הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי רוצה לדעת » 18 נובמבר 2018, 07:32

ראיתי באיזה מקום שא' כתב כך:
הייתי זקוק לישועה גדולה באיזה ענין רוחני להתעלות בלימוד התורה הק', התפללתי כמה פעמים ממש מעומק הלב, וקבלתי על עצמי שבאם אוושע אפרסם ברבים שבזכות תפילות אפשר להשיג מעלות גדולות ברוחניות,

וכידוע מדברי הקדמונים שתפילה על רוחניות תמיד מתקבלת. [וז"ל הספר חסידים סי' קל"א: אם שואל אדם דבר שהוא שבח לבוראו כגון על לימוד תורה, או דבר אחר שהוא מחפצי שמים, ושופך נפשו עליו, הקב"ה שומע תפילתו אע"פ שאין בידו מעשים טובים, עכ"ל. וכך מובא ממרנא הגרי"ס זיע"א [כוכבי אור בשביבי אור עמ' קס"ח] על הפסוק "קרוב ה' וכו' לכל אשר יקראוהו באמת" שמי שמבקש את ה"אמת", עליו נאמר "קרוב ה'", עיי"ש. וכך אמר החזו"א ש"תפילה על רוחניות תמיד מתקבלת" [מעשה איש ח"ד עמ' קנ"ג].

ואם בכל תפילה אמרו רבותינו [עי' חיי עולם סוף פכ"ח] שיש ומועילה אף לאחר כמה שנים ולא תמיד רואים מיד, ואין תפילה ששבה ריקם, עיי"ש. ק"ו בעניני רוחניות.

והנה לפני זמן, התפללתי מעומק הלב על אותו ענין, בשבת קודש בשעת "רעווא דרעווין" אשר כידוע שהוא עת רצון גדול, [וכנוסח התפילה במנחה של שב"ק "ואני תפילתי וכו' עת רצון וכו'" כדאי' בזוה"ק, ועי' בס' חרדים פר' ע"א אודות מעלת מנחה של שבת.] ובאותו שבוע באה הישועה.

כל זאת הנני מפרסם להודות ולהלל לבורא ית', לקיים אשר קבלתי ע"ע, ואם מאן דהו יתחזק בתפילה, היה זה בשכרי.

אחינו בני ישראל, נתפוס אומנות אבותינו בידינו, ולה' הישועה, אכי"ר.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי רוצה לדעת » 18 נובמבר 2018, 21:06

אם יש למשהו מרבני בית המדרש דידן עוד מקורות שתפילה על רוחניות מתקבלת, אשמח מאוד לידע.


יהודה1
הודעות: 1547
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 294 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי יהודה1 » 19 נובמבר 2018, 13:54

לשון הגמרא ברכות נ. "ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו. כיצד, רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו ה"ז בור. א"ל אביי לרב דימי והכתיב (ש"ב ז, כט) ומברכתך יברך (את) בית עבדך לעולם? בשאלה שאני. בשאלה נמי הכתיב (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו? ההוא בד"ת כתיב"
משמע שמי שמתפלל על גשמיות (לא דברי תורה) אין לו להתפלל על הרבה דברים שאין ראוי לבקש הרבה יחד ולכן אומרים "ומברכתך יברך" משמע לא מכל הברכות שלו. אבל על דברי תורה יש להתפלל הרבה (ולכאורה כל דבר הקשור לדברי תורה כן). אבל כשמודים, אין לומר מטובו שמשמע שאינו נותן הכל. אלא רק בבקשה אין דרך ארץ לבקש הרבה.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי רוצה לדעת » 19 נובמבר 2018, 19:44

יהודה1 כתב:לשון הגמרא ברכות נ. "ומברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאו. כיצד, רבי אומר ובטובו הרי זה ת"ח ומטובו ה"ז בור. א"ל אביי לרב דימי והכתיב (ש"ב ז, כט) ומברכתך יברך (את) בית עבדך לעולם? בשאלה שאני. בשאלה נמי הכתיב (תהלים פא, יא) הרחב פיך ואמלאהו? ההוא בד"ת כתיב"
משמע שמי שמתפלל על גשמיות (לא דברי תורה) אין לו להתפלל על הרבה דברים שאין ראוי לבקש הרבה יחד ולכן אומרים "ומברכתך יברך" משמע לא מכל הברכות שלו. אבל על דברי תורה יש להתפלל הרבה (ולכאורה כל דבר הקשור לדברי תורה כן). אבל כשמודים, אין לומר מטובו שמשמע שאינו נותן הכל. אלא רק בבקשה אין דרך ארץ לבקש הרבה.
נפלא מאוד.
ואגב, בדברי הגמ' שם חזינן שכדי לזכות לתורה צריך זכיה כמו יצי"מ, והיינו שהרי בקרא הנ"ל כתי' "אנכי ה' אלקך אשר הוצאתיך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו" ועיי"ש במפרשים שכמו שביד הקב"ה להוציאנו ממצרים כך בידו ליתן לנו השגות בתורה,
דו"ק ותשכח שהשוו ניסי יצי"מ לנס של לזכות בתורה.


לשם שמים
הודעות: 14
הצטרף: 14 אוקטובר 2018, 17:57
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי לשם שמים » 19 נובמבר 2018, 20:14

רוצה לדעת כתב:אם יש למשהו מרבני בית המדרש דידן עוד מקורות שתפילה על רוחניות מתקבלת, אשמח מאוד לידע.
מעשים שבכל יום
תטעם תבין.


לשם שמים
הודעות: 14
הצטרף: 14 אוקטובר 2018, 17:57
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי לשם שמים » 19 נובמבר 2018, 20:17

דברי האור החיים הקדוש בפרשת ויצא
ובדרך רמז כל הפרשה תרמוז ענין האדם, וכמו שהתחילו לומר בה רז''ל ויצא יעקב היא הנפש בצאתה מעולם העליון, ונקרא יעקב על שם יצר הרע הכרוך כעקביו. ואומרו מבאר שבע מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים, ושבע ירמוז אל שבועת ה' אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה (נדה ל:), ואומר וילך חרנה על דרך אומרם ז''ל (סנהדרין צא:) כי יצר הרע יכנס באדם בצאתו מרחם אמו דכתיב (לעיל ד' ז') לפתח וגו', ואומרו ויפגע במקום כי צריך האדם להתפלל לה' שהוא מקומו של עולם שלא יעזבנו בידו. ואומרו וילן שם כי בא השמש שצריך להתנהג כן עד לכתו מעולם הזה כשיעריב שמשו, והוא אומרם ז''ל (אבות פ''ב) אל תאמן בעצמך עד יום מותך,


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי רוצה לדעת » 19 נובמבר 2018, 20:19

לשם שמים כתב:דברי האור החיים הקדוש בפרשת ויצא
ובדרך רמז כל הפרשה תרמוז ענין האדם, וכמו שהתחילו לומר בה רז''ל ויצא יעקב היא הנפש בצאתה מעולם העליון, ונקרא יעקב על שם יצר הרע הכרוך כעקביו. ואומרו מבאר שבע מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים, ושבע ירמוז אל שבועת ה' אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה (נדה ל:), ואומר וילך חרנה על דרך אומרם ז''ל (סנהדרין צא:) כי יצר הרע יכנס באדם בצאתו מרחם אמו דכתיב (לעיל ד' ז') לפתח וגו', ואומרו ויפגע במקום כי צריך האדם להתפלל לה' שהוא מקומו של עולם שלא יעזבנו בידו. ואומרו וילן שם כי בא השמש שצריך להתנהג כן עד לכתו מעולם הזה כשיעריב שמשו, והוא אומרם ז''ל (אבות פ''ב) אל תאמן בעצמך עד יום מותך,
נא יבאר כבודו מה ראה באוה"ח על תפילה על רוחניות שמתקבלת.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תפילה על רוחניות מתקבלת, קבלתי ע"ע לפרסם!

שליחה על ידי רוצה לדעת » 09 דצמבר 2018, 01:55

רוצה לדעת כתב:
לשם שמים כתב:דברי האור החיים הקדוש בפרשת ויצא
ובדרך רמז כל הפרשה תרמוז ענין האדם, וכמו שהתחילו לומר בה רז''ל ויצא יעקב היא הנפש בצאתה מעולם העליון, ונקרא יעקב על שם יצר הרע הכרוך כעקביו. ואומרו מבאר שבע מקום שממנו יצאו הנשמות יקרא באר מים חיים, ושבע ירמוז אל שבועת ה' אשר תשבע הנפש בצאתה שלא תעבור על דבר תורה (נדה ל:), ואומר וילך חרנה על דרך אומרם ז''ל (סנהדרין צא:) כי יצר הרע יכנס באדם בצאתו מרחם אמו דכתיב (לעיל ד' ז') לפתח וגו', ואומרו ויפגע במקום כי צריך האדם להתפלל לה' שהוא מקומו של עולם שלא יעזבנו בידו. ואומרו וילן שם כי בא השמש שצריך להתנהג כן עד לכתו מעולם הזה כשיעריב שמשו, והוא אומרם ז''ל (אבות פ''ב) אל תאמן בעצמך עד יום מותך,
מה רואה כאן כבודו בדברי האוה"ח בהקשר להנ"ל שתפילה על רוחניות מתקבלת????

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים