עליה בדרגה של חיוב לברכה יותר מבוררת, [אלא, שכשחייב בברכה יותר מבוררת ומברך ברכה כללית, לא עשה כלום ולא אמרינן "מנה מונח ומנה מוטל"],
אבל שוב, זה רק הרגשה, ואם לא נראה לכם, מסתבר שאינו אמת.
ובגלל שזה רק עליה בדרגה של החיוב לא יהיה חזקה שנשאר בדרגה הנמוכה?!
אגב, זכורני ששיטת הרי"ף שברכת בנ"ר פוטרת את כל הברכות האחרות כמו שברכת שהכל פוטרת הכל.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 8

שליחה על ידי אוריאל » 28 מרץ 2018, 17:13

היכי תמצי שאדם אוכל מצה [מחיטים כמובן] בפסח, וצריך לברך עליה בברכה ראשונה "שהכל"?


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 28 מרץ 2018, 17:23

כמדומני כשהמצה היא טפל למאכל אחר ואוכל הטפל לפני העיקר.


בירור השיטות
הודעות: 67
הצטרף: 20 יולי 2017, 23:53
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה מס' 7

שליחה על ידי בירור השיטות » 28 מרץ 2018, 23:41

סבא כתב:נפלא ביותר, ועתה אעתיק מה שכתב בזה החשוקי חמד בשם הרב ארז חזני-
כז. חידה: איך יתכן שאכל ונתחייב לברך אך אם המשיך ואכל נפטר מלברך?
תשובה. אם אכל חצי זית בשר וחצי זית מזונות מברך בורא נפשות. כמבואר במשנ"ב (סימן רי סק"א): אכל חצי זית משבעת המינים וחצי זית אחר מברך אחריהם בורא נפשות. אך אם המשיך ואכל עוד מעט מזונות, ומסופק אם אכל מזונות בשעור כזית, אינו יכול לברך כלל שום ברכה אחרונה. כי על המחיה אינו יכול לברך, שמא לא אכל כזית כמבואר במסכת ברכות דף לט ע"א וכן בשו"ע סימן רט ס"ג, ואילו בורא נפשות לא יכול לברך שמא אכל כזית וחייב לברך על המחיה, ואם יברך בורא נפשות, הוי ברכה לבטלה. כמבואר במשנ"ב (סימן רח ס"ב) ויעויין מג"א (סימן רח ס"ק כו), [הרב ארז חזני הי"ו]. וגיסי הגר"ח קנייבסקי שליט"א אמר לי שאם למעשה לא יכול לברך על המחיה חייב לברך בורא נפשות ואעפ"י שלא יכול לברך בגלל ספק בשיעור. ושאלתי את גיסי שליט"א מדברי שער הציון (סימן רי אות ד') שכתב: כל המשקים מצטרפים לרביעית חוץ מהיין, אבל אם שתה חצי רביעית יין וחצי רביעית שכר יש לעיין אם מצטרפי לבורא נפשות, דהא יש ספק שמא צריך לברך על כזית יין ברכה הראויה לה, הרי שמספק לא מברכים בורא נפשות?! והשיב לי: דשאני התם דהוי ספיקא דדינא [וכעין זה יעויין שעה"צ (סימן רח אות ע)]. ועוד אפשר לומר, שבענייננו טרם המשיך לאכול עוד, היה בחזקת חיוב לברך בורא נפשות, ולא פקעה החזקה. ע"כ.
ומה עניין חזקה לכאן לא כל כך הבנתי.
נראה כוונתו כמו חזקת חיוב קיום מצוות שמבואר בפמ"ג לגבי ציצית ובכו"פ סי' ק"י לענין אתרוג שאם מחמירים בספק איסור במקום חזקה גם כאן צריך להחמיר


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי סבא » 29 מרץ 2018, 09:27

יצחק כתב:
סבא כתב:
יצחק כתב:תודה על הפתרון.
למה אתה חושב שלא שייך חזקה הרי כבר היה דין האכילה הזו לברך עליה בנ"ר וספק אם פקע.
אולי זו סתם הרגשה בעלמא, שכאשר ממשיך ואוכל שיעור ממזונות, אין זה פקיעת החיוב הקודם רק עליה בדרגה של חיוב לברכה יותר מבוררת, [אלא, שכשחייב בברכה יותר מבוררת ומברך ברכה כללית, לא עשה כלום ולא אמרינן "מנה מונח ומנה מוטל"],
אבל שוב, זה רק הרגשה, ואם לא נראה לכם, מסתבר שאינו אמת.
ובגלל שזה רק עליה בדרגה של החיוב לא יהיה חזקה שנשאר בדרגה הנמוכה?!
אגב, זכורני ששיטת הרי"ף שברכת בנ"ר פוטרת את כל הברכות האחרות כמו שברכת שהכל פוטרת הכל.
חשבתי שוב על העניין, השאלה היא כיוון שעד עכשיו היה חייב בברכה וממשיך להיות עקרונית חייב בברכה, ורק שיתכן שהברכה היא על המחיה, ומחמת ספק אינו יכול לברך אותה, האם שייך לומר שהחזקה היא גם על שם הברכה, שחייב בורא נפשות דווקא, או שהחזקת חיוב נאמרה על עצם חיוב הברכה בלי קשר לזהותה, מה דעתכם?


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 1038
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 335 פעמים
קיבל תודה: 338 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי יצחק » 29 מרץ 2018, 10:15

כעת נראה לי שאני מבין מה מפריע לכם, דהנה בפשוטו היה נראה שאומרים חזקה על כל הנהגה שלא השתנה המצב, אבל כאן באמת לא השתנה המצב.
אולם עדין נראה שאפילו לפי דבריך עדין נוכל לומר שיש חזקה וזה על פי דברי האבי עזרי שפירש את הסוגיא בחולין דף ט: שהנידון של הגמ' שם הוא, האם אומרים חזקה גם לענין שלא נעשה מעשה או רק לענין שלא השתנה הדין (או המצב), כלומר האם עצם זה שנעשה מעשה זה סותר את החזקה או רק אם השתנה המצב, לפי דבריו מסקנת הגמ' שיש חזקה גם על כך שלא נעשה מעשה.
בנידו"ד עצם הדין הזה שאם אכל עוד חצי זית מזונות הברכה משתנה הוא לא בגלל שהשתנה איזה דין אלא בגלל שהגדרת המעשה השתנתה, "המעשה" הוא אכילת כזית שלם, ובתחילה הכזית הזה היה מורכב משני חצאי זיתים ואנו מסופקים אם הוא אכל עוד חצי זית ואז "המעשה" של כזית שלם מורכב מהחצי זית השני והשלישי ואילו הח"ז הראשון נשאר לבד,
השאלה היא האם במקרה כזה שיש ספק אם אכל עוד ח"ז אפשר לומר חזקה שלא נעשה עוד מעשה אכילה של ח"ז, ולכאורה זה תלוי בחידוש של האבי עזרי שלפי דבריו יש חזקה כזו אבל זה באמת חידוש גדול.
אגב, משום מה הדין הזה מאד מזכיר את הסוגיא של "גרירה" בשבת דף עא. אבל לא עיינתי שם כלל כעת.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1389
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 647 פעמים
קיבל תודה: 454 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

שליחה על ידי אוריאל » 01 אפריל 2018, 19:37

היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 385
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 656 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 01 אפריל 2018, 22:47

אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אברהם העברי, אסף | 4 אורחים