הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

ענייני שבת חג ומועד, ושאר ענינים הבאים מזמן לזמן

פותח הנושא
יעבץ
הודעות: 1076
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 421 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

שליחה על ידי יעבץ » 10 מרץ 2016, 01:00

היום, ל' באדר א', הוא התאריך שקביעותו זוכה כמדומני לעיסוק הרב ביותר בגמ' ופוס'.
ומשום "דבר בעיתו מה טוב", כדאי למי שעיתותיו בידו, לעסוק בסוגיא זו, האם חודש העיבור מלא או חסר, בגמ' ר"ה דף יט. וסנהדרין יא., וברמב"ם הל' קידוש החודש פ"ד הי"ז ופ"ח ה"ה, וירווה נחת. סוף סוף לא בכל שנה מגיע התאריך הזה.

ואביא פה ב' נקודות:


פותח הנושא
יעבץ
הודעות: 1076
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 421 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

שליחה על ידי יעבץ » 10 מרץ 2016, 01:03

למעשה ההכרעה היא שאדר ראשון מלא ואדר שני חסר, וכמו שכתבו התוס' בר"ה שם "אבל לדידן טוב למלאות הראשון דהוא חודש העיבור שניתוסף על השנה". ולכאורה צריך להבין:
א. מפני מה חודש אדר הראשון נחשב חודש העיבור, הרי "אין שנה מתעברת אלא בסופה", וביותר, הרי שמות חודשים עלו עימהם מבבל, ומן התורה אין שם לחודשים אלא מנין שמונין מניסן. אם כן חודש שאנו קורים לו אדר א', הוא חודש שנים עשר, וחודש אדר ב' הוא חודש שלשה עשר, ולמה נאמר שחודש 12 הוא הנוסף, שכמותו יש כל שנה, ולא חודש 13 שנוסף בשנה זו?
ב. אם אדר א' הוא חודש העיבור, מהיכי תיתי שנעשה פורים בחודש זה, ובגמ' מגילה דף ו: יש סוגיא שלמה באיזה חודש לעשות את ימי הפורים?
ג. גם בשאר מקומות בהלכה מצאנו נידון לגבי מתי הוא חודש העיבור, לעניין יארציי"ט בסי' תקס"ח, ולענין מי שנעשה לו נס בסי' תרפ"ו ותרצ"ז (וידוע הסתירה במשנ"ב בעניין זה) ולמה לא נכריע מזה שאדר ראשון הוא מעובר, שהוא חודש העיבור ולא אדר שני (ובאמת מצאנו שנאמרו טעמים שונים למה בכ"ז להעדיף את אדר ב', וכ"ז כתבתי כדי לעיין בדבר).


פותח הנושא
יעבץ
הודעות: 1076
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 421 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

שליחה על ידי יעבץ » 10 מרץ 2016, 01:06

מצאנו ברמב"ם סתירה בהלכות אלו, ונקדים: הגמרא בר"ה דף י"ט מביאה מחלוקת האם חודש העיבור יכול להיות מלא או חסר, או שלעולם הוא מלא. ומהגמ' שם יוצא נפקא מינא, שאם חודש העיבור תמיד מלא לא צריך להוציא שלוחים להודיע על חודש אדר בשביל פורים, שהרי יודעים שהחודש הקודם היה מלא, אבל אם הוא לפעמים חסר צריך להודיע. והנה הרמב"ם פסק בהלכות קידוה"ח פ"ד הי"ז "שחודש העיבור הרשות לבי"ד להוסיפו מלא או חסר", ואעפ"כ בפרק ג' ה"ט לא מנה את חודש אדר השני בחודשים ששלוחים יוצאים בהם. כן הקשה הלחם משנה שם, ונשאר בצ"ע.
ונראה לי ליישב הדבר בעז"ה, על פי לשון הגמ' שם "ומשום רבינו אמרו לעולם אחד מלא ואחד חסר עד שיוודע לך שהוקבע ר"ח בזמנו" (דהיינו שעשו הראשון חסר, רש"י). וצריך להבין מהו הלשון הזה "לעולם... עד שיוודע לך", למי מדברים פה 'עד שיוודע לך'. ונראה ללמוד מזה שני דברים, האחד שאף ע"פ שמדינא אפשר לחסר את חודש העיבור, לא נהגו כך למעשה (שהרי לא אמרו בלשון שאין אפשרות, אלא שהכלל הוא כך). ועוד שזה נאמר בלשון הנהגה, כלומר שמי שנמצא בחו"ל אין לו להסתפק בדבר עם החודש מלא או לא, אלא "לעולם אחד מלא ואחד חסר", אלא אם כן יקרה משהו מאד חריג. ולכן השלוחים לא צריכים לצאת, שהרי יש כבר הנהגה לבני חו"ל "לעולם אחד מלא ואחד חסר", ולכן שפיר פסק הר"מ שהרשות ביד בי"ד לחסר את החודש, ואעפ"כ אין השלוחין צריכים למעשה לצאת ולהודיע.


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 341 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

שליחה על ידי אריך » 10 מרץ 2016, 08:41

יעבץ כתב: א. מפני מה חודש אדר הראשון נחשב חודש העיבור, הרי "אין שנה מתעברת אלא בסופה", וביותר, הרי שמות חודשים עלו עימהם מבבל, ומן התורה אין שם לחודשים אלא מנין שמונין מניסן. אם כן חודש שאנו קורים לו אדר א', הוא חודש שנים עשר, וחודש אדר ב' הוא חודש שלשה עשר, ולמה נאמר שחודש 12 הוא הנוסף, שכמותו יש כל שנה, ולא חודש 13 שנוסף בשנה זו?
נאמר יסוד ונראה שזה מיישב.
הירושלמי פ"ק דמגילה מסתפק איזהו החודש שנחשב "תוספת", האם אדר א' או אדר ב'. ומוכיח שאדר א' הוא תוספת ע"ש. אך אין לומר שאדר א' לא נקרא כלל אדר, וראיה עצומה לזה, מהא דהנולד באדר א' ובשנת הבר מצוה יש רק אדר אחד, לכו"ע נעשה בר מצוה באותו תאריך באדר הפשוט. ואם נימא דאדר א' הוא חודש אחר ממש, אין מקום לדין זה, והיה צריך להיות גדול בסוף שבט, ובודאי לא בתאריך המסויים שבאדר הפשוט. אלא מוכח שגם אם אדר א' הוא תוספת, אבל הוא הרחבה של אדר ב'. כלומר בשנה מעוברת החודש אדר יש לו כפילות, וכביכול "נמרח" על שני חודשים. ובחלק השני שלו הוא העיקרי, והחלק הראשון הוא ה'הטפל', 'תוספת'. ובזה מובן שמתקיים כאן דין "בסופה" כיון שהסוף הוא חודש אדר ואכן זהו החודש שמתעבר. רק העובר נמצא 'מאחורה', ולא 'מקדימה'. וכן מה ששאלת משמות החודשים מיושב כי באמת אין כאן שני חודשים, העיבור מתייחס לחודש השנים עשר אלא שהוא מתחלק ונכפל פי שניים.


פותח הנושא
יעבץ
הודעות: 1076
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 414 פעמים
קיבל תודה: 421 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

שליחה על ידי יעבץ » 10 מרץ 2016, 15:46

אריך כתב:
יעבץ כתב: א. מפני מה חודש אדר הראשון נחשב חודש העיבור, הרי "אין שנה מתעברת אלא בסופה", וביותר, הרי שמות חודשים עלו עימהם מבבל, ומן התורה אין שם לחודשים אלא מנין שמונין מניסן. אם כן חודש שאנו קורים לו אדר א', הוא חודש שנים עשר, וחודש אדר ב' הוא חודש שלשה עשר, ולמה נאמר שחודש 12 הוא הנוסף, שכמותו יש כל שנה, ולא חודש 13 שנוסף בשנה זו?
נאמר יסוד ונראה שזה מיישב.
הירושלמי פ"ק דמגילה מסתפק איזהו החודש שנחשב "תוספת", האם אדר א' או אדר ב'. ומוכיח שאדר א' הוא תוספת ע"ש. אך אין לומר שאדר א' לא נקרא כלל אדר, וראיה עצומה לזה, מהא דהנולד באדר א' ובשנת הבר מצוה יש רק אדר אחד, לכו"ע נעשה בר מצוה באותו תאריך באדר הפשוט. ואם נימא דאדר א' הוא חודש אחר ממש, אין מקום לדין זה, והיה צריך להיות גדול בסוף שבט, ובודאי לא בתאריך המסויים שבאדר הפשוט. אלא מוכח שגם אם אדר א' הוא תוספת, אבל הוא הרחבה של אדר ב'. כלומר בשנה מעוברת החודש אדר יש לו כפילות, וכביכול "נמרח" על שני חודשים. ובחלק השני שלו הוא העיקרי, והחלק הראשון הוא ה'הטפל', 'תוספת'. ובזה מובן שמתקיים כאן דין "בסופה" כיון שהסוף הוא חודש אדר ואכן זהו החודש שמתעבר. רק העובר נמצא 'מאחורה', ולא 'מקדימה'. וכן מה ששאלת משמות החודשים מיושב כי באמת אין כאן שני חודשים, העיבור מתייחס לחודש השנים עשר אלא שהוא מתחלק ונכפל פי שניים.
אכן לשם כיוונתי, וכמובן אפשר להרחיב בזה עוד ועוד אבל העיקר כמו שכתבת.


חכימא דיהודאי
הודעות: 252
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דבר בעיתו מה טוב - ל' באדר א'

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 07 מרץ 2019, 13:18

דבר בעיתו מה טוב [הקפצה]

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ענינו של יום”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים