ספרי הרמ"ק והאריז"ל

תולדות גדולי ישראל ודברי ימי עמינו

פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 26 מרץ 2020, 16:24

בעל אוצר כתב:
26 מרץ 2020, 16:14
יצחק פון ישיבה כתב:
26 מרץ 2020, 12:50
בעל אוצר כתב:
26 מרץ 2020, 07:36
הזכירו פה את ספרי הסולם, מישהו יכול לומר מה דעת חכמי הקבלה הליטאיים עליו, ובמיוחד על נבואתיו שהתפרסמו בשנים האחרונות.


החזון איש תקף אותו בחריפות, וכמבואר בספר אורחות רבינו, ומה שמפרסמים בשמו תלמידי הרב אשלג, אינו נכון כלל.
שמעתי מא' מתלמידי הר' קלופט, שהיה כידוע מקובל גדול, שאמר שדברי הר' אשלג בקבלה עקומים ולא נכונים.
התכונתי בעיקר לשאול שהתפרסמו לאחרונה כתביו שדיבר עם הקב"ה ועוד התגלויות, מה ההתיחסות לזה


מי אמר בכלל שצריך להתייחס לכל דבר?...
אבל לגופם של דברים,
לפעמים זה סוג של שפה, שלא דוקא הכוונה לנבואה אלא לסוג של השראה.
היו גם צדיקים אחרים שדברו בכזו שפה, אולי לא בדור האחרון, אבל בדורות הקודמים היו.


אברהם לוי
הודעות: 31
הצטרף: 08 מרץ 2020, 18:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי אברהם לוי » 26 מרץ 2020, 21:09

אבר כיונה כתב:
26 מרץ 2020, 09:55
מיכה כתב:
25 מרץ 2020, 12:25
דומני שגם הבא"ח חולק עליו בעניין אחד למרות שבכל מקום הוא נמשך לגמרי אחרי הרש"ש, ופירוש הוא כותב שאין דברי הרש"ש רוה"ק גמור (ומשמע שבעיקרון ניתן לחלוק עליו).
יש לכאו' כעין סתירה בבא"ח, כי לענין הנחת תפילין אחרי מוסף של ר"ח הוא כותב (שנה ב, ויקרא, יח):
"לא יחזור להניח תפילין... כן כתב רבינו הרש"ש ז"ל בנה"ש. והגם דרבינו חיד"א ז"ל כתב להניח תפילין אחר מוסף, לא ראה דברי רבינו הרש"ש ז"ל",

ובהל' ספיה"ע (ידי חיים תפט, א) הוא כותב:
"רבינו מה"ר שלום שרעבי ז"ל קפיד מאוד ע"פ הסוד לספור בחו"ל אחר תפלת ערבית בצה"כ מיד קודם קידוש... אך הרמ"ז ז"ל לא סבר כן... ודעת מרן הגאון חיד"א ז"ל נוטה כסברת הרמ"ז... ורוב העיר פה עירנו בגדאד נוהגין לברך אחר תפ"ע כסברת רבינו הרש"ש ז"ל, אך עט"ר הרב מו"ז מה"ר משה חיים זלה"ה היה נוהג כסברת הרמ"ז ז"ל... יען כי בכל מילי דמר היה נגרר בתר דעתו של הגאון חיד"א ז"ל... וכן עתה בביתנו אנחנו עושין כמנהג מרן זקני זלה"ה... ואלו ואלו דא"ח ובלבד שיכוון אדם את לבו לשמים".
אין כאן ריח סתירה, דדברי החיד"א במקום הרש"ש אינם משנה, בפרט שטוען שאילו ראה דבריו היה חוזר בו.
משא"כ לגבי ספירת העומר הרש"ש נגד הרמ"ז, וגם מנהג זקנו עזר להכריע דלא כרש"ש.
 


מיכה
הודעות: 46
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי מיכה » 27 מרץ 2020, 01:23

יצחק פון ישיבה כתב:
26 מרץ 2020, 13:08
עוד כמה בירורים:
א. של מי היה תלמיד ה'מקדש מלך'?.
ב. של מי היה תלמיד האמונת חכמים?.
ג. בספרי הרמח"ל היתה הקפדה שלא להגות?.
ד. בדרך מי הלך הסמיכת חכמים?.
ה. בספרים של הקדמונים [כוונתי שערי אורה, קבלות הראשונים שבהם יש רמזים לי"ס], יש רמזים גם לקבלת האר"י?. [כוונתי אמזים, כי שם הכל ברמזים כידוע].
ו. בכל הנושאים שהוזכרו להלן, ברצוני להבין דבר א' נחוץ, נראה כאן כי הכלל הוא, שלכל רב היה צורך בגילוי מיוחד מלמעלה בכדי לזכות ולקבל את אור החכמה וחידושי תורתו. משמע לכאורה שלא היה צריך להגיע למשל לגילוי אליהו בשביל להאמין ולקבל ממנו יותר מאחרים. אלא די בעדות דוג' הגר"א שהוא מוסמך יותר משאר התלמידים וכדו'. [למשל, נראה שדברי הרמ"ז או רמ"ק מקובלים אף ללא הוכחה כי זכה הוא לגילוי וכו'].
שאלתי היא לפי"ז, א"כ מדוע לגבי הרש"ש יש צורך להוכיח כי זכה לגילוי וכו', וכי שיטתו היא חידוש נוסף ע"ד האריז"ל?.
ג. דומני שהקפיד על כך הקומארנער. (המגיד מקאזניץ דוקא מאוד העריץ את הרמח"ל). אולם פשוט לענ"ד שכל אלו שהסתייגו מדרכו לא הכירו כראוי את מעלתו (במשך כמאה שנים - תק"ן לערך עד תר"ן לערך - הספר היחיד בקבלה שנדפס ממנו היה הקל"ח), כי היום (אחרי שנדפסו בתשי"ח התיקונים חדשים ובקרוב לזה ג"כ האגרות) אנו יודעים בברור שרמח"ל היה בעל רוח הקדש גמורה ותמידית, והחולק עליו כחולק על השכינה.
ה. אין רמזים אצל הקדמונים שאחרי הרמב"ן, אולי ברמב"ן יש. כמובן שהזוהר מתפרש יפה יפה ע"פ האר"י הרבה יותר ממה שפי' הרמ"ק.
ו.אכן שאלה חשובה מאוד. התשובה פשוטה. להעמיד יסודות  ודרכים בקבלה מתוך הבנה אישית נאסר, וכמ"ש בזוהר "לא שמענא ולא אימא". מהרח"ו למשל הקפיד על כך מאוד, ולמרות גאונותו העצומה והבלתי נתפסת והיותו כמעיין המתגבר בכל חלקי התורה גנז את חידושיו בקבלה מחמת שחשש לאיסור זה, וכמ"ש בהקדמה המכונה הקדמת רנו ליעקב. (אע"פ כן בשמונה שערים כתב את 'דרוש הדעת' מדעתו, ואפשר שהורו לו כך מן השמים, עי' ספר החזיונות). אבל אפשר ודאי לפלפל ולהקשות וליישב מתוך הדברים. ויותר מכך מותר לפרש פסוקים ומאמרי חז"ל ע"פ היסודות שנמסרו כבר. האר"י חידש דרך חדשה שלא הייתה מוכרת, ובודאי צריך לזה רוה"ק. הרמח"ל ג"כ בכמה וכמה דברים חידש חידושים מדיליה. אך הגר"א עיקר דבריו בקבלה הוא פי' הזוהר ע"פ דרכו ויסודותיו של האר"י, לבד מאיזה מקומות שפי' ע"פ הזוהר במק"א, ועי' במגן וצינה מה שהאריך בזה (ונראה ברור לענ"ד שאף הגר"א היה בעל רוה"ק גמור, אך נלע"ד כי היה זה לפרקים ולא בתמידות).
הרש"ש לעומת זאת פי' את דברי האר"י רק מתוך דברי האר"י שנמסרו ע"י מהרח"ו, וכל רואה יראה כמה נזהר והזהיר שלא ללמוד בכתבים אחרים. ואם היה בעל רוה"ק גמור למה היה צריך לפלפוליו? יאמר דע שכך הוא ודי, ולמה בכמה וכמה מקומות נשאר בצ"ע? אולם מאידך גיסא אנו רואים שהשיג השגה עצומה, והרי שכן זכה לרוה"ק? ע"ז יישב הבא"ח שהשגתו היתה בחי' גילוי אליהו בהסתר, וכמו שהזכרתי לעיל. ונפקא לן שאף הוא עצמו לא יכל לסמוך על דעתו עד שביררה בי"ג נפה מתוך כתבי האר"י. 
נמצאת למד שאין צריך לראיה כי הרש"ש זכה לגילוי אליהו בשביל שנאמר שא"א לחלוק עליו ובודאי כל דברין אמת צרופה, כי זה אינו, וכנ"ל, אלא לומר כי בודאי עלה הרש"ש מעלות רמות מיתר חבריו וכדאי הוא לסמוך על הבנתו.      
 


