הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1556
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 296 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי יהודה1 » 03 ספטמבר 2018, 18:47

א"ר יוחנן אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם, אחורי עכו"ם ולא אחורי בהכ"נ בשעה שהצבור מתפללין. ולא אמרן אלא דלא דרי מידי ואי דרי מידי לית לן בה, ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ואי איכא פתחא אחרינא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא אבל רכיב חמרא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא מנח תפילין אבל מנח תפילין לית לן בה.
לכאורה נראה שאם יש פתח אחר מותר לעבור אחורי בית הכנסת כשהציבור מתפללים כי יכולים לחשוב שייכנס בפתח השני. וקשה מאי שנא מחנוכה שמי שיש לו שני פתחים צריך להדליק בשניהם כי יחשבו שאינו מדליק ולא יאמרו מדליק בפתח השני. ואם כן גם כאן היה לנו לחשוש מחשד, שהרי זה חמור כל כך שאפילו עדיף לעבור אחורי עכו"ם. והיה אפשר לומר שאה"נ שאסור ללכת אחורי ביה"כ גם כשיש פתח אחר, אבל אז לא אמרו אחורי עכו"ם ולא אחורי וכו' שעכו"ם חמור יותר מחשש זה. אבל זה חידוש לדינא.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי אור זרוע » 03 ספטמבר 2018, 18:58

הבית יוסף (או"ח תרעא, ח) הקשה קושיא זו מ"ש דין חנוכה מדין אחורי ביהכנ"ס, וזה לשונו:
וא"ת מ"ש מהא דאמרינן בפרק קמא (ח:) ובתרא (סא.) דברכות אסור לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין ולא אמרן אלא דלית ליה פתחא אחריתא אבל אית ליה פתחא אחריתא לית לן בה דאמרי בפתחא אחריתא עייל והכא נמי נימא דאף על גב דחזו דלא אדליק (בתר) [בחד] פתחא לא אתו למחשדיה דאמרי באידך פתחא אדליק.

וי"ל דלענין תפלה שאני דכיון דאי לא מצלי הוה להו פורק עול מלכות שמים מעליו כל היכא דאיכא פתחא אחריתא לא אתו למחשדיה מה שאין כן לענין חנוכה

ועי"ל דהדלקת נר חנוכה כיון דיש בה הפסד ממון אי איכא פתחא אחריתא אתו למחשדיה כי היכי דבהאי לא אדליק בהאי נמי לא אדליק אבל בתפלה דלית בה הפסד ממון כי איכא פתחא אחריתא לא אתו למחשדיה:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 19:09

יהודה1 כתב:
א"ר יוחנן אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם, אחורי עכו"ם ולא אחורי בהכ"נ בשעה שהצבור מתפללין. ולא אמרן אלא דלא דרי מידי ואי דרי מידי לית לן בה, ולא אמרן אלא דליכא פתחא אחרינא ואי איכא פתחא אחרינא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא רכיב חמרא אבל רכיב חמרא לית לן בה, ולא אמרן אלא דלא מנח תפילין אבל מנח תפילין לית לן בה.
לכאורה נראה שאם יש פתח אחר מותר לעבור אחורי בית הכנסת כשהציבור מתפללים כי יכולים לחשוב שייכנס בפתח השני. וקשה מאי שנא מחנוכה שמי שיש לו שני פתחים צריך להדליק בשניהם כי יחשבו שאינו מדליק ולא יאמרו מדליק בפתח השני. ואם כן גם כאן היה לנו לחשוש מחשד, שהרי זה חמור כל כך שאפילו עדיף לעבור אחורי עכו"ם. והיה אפשר לומר שאה"נ שאסור ללכת אחורי ביה"כ גם כשיש פתח אחר, אבל אז לא אמרו אחורי עכו"ם ולא אחורי וכו' שעכו"ם חמור יותר מחשש זה. אבל זה חידוש לדינא.
גם אם נניח כדבריך וזה רעיון מענין, לא תונח דעתנו האם באופנים כגון אלה פתח אחריני, דרי, וכו' נאמר אחורי אשה או אחורי ארי, ומדלא חילקה בזה הגמ' ע"כ דבכה"ג כלל אין חשש.
ב. זה הערה מפורסמת ובספר מרפסן איגרי מביא שש או שבע תירוצים מלבד ד' הב"י הנז'. ולכאורה יש חילוק פשוט נר חנוכה הרי אותו אחד שעובר וחושד לא יודע על הפתח השני, משא"כ גבי בית כנסת שאם יש שני פתחים זה ידוע ומפורסם לכל, ועל כן לא יחשדו אותו.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי אור זרוע » 03 ספטמבר 2018, 19:37

הפקדתי שומרים כתב: ולכאורה יש חילוק פשוט נר חנוכה הרי אותו אחד שעובר וחושד לא יודע על הפתח השני, משא"כ גבי בית כנסת שאם יש שני פתחים זה ידוע ומפורסם לכל, ועל כן לא יחשדו אותו.
גם בנר חנוכה יודעים בני העיר שישנו פתח נוסף בצד השני של הבית, וכלשון הגמרא (שבת כג, א): לעולם משום חשדא דבני מתא, וזימנין דמחלפי בהאי ולא חלפי בהאי, ואמרי כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק, בהך פיתחא נמי לא אדליק.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 19:41

צודק. כנראה שנצטרך להסתפק בתירוצים אחרים.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 19:50

ישוב נוסף לקו' הנ"ל לפמש"כ החת"ס שם לבאר את סיבת החשד בנ"ח וז"ל כי היכי דבהאי פיתחא לא אדליק וכו'. טעם חשדא זו משום דרוב ישראל המה מהמהדרים שמדליקים נר לכל א' וא' ומידי דלא שכיחא שלא יהי' בבית כ"א איש א' וכיון שיש כאן ב' מדליקים בבית ויש לו ב' פתחים טוב הי' לו להדליק בכל פתח נר א' ומדלא אדליק בהאי שמע מיניה דעכ"פ אינינו מהמהדרים וחס על ממונו איכא למיחשדא שמא באידך נמי לא אדליק כן מצאתי כמדומה לי בחי' מהרי"ט ולא צריך למה שנדחק מג"א סי' תרע"א ס"ק י"ב עכ"ל.
ומדבריו יתבאר שפיר החילוק בין נ"ח לביהכנ"ס. וזה דומה קצת לד' הב"י אולם בהוספת טעם.


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1556
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 296 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי יהודה1 » 03 ספטמבר 2018, 21:26

הפקדתי שומרים כתב:גם אם נניח כדבריך וזה רעיון מענין, לא תונח דעתנו האם באופנים כגון אלה פתח אחריני, דרי, וכו' נאמר אחורי אשה או אחורי ארי, ומדלא חילקה בזה הגמ' ע"כ דבכה"ג כלל אין חשש.
לא הבנתי את הטענה. במקום שיש פתח אחר אסור ללכת אחרי עכו"ם אבל אם אין פתח אחר מותר שהרי אחרי עכו"ם ולא אחורי ביה"כ וכל שכן אחרי אישה או ארי.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 22:38

טענה פשוטה. כתבת (בהודעתך פותחת האשכול מוצ"ב) שגם בשני פתחים יש חשד (כפי שהנחת ע"מ ליישב מדוע אין חשד כמו בנ"ח) אך לא בדרגת חומרה כשל עכו"מ שבגינה יעדיף ללכת אחורי עכו"מ ולא אחורי בית הכנסת. ואילו אם יש פתח אחד בזה הגמ' כותבת להדיא שיש את החשש החמור ביותר מעכו"מ, וע"כ באה הע' לעיל ודוק.
יהודה1 כתב: והיה אפשר לומר שאה"נ שאסור ללכת אחורי ביה"כ גם כשיש פתח אחר, אבל אז לא אמרו אחורי עכו"ם ולא אחורי וכו' שעכו"ם חמור יותר מחשש זה. אבל זה חידוש לדינא.


אליעזר בלוי
הודעות: 11
הצטרף: 10 יולי 2017, 10:27
נתן תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הליכה אחורי בית הכנסת (ברכות סא.)

שליחה על ידי אליעזר בלוי » 17 אוקטובר 2018, 16:29

יכול להיות שתקנת נח היתה צריכה חיזוק יותר מתפילה שמהת למ"ד

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים