"תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

נושאים שונים

שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 15 יולי 2018, 21:56

מהאוקיינוס פרץ ונעשה ים התיכון. והמחלוקת היא עד היכן חדר.
ולמ"ד עד כפי ברביראה, יש להבין מתי הגיע ליפו ועכו?
לא חיפשתי כעת מהם שמות מקומות אלו. אולי ברביראה זה טוניס, וקליבראה זה קליבריה ?

ערכים:


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 15 יולי 2018, 21:58

קלבריאה הוא המקום הידוע באיטליא בשם זה גם בזמנינו [Calabria]. משם מגיעים אתרוגים.

ברבריאה עדיין לא מצאתי היכן זה.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 15 יולי 2018, 22:00

אז למעשה נמצא שהים התיכון התחדש בזמן דור אנוש ודור הפלגה?


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 15 יולי 2018, 23:11

שו"ת בצל החכמה חלק ב סימן יב
דבירושלמי (שקלים פ"ו ה"ב) דרש קרא דיחזקאל (מ"ז ח') וקאמר, אל הימה המוצאים זה הים הגדול ולמה נקרא שמו מוצאים כנגד שני פעמים שיצא אחד בדור אנוש וא' בדור הפלגה, ר' לעזר בשם ר' חנינה בראשונה יצא עד קלבריאה ובשני' עד כיפי ברבריאה ר' אחא בשם ר' חנינא בראשונה יצא עד כיפי ברבריאה ובשני' יצא עד עכו ועד יפו, עד פה תבא ולא תוסיף (איוב ל"ח) עד עכו תבא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך (שם) עד יפו אשית גאון גליך ע"כ. מבואר כי ים אוקינוס המקיף את העולם יצאו מימיו בכיון מזרח העולם וממנו נתהוה הים התיכון של זמנינו שעוברין בו לא"י ולמצרים. שהרי ר"א בשם ר"ח אמר בשני' יצא עד עכו ועד יפו, ועכו ויפו ערי א"י הן השוכנות על שפת ים התיכון בקצהו המזרחי. וכן מדקאמר ר"ל בשם ר"ח בראשונה יצא עד קלבריאה, וידוע כי קלבריאה הוא מחוז בקצתה הדרומית של איטליא על חוף ים התיכון הצפוני. וכן ברבריאה, ידוע כי היתה בימי קדם מדינה בצפון אפריקה על חוף הים התיכון הדרומי (ועיי' לקמן סי' י"ז אות ב' ובהגהה שתחת הקו שם, מש"כ בזה). מוכח מזה כי ים אוקינוס יצא מגדרו בדור אנוש והציף את חלקת הארץ שמשפתו המזרחי עד קלבריאה ונתהוה לשון ים אוקינוס משפתו המזרחי של ים אוקינוס עד קלבריאה, ושוב בדור הפלגה נתארך לשון ים זה ונמשך הלאה לצד מזרח ע"י שמי ים אוקינוס יצאו עוד פעם והציפו את חלקת הארץ שמקלבריאה עד ברבריאה, או שבראשונה יצאו מי ים אוקינוס מגדרם עד ברבריאה בדור אנוש ושוב בדור הפלגה יצאו עוד פעם והציפו את היבשת שמברבריאה מזרחה עד עכו ועד יפו לכל מר כדאית לי'. מבואר עכ"פ כי המקום בו נמצא ים התיכון כעת, הי' יבשת עד דור אנוש.
וכזה נמצא גם בבראשית רבה (סף פ' כ"ג), ב' פעמים כתי' הקורא למי הים וישפכם (עמוס ה' ח', ושם ט' ו'), כנגד ב' פעמים שעלה הים והציף את העולם כו' ופליגי אמוראי עד היכן עלה בראשונה ועד היכן בשני' ונזכרים גם שם, עכו ויפו, קלבריאה וכיפי ברבריאה המקומות הנזכרים בירושלמי הנ"ל. ועיי' פי' מהרז"ו למד"ר וביתר מפרשי המדרש, עכ"פ מוכח גם מדברי המד"ר כי עד שלא נשפכו מימי ים אוקינוס בימי דור אנוש, הי' יבשת במקום שעכשיו נמצא בו הים התיכון.
ז) אלא שיש לעיי' להסוברים בירושלמי ובמד"ר הנ"ל, דבראשונה יצא עד קלבריאה ובשני' עד כיפי ברבריאה, והרי עינינו הרואות כי ים התיכון נמשך עוד הרבה משם לצד מזרח עד עכו ויפו, ולא נתבאר לדבריהם מתי נתארך ים התיכון ונמשך מכיפי ברבריאה עד עכו ויפו. והי' נראה לבאר דגם לפני דור אנוש הי' ים על יד עכו ויפו אלא שלא הגיע עד לאוקינוס, רק אח"כ כשנשפכו מימי ים אוקינוס בימי דור אנוש ושוב בימי דור הפלגה נתחברו לים שהי' מכבר על יד עכו ויפו ונעשה הכל ים אחד, מים אוקינוס ועד עכו ויפו, והוא הים התיכון שבזמננו. וראי' לדבר מהא דאיתא (ב"ב ע"ד ב) מאי דכתי' כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכוננה, אלו שבעה ימים וד' נהרות שמקיפין את ארץ ישראל כו' ימה של טברי' וכו' וים הגדול כו' ע"כ. משמע שתחילת יסודה של א"י מששת ימי בראשית הי' על ים הגדול. ועיי' ירושלמי (פ"ט דכלאים סוף ה"ג) כי הוא על ימים יסדה כו' שבעה ימים סובבין את א"י ימא רבא כו' ופריך והא איכא ימא דחמץ ומשני דיקלטינוס הקוה נהרות ועשאו ופי' בפנ"מ (ד"ה והא איכא כו') דלא חשיב ימא דחמץ דלאו ים מששת ימי בראשית הוא, אלא דיקלטינוס המלך חפר מנהרות וקבצם ועשאו ים ע"ש. מבואר כי ז' ימים שחשב שסובבים את א"י וים הגדול מכללם, מששת ימי בראשית הם, והיינו כמש"כ דגם לפני שנשפכו מי אוקינוס בימי דור אנוש הי' ים על יד עכו ויפו. - אבל אין זה מוכרח. ועיי' לקמן (אות י"ב). ועוד דא"כ טפי הול"ל, ובשני' עד הים הגדול, כמובן.
ח) נמצא לר' אחא בשם ר"ח בירושלמי ולר"י, ר"א, ר"א בשם ר"ח, ר"ח וראבשר"ח במד"ר, נתהוה ים התיכון כולו, מחוף ים אוקינוס המזרחי ועד עכו ויפו, בימי דור אנוש ודור הפלגה, ולר' לעזר בשם ר"ח בירושלמי שהוא ר' אליעזר בשם ר"ח במד"ר הנ"ל, גם אם כנים לדעתם הדברים שכתבנו שהי' ים על יד עכו ויפו מששת ימי בראשית, נתהוה עכ"פ חלקו המערבי של ים התיכון משפת ים אוקינוס המזרחי ועד קלבריאה וברבריאה בזמנים ההם.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 03 אוגוסט 2018, 07:27

היכן 'אפריקא' או 'אפריקי' הנזכר בדברי חז"ל?


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 03 אוגוסט 2018, 09:27

יש אפריקי בצפון (ארמניה טורקיה), רק אני לא מונח בזה כעת וחזון לחפש. החכמים יחכימוני


ראובן
הודעות: 221
הצטרף: 12 דצמבר 2017, 12:53
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי ראובן » 03 אוגוסט 2018, 11:20

סלע כתב:או כמו שיש שני ירושלים, של מעלה ומטה?..
באמת היו שני ירושלים ואולי אף שלוש (ערכין לב. ותוספות שם ד"ה הכא).


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 10 אוגוסט 2018, 00:03

עיינתי שוב בענין תרשיש, אופיר ושבא,
ואביא לפני חו"ר הפורום אשר העליתי.
לא הכל ניתן ליישב - לענ"ד.
תרשיש אופיר ושבא.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 12 אוגוסט 2018, 09:30

שאר לעמו כתב:עיינתי שוב בענין תרשיש, אופיר ושבא,
ואביא לפני חו"ר הפורום אשר העליתי.
יישר כח על המאמר הנפלא!


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 12 נובמבר 2018, 05:33

לאחרונה מצאתי בענין תרשיש:

רש"י דניאל י' ו':
וגויתו כתרשיש. פירשו רז''ל בשחיטת חולין ( צא ) גופו גדול שני אלפים פרסה כמדת ים ששמו תרשיש והוא ימה של אפריקא :

גמרא חולין דף צא:
ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, תנא כמה רחבו של סולם שמונת אלפים פרסאות, דכתיב {בראשית כח-יב} והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו, עולים שנים ויורדים שנים, וכי פגעו בהדי הדדי הוו להו ארבעה, וכתיב ביה במלאך {דניאל י-ו} וגויתו כתרשיש וגמירי דתרשיש תרי אלפי פרסי הוו.

רש"י בחולין: גויתו כתרשיש. דיחזקאל תרשיש ים ששמו תרשיש כדמתרגמינן (יחזקאל א) תרשיש כרום ימא מראה הים וכתיב ' (יונה א) אניה באה תרשיש:

----

מהנ"ל יוצא שתרשיש זה שם של ים מסויים, שהוא במידת אלפיים פרסה.
לפי זה, אם נרצה לדעת איזה ים הוא תרשיש, נצטרך לבדוק איזה ים הוא באורך או ברוחב אלפיים פרסה, וכך נדע שהים הזה הוא תרשיש.

----

לפי רבי חיים נאה אלפיים פרסה זה 7680 קילומטר. לפי החזון איש 9216 קילומטר.

מי יודע איזה ים הוא באורך או ברוחב מידות אלו?


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 12 נובמבר 2018, 09:08

קשה לעמוד על המכוון, מה מידת הפרסה שעליה כוונו חז"ל, בדיוק כשם שקשה לעמוד על המכוון מה הם ת' על ת' פרסה - גודל א"י, אם נניח שהפרסה היא 8,000 אמה.
'ים אפריקא' הוא ים סוף עד מפרץ עדן בחיבורו עם האוקינוס ההודי (ואין אפשרות אחרת שהרי החוף המערבי של יבשת אפריקא אינו מכונה ים אפריקא אלא 'אוקינוס' או 'הים הגדול'), ואורכו של ים אפריקא עד מפרץ עדן, הוא 3,000 ק"מ.
ים התיכון אורכו המירבי הוא 3,750 ק"מ.
ים המקיף את הודו כולה הוא 4,000 ק"מ.
א"י בנקודות המרחק המקסימלי שלה מפלוסיון עד נג'ף בדרום עירק היא 1,000 ק"מ (ולא 1.800 לפי פרסה של ח' אלפי מיל).

לפי רבי חיים נאה אלפיים פרסה זה 76800 קילומטר. לפי החזון איש 921600 קילומטר.

ללא האפס האחרון. וללא שני האפסים האחרונים.


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 12 נובמבר 2018, 15:09

אשכול מעניין מאד. נתעוררתי לבדוק את גודלו של האוקיינוס ההודי. תראו מה זה חז"ל, לא יאומן. פרסה היא ארבעה מילים, ומיל הוא אלפיים אמה, וא"כ פרסה היא סביב 4 ק"מ, ו-2,000 פרסה הם סביב 8,000 ק"מ.
במפות גוגל ישנה אפשרות למדוד מרחק בלחיצה ימנית. מדדתי את המרחק בין סומליה לאוסטרליה, והתוצאות בתמונה המצורפת. 7,835 ק"מ.

ועוד לאלוק מילים.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 12 נובמבר 2018, 15:41

אאא כתב:הנה בספר דברי הימים (א' י''ט) כתוב: וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים, שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ, וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן.

הנה מלבד מה שכתבו המפרשים, אולי ניתן עוד לבאר שכוונת הפסוק כפשוטו ממש [כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו], שבימיו נפרדה הארץ לשני חלקים.
דהיינו שבתחילה היה יבשת אחת גדולה, ובימיו ה' יתברך חילק את היבשות, והפריד את יבשת אמריקא, מהשאר.

ובזאת יובן שאחיו יקטן [שהיה באותו הזמן] הגיע לאמריקא. ועל שמו נקראת מדינת יוקטן.
קראתי את זה ואמרתי וואו. אסביר למה.

משחר נעוריי ידעתי שלפי המדע הודו פעם היתה חלק מאפריקה, ובאיזשהו שלב היא ניתקה ממנה (וגם צורתה במערת משתלבת יפה במזרח אפריקה), נדדה באוקיינוס ההודי עד שנתקעה באסיה, ואז נוצרו הרי ההימלאיה הגבוהים בעולם.
הראיות שהם הביאו הן א. הודו היא לוח טקטוני בפני עצמו, ב. הרי ההימלאיה גבוהים בכל שנה בכמה סנטימטר, והלוח ההודי נדחף צפונה כל הזמן, וההשערה היא שזה מה שהביא את הצונאמי האדיר בתשס"ד. ג. מערב הודו משתלב יפה במזרח אפריקה כמו שהזכרנו. ואולי יש עוד ראיות. ומה כל זה קשור לתורה?!

"המולך מהודו ועד כוש" - רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי; כשם שמלך על הודו וכוש - כך מלך מסוף העולם ועד סופו (מגילה יא.). הקושיה הגדולה הטרידה את מנוחתי - וכי רב או שמואל קיבלו מסורת שגויה? כיצד זה שהם חולקים במציאות? עד שעניתי לעצמי שתי תשובות בדבר:
א. דרך הים הן קרובות, אך דרך היבשה הן בקצות העולם.
ב. כאן לפני נדידת היבשות (שהודו היתה במזרח אפריקה), וכאן לאחר נדידת היבשות.

ומאז שעניתי לעצמי תשובה זו, חיפשתי אזכור לנדידת היבשות בתורה, מתי זה קרה? אולי בימי אחשורוש? אבל איך זה לא מוזכר בשום מקום?
ולכן אמרתי וואו כשקראתי את הודעתך.

למעשה, במכלול בערך על אתיופיה מובא שיש אזכורים שקראו בשם 'הודו' דוקא למזרח אפריקה. ויש שם עוד מידע בנושא. למשל, שלפי המסורת האתיופית מוצאם מבני יקטן שהגיעו לאפריקה מתימן לפני אלפי שנים. אלה החבשים, שהם שמיים ושפותיהם שמיות, לעומת האתיופים שהם מבני חם. הרבה דברים נתחדשו לי שם.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי יהודה1 » 12 נובמבר 2018, 19:00

חגי פאהן כתב:
אאא כתב:הנה בספר דברי הימים (א' י''ט) כתוב: וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים, שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ, וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן.

הנה מלבד מה שכתבו המפרשים, אולי ניתן עוד לבאר שכוונת הפסוק כפשוטו ממש [כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו], שבימיו נפרדה הארץ לשני חלקים.
דהיינו שבתחילה היה יבשת אחת גדולה, ובימיו ה' יתברך חילק את היבשות, והפריד את יבשת אמריקא, מהשאר.

ובזאת יובן שאחיו יקטן [שהיה באותו הזמן] הגיע לאמריקא. ועל שמו נקראת מדינת יוקטן.
קראתי את זה ואמרתי וואו. אסביר למה.

משחר נעוריי ידעתי שלפי המדע הודו פעם היתה חלק מאפריקה, ובאיזשהו שלב היא ניתקה ממנה (וגם צורתה במערת משתלבת יפה במזרח אפריקה), נדדה באוקיינוס ההודי עד שנתקעה באסיה, ואז נוצרו הרי ההימלאיה הגבוהים בעולם.
הראיות שהם הביאו הן א. הודו היא לוח טקטוני בפני עצמו, ב. הרי ההימלאיה גבוהים בכל שנה בכמה סנטימטר, והלוח ההודי נדחף צפונה כל הזמן, וההשערה היא שזה מה שהביא את הצונאמי האדיר בתשס"ד. ג. מערב הודו משתלב יפה במזרח אפריקה כמו שהזכרנו. ואולי יש עוד ראיות. ומה כל זה קשור לתורה?!

"המולך מהודו ועד כוש" - רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי; כשם שמלך על הודו וכוש - כך מלך מסוף העולם ועד סופו (מגילה יא.). הקושיה הגדולה הטרידה את מנוחתי - וכי רב או שמואל קיבלו מסורת שגויה? כיצד זה שהם חולקים במציאות? עד שעניתי לעצמי שתי תשובות בדבר:
א. דרך הים הן קרובות, אך דרך היבשה הן בקצות העולם.
ב. כאן לפני נדידת היבשות (שהודו היתה במזרח אפריקה), וכאן לאחר נדידת היבשות.

ומאז שעניתי לעצמי תשובה זו, חיפשתי אזכור לנדידת היבשות בתורה, מתי זה קרה? אולי בימי אחשורוש? אבל איך זה לא מוזכר בשום מקום?
ולכן אמרתי וואו כשקראתי את הודעתך.

למעשה, במכלול בערך על אתיופיה מובא שיש אזכורים שקראו בשם 'הודו' דוקא למזרח אפריקה. ויש שם עוד מידע בנושא. למשל, שלפי המסורת האתיופית מוצאם מבני יקטן שהגיעו לאפריקה מתימן לפני אלפי שנים. אלה החבשים, שהם שמיים ושפותיהם שמיות, לעומת האתיופים שהם מבני חם. הרבה דברים נתחדשו לי שם.
ואם כבר מזכירים את זה אעלה כאן השערה אולי פרועה שלי, שנהר הגיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש הוא נהר האמזונס שבדרום אמריקה וכוש היא אותו שטח המוקף על ידו וכי תימא הרי אינם שחורים ואינם כושים. הרי מוכח בגמרא דיש שיטה שכוש בסוף העולם ואם כן יש שני כוש ואולי נדדו בעת העתיקה חלק מבני כוש לשם ובנו שם ארץ (אגב זה גם סמוך לקו המשווה שידוע שאומרים שזו סיבת השחרת פני הכושים שהם סמוכים לקו המשווה)


יצחק
הודעות: 1265
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי יצחק » 12 נובמבר 2018, 20:54

יהודה1 כתב:
חגי פאהן כתב:
אאא כתב:הנה בספר דברי הימים (א' י''ט) כתוב: וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים, שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ, וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן.

הנה מלבד מה שכתבו המפרשים, אולי ניתן עוד לבאר שכוונת הפסוק כפשוטו ממש [כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו], שבימיו נפרדה הארץ לשני חלקים.
דהיינו שבתחילה היה יבשת אחת גדולה, ובימיו ה' יתברך חילק את היבשות, והפריד את יבשת אמריקא, מהשאר.

ובזאת יובן שאחיו יקטן [שהיה באותו הזמן] הגיע לאמריקא. ועל שמו נקראת מדינת יוקטן.
קראתי את זה ואמרתי וואו. אסביר למה.

משחר נעוריי ידעתי שלפי המדע הודו פעם היתה חלק מאפריקה, ובאיזשהו שלב היא ניתקה ממנה (וגם צורתה במערת משתלבת יפה במזרח אפריקה), נדדה באוקיינוס ההודי עד שנתקעה באסיה, ואז נוצרו הרי ההימלאיה הגבוהים בעולם.
הראיות שהם הביאו הן א. הודו היא לוח טקטוני בפני עצמו, ב. הרי ההימלאיה גבוהים בכל שנה בכמה סנטימטר, והלוח ההודי נדחף צפונה כל הזמן, וההשערה היא שזה מה שהביא את הצונאמי האדיר בתשס"ד. ג. מערב הודו משתלב יפה במזרח אפריקה כמו שהזכרנו. ואולי יש עוד ראיות. ומה כל זה קשור לתורה?!

"המולך מהודו ועד כוש" - רב ושמואל, חד אמר הודו בסוף העולם וכוש בסוף העולם, וחד אמר הודו וכוש גבי הדדי הוו קיימי; כשם שמלך על הודו וכוש - כך מלך מסוף העולם ועד סופו (מגילה יא.). הקושיה הגדולה הטרידה את מנוחתי - וכי רב או שמואל קיבלו מסורת שגויה? כיצד זה שהם חולקים במציאות? עד שעניתי לעצמי שתי תשובות בדבר:
א. דרך הים הן קרובות, אך דרך היבשה הן בקצות העולם.
ב. כאן לפני נדידת היבשות (שהודו היתה במזרח אפריקה), וכאן לאחר נדידת היבשות.

ומאז שעניתי לעצמי תשובה זו, חיפשתי אזכור לנדידת היבשות בתורה, מתי זה קרה? אולי בימי אחשורוש? אבל איך זה לא מוזכר בשום מקום?
ולכן אמרתי וואו כשקראתי את הודעתך.

למעשה, במכלול בערך על אתיופיה מובא שיש אזכורים שקראו בשם 'הודו' דוקא למזרח אפריקה. ויש שם עוד מידע בנושא. למשל, שלפי המסורת האתיופית מוצאם מבני יקטן שהגיעו לאפריקה מתימן לפני אלפי שנים. אלה החבשים, שהם שמיים ושפותיהם שמיות, לעומת האתיופים שהם מבני חם. הרבה דברים נתחדשו לי שם.
ואם כבר מזכירים את זה אעלה כאן השערה אולי פרועה שלי, שנהר הגיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש הוא נהר האמזונס שבדרום אמריקה וכוש היא אותו שטח המוקף על ידו וכי תימא הרי אינם שחורים ואינם כושים. הרי מוכח בגמרא דיש שיטה שכוש בסוף העולם ואם כן יש שני כוש ואולי נדדו בעת העתיקה חלק מבני כוש לשם ובנו שם ארץ (אגב זה גם סמוך לקו המשווה שידוע שאומרים שזו סיבת השחרת פני הכושים שהם סמוכים לקו המשווה)
כמדומני שכבר כתבתי באחד האשכולות בפורום כאן על הספר של ד"ר הדסה מלמד שבו היא טוענת שחבל יוקטאן הוא על שמו של יוקטן וכו' וכו' עוד הרבה דברים מענינים לתשומת לבך @חגי פאהן


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 12 נובמבר 2018, 21:59

אאא כתב:אז למעשה נמצא שהים התיכון התחדש בזמן דור אנוש ודור הפלגה?
זו בדיוק הבעיה: מתי?
האם בדור אנוש או הפלגה.
אם תאמר בדור הפלגה, איך יתכן שכבר בדור אנוש שקדם לו מאות שנים הציף ה' את את מי הים הגדול ועשה את ים התיכון עד עכו ויפו. והרי אין שם ים בכלל כי זה באמצע היבשה.
וראה גם פה בסוף ההודעה (אחרי המפה): https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 224#p41224

ומה שכתב:
ואם כבר מזכירים את זה אעלה כאן השערה אולי פרועה שלי, שנהר הגיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש הוא נהר האמזונס שבדרום אמריקה וכוש היא אותו שטח המוקף על ידו וכי תימא הרי אינם שחורים ואינם כושים. הרי מוכח בגמרא דיש שיטה שכוש בסוף העולם ואם כן יש שני כוש ואולי נדדו בעת העתיקה חלק מבני כוש לשם ובנו שם ארץ (אגב זה גם סמוך לקו המשווה שידוע שאומרים שזו סיבת השחרת פני הכושים שהם סמוכים לקו המשווה)
אם זה האמזונס, להיכן הוא נשפך אז, כשהייבשות היו מחוברות? ואיך בדיוק הוא מקיף את כל אפריקה, שברור שראשית כל היא היבשת המוכרת לנו 'אפריקה'.


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 13 נובמבר 2018, 00:05

המסורות המועטות לגבי מוצא האינדיאנים הן שהם הגיעו לאמריקה ממזרח אסיה בסירות. ניתן לראות שהם (וגם האסקימואים) מעט מלוכסני עיניים בדומה לאסייתים. זה קצת גורע מהמהלך שהיבשת שהם היו בה פשוט זזה מאירופה ואפריקה מערבה, כי לפי זה הם היו צריכים להיות דומים לאירופאים או לאפריקאים. אבל כידוע היו ליקטן הרבה בנים, אז לך תדע...

ולגבי יוּקַטַן שבמקסיקו, האגדה (שמופיעה גם בויקיפדיה) גורסת כי 'יוקטן' בשפת הילידים הוא 'לא מבין', וזו התשובה שקיבלו המהגרים לשאלתם מה שם המקום. אך היכן הוא מאמרה של גב' מלמד?


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 13 נובמבר 2018, 00:20

חגי פאהן כתב:אשכול מעניין מאד. נתעוררתי לבדוק את גודלו של האוקיינוס ההודי. תראו מה זה חז"ל, לא יאומן. פרסה היא ארבעה מילים, ומיל הוא אלפיים אמה, וא"כ פרסה היא סביב 4 ק"מ, ו-2,000 פרסה הם סביב 8,000 ק"מ.
במפות גוגל ישנה אפשרות למדוד מרחק בלחיצה ימנית. מדדתי את המרחק בין סומליה לאוסטרליה, והתוצאות בתמונה המצורפת. 7,835 ק"מ.
ועוד לאלוק מילים.
ומה זה עושה שיש שם 7.800 ק"מ? וכי אתה יודע למה כיוונו חז"ל ים תרשיש? תקרא במה שהסתפקתי לפני הודעתך, והראיתי שברור שזו לא הפרסה של ח' אלפי מיל.
ומה הקשר בין הים במקום שמדדת לתרשיש, האם בגלל שבאטלס קוראים לזה האוקיינוס ההודי? זה להקיף את המטרה אחרי היריה.


יצחק
הודעות: 1265
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 432 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי יצחק » 13 נובמבר 2018, 08:35

אטלנטיס-מקוצר.pdf
חגי פאהן כתב:ולגבי יוּקַטַן שבמקסיקו, האגדה (שמופיעה גם בויקיפדיה) גורסת כי 'יוקטן' בשפת הילידים הוא 'לא מבין', וזו התשובה שקיבלו המהגרים לשאלתם מה שם המקום. אך היכן הוא מאמרה של גב' מלמד?
יש לה ספר שנקרא "סוד המבול ונדידת היבשות" אבל צירפתי בזה מאמר שלה שאולי יספק את סקרנותך
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי יהודה1 » 13 נובמבר 2018, 09:04

שאר לעמו כתב:
אאא כתב:אז למעשה נמצא שהים התיכון התחדש בזמן דור אנוש ודור הפלגה?
זו בדיוק הבעיה" מתי?
האם בדור אנוש או הפלגה.
אם תאמר בדור הפלגה, איך יתכן שכבר בדור אנוש שקדם לו מאות שנים הציף ה' את את מי הים הגדול ועשה את ים התיכון עד עכו ויפו. והרי אין שם ים בכלל כי זה באמצע היבשה.
וראה גם פה בסוף ההודעה (אחרי המפה): https://tora-forum.co.il/viewtopic.php? ... 224#p41224

ומה שכתב:
ואם כבר מזכירים את זה אעלה כאן השערה אולי פרועה שלי, שנהר הגיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש הוא נהר האמזונס שבדרום אמריקה וכוש היא אותו שטח המוקף על ידו וכי תימא הרי אינם שחורים ואינם כושים. הרי מוכח בגמרא דיש שיטה שכוש בסוף העולם ואם כן יש שני כוש ואולי נדדו בעת העתיקה חלק מבני כוש לשם ובנו שם ארץ (אגב זה גם סמוך לקו המשווה שידוע שאומרים שזו סיבת השחרת פני הכושים שהם סמוכים לקו המשווה)
אם זה האמזונס, להיכן הוא נשפך אז, כשהייבשות היו מחוברות? ואיך בדיוק הוא מקיף את כל אפריקה, שברור שראשית כל היא היבשת המוכרת לנו 'אפריקה'.
אי אפשר לדעת כלום על הזמן שהיבשות היו מחוברות ומ"מ מהו "ומשם ייפרד?" ואפשר שכשהיבשות היו מחוברות (אם בכלל בצד הזה) היה ממשיך הלאה באותו קו שהיום הוא החוף של אפריקה. וכבר אמרתי שייתכן שארץ כוש הכוונה לאיזור ההוא שגם נקרא ארץ כוש ולא כתוב כל "ארצות" כוש.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 13 נובמבר 2018, 09:26

פשוט מדהים!!

בהמשך לדרכו של @חגי פאהן, מדדתי כעת את מידת האוקיינוס ההודי, (במקום הקרוב לנקודת היציאה מכיוון ים סוף [מפרץ עדן], עד אוסטרליה), וזה יצא בדיוק אלפיים פרסה לפי רבי חיים נאה!!!

[אין סיבה לומר שד' מאות פרסה של מידת ארץ ישראל קשורים למידת אלפיים פרסה המדובר כאן]

אולי זה הפשט במה שכתוב בדברי הימים שיהושפט עשה אוניות על שפת ים סוף כי רצה לנסוע משם לתרשיש, ובזה יובן שרצה לצאת מים סוף אל עבר האוקיינוס ההודי.
האוקיינוס ההודי - בדיוק אלפיים פרסה לפי רבי חיים נאה.png
ואם נמדוד את האוקיינוס ההודי מנקודות אחרות, זה יצא ג"כ אלפיים פרסה לפי החזון איש.
מדידת האוקיינוס ההודי - אלפיים פרסה בדיוק לפי החזון איש.png
ועוד יותר מדהים, כעת מצאתי שהמרחק ממיצרי גיברלטר, עד יוקטן שבאמריקה הוא ג"כ אלפיים פרסה לפי רבי חיים נאה!!!
ממיצרי גיברלטר עד יוקטן בארה''ב בדיוק אלפיים פסה לפי רבי חיים נאה.png
אבל לא הצלחתי למדוד את הצד הזה לפי החזון איש.

ומסתבר יותר שהאוקיינוס ההודי הוא מה שאנו מחפשים, שהרי הוא גובל עם יבשת אפריקה.


אמנם יתכן שטעיתי בחשבון. וצריך לחשב אחרת. אם כן אנא הודיעוני.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 13 נובמבר 2018, 10:57

שאר לעמו כתב:
חגי פאהן כתב:אשכול מעניין מאד. נתעוררתי לבדוק את גודלו של האוקיינוס ההודי. תראו מה זה חז"ל, לא יאומן. פרסה היא ארבעה מילים, ומיל הוא אלפיים אמה, וא"כ פרסה היא סביב 4 ק"מ, ו-2,000 פרסה הם סביב 8,000 ק"מ.
במפות גוגל ישנה אפשרות למדוד מרחק בלחיצה ימנית. מדדתי את המרחק בין סומליה לאוסטרליה, והתוצאות בתמונה המצורפת. 7,835 ק"מ.
ועוד לאלוק מילים.
ומה זה עושה שיש שם 7.800 ק"מ? וכי אתה יודע למה כיוונו חז"ל ים תרשיש? תקרא במה שהסתפקתי לפני הודעתך, והראיתי שברור שזו לא הפרסה של ח' אלפי מיל.
ומה הקשר בין הים במקום שמדדת לתרשיש, האם בגלל שבאטלס קוראים לזה האוקיינוס ההודי? זה להקיף את המטרה אחרי היריה.
הסתכלתי, ולא ראיתי היכן הראית ברור. גם חיפשתי בש"ס "מאות פרסה" ולא מצאתי שארץ ישראל גודלה ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, אלא דוקא מצרים (תענית י. וזה אומר שמצרים נכנסה לתוך לוב וסודן של היום). ונשארה ברירת המחדל שפרסה היא הפרסה ההלכתית של ד' מילין.

אני מודה שקודם יריתי את החץ ואח"כ הלכתי להקיף את האוקיינוס, ואם הייתי נכזב בהודי הייתי ממשיך לאטלנטי ואח"כ לעוד מקומות. אבל לא מפני האזכור של תרשיש, אלא משום שרש"י קרא לו "ימה של אפריקא" הלכתי ישר לאוקיינוס ההודי. לאיזה ים רש"י יכול לקרוא ימה של אפריקא? הכי מסתבר שזה ההודי, לענ"ד. בתודעה שלי (ותתקן אותי אם אני טועה) שבעיני חז"ל "אפריקה" משוייך יותר לאפריקה השחורה ופחות למצרים, תוניסיה וכיו"ב.

ולגבי החקירה האם ימה של אפריקא זהו האוקיינוס האטלנטי, אין לי הוכחה שלא, אך למה שרש"י יקרא לו ימה של אפריקא, והרי באותה מידה הוא ימה של אירופא או אספמיא. אני יודע שממלכת חבש היא ממלכה עתיקה מאד, לכן יש הצדקה לקרוא לים שלידה על שם היבשת, שהרי הם שלטו מן הסתם גם בים. אך איני יודע כמה מערב אפריקה היה מיושב כדי שיהיו שם מספיק בני אדם שישתמשו בים הזה כדי שהוא ייקרא על שמם. ועוד, למה למדוד עד ליוקטן ולא לפלורידה? או לניו יורק? ואז יהיה הרבה פחות מ-7,600. אבל המדידה לאוסטרליה היתה מקצה לקצה.


פותח הנושא
אאא
הודעות: 851
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 262 פעמים
קיבל תודה: 104 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי אאא » 13 נובמבר 2018, 14:08

השאלה היא היכן זה אפריקא של חז"ל ושל רש"י?

ויש לציין שיש גם אפריקי שהיו בה רק נשים, ומקומה מעבר להרי החושך, ולשם נסע אלכסנדרוס מוקדון, כמבואר בתמיד דף ל"ה. ואולי זוהי אפריקי אחרת.


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 13 נובמבר 2018, 14:29

כתבתי ונמחק משום מה, אכתוב שוב.
דמיונות מתעתעים לפעמים, ולא מזה אנו בונים להבין דברי חז"ל.
זה מזכיר לי מש"כ רבי שבתי סופר מפרמיסלא על שיש שמשמיטים את הנוסחא בעלינו 'ומושב יקרו' משום שזה בגימט. אותו האיש.. והוא לועג לזה כי גימט. אפשר לעשות על כל דבר.. אלא יש ב' נוסחאות קדמוניות.
ומדידות עוד יותר קל לעשות מאשר גימט. בפרט עם מודד גוגל מאפ....

האם יש צורך בכלל להזכיר שבחז"ל מלא ונזדעזעה א"י ת' פרסה על ת' פרסה? ובראשונים מלא.
ואדרבא, מכך שיש עוד מקמות כאלו נראה שאולי זה לשון גוזמא, שלארץ גדולה קוראים ד' מאות פרסה.
וכמו שלוש כהנים מטבילים הפרוכת, וכמו ג' מאות כור גודל התפוח שבמזבח. וצ"ע.

האוקיינוס איננו נקרא ים אפריקי ולא ים תרשיש. הוא האוקיינוס הים הגדול שבכל הימים.
אך אפשר לקרא למקום מסוים ליד ארץ כלשהיא ים של ארץ זו. כמו ים טבריה ים גינוסר. ים תרשיש ע"ש תרשיש.
ויתכן שהוא ים סוף (לרש"י לשיטתו שפישון הוא נילוס), אך אפשר שהוא חלק הים המקיף את הודו שבה תרשיש החשובה בגלל הזהב שבה.

לחפש אלפים פרסה ולומר הנה פה יש, זה פחות מרצוי..


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 13 נובמבר 2018, 15:41

אולי האוקיינוס ההודי לא נקרא אצל חז"ל אוקיינוס? האם אתה קורא לו אוקיינוס בגלל שבאטלס קוראים לזה האוקיינוס ההודי? שמא כמו שהים הקאריבי אינו אוקיינוס למרות שפתוח אליו, אף האוקיינוס ההודי הוא סה"כ ימה של אפריקה או תרשיש.

ואם אתה אומר שאפשר שהוא חלק הים המקיף את הודו - נו, אז אנחנו אומרים אותו דבר...

ומה יותר גרוע, לומר ש"נזדעזעה" אינו אומר שזה גודלה (ואדרבה, מכריח שהיא קטנה מגודל זה), או לומר שפרסה זה בעצם חצי מהפרסה המוכרת בכל מקום?
אלא שרש"י והתוספות (כמו בב"מ כח.) כן מפרשים שזה גודלה, אז עד היכן כובשים? הרמטכ"ל מחכה לתשובת הפורום... אם מודדים ממקום שפיכת הפרת למפרץ הפרסי עד לנהר הנילוס (שזה המקסימום שניתן להבין מהבטחת ה' לאברהם), זה יוצא כ-400 פרסה. ובצפון? וואי וואי, הלך השלום עם טורקיה... ועדיין לא נתייאשתי מלחפש עוד ראשונים שמתייחסים לזה במפורש, אלא שאין לי כ"כ כלים כמו אוצר החכמה ופרוייקט השו"ת.

אציין שאת גודלה של מצרים הרמב"ם פסק להלכה, שזהו התחום שאסור לגור בו (מלכים ומלחמות ה ז).


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי יהודה1 » 13 נובמבר 2018, 21:24

חגי פאהן כתב:אולי האוקיינוס ההודי לא נקרא אצל חז"ל אוקיינוס? האם אתה קורא לו אוקיינוס בגלל שבאטלס קוראים לזה האוקיינוס ההודי? שמא כמו שהים הקאריבי אינו אוקיינוס למרות שפתוח אליו, אף האוקיינוס ההודי הוא סה"כ ימה של אפריקה או תרשיש.
נראה לי שהוא טוען שמה שפתוח לאוקיינוס ואינו ים בפני עצמו לפי הנראה לעניים אין סברא להחשיבו כים בפני עצמו ואכן הים הקאריבי הוא חלק מהאוקיינוס.


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 13 נובמבר 2018, 22:34

אוקיינוס הוא הגדול שבכל הימים, והוא המקיף העולם. כ"א מהראשונים לפי איך שהוא מגדיר אותו.
האוקיינוס הוא ים אחד. רק כינוי אותו בשמות של היבשות שלצידו וכיו"ב.
היות ואפריקא בעולם העתיק לא היתה ידועה בחציה התחתון אלא רק בחציה העליון בלתי אפשרי לקרא לאוקיינוס המקיף את דרום אפריקה ים אפריקה. ועכ"פ איננו ים תרשיש..
לעומת זאת, אם תרשיש החשובה מאוד היא בהודו אפשר שפיר אפשר לקוראה ים תרשיש, כי נסעו לים של 'תרשיש' ..
אם הוא ים סוף שוב הוא קטן יחסית.

נכון שהרמב"ם פוסק שארץ מצרים ת' פרסה.
רש"י מביא שא"י ת' פרסה והמרגלים הלכו יום לשנה. וזהו כפשוטו.
ומה עם הר שעיר שהוא במידה זו.
ע"כ שעכ"פ זו לא אותה פרסה של ח' אלפי מילין, ואפילו לא מצרים כי במערבה, היא לוב / לוד של חם.
מצאתי כעת בכו"פ פי"א, שת' פרסה של א"י הינה פרסה בת ב' מילין


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 13 נובמבר 2018, 23:43

לפי דבריך גם הים התיכון הוא אוקיינוס, שהרי הוא ים אחד עם האוקיינוס האטלנטי. וגם ים סוף אחד עם האוקיינוס ההודי, ואיך תטען שהוא תרשיש? האוקיינוס ההודי לא מקיף את היבשה אלא ההפך, היבשה מקיפה אותו משלש רוחות. והוא גם רדוד מאד מאד ביחס לאוקיינוסים, מה שאיפשר לצונאמי הגדול להגיע בזעם עד לחופי מזרח אפריקה.

אני עדיין לא מבין את קושייתך. הים שליד הודו הוא אותו ים שממזרח לאפריקה. לא התייחסתי כלל לשאלה אם תרשיש זה הודו או אפריקה.


שאר לעמו
הודעות: 3542
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 546 פעמים
קיבל תודה: 1067 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי שאר לעמו » 14 נובמבר 2018, 03:54

הים המקיף את העולם הוא אוקיינוס, וגם מה 'שחודר' בין אפריקה לאסיה כנגד הודו נחשב כמקיף בדיוק כשאר האוקיינוסים ואף ים הערבי וים בנגל חלק ממנו במו הים הקאריבי באטלנטי. החוף לא הולך ישר. אבל לא ימים הנמשכים ממנו דוגמת ים התיכון וים סוף, וזה פשוט.
הים שליד הודו הוא האוקיינוס. הים שמקיף מזרח אפריקה כנגמר בעמאן שבדרום חצי האי ערב, כנראה במפה. ואינו ים תרשיש - אילו תרשיש בהודו, ולא באפריקה (וזו מח' בחז"ל והפשטות כדברי האומרים שהיא בהודו. הגר"א באד"א בראשית על פישון).


חגי פאהן
הודעות: 365
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 123 פעמים
קיבל תודה: 120 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "תרשיש" ו"אופיר" ו"שבא"

שליחה על ידי חגי פאהן » 14 נובמבר 2018, 09:42

שאר לעמו כתב:הים המקיף את העולם הוא אוקיינוס, וגם מה 'שחודר' בין אפריקה לאסיה כנגד הודו נחשב כמקיף בדיוק כשאר האוקיינוסים ואף ים הערבי וים בנגל חלק ממנו במו הים הקאריבי באטנטי. החוף לא הולך ישר. אבל לא ימים הנמשכים ממנו דוגמת ים התיכון וים סוף, וזה פשוט.
הים שליד הודו הוא האוקיינוס. הים שמקיף מזרח אפריקה כנגמר בעמאן שבדרום חצי האי ערב, כנראה במפה. ואינו ים תרשיש - אילו תרשיש בהודו, ולא באפריקה (וזו מח' בחז"ל והפשטות כדברי האומרים שהיא בהודו. הגר"א באד"א בראשית על פישון).
לא פשוט כלל.

וכעת אתה אומר שהים שליד הודו הוא האוקיינוס. אבל קודם אמרת שלא יכול להיות ש'ימה של אפריקא' שהוא תרשיש - הוא האוקיינוס, כי הוא לא ים אלא אוקיינוס.
ועוד, לא זכיתי להבין את דברי קדשו שהים המקיף את מזרח אפריקה נגמר בעומאן, ושם מתחיל האוקיינוס. איזה חילוק יש ביניהם?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: huo yuc יום טוב, אין חכמה, צפוני, שאר לעמו, שייף עייל | 2 אורחים