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 419
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 112 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי אבר כיונה » 27 מרץ 2020, 09:05

אברהם לוי כתב:
26 מרץ 2020, 21:09
אין כאן ריח סתירה, דדברי החיד"א במקום הרש"ש אינם משנה, בפרט שטוען שאילו ראה דבריו היה חוזר בו.
משא"כ לגבי ספירת העומר הרש"ש נגד הרמ"ז, וגם מנהג זקנו עזר להכריע דלא כרש"ש.

א) אבל "מנהג זקנו" הוא בגלל שהוא (הרמ"ח) נגרר אחרי החיד"א, אז זה לא בגלל שזה הרש"ש נגד הרמ"ז.

ב) מהנידון של ספיה"ע רואים שהחיד"א לא חזר בו למרות שראה את דברי הרש"ש, אז מנין שבענין תפילין בר"ח הוא היה חוזר בו?


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 27 מרץ 2020, 14:46

מיכה כתב:
27 מרץ 2020, 01:23
יצחק פון ישיבה כתב:
26 מרץ 2020, 13:08
עוד כמה בירורים:
ה. בספרים של הקדמונים [כוונתי שערי אורה, קבלות הראשונים שבהם יש רמזים לי"ס], יש רמזים גם לקבלת האר"י?. [כוונתי אמזים, כי שם הכל ברמזים כידוע].
ו. בכל הנושאים שהוזכרו להלן, ברצוני להבין דבר א' נחוץ, נראה כאן כי הכלל הוא, שלכל רב היה צורך בגילוי מיוחד מלמעלה בכדי לזכות ולקבל את אור החכמה וחידושי תורתו. משמע לכאורה שלא היה צריך להגיע למשל לגילוי אליהו בשביל להאמין ולקבל ממנו יותר מאחרים. אלא די בעדות דוג' הגר"א שהוא מוסמך יותר משאר התלמידים וכדו'. [למשל, נראה שדברי הרמ"ז או רמ"ק מקובלים אף ללא הוכחה כי זכה הוא לגילוי וכו'].
שאלתי היא לפי"ז, א"כ מדוע לגבי הרש"ש יש צורך להוכיח כי זכה לגילוי וכו', וכי שיטתו היא חידוש נוסף ע"ד האריז"ל?.

ה. אין רמזים אצל הקדמונים שאחרי הרמב"ן, אולי ברמב"ן יש. כמובן שהזוהר מתפרש יפה יפה ע"פ האר"י הרבה יותר ממה שפי' הרמ"ק.
ו.אכן שאלה חשובה מאוד. התשובה פשוטה. להעמיד יסודות  ודרכים בקבלה מתוך הבנה אישית נאסר, וכמ"ש בזוהר "לא שמענא ולא אימא". מהרח"ו למשל הקפיד על כך מאוד, ולמרות גאונותו העצומה והבלתי נתפסת והיותו כמעיין המתגבר בכל חלקי התורה גנז את חידושיו בקבלה מחמת שחשש לאיסור זה, וכמ"ש בהקדמה המכונה הקדמת רנו ליעקב. (אע"פ כן בשמונה שערים כתב את 'דרוש הדעת' מדעתו, ואפשר שהורו לו כך מן השמים, עי' ספר החזיונות). אבל אפשר ודאי לפלפל ולהקשות וליישב מתוך הדברים. ויותר מכך מותר לפרש פסוקים ומאמרי חז"ל ע"פ היסודות שנמסרו כבר. האר"י חידש דרך חדשה שלא הייתה מוכרת, ובודאי צריך לזה רוה"ק. הרמח"ל ג"כ בכמה וכמה דברים חידש חידושים מדיליה. אך הגר"א עיקר דבריו בקבלה הוא פי' הזוהר ע"פ דרכו ויסודותיו של האר"י, לבד מאיזה מקומות שפי' ע"פ הזוהר במק"א, ועי' במגן וצינה מה שהאריך בזה (ונראה ברור לענ"ד שאף הגר"א היה בעל רוה"ק גמור, אך נלע"ד כי היה זה לפרקים ולא בתמידות).
הרש"ש לעומת זאת פי' את דברי האר"י רק מתוך דברי האר"י שנמסרו ע"י מהרח"ו, וכל רואה יראה כמה נזהר והזהיר שלא ללמוד בכתבים אחרים. ואם היה בעל רוה"ק גמור למה היה צריך לפלפוליו? יאמר דע שכך הוא ודי, ולמה בכמה וכמה מקומות נשאר בצ"ע? אולם מאידך גיסא אנו רואים שהשיג השגה עצומה, והרי שכן זכה לרוה"ק? ע"ז יישב הבא"ח שהשגתו היתה בחי' גילוי אליהו בהסתר, וכמו שהזכרתי לעיל. ונפקא לן שאף הוא עצמו לא יכל לסמוך על דעתו עד שביררה בי"ג נפה מתוך כתבי האר"י. 
נמצאת למד שאין צריך לראיה כי הרש"ש זכה לגילוי אליהו בשביל שנאמר שא"א לחלוק עליו ובודאי כל דברין אמת צרופה, כי זה אינו, וכנ"ל, אלא לומר כי בודאי עלה הרש"ש מעלות רמות מיתר חבריו וכדאי הוא לסמוך על הבנתו.      


ה. מה עם ר' משה די לאון בכתביו בעצמו?.
ו. רק שאלתי היא - לפני התגלות הזוהר - למקובלים הקדמונים היה מוכרח שיהיה גילוי שביל להעביר את תורת הסוד?
ז. למחדשים בתורת הנגלה [כגון רבי יהודה הנשיא ששינה משהו שכתוב בתורה בשיטה...], היה צריך לדעת המקובלים למגיד או להתגלות עבור זה.
 


ד.מ.
הודעות: 19
הצטרף: 03 מרץ 2020, 20:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ד.מ. » 27 מרץ 2020, 15:47

על איזה חידוש של ר"י הנשיא הנך מדבר? אם על כתיבת התורה הלא דרשו לה מעת לעשות לה'?
א"א לחדש כלום ע"י 'מגיד', רק דהמגיד עוזר להבין מה שכתוב בתורה, ושוב ניתן לכ"א להבינו בדרך המו"מ המקובלת
וגם ד' המגיד אינם סוף דבר דודאי יכול להיות בזה ג"כ מחלוקות כאצלנו, וידוע ג"כ דאיכא מגידים שקרנים
לא ברור כ"כ מכל השאלות מאי נפק"מ כמש"כ בפתיחת הנושא - הגישה מחקרית ולא תעזור לך להבין דברים שנמסרו "לחכם ומבין מדעתו"


יש מהם שאומרים
הודעות: 27
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 16:22
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יש מהם שאומרים » 27 מרץ 2020, 16:04

מיכה כתב:
25 מרץ 2020, 12:25
ב. האר"י מכנה את הרמ"ק 'מורי' אבל די ברור שלא ישב לפניו, אלא למד את ספריו ושמע מתלמידיו. את עקרונות הקבלה (דהיינו ד"מ מהות הספירות ועניין חכמת הקבלה בכלל וכד') של הרמ"ק קיבל האר"י ולא נמצא עליהם חולק. אבל באיזה פרטים יש ביניהם מחלוקת. חוץ מזה שכל קבלת הרמ"ק היא כטיפה מן הים לפני קבלת האר"י שפירט את העניינים ללא ערך כלל לעומת הרמ"ק.
כשהאר"י עלה ממצרים הוא ישב לפני הרמ"ק מספר חודשים ובשעת פטירת הרמ"ק "שלח לקרוא לתלמידיו ויברכם איש איש כברכתו ויצו אותם לאמר: דעו לכם שאיש אחד היושב פה יקום אחרי ויאיר עיני הדור בחכמת הקבלה, לכן הזהרו בכבודו, ואם יראה לכם שהוא חולק עלי – אין הדבר כן, הכל ניתן מרועה אחד, אלא שבימי היו הצינורות סתומים – כתבתי בלשון סתום, ובימיו – יפתחו הצינורות, ולכן תדמו שחולק הוא עלי, ודעו שזה הגדול הוא ניצוץ הרשב"י. ויענו החברים ויבקשו ממנו, שיגיד להם מי הוא, ויאמר להם: אין לי רשות לגלות זאת, אלא סימן זה יהיה בידכם, שכל מי שיזכה לראות את עמוד הענן שילך לפני ארוני, הוא הקדוש אשר בחר בו ד'. ויהי ככלותו לדבר – שבק חיים לכל חי. ויעשו לו כבוד כראוי לו וכל בני הארץ בוכים בכי גדול ויצאו כל בני העיר אחריו והאר"י עמהם, ויבקשו לקוברו בצד גדולי הדור, ויאמר האר"י: אין זה מקומו, כי אני רואה את עמוד הענן ההולך ושוכן הוא במקום אחר, ואז ידעו ביחוד שהוא הוא הגדול, אשר אמר הרמ"ק, ויעשו כדבריו".

הרי שהאר"י היה תלמיד לרמ"ק בחודשים בין עלייתו לצפת ועד פטירת הרמ"ק ורק אחר פטירת הרמ"ק נודע ברבים עוצם קדושתו וגדולתו של רבינו האר"י.


יש מהם שאומרים
הודעות: 27
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 16:22
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יש מהם שאומרים » 27 מרץ 2020, 16:13

אברהם לוי כתב:
25 מרץ 2020, 12:57
אברהם לוי כתב:
25 מרץ 2020, 12:57
 
ידוע מה שכתוב בהנהגות ר' חיים מוואלזין (כתר ראש) בשם רבו הגר"א, שבמקום שנגמרת הפילוסופיא מתחילה קבלת הרמ"ק, ובמקום שנגמרת קבלת הרמ"ק מתחילה קבלת האר"י. וכמדומני שגם אמר שאינם מחולקים.

שמעתי מר' משה שפירא זצ"ל שההבדלים שבין כתבי הרמ"ק לכתבי האר"י הם שהרמ"ק כתב בספרו פרדס רימונים ל"ב שערים שהם כנגד ל"ב נתיבות חכמה ובכתבי האר"י בפע"ח יש נ' שערים כנגד חמישים שערי בינה. וד"ל.


אברהם לוי
הודעות: 31
הצטרף: 08 מרץ 2020, 18:44
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 10 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי אברהם לוי » 27 מרץ 2020, 16:18

אבר כיונה כתב:
27 מרץ 2020, 09:05
א) אבל "מנהג זקנו" הוא בגלל שהוא (הרמ"ח) נגרר אחרי החיד"א, אז זה לא בגלל שזה הרש"ש נגד הרמ"ז.
אבל קדם לזה, שדעת הרמ"ז דלא כרש"ש.
אבר כיונה כתב:
27 מרץ 2020, 09:05
מהנידון של ספיה"ע רואים שהחיד"א לא חזר בו למרות שראה את דברי הרש"ש, אז מנין שבענין תפילין בר"ח הוא היה חוזר בו?
זה כתבתי כסניף לבאר דברי הבא"ח, אבל העיקר הוא מה שכתבתי בתחילה, שדברי החיד"א במקום הרש"ש אינם משנה.
וכן לגבי ספירת העומר לולא דעת הרמ"ז, ומנהג זקנו שהוא כסניף, לא היה נוהג אחרת מהרש"ש.
ודוק שאפילו שהרמ"ז פליג ארש"ש, כתב בסוף אלו ואלו דא"ח, מה שלא יצדק בענין תפילין שלא טרח לכתוב זה, אלא הכריע בבירור דלא כחיד"א.


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 29 מרץ 2020, 14:35

כמה שאלות בענינים לעיל:
א. האם המהרח"ו גנז ב' פעמים את ד"ת, [הא' בקברו - ספרו על הזוה"ק שהגיע לר' אברהם אזולאי ולא נדפס מעולם, והב', מה שנדפס ע"י מהר"י צמח], כי כך נראה לי מדברי החיד"א בשם הגדולים. רק כיון שאיני יודע אם הבנתי טוב, אשמח לדעת תשובה
ב. מי זה הר"מ די לונאזנו, תמיד של מי היה ואיזה ספר חיבר?
ג.מה באמת היה מהר"י סרוק, תלמיד של האריז"ל? כי נראה מהשה"ג שהיה תלמידו, וכתב שלימד את המהרש"ל קבלה, ואילו מספרו של המהרש"ל בקבלה לא נראה שלמד עפ"י כתבי האריז"ל?.
ד.האם ר"מ די ליאון ידע מכל ענייני קבלת האר"י?. ואיך היתה ההתייחסות לספריו ע"י תלמידי האריז"ל, ותלמידי הרמ"ק.
ה. כיצד יתכן שיש קבלת הגאונים וכו', הרי אם אנחנו מדברים בעולמות שקיימים בפועל, אז איך ההשתלשלות נכתבת באופן שונה?. שאלתי זו מכוונת גם לדברי הרוקח בקבלה שלו.
ו. של מי היה תלמיד הר"נ שפירא?.

ולתועלת הרב החשוב [ר' ד. מ. שיחי'], שהיה לו מאד דחוף לדעת מה הנפק"מ שלי בזה, להוי ידוע שאני כותב ספר על א' מספרי סדרי הדורות [שמחברו היה צדיק גדול], וכידוע מ'כל' ספרי הצדיקים, מקובלים, בעלי מוסר, וחסידים, לעזור לפרנסה של יהודי זה מהדברים היותר יקרים אצל השי"ת.


ayedavid
משתמש ותיק
הודעות: 464
הצטרף: 14 אפריל 2019, 22:27
נתן תודה: 248 פעמים
קיבל תודה: 131 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ayedavid » 29 מרץ 2020, 15:30

כמה מילים שחשבתי שיכולים לתת רקע לכתבי בעל הסולם ולהבנת הקשר שלהם עם חלק מספרי הרמח"ל

האר"י ז"ל נתן את מבנה העולמות מריש עולם האצילות ועד העוה"ז, וברור שהבנת קבלת האר"י מותנית בתפיסת הציור הנכון של מבנה העולמות וכן שתפיסה זו צריכה להיות מופשטת מהגשמה.

הציור המצטייר בלימוד חכמת הקבלה בכלל - לאו דווקא מכתבי האר"י, הגם שהוא מחשבתי והוא אינו בזכות המאפשרת תפיסה ממשית למעלה, מכל מקום כשהלימוד בקדושה ובטהרה, בהתמדת זמן, יש בו כדי לתת תפיסה והרגשה באורות העליונים ובצורתם, כל אחד לפי מה שזוכה.

מאז האר"י נכתבו ספרי קבלה להסברת המבנה המדויק להבנתו. בספרים אלו אפשר למצוא כמה מעלות, ומהם: ספרי קיצור וביאורי מושגים שנועדו להקל על הלומד, משא ומתן בלשונות האר"י ז"ל כדי לברר שיטתו, דיוק בהבנתו ע"י מקורות אחרים, הרחבת דברים כדי להטעים את חכמת הקבלה שתתיישב על הלב, וכן כדי שתובן עם חלקים נוספים בתורה, אולי עוד. ומאלה הם כמעט כל הספרים.


למיטב הבנתי(!) בעל הסולם סבר שזה לא מספיק.

לשיטתו, הציור של מבנה העולמות, אם נעשה באופן מסוים מאד תוך שמירה על דיוק במילים וגדרים חשובים, מסוגל להביא את האדם לתפיסה ישירה בעולמות העליונים ממש. דהיינו שהציור המחשבתי (ולכאורה גשמי - כפי שהגדירו מקובלים אחרים) של מבנה העולמות יהפך לתפיסה מדויקת ומופשטת למעלה בשורש, וכנראה שהוא המוגדר בפי מהרח"ו 'לזכות להשגת החכמה'.

בביאורו המפורסם לכתבי האר"י 'תלמוד עשר הספירות' אמנם הביא דרושים רבים של האר"י ממקומות שונים וביארם, אך בכולם לא היתה תכליתו להסביר את הדרושים עצמם, אלא לסדר ללומד את הבנת עשר הספירות המובאות בדרושים באופן שדרכו תתאפשר, לאחר לימוד ושינון, הבנה מופשטת בעולמות העליונים. והמלאכה הזו רבה מאד ובה בעיקר השקיע בכתביו.

אכן מתוך כתביו בחיבור זה גם ניתן להבין אלו סברות קירב ואלו ריחק, אך רק כדרך אגב, היות ולא התכוון לפרוס את משנתו. לכן גם מיעט באזכור מקובלים אחרים. מבחינתו, לאחר תפיסת הציור הנכון, היה מורה לתלמידיו להמשיך בשאר העץ חיים ללא ביאורו. וכן הוא לגבי מה שנראה בתחילת כתביו כביכול חקירה פילוסופית בדבר תכלית הבריאה שאינה אלא הכנה המתחייבת לנ"ל.

[גם בפירוש הסולם על הזוהר מלאכתו היתה דומה וגם שם לא התכוון לבאר את הדרושים עצמם אלא רק להניח סולם שיאפשר ללומד לטפס כדי שיוכל להתחיל להבין, אך שם זה מעט שונה, ואכמ"ל]


ונראה שבעל הסולם אחז שאינו הראשון במלאכה מעין זו, וכבר קדמו לו הרמח"ל ובעלי החסידות במקומות מסוימים שהאריכו במשלים מההנהגה ומכוחות הנפש בעבודת ה', ושסברו שבאלו יסדרו ללומד הכנה לתפיסה נכונה בחכמת הקבלה. בעל הסולם סבר שמלאכתם (החשובה לעניינים אחרים) לא השיגה את מטרתה בהסברת חכמת הקבלה. לכן הוא עצמו טרח באופן בלתי רגיל וכתב ספר שלם (ששה כרכים) להסברת מעט מושגים בקבלת האר"י בהסברה הנ"ל, בבחינת תפסת מועט תפסת.

מקובלים שלא עסקו בפתרון בעיית ההסברה, אפשר שלעצמם היו בעלי השגה אמתית בחכמת האמת אך סברו שהיא כעין השגה הניתנת מלמעלה, ושעכ"פ לא ניתן לקרבה לבני אדם ע"י ספר.


ד.מ.
הודעות: 19
הצטרף: 03 מרץ 2020, 20:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ד.מ. » 29 מרץ 2020, 16:21

יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 14:35

ולתועלת הרב החשוב [ר' ד. מ. שיחי'], שהיה לו מאד דחוף לדעת מה הנפק"מ שלי בזה, להוי ידוע שאני כותב ספר על א' מספרי סדרי הדורות [שמחברו היה צדיק גדול], וכידוע מ'כל' ספרי הצדיקים, מקובלים, בעלי מוסר, וחסידים, לעזור לפרנסה של יהודי זה מהדברים היותר יקרים אצל השי"ת.

סליחה שחשדתיך
אני פשוט סולד מהגישה המחקרית שרבים חללים הפילה בפרט בתחום זה
וכמעט וראיתי את הדיון סוטה לענין השבתאות אשר העלילו המחקרים על כל מקובל שני
שוב.. סליחה..
ובהצלחה בעריכה


מיכה
הודעות: 46
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי מיכה » 29 מרץ 2020, 16:32

יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 14:35
כמה שאלות בענינים לעיל:
א. האם המהרח"ו גנז ב' פעמים את ד"ת, [הא' בקברו - ספרו על הזוה"ק שהגיע לר' אברהם אזולאי ולא נדפס מעולם, והב', מה שנדפס ע"י מהר"י צמח], כי כך נראה לי מדברי החיד"א בשם הגדולים. רק כיון שאיני יודע אם הבנתי טוב, אשמח לדעת תשובה
ב. מי זה הר"מ די לונאזנו, תמיד של מי היה ואיזה ספר חיבר?
ג.מה באמת היה מהר"י סרוק, תלמיד של האריז"ל? כי נראה מהשה"ג שהיה תלמידו, וכתב שלימד את המהרש"ל קבלה, ואילו מספרו של המהרש"ל בקבלה לא נראה שלמד עפ"י כתבי האריז"ל?.
ד.האם ר"מ די ליאון ידע מכל ענייני קבלת האר"י?. ואיך היתה ההתייחסות לספריו ע"י תלמידי האריז"ל, ותלמידי הרמ"ק.
ה. כיצד יתכן שיש קבלת הגאונים וכו', הרי אם אנחנו מדברים בעולמות שקיימים בפועל, אז איך ההשתלשלות נכתבת באופן שונה?. שאלתי זו מכוונת גם לדברי הרוקח בקבלה שלו.
ו. של מי היה תלמיד הר"נ שפירא?.

ולתועלת הרב החשוב [ר' ד. מ. שיחי'], שהיה לו מאד דחוף לדעת מה הנפק"מ שלי בזה, להוי ידוע שאני כותב ספר על א' מספרי סדרי הדורות [שמחברו היה צדיק גדול], וכידוע מ'כל' ספרי הצדיקים, מקובלים, בעלי מוסר, וחסידים, לעזור לפרנסה של יהודי זה מהדברים היותר יקרים אצל השי"ת.


א. אביבי ודאי נוקט שכן, א' בביה"ק בצפת והב' בחברון ונמצא ע"י נכד מהרח"ו ר' משה ויטאל. דומני ראיתי פעם שהר' משה הלל במאמר אחד ב'מן הגנזים' מפקפק בזה.
ב. חכם גדול מאוד בזמן מהרח"ו, קצת אחריו. חיבר כמה ספרים חלקם לא נדפסו. כרגע איני זוכר שמות אך לאחרונה החלו באהבת שלום להדפיס סדרה מכתביו, ושם יש סקירה ארוכה. הר"מ די לונזאנו חלק בכמה מקומות על מהרח"ו כי סבר שמהרח"ו לא תמיד הבין כראוי את האר"י, זאת למרות שלמד את האר"י מתוך כתבי מהרח"ו. 
ג. חידה גדולה.
ד. ר"מ די ליאון היה הרבה לפני האר"י, ולא ידע מקבלתו כמו כל בני דורו.
ה. ההשתלשלות לא נכתבה באופן שונה, אך לא תמיד השתמשו באותם מילים. עיקר קבלת הרוקח וגם הגאונים היא בענייני המלאכים שמותם וסדריהם וכו', וזה לא חופף לקבלת האר"י שדיבר בעיקר בספירות עצמם ומעט מאוד בענייני המלאכים.
ו. הרנ"ש היה בדור של תלמידי גורי האר"י ורעו של הרמ"ף. (עסק בעיקר בקבלת האר"י שנמסרה ע"י הרח"ו דוקא).


ד.מ.
הודעות: 19
הצטרף: 03 מרץ 2020, 20:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ד.מ. » 29 מרץ 2020, 16:41

יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 14:35

ה. כיצד יתכן שיש קבלת הגאונים וכו', הרי אם אנחנו מדברים בעולמות שקיימים בפועל, אז איך ההשתלשלות נכתבת באופן שונה?. שאלתי זו מכוונת גם לדברי הרוקח בקבלה שלו.
פעם יצא לי להבין מתוך ד' א' המקובלים בדורנו דההשגה בסדרי ההשתלשלות תלויה ג"כ בהתקדמות הדורות והזמן, ואף אמנם דכל דרכי ההשתלשלות קדמו לבריאת העולם, אבל האפשרויות שם היו אינסופיות [ענפי א"ק], והשגתינו בהשתלשלות באופן מסויים הוא מפני שהעולם התקדם לכיון מסויים אשר כלול בדרכי ההשתשלות המסויימת, ולמשל דאי לא חטא אדה"ר לא היה לנו כל דרושי השבירה אלא רק דרוש נפילה ראשונה כיון דהשורש דנפילה שניה למצב אדה"ר אחר החטא לא היה בא לידי ביטוי בעולם, וכמו"כ כשהעולם מתקדם ג"כ למצב מסויים של תיקון שוב אפשר להבין כלל המושגים הקדומים בפרספקטיבה שונה, כשם דהשגת ז"א קודם יציאת מצרים ואחר יציאת מצרים היא השגה שונה, ואף דקודם לכן נמי הכירו האבות בשם הוי"ה אלא ד'לא נודעתי להם' כידוע, ודו"ק כי קיצרתי.
 


יש מהם שאומרים
הודעות: 27
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 16:22
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יש מהם שאומרים » 29 מרץ 2020, 17:13

יצחק פון ישיבה כתב:
27 מרץ 2020, 14:46
ו. רק שאלתי היא - לפני התגלות הזוהר - למקובלים הקדמונים היה מוכרח שיהיה גילוי שביל להעביר את תורת הסוד?
1אכן, לראב"ד שהוא אבי הקבלה הנמצאת בידינו התגלה אליהו הנביא ולמדו את תורת הסוד והוא מסר לבנו ר' יצחק סגי נהור שמסר לר' עזרא ור' עזריאל שמסרו לרמב"ן ומשם לכל רבותינו הראשונים.
וכן הראב"ד מזכיר כמה פעמים בהשגותיו על הרמבם שרוח הקודש הופיעה בבית מדרשו


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 29 מרץ 2020, 18:18

ד.מ. כתב:
29 מרץ 2020, 16:41
יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 14:35

ה. כיצד יתכן שיש קבלת הגאונים וכו', הרי אם אנחנו מדברים בעולמות שקיימים בפועל, אז איך ההשתלשלות נכתבת באופן שונה?. שאלתי זו מכוונת גם לדברי הרוקח בקבלה שלו.
פעם יצא לי להבין מתוך ד' א' המקובלים בדורנו דההשגה בסדרי ההשתלשלות תלויה ג"כ בהתקדמות הדורות והזמן, ואף אמנם דכל דרכי ההשתלשלות קדמו לבריאת העולם, אבל האפשרויות שם היו אינסופיות [ענפי א"ק], והשגתינו בהשתלשלות באופן מסויים הוא מפני שהעולם התקדם לכיון מסויים אשר כלול בדרכי ההשתשלות המסויימת, ולמשל דאי לא חטא אדה"ר לא היה לנו כל דרושי השבירה אלא רק דרוש נפילה ראשונה כיון דהשורש דנפילה שניה למצב אדה"ר אחר החטא לא היה בא לידי ביטוי בעולם, וכמו"כ כשהעולם מתקדם ג"כ למצב מסויים של תיקון שוב אפשר להבין כלל המושגים הקדומים בפרספקטיבה שונה, כשם דהשגת ז"א קודם יציאת מצרים ואחר יציאת מצרים היא השגה שונה, ואף דקודם לכן נמי הכירו האבות בשם הוי"ה אלא ד'לא נודעתי להם' כידוע, ודו"ק כי קיצרתי.
זה חידוש עצום!.
אבל כפי שהיה נראה לי עד היום, אז הכל היה ידוע לקדמונים, [אני נוקט שתים מהם בדוקא, ה"ה רשב"י והרמב"ן], אלא שהיה עניין של הסתרה, וככל שהדור היה ראוי יותר, אז ההתגלות בהרחבה היתה בהתפשטות יותר.
ולדבריך יש כאן עוד תוספת, בעניינים של גילוי חדש שלא היה ידוע.
אבל באמת למשל בקבלה של חסידי אשכנז, או הלשונות של הראב"ע שמדבר על סודות, או פרקי היכלות, הדברים נראים אמת, ואם ככה, נמצא שהיה כאן גילוי של השגחה פרטית מאת השי"ת דייקא ככל שהגלות המשיכה יותר ויותר.


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 29 מרץ 2020, 18:35

מיכה כתב:
29 מרץ 2020, 16:32
יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 14:35
 


א. אביבי ודאי נוקט שכן, א' בביה"ק בצפת והב' בחברון ונמצא ע"י נכד מהרח"ו ר' משה ויטאל. דומני ראיתי פעם שהר' משה הלל במאמר אחד ב'מן הגנזים' מפקפק בזה.
ב. חכם גדול מאוד בזמן מהרח"ו, קצת אחריו. חיבר כמה ספרים חלקם לא נדפסו. כרגע איני זוכר שמות אך לאחרונה החלו באהבת שלום להדפיס סדרה מכתביו, ושם יש סקירה ארוכה. הר"מ די לונזאנו חלק בכמה מקומות על מהרח"ו כי סבר שמהרח"ו לא תמיד הבין כראוי את האר"י, זאת למרות שלמד את האר"י מתוך כתבי מהרח"ו. 
ג. חידה גדולה.
ד. ר"מ די ליאון היה הרבה לפני האר"י, ולא ידע מקבלתו כמו כל בני דורו.
ה. ההשתלשלות לא נכתבה באופן שונה, אך לא תמיד השתמשו באותם מילים. עיקר קבלת הרוקח וגם הגאונים היא בענייני המלאכים שמותם וסדריהם וכו', וזה לא חופף לקבלת האר"י שדיבר בעיקר בספירות עצמם ומעט מאוד בענייני המלאכים.
ו. הרנ"ש היה בדור של תלמידי גורי האר"י ורעו של הרמ"ף. (עסק בעיקר בקבלת האר"י שנמסרה ע"י הרח"ו דוקא).
א. לשונות החיד"א מוכיחים לכאורה כדברי אביבי. ואולם לא נמצא הקובץ הב' בחברון אלא בדמשק, ולא ע"י נכדו, אלא ע"י רבנן קשישא שבאותו דור. וכפה"נ מלשון החיד"א לא זכינו לאור האוצר השני כלל. ואשמח אם מישהו יאיר את עיני במראי מקומות לדייק אם מסקנותי שגויות.
ב. הר"מ די לונאזו חיבר ספרים?.
ג. אשמח שיאירו עיני מי דיבר על נושא זה, [כמובן מיראי ה' שדיברו על זה, ולא רח"ל מכופרים ואפיקורסים].
ד. עיקר שאלתי בעניין רמ"ד לאון היא היות שספרי הזוה"ק היו בידיו, וא"כ שאלתי אם דייק בכתביו כדברי האר"י ברמיזה אי לאו.
ה. למשל ברוקח אין כלל מושג שנקרא עולם האצילות, יש עולם המלאכים ומעליו עולם הכבוד, שבו נמצא השי"ת, וכנ"ל בעוד ספרים מספרי חסידי אשכנז, גם בקבלת הגאונים יש הסברים אחרים לגמרי מכללי הזוה"ק והמקובלים שאנחנו מכירים.
ו. הסמיכת חכמים היה תלמידי הרנ"ש?.
 


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 29 מרץ 2020, 18:39

יש מהם שאומרים כתב:
29 מרץ 2020, 17:13
יצחק פון ישיבה כתב:
27 מרץ 2020, 14:46
ו. רק שאלתי היא - לפני התגלות הזוהר - למקובלים הקדמונים היה מוכרח שיהיה גילוי שביל להעביר את תורת הסוד?
1אכן, לראב"ד שהוא אבי הקבלה הנמצאת בידינו התגלה אליהו הנביא ולמדו את תורת הסוד והוא מסר לבנו ר' יצחק סגי נהור שמסר לר' עזרא ור' עזריאל שמסרו לרמב"ן ומשם לכל רבותינו הראשונים.
וכן הראב"ד מזכיר כמה פעמים בהשגותיו על הרמבם שרוח הקודש הופיעה בבית מדרשו
דיוק:
הראב"ד היה תלמיד בקבלה לחמיו הרב אב"ד בעל האשכול. 
רוח הקודש שהופיע בבית מדרשו היתה להבנת תורת הנגלה גם? [למשל, וזה גם נפק"מ יש לסמוך יותר על האריז"ל בתורת הנגלה כי היה לו רוח הקודש?], כי כן נראה מדבריו על הרמב"ם.
 


ד.מ.
הודעות: 19
הצטרף: 03 מרץ 2020, 20:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ד.מ. » 29 מרץ 2020, 19:20

רוח הקודש אי"ז נפק"מ לא בנגלה ולא בנסתר, כמבואר בראשונים שחלקו על הראב"ד אף אחר שכתב שכבר הופיעה רוח הקודש בבית מדרשנו
ובאמת הלא בגמ' כתוב דמשמתו נביאים אחרונים נסתלקה רוח הקודש
וידוע דמה שקורין היום רוח הקודש היינו רוח הקודש דחכמה ולא רוה"ק דנבואה [איני זוכר המו"מ בענין אולי דברי חיים]
ושמעתי מהג"ר משה שפירא זצ"ל שביאר דמה שקורין היום רוה"ק היינו כשם שהיה עמו מעשה שהיה בחור מבוגר בחברון ולמד עם בחור צעיר וכו"כ פעמים נתקשו באיזו קושיא ואמר לו הגר"מ דודאי עסקו בזה מהרש"א ומהר"ם, והכי הוי כו"כ פעמים, ואח"כ שמע שמספר לחבירו כי לר' משה יש רוח הקודש, והביאור בזה דהיא דרגה דחכמה לידע העתיד במה שהוא כבר טמון בהוה, אבל הכל מסור למהלכי החכמה.
ואם כוונתו לענין מיסטי הלא אמרו דלא בשמים היא
ומש"כ התומים דאין לחלוק על השו""ע שנכתב ברוה"ק היינו דע"כ יותר חכם מאיתנו


ספר וסופר
משתמש ותיק
הודעות: 475
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 137 פעמים
קיבל תודה: 307 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ספר וסופר » 29 מרץ 2020, 20:18

סיפור יפה שממחיש קצת את ענין 'חכם רואה את הנולד' [קצת תמוה להביא את זה אפילו כמשל, והרי מי שקצת בקי בספרי רבותינו יודע להעריך על מה הם עמדו - כ"ש ת"ח גדול כמוהו], אולם לא יתכן להכניס תחת הכותרת הזאת את כל סוגי ההשגות - של בעלי ההיכלות בדרכם, הראשונים בדרכם, האריז"ל בדרכו, הרח"ו בדרכו, הרמח"ל בדרכו, ועוד ועוד [ואם סיפר זאת הגר"מ - כיוון כנראה בדיוק על מה שקוראים היום רוח הקודש, ולא על כל הנ"ל].

ואף לדידן, כבר הכריע הגר"ח מוואלזין על פי הגר"א שהיה לאריז"ל מה שנקרא 'גילוי אליהו', והיינו בודאי לא מה שנקרא גילו אליהו שהיה לכל מיני אנשי מעשה למיניהם שיש בזה דרגות שונות, אלא גילוי אליהו ממש, והרי בברייתא כתוב שגילוי אליהו גדול מרוח הקודש.

וכל ענין ה'משכילים' בתיקוני הזוהר, שעל שמם נקרא הספר 'זוהר', וכמ"ש 'והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע', כוונתם לבעלי השגות ממש, שבזה תלוי כל ענין לימוד הקבלה. וידוע שתמיד כאשר כתוב בזוהר שהלכו בדרך וראו וכו' ונכנסו וכו' ופגשו וכו' - הכל מדובר על השגות שונות, שהיו מטיילים בעולם החכמה, וכענין רבב"ח בש"ס, וכמו שאמר רבי עקיבא לתלמידיו - 'לכשתגיעו למקום שיש טהור' וכו', ושם - 'צופה הייתי בין מים עליונים וכו', ואמרו עליו - 'עדיין בחוץ הוא עומד', ואותו תלמיד של ר' יוחנן שנסע בספינה וראה מלאכים וכו'.

ומשמע בספרי הרוקח ובית מדרשו שהיה להם את כל הכלים לזה, וכן בעלי הצירופים ובית מדרשו של הרא"א, ועוד ועוד. וכל מי שהעיז פניו לקרוא קצת את דברי רמח"ל בייחוד היראה או האהבה מבין מיד כמה מבחוץ הוא עומד, ומלשון דברי הגר"א שאמר על הרמב"ם והרמ"א שלא 'ראו את הפרדס', משמע שהוא כן ראה.

ואע"פ שבודאי בטלה 'רוח הקודש', אולם גם מעת שחרב בית המקדש 'אין תורה', ובטלה ענוה ויראת חטא - ועדיין... [ואף אחד לא העלה על דעתו שדברי האריז"ל נהיה במדרגת 'כתובים'].

ואין זה שייך כלל לסוגיא של 'לא בשמים היא', משום שזה השגת החכם עצמו, וכמו שהחכם יכול לראות בעיניו ולשמוע באזניו הוא גם יכול לראות בראייה רוחנית יותר - אולם זה הכל השגתו הוא [והלשון החיצונית 'מיסטי' וכדו' לא מתאים שיעלה בדיון של ת"ח על ענינים אלו, שאנחנו יודעים שהם דברים העומדים ברומו של עולם, ומה לנו שהחוקרים לא מאמינים לזה].

כל זה, לגבי עצם הדבר, אמנם לגבי גודל הסמכות של בעלי רוח הקודש, והאם זה סיבה שאי אפשר לחלוק, זה כבר ענין של גישה, וכמו שכתבתי למעלה.


ד.מ.
הודעות: 19
הצטרף: 03 מרץ 2020, 20:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ד.מ. » 29 מרץ 2020, 20:47

ודאי כוונתו כמשל רחוק, ותוכן הדברים הוא דהיא השגת עומק הדברים, וכוונתו בעיקר לידיעת העתידות ע"י רוה"ק דאין המכוון שמשיג את העתיד מצד עצמו אלא מצד ההוה שטמון בו כבר העתיד בדרך של חכם עדיף מנביא
אך ודאי יש דרגות שונות ברוה""ק שהיא השגה 'נשפעת' כלשון הרמח"ל בדרך ה' ולא השגה טבעית, ויש בזה פירוט גדול בשערי קדושה לרח"ו ש"ג פ"ז ועיי"ש דיש וההשגה היא ע"י מגידים ויש שישיג ע"י אליהו, והיינו דהם ג"כ נחשבות כהשגת רוה"ק, וגם כ' שם דבהשגה ע"י מגיד לפעמים מעורב בו שקר, ויש ג"כ השגה משורש נשמתו או מנשמות צדיקים, וברור הוא כי השגה מעין זו אין בה כדי הכרעה דודאי כל צדיק מגלה לו לפי דרגתו ואין בזה כדי הכרעה
עיקר כוונתי היא דהדברים בדיוק כמו שהם כאן למטה ואין בזה כדי הכרעה, והכל מסור למהלכי חכמה
ומה שכיוונתי לענין 'מיסטי' היינו שיש החושבים [בהשפעת הנוצרים בעיקר] דענין רוה"ק הוא כידיעה מן השמים וע"ז הבאתי מ"ש לא בשמים היא, אבל ודאי השגה שהיא בדרך רוה"ק אף שהיא שכל נשפע אבל הדברים נתפסים בכלי השכל [ואף מה שהביא שם אופן שמשיג ע"י חלומות נראה הכוונה דהחלומות מכשירים את תפיסת עולמו לתפוס הדברים בהשגה שכלית].


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 29 מרץ 2020, 22:37

הראב"ד לכאורה הביא את דבריו כראיה שמה שאמר אמת, וא"כ יש להבין למה כיוון הראב"ד בדבריו, [לבד אם נאמר שאמר למליצה בעלמא, מה שלא משמע מדברי המהרח"ו ושאר פוסקים גם יחד]. ויש להבין כיצד חיזק את דבריו בזה.

עוד הערה קטנה באותו עניין: הגר"א גם אומר שהמהרח"ו והאריז"ל הבינו את הנמשל, והדברים מבהילים ממש, כי נמצא שדרגתם גבוהה מהנביאים, ואם הבנתי בזה לקויה אשמח אם יתקנו אותי.
שאלה נוספת שאינה קשורה:
ל'נבואת הילד' יש קשר לקבלה?.
 


ד.מ.
הודעות: 19
הצטרף: 03 מרץ 2020, 20:58
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ד.מ. » 29 מרץ 2020, 22:52

א. אולי מותר לבאר כוונתו כשם שאדם מבין פרטים רבים בסוגיא עפ"י מהלך אחד וברור ומסודר שמרגיש שרוח עמו ממרום, ורגש זה בא לבטא הראב"ד.
ב. הבנת הנמשל היא בדרך של אינפורמציה - משא"כ השגת הנבואה שהיא השגת הדברים בלא ראיה או מופת וידיעה מבחוץ, אלא תפיסת עצם המציאות האמיתית


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 29 מרץ 2020, 23:01

ד.מ. כתב:
29 מרץ 2020, 22:52
א. אולי מותר לבאר כוונתו כשם שאדם מבין פרטים רבים בסוגיא עפ"י מהלך אחד וברור ומסודר שמרגיש שרוח עמו ממרום, ורגש זה בא לבטא הראב"ד.
ב. הבנת הנמשל היא בדרך של אינפורמציה - משא"כ השגת הנבואה שהיא השגת הדברים בלא ראיה או מופת וידיעה מבחוץ, אלא תפיסת עצם המציאות האמיתית
א. לא כי!, שכן המהרח"ו הוכיח מכך השגתו. ולדבריך אין בכך אלא הפלגת דברים להגדרה כי הדברים נהירים לו היטב.
ב. נכון, אבל היא השגה של דבר בדרך של ציור, ללא הבנת הדבר לבוריו, וא"כ יש בזה מה שאין בזה.


ספר וסופר
משתמש ותיק
הודעות: 475
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 137 פעמים
קיבל תודה: 307 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי ספר וסופר » 29 מרץ 2020, 23:04

לגבי תגובת הרב @ד.מ. שליט"א על דברי - הן הן הדברים.
רק שעדיין צריך להזהר, כי המשל ההוא טוב מאוד לברר שאין כאן 'עתידות', אולם דוקא מתוך זה יתכן לחשוב שהכל ענין של יכולת 'הסקת מסקנות' משוכללת - מה שלא נוגע כלל לענייננו, כי גם אם זה 'שכל מושפע' אולם זה מושפע, רק לא בתורת 'מראה' ו'חזון' אלא בתורת 'לימוד' ותפיסת השכל, אולם לא היה ניתן לעמוד על זה מעצמו כלל וכלל.

לגבי השגת הנביאים - זה תמיד ההבדל בין 'שכל' ו'חוש', ולהבדיל זה כמו ההבדל בין מישהו שהיה לו ייסורים לבין מישהו ששמע עליהם, שיתכן מאוד שהשומע מבין את המבנה של הייסורים ואת העיקרון שלהם יותר ממי שהיה לו אותם, אולם עדיין ההבדל בינהם ברור, ההבדל בין 'ניצול שואה' לבין 'חוקר שואה', [ה"ה ויותר מזה - בעניני 'תענוג', רק שזה יותר קרוב לנו]. ולא לשכוח שהנביאים עצמם היו גם חכמים, ובזמן בית ראשון, מדובר כמובן על 'מדרגת הנבואה' לעומת 'מדרגת החכמה'.
זה בקצרה ממש, והדברים ארוכים.
 


מיכה
הודעות: 46
הצטרף: 08 פברואר 2020, 23:42
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי מיכה » 29 מרץ 2020, 23:50

יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 22:37

עוד הערה קטנה באותו עניין: הגר"א גם אומר שהמהרח"ו והאריז"ל הבינו את הנמשל, והדברים מבהילים ממש, כי נמצא שדרגתם גבוהה מהנביאים, ואם הבנתי בזה לקויה אשמח אם יתקנו אותי.


עיה"ט דרך ה' חלק ג'. אם לא למדת (כנראה שלא, כך לפי הנראה משאלתך) אז תמהר לעשות את זה עכשיו, כי זה מיסודי התורה.


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 30 מרץ 2020, 00:09

מיכה כתב:
29 מרץ 2020, 23:50
יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 22:37

עוד הערה קטנה באותו עניין: הגר"א גם אומר שהמהרח"ו והאריז"ל הבינו את הנמשל, והדברים מבהילים ממש, כי נמצא שדרגתם גבוהה מהנביאים, ואם הבנתי בזה לקויה אשמח אם יתקנו אותי.

עיה"ט דרך ה' חלק ג'. אם לא למדת (כנראה שלא, כך לפי הנראה משאלתך) אז תמהר לעשות את זה עכשיו, כי זה מיסודי התורה.

ייש"כ, באמת לא ראיתי.
אוסיף ואעיין בזה שוב בימים הבעל"ט.


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 30 מרץ 2020, 16:22

שאלות נוספות:
א. האם ספרי ר"ש מאוסטרופולי הינם עפ"י קבלת האר"י?.
ב. ספרו של הר"ש מולכו 'המפואר' על מה הוטבעו אדניו, אם כקבלת הקדמונים הוא?.
ג. כנ"ל ספר שפע טל?.


יש מהם שאומרים
הודעות: 27
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 16:22
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יש מהם שאומרים » 30 מרץ 2020, 17:06

יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 18:39
יש מהם שאומרים כתב: ↑אתמול, 17:13
יצחק פון ישיבה כתב: ↑27 מרץ 2020, 14:46
ו. רק שאלתי היא - לפני התגלות הזוהר - למקובלים הקדמונים היה מוכרח שיהיה גילוי שביל להעביר את תורת הסוד?
1אכן, לראב"ד שהוא אבי הקבלה הנמצאת בידינו התגלה אליהו הנביא ולמדו את תורת הסוד והוא מסר לבנו ר' יצחק סגי נהור שמסר לר' עזרא ור' עזריאל שמסרו לרמב"ן ומשם לכל רבותינו הראשונים.
וכן הראב"ד מזכיר כמה פעמים בהשגותיו על הרמבם שרוח הקודש הופיעה בבית מדרשו
דיוק:
הראב"ד היה תלמיד בקבלה לחמיו הרב אב"ד בעל האשכול. 
רוח הקודש שהופיע בבית מדרשו היתה להבנת תורת הנגלה גם? [למשל, וזה גם נפק"מ יש לסמוך יותר על האריז"ל בתורת הנגלה כי היה לו רוח הקודש?], כי כן נראה מדבריו על הרמב"ם

מקור דברי הוא ממהרח"ו זצ"ל בהקדמתו לשער ההקדמות עיין במצ"ב בקטע המסומן.
ונראה מדבריו שגם לענין נגלה היה גילוי לראב"ד

וכן בקטע המתחיל ב"הנה החכמה הזאת"


‏‏לכידה.PNG
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
יצחק פון ישיבה
הודעות: 75
הצטרף: 24 דצמבר 2018, 12:32
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספרי הרמ"ק והאריז"ל

שליחה על ידי יצחק פון ישיבה » 30 מרץ 2020, 17:31

יש מהם שאומרים כתב:
30 מרץ 2020, 17:06
יצחק פון ישיבה כתב:
29 מרץ 2020, 18:39
יש מהם שאומרים כתב: ↑אתמול, 17:13
יצחק פון ישיבה כתב: ↑27 מרץ 2020, 14:46
ו. רק שאלתי היא - לפני התגלות הזוהר - למקובלים הקדמונים היה מוכרח שיהיה גילוי שביל להעביר את תורת הסוד?
1אכן, לראב"ד שהוא אבי הקבלה הנמצאת בידינו התגלה אליהו הנביא ולמדו את תורת הסוד והוא מסר לבנו ר' יצחק סגי נהור שמסר לר' עזרא ור' עזריאל שמסרו לרמב"ן ומשם לכל רבותינו הראשונים.
וכן הראב"ד מזכיר כמה פעמים בהשגותיו על הרמבם שרוח הקודש הופיעה בבית מדרשו
דיוק:
הראב"ד היה תלמיד בקבלה לחמיו הרב אב"ד בעל האשכול. 
רוח הקודש שהופיע בבית מדרשו היתה להבנת תורת הנגלה גם? [למשל, וזה גם נפק"מ יש לסמוך יותר על האריז"ל בתורת הנגלה כי היה לו רוח הקודש?], כי כן נראה מדבריו על הרמב"ם

מקור דברי הוא ממהרח"ו זצ"ל בהקדמתו לשער ההקדמות עיין במצ"ב בקטע המסומן.
ונראה מדבריו שגם לענין נגלה היה גילוי לראב"ד

וכן בקטע המתחיל ב"הנה החכמה הזאת"


‏‏לכידה.PNGטעות יש כאן:
נגלה להראב"ד שכתוב כאן הוא הראב"ד השני ה"ה רבי אברהם ב"ר יצחק בעל האשכול, [נקרא גם ראב"ד היה הרב אב"ד], והוא מסרה להראב"ד [השלישי-  בעל ההשגות], וגם אליו נגלה, [אמנם אין כתיב כאן שמסר לו את תורת הסוד אלא שנגלה אליו, אמנם הוא למד זאת מהראב"ד בעל האשכול חותנו], והוא לימד את בנו הרב יצחק סגי נהור וגם אליו נגלה אליהו הנביא. וכך תמצא כד דייקת שפיר בדבריו של המהרח"ו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “דעת דורות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח